Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
Pobierz 106.21 Kb.
NazwaSprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar106.21 Kb.
TypSprawozdanie
Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy


1. Dane podstawowe

a) Nazwa podmiotu prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy1

……………………………………………………………………………………………….


b) Typ domu2 : ___ ___ ___


c) Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez środowiskowy dom samopomocy3


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………


d) Statutowa liczba miejsc wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego …..…………


2. Uczestnicy

e) Liczba uczestników wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, w podziale na kategorie uczestników: A - ……………… B - ……………… C - ……………………


a) Ogólna charakterystyka grupy uczestników

- liczba uczestników z deficytami towarzyszącymi w poszczególnych kategoriach
A - _____ ; B- _____ ; C- ______

- opis rodzaju deficytów towarzyszących :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) inne informacje o uczestnikach

(dot. struktury wiekowej grupy uczestników, sytuacji materialnej, itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c) zmiany w liczebności i składzie osobowym grupy uczestników w ciągu roku sprawozdawczego oraz przyczyny tych zmian

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Siedziba jednostki

a) usytuowanie siedziby4

b) powierzchnia użytkowa5

c) bariery architektoniczne : nie występują /występują w postaci6


d) udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym:


e) wykaz pomieszczeń ze wskazaniem powierzchni, przeznaczenia i wyposażenia:


Symbol/nazwa pomieszczenia

Powierzchnia
[w m2]

Przeznaczenie 7

Wyposażenie4
 1. Wykorzystanie miejsc pobytu dziennego:

- średnioroczna frekwencja uczestników : …….. %

- wnioski z analizy obecności uczestników:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- opis działań podejmowanych w celu uzyskania możliwie najwyższego poziomu wykorzystania miejsc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- ocena skuteczności wyżej opisanych działań:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- w roku sprawozdawczym Dom był zamknięty od dnia ………. do dnia …….,

tj. łącznie przez …… dni roboczych


 1. Wykorzystanie miejsc całodobowych okresowego pobytu

- liczba miejsc całodobowych okresowego pobytu ………..

- liczba uczestników, którzy korzystali z miejsc całodobowych okresowego pobytu w roku sprawozdawczym ……...

- okres korzystania z miejsc całodobowych okresowego pobytu przez poszczególnych uczestników ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

- przyczyny korzystania przez uczestników z miejsc całodobowych okresowego pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Skład zespołu wspierająco-aktywizującego i kwalifikacje jego członków

Lp.

Stanowisko

Główne zadania

Forma zatrudnienia
i wymiar czasu pracy

KwalifikacjeStaż pracy
z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
 1. Inni pracownicy Domu

Lp.

Stanowisko

Forma i wymiar zatrudnienia

Kwalifikacje
 1. Opis wsparcia działalności domu przez opiekunów uczestników, członków ich rodzin i/lub wolontariuszy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………


 1. Terminy spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego odbytych w roku sprawozdawczym celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów:

………………………….. …………………………… …………………………


 1. Liczba wniosków skierowanych przez zespół wspierająco-aktywizujący do jednostki prowadzącej lub zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia
  w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia wraz ze wskazaniem proponowanych form tego wsparcia : ……………………………………………………………………………..…………
 1. Usługi świadczone przez Dom

- treningi

Lp.

Rodzaj treningu

Liczba uczestników treningu/zajęć

Łączna liczba godzin

Informacje o sposobie realizacji zajęć8
- poradnictwo psychologiczne

a) indywidualne (liczba uczestników, którzy skorzystali z tej usługi) ………………………

b) grupowe (wymienić formy i zakres usługi oraz podać liczby osób uczestniczących
w poszczególnych sesjach) .......…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- formy i zakres udzielonej uczestnikom pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- opis wsparcia o charakterze opiekuńczym:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- terapia ruchowarodzaj zajęć i ich organizacja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (podać formy postępowania i liczbę uczestników dla każdej
z
wymienionych form):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


12. Posiłki

a) Z gorącego posiłku w ramach zadania własnego gminy, którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3
i 14 ustawy o pomocy społecznej korzystało w roku sprawozdawczym korzystało ………… uczestników.

Posiłki te są przygotowywane: w kuchni Domu/ na zewnątrz Domu i spożywane:
w jadalni Domu/poza siedzibą Domu9

b) Z gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego w roku sprawozdawczym korzystało ………… uczestników.

Posiłki te uczestnicy przygotowują: samodzielnie/pod nadzorem pracownika Domu6
w ramach treningów: indywidualnych/grupowych/zbiorowych6

c) Opis sposobu zapewnienia przygotowania i spożywania posiłków przez uczestników korzystających z całodobowych miejsc okresowego pobytu: …………………………….......

…………………………………………………………………………………………………

d) Inne informacje o posiłkach w środowiskowym domu samopomocy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Zajęcia klubowe 6

a) W roku sprawozdawczym w ramach działalności domu nie odbywały się / odbywały się zajęcia klubowe dla …. osób w dniach …….i godzinach …….
14. Usługi transportowe

a) W roku sprawozdawczym dom świadczył usługi transportowe dla. uczestników, w tym: dla ….. uczestników z zaburzeniami zachowania, dla …. uczestników niepełnosprawnych fizycznie oraz dla ….. innych uczestników z następujących powodów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....

15. Wykaz partnerów społecznych, z którymi współpracuje dom i ich udział w zapewnieniu integracji społecznej uczestników


Lp.

Partner

Cele i zakres współpracy

Formy współpracy

Efekty10


16. Szkolenia pracowników


Lp.

Tematyka szkolenia

Termin szkolenia

Liczba przeszkolonych pracowników

Ocena efektów szkolenia

17. Dokumentacja

a) W roku sprawozdawczym Dom prowadził dokumentację zbiorczą oraz indywidualną w pełni zgodną z treścią § 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

b) W roku sprawozdawczym Dom zastosował odstępstwa od wskazań § 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w niżej wymienionym zakresie i z niżej podanych przyczyn11:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) W roku sprawozdawczym dokumentację wewnętrzną Domu udostępniono ……..….. osobom trzecim na podstawie ………………………………………………………………… z powodu …………………………………………………………………………………………………….


18. Inne informacje o działaniach Domu w okresie sprawozdawczym


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


19. Informacje o pozyskanych i wykorzystanych w roku 201… środkach finansowych na działalność Domu zawierają:

 1. informacja kwartalna za IV kwartał roku 201…, o której mowa w § 6 ust. 2 Porozumienia12, złożona Wojewodzie w dniu ……..201… r.

 2. sprawozdanie roczne z wykorzystania środków finansowych, o którym mowa w § 6
  ust. 3 Porozumienia12, złożone Wojewodzie w dniu ……..201… r.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ _________________________ Data i podpis kierownika ŚDS


  1. Funkcjonowanie i efekty pracy środowiskowego domu samopomocy w ocenie jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie Domu (po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i z uwzględnieniem dokonanych spostrzeżeń i/lub wniosków z nadzoru oraz uwag i opinii uczestników, ich rodzin i/lub innych mieszkańców gminy/powiatu, jeśli takie informacje są w posiadaniu samorządu).__________________________________

Data i podpis wójta/burmistrza/prezydenta

lub osoby upoważnionej

1 W przypadku, gdy środowiskowy dom samopomocy jest prowadzony na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego przez podmiot niepubliczny, należy podać również datę podpisania umowy zlecającej realizację zadania oraz okres jej obowiązywania)

2 Wpisać nad kreskami symbole ABC, zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

3 Należy podać nazwy wszystkich gmin, których mieszkańcami są uczestnicy środowiskowego domu samopomocy oraz informację o zawartych z tymi gminami porozumieniach

4 Należy podać informacje o obiekcie, w którym funkcjonuje ośrodek, w tym: czy ŚDS jest samodzielnym użytkownikiem obiektu lub jest użytkownikiem części obiektu (kondygnacje, współużytkownicy, itp.), położenie obiektu, itp.

5 Dotyczy tej części budynku, którą użytkuje ŚDS

6 Niepotrzebne skreślić i ew. uzupełnić o opis sposobu przełamania barier lub opis barier występujących

7 Opis zgodny z treścią § 18 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

8 W przypadku treningów samoobsługi i umiejętności społecznych należy również podać czy są one prowadzone
w pomieszczeniach dostosowanych do całodobowego pobytu i czy w takich przypadkach dom zapewnia całodobową pomoc pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

9 Niepotrzebne skreślić

10 W szczególności należy ocenić efekty współpracy w następujących zakresach: integracji wewnętrznej grupy uczestników, integracji grupy uczestników z lokalną społecznością, integracji poszczególnych uczestników z ich najbliższym otoczeniem społecznym, w tym – z rodziną oraz wejścia/powrotu uczestników na rynek pracy

11 Należy wymienić dokumenty i zakresy ich treści posługując się określeniami zawartymi w § 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

12 Porozumienie zawarte między Wojewodą Łódzkim a jednostką samorządu terytorialnego (JST) prowadzącą Dom lub zlecającą prowadzenie Domu, określające sposób wykonywania przez JST zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconSprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconŚrodowiskowego domu samopomocy

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconRegulamin organizacyjny środowiskowego domu samopomocy

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy działAJĄcego w strukturach polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w przemyślu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ a

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconZałącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconRegulamin organizacyjny środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconAleksandra Malinowska (kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 ul. Grębałowska 14) Tytułem wstępu

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconSprawozdanie roczne z działalnośCI

Sprawozdanie roczne merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy iconSprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom