Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”
Pobierz 451.77 Kb.
NazwaPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”
strona3/5
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar451.77 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5

103.

Jak czytać dzieła plastyczne?

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Sztuki piękne – świat oczami artystów

s. 184–186

- Helena Hohensee-Ciszewska, „Czytanie dzieła sztuki plastycznej”

- Leonardo da Vinci, „Mona Lisa”

- Leonardo da Vinci, „Dama z łasiczką” („Dama z gronostajem”)

sposoby czytania dzieł sztuki, artystyczne widzenie świata, opis dzieła sztuki, notatka

- krótko wypowiada się na temat swoich upodobań dotyczących dzieł plastycznych

- wymienia elementy obrazu, na które zwróciła uwagę autorka tekstu

- wyjaśnia, czego można dowiedzieć się o dziele dzięki wnikliwej obserwacji obrazu

- analizuje opis obrazu „Mona Lisa”

- redaguje notatkę w punktach o elementach dzieła sztuki

- opisuje obraz „Dama z łasiczką”, korzystając ze wskazówek zawartych w tekście

- interesująco i wyczerpująco wypowiada się na temat swoich upodobań dotyczących dzieł plastycznych

- tłumaczy, co oznacza sformułowanie czytanie dzieła sztuki

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia uśmiech Giocondy

- korzystając ze wskazówek zawartych w tekście, opisuje obraz „Dama z łasiczką”, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

1

I.1.1

I.3.2

II.2.11

II.3.1

III.1.1

III.1.2

104.

Magia zwykłego miejsca

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Sztuki piękne – świat oczami artystów

s. 186–189

- Wiktor Zin, „Szkatułka z farbami”

- Bartolomé Estéban Murillo, „Madonna z dzieckiem”

postać Wiktora Zina, sztuka, rzemiosło

- wyszukuje w tekście informacje o czasie wydarzeń

- wyjaśnia, dlaczego warsztat dziadka był dla narratora niezwykłym miejscem

- opowiada o pracach wykonywanych w warsztacie

- krótko charakteryzuje bohatera utworu

- opisuje wycieczkę do galerii lub muzeum

- krótko przedstawia postać Wiktora Zina

- ocenia znaczenie wypowiedzi Mikołaja

- wyjaśnia, gdzie przebiega granica między sztuką a rzemiosłem, i uzasadnia swoją odpowiedź

1

I.1.2

III.1.1

III.1.5

105. i 106.

Co wydarzyło się na Wawelu?

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Sztuki piękne – świat oczami artystów

s. 190–195

- Maria Szypowska,
„Na Wawelu”

słownictwo związane z architekturą (maszkaron, krużganek, arkada, okap, rozeta, kaseton), arras, notatka, przewodnik

- wskazuje w tekście nazwy miejsc i

obiektów

- wymienia imiona bohaterów utworu

- nazywa elementy architektoniczne wskazane na rysunku

- odpowiada, jak można wytłumaczyć imię chłopca – przewodnika

- charakteryzuje relacje między chłopcami

- wyraża swoją opinię na podany temat

- na podstawie przeczytanego tekstu sporządza notatkę dotyczącą Zamku Królewskiego na Wawelu

- przygotowuje przewodnik po zabytkach architektonicznych swojej okolicy

- wyjaśnia terminy: maszkaron, kaseton, rozeta, arras, krużganek, arkada, okap

- ocenia postawy poszczególnych bohaterów

- uzasadnia swoją opinię na podany temat

- sporządza notatkę dotyczącą Zamku Królewskiego na Wawelu, wykorzystując informacje z różnych źródeł

- przygotowuje przewodnik po zabytkach architektonicznych swojej okolicy, dbając o ciekawą oprawę plastyczną i poprawność językową tekstów

2

I.1.2

I.2.1

I.3.4

III.1.2

III.1.5

III.2.11

107. i 108.

Poznajemy historię brzydkiej Madonny

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Sztuki piękne – świat oczami artystów

s. 196–199

- Giovanni Guareschi, „Brzydka Madonna”

- Jerzy Duda-Gracz, „Przemienienie Pańskie”

sztuka chrześcijańska, madonna, atrybut, opis

- wyszukuje w tekście określenia dotyczące brzydkiej Madonny

- opisuje wygląd figury

- wskazuje przyczyny zmiany postawy bohatera

- wymienia cechy bohatera i podaje ilustrujące je przykłady z tekstu

- wypisuje najważniejsze myśli z określonego fragmentu tekstu

- opowiada historię brzydkiej Madonny

- opisuje obraz „Przemienienie Pańskie”

- ocenia pomysł bohatera na pozbycie się niechcianego posągu

- interpretuje najważniejsze myśli zawarte we wskazanym fragmencie

- opowiada historię brzydkiej Madonny z punktu widzenia bohatera

- opisuje obraz „Przemienienie Pańskie”, wyjaśniając istotę oryginalności przedstawionego dzieła

2

I.1.1

I.1.2

II.3.1

III.1.1

109. i 110.

Co warto wiedzieć o charakterystyce?

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:
O architekturze wypowiedzi

Temat: Twarzą w twarz z charakterystyką

s. 138–143
charakterystyka pośrednia i bezpośrednia, autocharakterystyka, charakterystyka statyczna i dynamiczna

- wymienia rodzaje charakterystyki

- przyporządkowuje cechy charakteru bohatera przykładom jego zachowań i postaw

- wypisuje z tekstu zachowania bohaterki, które ilustrują jej cechy charakteru

- podaje cechy bohaterki na podstawie określonych fragmentów powieści

- wymienia podobieństwa i różnice między postaciami

- uzupełnia końcową część charakterystyki

- opisuje postacie ukazane na rysunkach

- redaguje charakterystykę wybranej osoby

- wyjaśnia różnicę między charakterystyką pośrednią i bezpośrednią

- przekształca fragment tekstu na charakterystykę bezpośrednią

- charakteryzuje postać chłopca na podstawie sytuacji przedstawionych na ilustracjach

- wyjaśnia, na czym polegała przemiana postaci w charakterystyce dynamicznej, i tworzy odpowiednie zakończenie tekstu

- redaguje charakterystykę porównawczą wybranych postaci

2

I.1.2

III.1.1

III.2.3

111.

Co zawdzięczamy ludziom renesansu? – powtórzenie wiadomości

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

s. 200–201

- „Śladami epoki”

wynalazki renesansu, Gwardia Szwajcarska, dzieło Kopernika, renesansowa architektura

- wymienia renesansowe odkrycia

- opowiada o wybranym wynalazku z epoki odrodzenia

- przedstawia zasługi Mikołaja Kopernika

- ocenia znaczenie renesansowych odkryć dla współczesnego człowieka

- wyjaśnia, w jaki sposób współczesna architektura nawiązuje do renesansowej

1

I.1.2

II.4.3

III.1.5

III.2.11

112. i 113.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 203–204
renesans, filozofia epikurejska i stoicka, horacjanizm, humanizm, reformacja, pieśń, hymn, tren, fraszka, opowiadanie, list, apostrofa, alegoria, podmiot liryczny, epitet, metafora

- określa, kim jest podmiot liryczny

- rozpoznaje apostrofę i fraszkę

- wskazuje adresata i podaje tematykę wiersza

- wymienia wydarzenie historyczne sygnalizujące początek epoki odrodzenia

- wymienia cechy trenu jako gatunku literackiego

- charakteryzuje człowieka renesansu

- podaje przykłady współczesnych nawiązań do renesansu

- pisze opowiadanie lub list na wskazany temat

- wypisuje z tekstu przykłady epitetu, apostrofy i metafory

- wyjaśnia terminy: renesans, humanizm

- charakteryzuje filozofię epikurejską

- przyporządkowuje nazwiska twórców do ich dzieł

- pisze opowiadanie lub opis na podany temat, dbając o odpowiednią kompozycję, poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

2

I.1.2

II.1.2

II.2.2

II.2.5

II.2.10

III.1.1

III.1.2

114. i 115.

Barokowa wizja świata

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Barokowa wizja świata

s. 206–209

- „Dlaczego barok?”

- „Od kiedy do kiedy?”

- „Człowiek wobec wiary”

- „W poszukiwaniu mądrości”

- „Piękno zatrzymane w ruchu”

- Diego Velázquez, „Panny dworskie”

- Peter Paul Rubens, „Święty Jerzy walczący ze smokiem”

- Gianlorenzo Bernini, „Ekstaza św. Teresy”

- Rembrandt, „Straż nocna”

- Caravaggio, „Powołanie św. Mateusza”

termin: barok, kontrreformacja, sobór trydencki, wyznaczniki sztuki baroku (światłocień, kontrast)

- charakteryzuje epokę baroku

- podaje ramy czasowe epoki

- wymienia cechy sztuki barokowej

- opowiada o przedstawicielach sztuki baroku

- przy pomocy nauczyciela omawia rolę jezuitów w reformie Kościoła katolickiego

- wyjaśnia terminy: barok, reformacja, kontrreformacja

- porównuje charakterystyczne cechy sztuki baroku z cechami sztuki renesansu

- wymienia główne tematy filozofii baroku

- omawia rolę jezuitów w reformie Kościoła katolickiego

2

I.1.1

I.1.2

III.2.11

116.

Rozbudowujemy zdanie

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2: Laboratorium języka

Temat: Bohaterowie drugiego planu – przydawka, dopełnienie, okolicznik

s. 96–98
typy przydawki i dopełnienia oraz sposoby ich wyrażania, funkcje przydawki i dopełnienia

- wymienia typy przydawki i dopełnienia

- dopisuje określenia podmiotu i orzeczenia

- wskazuje przydawki i dopełnienia, zapisuje pytania, na które odpowiadają, oraz nazywa ich rodzaj

- przekształca zdania tak, aby dopełnienia stały się podmiotami

- dodaje do zdania odpowiednie dopełnienia

- wzbogaca tekst przydawkami

- określa, czym mogą być wyrażone przydawka i dopełnienie

- wyjaśnia różnicę między dopełnieniem bliższym i dalszym

- wzbogaca tekst przydawkami, nadającymi mu oryginalny charakter

- stosuje poprawne formy dopełniacza przy zaprzeczonym czasowniku

1

I.3.5

117. i 118.

Jak barwnie i ciekawie opowiadać?

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:
O architekturze wypowiedzi

Temat: Cała sztuka w opowiadaniu

s. 144–150
opowiadanie, narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, dialog, opis

- sporządza notatki pomocne w napisaniu opowiadania na określony temat i redaguje odpowiedni wstęp

- zaznacza główne części opowiadania

- wyjaśnia, jakie informacje znajdują się w zakończeniu utworu

- do podanego wstępu i zakończenia dopisuje w punktach przebieg wydarzeń

- uzupełnia tekst, tak aby powstało spójne opowiadanie

- podkreśla wyrażenia, które sprzyjają spójności wypowiedzi

- przy pomocy nauczyciela przekształca tekst, zmieniając narrację z trzecioosobowej na pierwszoosobową

- nadaje opowiadaniu tytuł

- przedstawia dalszy ciąg wydarzeń ukazanych w tekście

- redaguje opowiadanie zainspirowane wydarzeniem przedstawionym na ilustracji

- wyjaśnia różnice między opisem i opowiadaniem

- wskazuje elementy dynamizujące opowiadanie

- do podanego wstępu i zakończenia dopisuje w punktach przebieg wydarzeń, dbając o poprawność językową

- tłumaczy terminy: narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa

- samodzielnie przekształca tekst, zmieniając narrację z trzecioosobowej na pierwszoosobową

- przedstawia dalszy ciąg wydarzeń ukazanych w tekście, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

- redaguje opowiadanie zainspirowane wydarzeniem przedstawionym na ilustracji, wplatając w tekst dialogi, opisy miejsc i postaci

2

II.2.3

III.1.1

III.1.3

III.2.3

119.

Kazanie Piotra Skargi

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Barokowa wizja świata

s. 210

- Piotr Skarga,
„O drugiej chorobie Rzeczpospolitej, która jest z niezgody domowej”

postać Piotra Skargi, kazanie, kaznodzieja, krasomówca

- wyjaśnia, od czyich słów rozpoczyna się kazanie i czym się kończy

- wypisuje z tekstu słownictwo oceniające sytuację lub nazywające uczucia

- odszukuje wypowiedź autora, będącą wyraźną krytyką sytuacji w Polsce

- krótko omawia postać Piotra Skargi

- wyjaśnia terminy: kaznodzieja, krasomówca

- wskazuje zdania stanowiące pozorny dialog narratora ze słuchaczami

- wymienia korzyści, jakie może przynieść sztuka krasomówcza współczesnemu człowiekowi

1

I.1.2

I.1.6

II.2.2

II.4.1
1   2   3   4   5

Powiązany:

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom