Publicznego gimnazjum w wildze
Pobierz 477.6 Kb.
NazwaPublicznego gimnazjum w wildze
strona5/7
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar477.6 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY SZKOŁĘ
§ 7


1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Wilga.

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura
w Siedlcach.


ORGANY GIMNAZJUM ORAZ ICH KOMPETENCJE
§ 8


1. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor gimnazjum;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Szkołą kieruje Dyrektor gimnazjum:

 1. Dyrektor w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

 2. Dyrektor gimnazjum w szczególności:

 1. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę;

 2. jest zobowiązany co najmniej raz w roku do przeprowadzenia kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny w obiektach należących do placówki; z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, kopię protokołu Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;

 3. odpowiada za organizację działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz przygotowanie nauczycieli do tych zadań;

 4. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły, reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;

 5. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, pedagoga, psychologa, bibliotekarza i innych pracowników szkoły;

 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 7. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;

 8. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, o ile są zgodne
  z prawem;

 9. dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;

 10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 11. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 12. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów w szkole;

 13. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców;

 14. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku
  w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;

 2. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;

 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców gimnazjum, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

 4. wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

4. Inne zadania Dyrektora szkoły:

 1. opracowuje arkusz organizacyjny;

 2. ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;

 3. dba o powierzone mienie;

 4. wydaje polecenia służbowe;

 5. dokonuje oceny pracy nauczycieli;

 6. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

 7. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;

 8. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem;

 9. przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;

 10. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

 11. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

 12. na terenie szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami;

 13. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  z nauki drugiego języka obcego;

 14. Na wniosek rodziców Dyrektor gimnazjum, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

 15. Dyrektor gimnazjum, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu
  przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach form wymienionych do wyboru przez uczniów;

 16. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego;

 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;

 18. Dyrektor organizuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

5. Dyrektor szkoły, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 2. decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych
  przy dokonywaniu wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tworzy je
  oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;

 3. 2 razy w roku szkolnym opracowuje sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego
  i przedstawia go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

 4. analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole,
  a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie:

 5. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich
  do podejmowania innowacji pedagogicznych;

 6. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

 7. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców gimnazjum, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

3. Rada Pedagogiczna:

1. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Wildze jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum; w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.

7. Rady klasyfikacyjne organizowane są w związku z semestralną i roczną klasyfikacją i promocją uczniów.

8. Rady klasyfikacyjne przygotowuje i prowadzi Dyrektor.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców gimnazjum;

 2. uchwalanie zmian w Statucie szkoły po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 4. podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

 7. uchylony Uchwałą nr 10/29/09/2009

 8. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na utworzenie oddziału międzynarodowego, którą dołącza się do wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego;

 9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy
  z rzędu
  ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy podział godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 2. projekt planu finansowego;

 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;

 5. zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;

 6. Rada Pedagogiczna opiniuje przedstawione przez Dyrektora gimnazjum uzgodnione
  z organem prowadzącym propozycje dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
i nadzorujący szkołę. Organ nadzorujący w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia
do zaopiniowania Radzie Rodziców gimnazjum.

13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce.

14. W przypadku określonym w pkt. 13 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

15. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

17. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej przyjmowany jest w drodze głosowania na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady; uchwały mają charakter aktu prawnego.

19. Uczestnictwo nauczycieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

20. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. Rada Rodziców gimnazjum.

1.W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców szkoły.

6. Oddziałowe rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

     1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

   1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 8, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

10. Ponadto Rada Rodziców:

 1. Uchylony Uchwałą nr 10/29/09/2009.

 2. Uchylony Uchwałą nr 10/29/09/2009.

 3. opiniuje zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 4. opiniuje decyzję Dyrektora o wprowadzeniu bądź nie obowiązku noszenia przez uczniów
  na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wraz z Dyrektorem określa wzór tego stroju;

 5. opiniuje przedstawione przez Dyrektora gimnazjum uzgodnione z organem prowadzącym propozycje dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

11. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

  1. Samorząd Uczniowski:

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

2. Jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są władze samorządu reprezentowane przez:

 1. Radę Uczniów;

 2. Zarząd Samorządu.

3. Władze są wybierane w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym przez ogół uczniów.

4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów.

5. Samorząd przedstawia Radzie Rodziców gimnazjum, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

 7. prawo uczestnictwa w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

6. Ustala się następujące zasady współdziałania organów:

1) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny; plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września; kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły,

2) każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się
do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji;

4) Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły zakresu kompetencji opracowanych na podstawie ustaw oświatowych i Statutu szkoły,

5) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem Dyrektora szkoły.

 1. Zasady rozwiązywania konfliktów.

 1. Sytuacje konfliktowe w szkole rozwiązuje Dyrektor szkoły oraz specjalnie powołane zespoły mediacyjne.

 2. Osobne zespoły mediacyjne tworzą:

 1. Rada Rodziców gimnazjum,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Samorząd Uczniowski.

 1. Dyrektor w sprawach konfliktowych:

a) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i nadzorujący,

b) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,

c) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

d) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

e) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku
z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków,

f) jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej gimnazjum jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym
w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały,

g) w wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa wyżej, Dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia odpowiednim zespołom mediacyjnym lub organowi prowadzącemu.

 1. Zespół mediacyjny rekrutujący się z członków Rady Pedagogicznej rozwiązuje konflikty pomiędzy:

a) nauczycielami,

b) nauczycielem a uczniem,

c) nauczycielem a rodzicem,

d) nauczycielem a Dyrektorem.

5) Zespół mediacyjny SU rozwiązuje konflikty dotyczące uczniów.

6) Zespół mediacyjny Rady Rodziców gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicem a nauczycielem.

7) Zasady pracy zespołów mediacyjnych:

a) zapoznanie się z przedmiotem sporu,

b) wysłuchanie stron konfliktu,

c) doprowadzenie do ugody między stronami.


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Publicznego gimnazjum w wildze iconDzień Dziecka w Publicznym Gimnazjum w Wildze świętujemy

Publicznego gimnazjum w wildze iconPublicznego gimnazjum

Publicznego gimnazjum w wildze iconS t a t u t Publicznego Gimnazjum w Mrozach

Publicznego gimnazjum w wildze iconGimnazjum Publicznego w Gaworzycach

Publicznego gimnazjum w wildze iconSamorządowego Gimnazjum Publicznego

Publicznego gimnazjum w wildze iconS t a t u t publicznego Gimnazjum Nr 5 w Radomsku

Publicznego gimnazjum w wildze iconDyrekcja publicznego gimnazjum nr 2

Publicznego gimnazjum w wildze iconPublicznego gimnazjum w radominie

Publicznego gimnazjum w wildze iconPublicznego gimnazjum nr 1 w szydłowcu

Publicznego gimnazjum w wildze iconProgram profilaktyczny publicznego gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom