Sprawozdanie z działalności zespołu
Pobierz 26.27 Kb.
NazwaSprawozdanie z działalności zespołu
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar26.27 Kb.
TypSprawozdanie
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


Wiesław Jastrzębski


NAUCZYCIEL MIANOWANY


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006


Data zakończenia stażu: 31.05.2009


(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu).


Rzeplino, 1 września 2006§8 ust.2 pkt 1

uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”FORMY REALIZACJISPOSOBY OSIĄGANIA CELUTERMINY

Wstępna analiza własnych umiejętności.

Autorefleksja.

Wrzesień 2006

Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.

Sierpień 2006

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.

Założenie teczki „Awans zawodowy”

Wrzesień 2006

Teczka „Awans zawodowy”.

Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.

Okres stażu.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Organizowanie i

udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Okres stażu.

Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicz-nych.

Udział w konferencjach i warsztatach.

Okres stażu.

Potwierdzenia udziału.

Uczestnictwo w rekolekcjach dla katechetów.

Okres stażu.

Potwierdzenie uczestnictwa.

Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu humanistycznego.

Okres stażu.

Sprawozdanie z działalności zespołu.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Okres stażu.

Scenariusze zajęć.

Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.

Na bieżąco.


Recenzje literatury, notatki, wykaz przyswojonych pozycji. §8 ust.2 pkt 2


wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejStosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

Opracowywanie dokumentów.Okres stażu.Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

Gromadzenie i przetwarzanie danych do SIO.

Korzystanie z encyklopedii multimedialnej .

Prowadzenie lekcji plastyki z wykorzystaniem programu Paint.

Okres stażu.

Wytwory dziecięce.

Korzystanie z Internetu.

Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

Okres stażu.

Wydruki stron.§8 ust.2 pkt 3


umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Opracowanie scenariuszy.

Okres stażu.

Scenariusze.

Pełnienie funkcji lidera WDN.

Rozpoznawanie potrzeb szkoły i organizowanie WDN i ZDN.

Opracowanie ankiety dla nauczycieli.

Współpraca z PODN w Stargardzie .

Sporządzenie planu WDN.

Okres stażu.

Wyniki ankiet.

Plan WDN.

Sprawozdanie lidera WDN.

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”.

Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową Szkoły Podstawowej w Rzeplinie.

Październik 2006

Publikacja w Internecie.§8 ust.2 pkt 4 lit.a


opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych – kółka muzycznego lub zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie .

Analiza programów.

Rok szkolny 2007/2008

Opracowany program. Przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań i na bieżąco korygowanie wstępnego planu działań.2007-2008r.Program autorski.

Współpraca z rodzicami.

Pogadanki na zebraniach z rodzicami na temat sposobów prowadzenia zajęć Wychowanie do życia w rodzinie.

Zgodnie z harmonogramem zebrań klasowych.§8 ust.2 pkt 4 lit.c


poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.Okres stażu.Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

Ukończenie studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika.

3 semestry 2006/2007

Dyplom ukończenia.

Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu plastycznego „Kościoły Pomorza Zachodniego”.

Wykonanie przez dzieci prac plastycznych.

Wystawa .

Marzec – Kwiecień 2008, 2009.

Zdjęcia wystawy.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących.

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy.

Okres stażu.

Scenariusze zajęć.

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.

Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy.

Okres stażu.

Dokumentacja wycieczek.

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółka muzycznego.

Przeprowadzenie naboru. Opracowanie planu pracy.

Okres stażu.

Zdjęcia z występów dzieci. Dziennik zajęć pozalekcyj-nych.

Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez środowiskowych.Pomoc w organizacji:

- Dożynek,

- Memoriału im. Jana Blinkiewicza,

- Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców.

Okres stażu.

Zdjęcia.

Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych.

Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za daną uroczystość.


Przygotowanie akademii z okazji:


- Rocznicy Odzyskania Niepodległości,


- Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Okres stażu.


Potwierdzenia dyrektora.

Zdjęcia.

Udział uczniów w konkursach.

Wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących pozaszkolnych konkursów plastycznych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

Propozycje konkursów szkolnych: przygotowanie regulaminów, plakatów, powołanie komisji, koordynacja pracy, pomoc uczniom w pracy, nagrodzenie uczniów.

Okres stażu.

Potwierdzenia dyrektora. Zdjęcia.§8 ust. 2 pkt 4 lit.e


wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”Współpraca z pedagogiem szkolnym.Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.

Okres stażu.

Zaświadczenie

Współpraca z klubem Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” w Dolicach.

Pomoc przy organizacji pogadanek.

Okres stażu.

Zaświadczenia

dyrektora .

Współpraca z nauczycielami innych szkół.

Pomoc na różnych płaszczyznach działania danej szkoły.

Okres stażu.

Notatki.

Udział w cyklicznej imprezie

„Kolęda w tradycji polskiej”.

Styczeń 2007

Styczeń 2008

Styczeń 2009

Zdjęcia. Potwierdzenia dyrektorów szkół.

Współpraca z parafią Matki Bożej Różańcowej w Rzeplinie.

1. Przygotowanie i prowadzenie katechez i uroczystości sakramentalnych:

- Pierwsza Komunia Św.

- Rocznica Pierwszej Komunii św.

-Bierzmowanie.

2. Organizacja Dnia Papieskiego,


3.Montaż słowno- muzyczny upamiętniający rocznicę śmierci Jana Pawła II.

4.Założenie i prowadzenie scholi parafialnej.

5.Przygotowanie liturgii świąt i uroczystości kościelnych.

6.Pomoc w prowadzeniu nabożeństw okresowych.

7.Pomoc w organizacji rekolekcji wielkopostnych.

Maj – Czerwiec 2007,

2008,2009.


Październik 2006,2007,

2008.

Kwiecień 2007, 2008,2009.


Okres stażu.


Okres stażu.


Okres stażu.


Okres stażu.

Zdjęcia. Poświadczenia od proboszcza parafii.


Współpraca z parafią

Zwiastowania Pańskiego w Witkowie i parafią Ducha Świętego w Stargardzie.

Przygotowanie liturgiczne przed sakramentem Bierzmowania

Okres stażu.

Poświadczenia od proboszcza.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Dolicach.

Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem informacji.

Wzbogacanie warsztatu pracy.

Okres stażu.

Zaświadczenie

Kierownika GBP w Dolicach

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie uczniów w okresie dojrzewania.

Lekcje wychowania do życia w rodzinie.

Potwierdzenie współpracy.

Współpraca z GOPS w Dolicach.

Współpraca związana z pomocą niesioną dzieciom z rodzin najuboższych.

Okres stażu.

Potwierdzenie Kierownika GOPS w Dolicach.

Współpraca z Nadleśnictwem Choszczno i Choszczeńskim Domem Kultury.

Udział w corocznym konkursie plastycznym

„ Przyroda to my”.


Okres stażu.

Zaświadczenia

Czynny udział w procesie mierzenia pracy szkoły.

Współpraca z zespołami mierzenia jakości pracy szkoły .

Sporządzanie raportu.

Okres stażu.

Mini raport wewnętrznego mierzenia pracy szkoły§8 ust. 2 pkt 5


umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Opis i analiza dwóch przypadków

edukacyjnych lub wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków

edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski.

Okres stażu.

Opis i analiza dwóch przypadków .


DOWODY REALIZACJI, UWAGI


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z działalności zespołu kształcenia zintegrowanego

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z działalności zespołu nauczania zintegrowanego

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z działalności Zespołu do Spraw Umowy Społecznej

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z działalności Komisji Budżetu I Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z prowadzonej działalności. Sprawozdanie to Komisja przedstawia w terminie 1 miesiąca od publikacji wyników rankingu współzawodnictwa

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta)

Sprawozdanie z działalności zespołu iconSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta)

Sprawozdanie z działalności zespołu iconDokumentowanie działalności zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom