Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”
Pobierz 451.77 Kb.
NazwaPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”
strona1/5
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar451.77 Kb.
TypWymagania
  1   2   3   4   5
Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

cz. 2(2010/2011)


Numer

i temat lekcji

Środki dydaktyczne

Teksty i materiał ilustracyjny

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba

godzin

Odniesienia
do
podstawy programowej

77. i 78.

Renesansowa wiara w człowieka

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 144–147

- „Renesans czy odrodzenie?”

- „Od kiedy do kiedy?”

- „Doniosłe odkrycia”

- „Człowiek wobec wiedzy i wiary”

- „Artystyczne powroty”

- Rafael, „Madonna Sykstyńska”

- Sandro Botticelli, „Narodziny Wenus”

- Leonardo da Vinci, „Ostatnia wieczerza”

- Michał Anioł, „Dawid”

termin: renesans (odrodzenie), renesansowe wzorce, erudycja, reformacja, humanizm, notatka

- charakteryzuje epokę renesansu

- wymienia odkrycia epoki odrodzenia

- określa, co wyróżniało człowieka renesansu

- podaje wiek, na który przypada odrodzenie w Polsce

- omawia najważniejsze cechy sztuki odrodzenia

- bierze udział w przygotowaniu konkursu

- wyjaśnia terminy: renesans, humanizm, reformacja

- wskazuje na obrazach najważniejsze cechy sztuki odrodzenia

- omawia wpływ odkryć w renesansie na rozwój cywilizacji

- szuka informacji i redaguje notatkę na temat Projektu Gutenberg

- przygotowuje konkurs, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

2

I.1.2

I.2.1

II.2.11

II.3.1

III.1.2

III.2.11

79.

Jaki żywot powinien wieść człowiek poczciwy?

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 148

- Mikołaj Rej, „Jak miło jest latem”

postać Mikołaja Reja, opis krajobrazu, narrator

- wymienia utwory Mikołaja Reja

- opisuje obraz wyłaniający się z tekstu

- określa, kim jest narrator

- formułuje argumenty wymienione w utworze, uzasadniające, że życie na wsi jest wartościowe

- odnajduje w tekście czasowniki

- podaje wady i zalety życia na wsi oraz w mieście

- redaguje opis krajobrazu

- wymienia korzyści związane z określoną porą roku

- krótko omawia postać Mikołaja Reja

- charakteryzuje język narratora tekstu, wymieniając odpowiednie cytaty

- tłumaczy sens podanego zdania, odnosząc się do treści utworu

- omawia funkcje czasowników użytych w tekście

- redaguje ciekawy opis krajobrazu, stosując odpowiednie środki językowe

- formułuje wnioski na podstawie informacji dotyczących zalet poszczególnych pór roku

1

I.1.2

II.1.2

II.2.2

III.1.1

80. i 81.

Redagujemy opis

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:
O architekturze wypowiedzi

Temat: Opis jak się patrzy

s. 130–137
rodzaje opisu (przedmiotu, postaci, sytuacji, przeżyć, krajobrazu, dzieła sztuki, scenografii teatralnej), związki frazeologiczne

- wymienia wszystkie rodzaje opisu

- rozpoznaje rodzaj opisu dominujący w tekście

- zaznacza w tekście fragmenty opisu i nazywa jego rodzaj

- zapisuje określenia przydatne do redagowania podanych rodzajów opisu

- nazywa emocje towarzyszące poszczególnym zachowaniom

- przy pomocy nauczyciela wskazuje związki frazeologiczne określające emocje postaci ukazanych na ilustracjach

- uzupełnia opis odpowiednimi wyrazami

- redaguje opis przedmiotu

- podaje cechy poszczególnych rodzajów opisu

- wyjaśnia różnice między opisem obiektywnym i subiektywnym oraz statycznym i dynamicznym

- wskazuje związki frazeologiczne określające podane emocje

- przekształca opis negatywnie nacechowany na opis subiektywny

- redaguje opis przedmiotu lub dzieła sztuki zgodnie z instrukcją

2

III.1.1

III.2.4

82. i 83.

Poznajemy fraszki Jana Kochanowskiego

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 149–150

- Jan Kochanowski,
„O żywocie ludzkim”,
„Na nabożną”, „Na młodość”, „Na starość”

postać Jana Kochanowskiego, fraszka, antologia, rymy dokładne i niedokładne, podmiot liryczny, puenta, metafora, anafora, notatka

- wymienia utwory Jana Kochanowskiego

- na podstawie tekstu wyjaśnia, czym jest fraszka

- określa tematykę poznanych fraszek

- wskazuje puentę utworu „O żywocie ludzkim”

- podaje przykład anafory

- określa liczbę sylab w poszczególnych wersach

- wypisuje przykłady rymów

- znajduje we fraszkach informacje na temat życia i sposobu myślenia ludzi renesansu

- przy pomocy nauczyciela redaguje notatkę dotyczącą fraszki jako gatunku literackiego

- wyszukuje fraszki w antologiach

- wykonuje plakat ilustrujący wybraną fraszkę

- zabiera głos w dyskusji na podany temat

- krótko omawia postać Jana Kochanowskiego

- udowadnia, że fraszka „O żywocie ludzkim” jest utworem refleksyjnym

- omawia sposób formułowania tytułów fraszek

- określa rodzaj rymów

- wyjaśnia wpływ budowy fraszek na ich odbiór

- charakteryzuje postawę podmiotu lirycznego fraszek

- samodzielnie sporządza notatkę na temat fraszki jako gatunku literackiego

- z antologii poezji współczesnej wybiera fraszki, które charakteryzują człowieka XXI wieku

- wyjaśnia termin: antologia

- redaguje w punktach przepis na szczęśliwe życie

- wykonuje estetyczny i atrakcyjny graficznie plakat ilustrujący wybraną fraszkę

- aktywnie uczestniczy w dyskusji na podany temat, posługując się odpowiednimi argumentami

2

I.1.2

II.1.2

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.2.5

II.4.2

III.1.2

III.1.5

84. i 85.

Jan z Czarnolasu jako ojciec pogrążony w żałobie

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 151–153


Słownik języka polskiego

- Jan Kochanowski, „Tren V”, „Tren VII” „Tren VIII”

- Zygmunt Trembecki, „Jan Kochanowski z Urszulką”

tren, kontrast, apostrofa, metafora, epitet, zdrobnienie, notatka, charakterystyka, opis, rymy, liryka, podmiot liryczny

- ustala, kto jest nadawcą i adresatem tekstów

- odpowiada, jak nazywa się uroczysty zwrot do adresata

- wymienia charakterystyczne cechy trenu, które można odnaleźć w „Trenie V”

- wyodrębnia poszczególne obrazy z „Trenu VIII”

- nazywa uczucia wyrażone w wierszach przez podmiot liryczny

- wypisuje epitety odnoszące się do śmierci

- recytuje wybrany tren

- redaguje notatkę podsumowującą wiedzę o poznanych trenach

- krótko opisuje rzeźbę Zygmunta Trembeckiego

- tłumaczy terminy: tren, apostrofa

- wyjaśnia, na czym polega kontrast zastosowany w „Trenie VIII”

- nazywa rodzaj liryki, do której należą treny i podaje jej charakterystyczne cechy

- określa funkcję epitetów odnoszących się do śmierci

- redaguje charakterystykę Urszulki, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

- recytuje wybrany tren, oddając emocje ukazane w utworze

- wyczerpująco opisuje rzeźbę Zygmunta Trembeckiego, przestrzegając zasad poprawności językowej

- uzasadnia, dlaczego ludzie unikają mówienia o śmierci

- opisuje, co mogłoby przedstawiać dzieło zatytułowane „Cierpiąca dusza”

2

I.1.2

I.2.3

II.2.4

II.2.5

II.2.6

II.2.11

II.3.3

II.4.2

III.1.1

III.1.2

86.

Frazeologia w naszym języku

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2: Laboratorium języka

Temat:
Z frazeologią za pan brat

s. 75–79


Słownik frazeologiczny

Słownik poprawnej polszczyzny
łączliwość wyrazów, typy związków frazeologicznych (zwroty, frazy, wyrażenia), opowiadanie, reklama

- łączy wyrazy, tworząc poprawne związki frazeologiczne

- uzupełnia zdania właściwymi frazeologizmami

- omawia znaczenie poszczególnych frazeologizmów

- wskazuje wyrażenia, zwroty i frazy

- pisze krótki tekst reklamowy z użyciem frazeologizmów

- redaguje opowiadanie, wykorzystując wybrane frazeologizmy

- układa zdania z podanymi frazeologizmami

- przyporządkowuje do odpowiednich produktów hasła reklamowe wykorzystujące związki frazeologiczne

- tłumaczy terminy: zwrot, fraza, wyrażenie

- wyjaśnia zasadę wyboru frazeologizmów w reklamach określonych produktów

- pisze krótki tekst reklamowy odznaczający się pomysłowością

- określa funkcję frazeologizmów w podanych zdaniach

- redaguje opowiadanie, wykorzystując wybrane frazeologizmy i dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

1

I.2.3

III.1.1

III.2.4

87.

Miasto w sztuce dawniej i dziś

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesans wiecznie żywy

s. 156–157

Dzieła sztuki pod lupą:

- Jerzy Nowosielski, „Pejzaż łódzki”

- Piero della Francesca, „Widok idealnego miasta”

perspektywa zbieżna, linia horyzontu, punkt zbiegu, kompozycja

- wskazuje tematykę prezentowanych obrazów

- przy pomocy nauczyciela określa perspektywę, w jakiej artyści ukazali przestrzeń

- przy pomocy nauczyciela wskazuje na obu obrazach linię horyzontu i punkt zbiegu

- wymienia barwy, które dominują na obrazach

- podaje przymiotniki opisujące dzieła

- wyraża swoją opinię na temat obrazów

- tłumaczy terminy: perspektywa zbieżna, linia horyzontu, punkt zbiegu

- określa perspektywę, w jakiej artyści ukazali przestrzeń

- ocenia wpływ kompozycji na odbiór dzieła

- wskazuje na obu obrazach linię horyzontu i punkt zbiegu

- ocenia oba obrazy, podając odpowiednie argumenty

1

I.1.1

II.1.2

II.2.11

III.1.5

88.

Człowiek renesansowy

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesans wiecznie żywy

s. 158–159

- Władysław Kopaliński, „Szczęśliwy człowiek renesansu”

- Michał Anioł, „Pieta watykańska”

postać Władysława Kopalińskiego, pieta, opis, mapa myśli

- podaje tytuły utworów Władysława Kopalińskiego

- ocenia, czy autor tekstu jest obiektywny, czy wyraża własne poglądy

- wymienia określenia człowieka renesansowego

- opisuje „Pietę watykańska”

- przygotowuje krótką prezentację na temat wybranego dzieła renesansowego

- krótko omawia postać Władysława Kopalińskiego

- wyjaśnia termin: pieta

- tłumaczy, czym jest śmiałość intelektualna i śmiałość moralna

- interpretuje zdanie z tekstu, odwołując się do wiedzy o literaturze i kulturze średniowiecza oraz renesansu

- tworzy mapę myśli do zagadnienia człowiek renesansowy

1

I.1.2

I.2.1

II.3.2

III.1.1

III.1.8

89.

Spotkanie dwóch artystów

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesans wiecznie żywy

s. 159–160


Słownik języka polskiego

Albumy malarstwa

- Irving Stone, „Leonardo da Vinci w oczach Michała Anioła”

postać Irvinga Stone’a, splendor, konwenans

- wymienia utwory Irvinga Stone’a

- nazywa uczucia, jakie ogarnęły bohatera na widok Leonarda da Vinci

- wypisuje z tekstu sformułowania dotyczące wyglądu Leonarda da Vinci

- odpowiada, jak Michał Anioł oceniał swój wygląd

- wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów, korzystając ze słownika

- redaguje własną opinię na temat wyglądu i sposobu ubierania się artysty


- krótko omawia postać Irvinga Stone'a

- odszukuje w albumach dzieł sztuki wizerunki Leonarda da Vinci oraz Michała Anioła i zapisuje określenia charakteryzujące obie postacie

- redaguje własną opinię na temat wyglądu i sposobu ubierania się artysty, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

- wyjaśnia, jaką wartość mają teksty przedstawiające znanych ludzi z dawnych epok

1

I.1.2

I.2.1

I.2.3

II.2.11

III.1.2
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom