Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie
Pobierz 381.26 Kb.
NazwaParafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie
strona1/3
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar381.26 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Mikołaja w Wiązowieul. Ks. Jana Kucego 2,

57 – 120 Wiązów

tel. 071 393 10 59Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia


Nazwa zamówienia: Remont dachu kościoła parafialnego

p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie.


Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.


Kod CPV: 45.26.19.10-6

Naprawa dachów;

45.21.23.61-4

Roboty budowlane w zakresie

kościołów.

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie
Zatwierdził:


/-/ ks. Dariusz Pikulski


Wiązów, 15 grudnia 2009 r.


Wiązów, grudzień 2007 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont dachu kościoła parafialnego

p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie”.


Projekt pn. „Remont dachu kościoła parafialnego

p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

Odbudowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie, z siedzibą:

ul. Ks. Jana Kucego 2-4, 57 – 120 Wiązów,

Nr NIP: 914 – 14 – 99 – 199.


2. Tryb udzielenia zamówienia:


Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej.


3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu kościoła parafialnego p. w. Św. Mikołaja w Wiązowie. Prace remontowe dotyczyć będą dachu głównego kościoła. Zakres prac obejmować będzie:

 1. Roboty rozbiórkowe, w postaci:

 • rozebranie rynien rur spustowych i gzymsów oraz okapów z blachy nie nadającej się do użytku;

 • wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu;

 • odgrzybianie powierzchni ścian (dotyczy ścian przy murłatach i więźbie dachowej);

 • odgrzybianie bali lub krawędziaków;

 • rozebranie, przemurowanie i odtworzenie „kocich biegów”.
 1. Roboty naprawcze, w postaci:

 • przełożenie gąsiorów ceramicznych;

 • uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych;

 • przełożenie pokrycia dachowego;

 • wymiana łacenia dachu;

 • wymiana wsporników instalacji odgromowej;

 • rynny dachowe, odgromy – wymiana na tytanowo-cynkowe, spatynowane;

 • wymiana niektórych krokwi, płatwi, murłat i podwalin, słupów oraz mieczy i zastrzałów (wymiana elementów więźby dachowej jedynie w formie odtworzeniowej).


Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, wydanych na podstawie Decyzji nr 496/2008 z dnia 30.12.20089 r. przez Starostę Strzelińskiego oraz pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy zabytku, na mocy Decyzji nr 1378/08 z dnia 27.10.2008 r. wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej (Projekt budowlany, Przedmiar robót), stanowiącej załącznik do SIWZ. Opracowania te przechowywane są w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju UMiG Wiązów i zostały opublikowane wraz ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” na stronie internetowej UMiG Wiązów: www.bip.wiazow.madkom.pl.


Oznaczenie wg. CPV: 45.26.19.10-6 – Naprawa dachu;

45.21.23.61-4 – Roboty budowlane w zakresie kościołów.


4. Termin wykonania zamówienia:


 1. Rozpoczęcie: do 5 dni od daty podpisania umowy;

 2. Zakończenie: do 30.06.2010 r.


5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


Warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,;

 3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 5. udzielenie, w przypadku wyboru oferty, rękojmi oraz okresu gwarancyjnego nie krótszego niż 36 miesięcy.


6. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków.


Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

 1. Warunku wymienionego w pkt 5 lit a):

 1. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego urzędowego dokumentu określającego podstawę działalności Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 1. Warunku wymienionego w pkt 5 lit b):

 1. udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 (dwóch) zadań podobnych z rodzaju i zakresu do przedmiotu zamówienia tzn. robót remontowych, polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na obiektach sakralnych lub zabytkowych, o powierzchni nie mniejszej jak 800 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, poprzez:

 • sporządzony przez oferenta wykaz zrealizowanych zadań zawierający nazwę, zakres, wartość i czasookres wykonywania robót, nazwę, adres i telefon inwestora, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

 • dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie, np. referencje, protokoły odbioru (oryginały, bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);

 1. udokumentowanie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez:

 • wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z dołączonymi, potwierdzonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem, kopiami uprawnień zawodowych i zaświadczeń.

 1. Warunku wymienionego w pkt 5 lit c):

 1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzącego/prowadzącej rachunek wykonawcy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Warunku wymienionego w pkt 5 lit d):

 1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Warunku wymienionego w pkt 5 lit e):

 1. oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia.

 1. Ponadto należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wypełniony druk „Oferta” – załącznik nr 2 do SIWZ;

 2. zaaprobowany wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ.Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wszystkie w/w dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.


7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.


W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą pocztową i/lub elektroniczną. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą drogi pocztowej i/lub faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest, bez wezwania strony przekazującej dokument bądź informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz treści SIWZ będą udzielane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.


Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

  1. w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

 • Witold Woźny, Podinspektor ds. zamówień publicznych i dróg UMiG Wiązów, pl. Wolności 37, 57-120 Wiązów, pokój nr 23, tel. 071 393 11 36 w.36; e-mail: witold.wozny@wiazow.pl;

  1. w zakresie przedmiotu zamówienia:

 • Dariusz Pikulski – Proboszcz Parafii, tel. 071 393 10 59.


8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


9. Termin związania z ofertą:


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


10. Opis sposobu przygotowania ofert:


1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.


2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.


3. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązanie alternatywne spowoduje jej odrzucenie.


4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.


5. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.


6. Oferta powinna być spięta w sposób, który uniemożliwi jej zdekompletowanie.


7. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana na adres:


Urząd Miasta i Gminy, pl. Wolności 37, 57 – 120 Wiązów


wraz z dopiskiem:


Oferta przetargowa na zadanie pod nazwą:

Remont dachu kościoła parafialnego

p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie.

Nie otwierać przed dniem 7 stycznia 2010 r., godzina 9:30”.


Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

W razie niewłaściwego opisania koperty zawierającej ofertę, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie i dalsze konsekwencje wynikające z tego faktu.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:


1. Termin składania ofert upływa dnia 7 stycznia 2010 roku, o godz. 9:00.


2. Ofertę należy złożyć w:

Urząd Miasta i Gminy Wiązów, pl. Wolności 37,

57-120 Wiązów – pokój nr 11 (sekretariat).


3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 7 stycznia 2010 roku, o godz. 9:30.


5. Otwarcie ofert jest jawne.


6. Oferent może wycofać swoją ofertę pismem podpisanym przez uprawnione osoby najpóźniej w trakcie części jawnej przetargu, przed rozpoczęciem otwierania kopert.

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty:


  1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. Cena oferty musi uwzględniać okres trwania umowy podany w pkt 4 SIWZ.
  1. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego.
  1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, i musi być podana cyfrowo oraz słownie w złotych polskich.
  1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:Lp.


Kryterium

Znaczenie %


1.


Cena

100


Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:


{(Cn. / Cb.) x 100} x 100% = ilość punktów,

gdzie:

Cn. – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb. – cena oferty badanej nieodrzuconej;

100 – wskaźnik stały;

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.


14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:


Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.


15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % całkowitej ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie będzie można wnosić zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp w formie:

 1. pieniężnej;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zwrot zabezpieczenia następować będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy Pzp.


16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.


Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.


17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:


W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.


18. Informacje dodatkowe:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zakłada możliwości zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.


19. Załączniki do specyfikacji:


 1. Wzór umowy;

 2. Druk „Oferta”;

 3. Wykaz zrealizowanych zadań;

 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Załącznik numer 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wiązowie”

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconOGŁoszenia duszpasterskie parafia rzymskokatolicka p. W. ŚW. Mikołaja 22 lipca 2012

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconOGŁoszenia duszpasterskie parafia rzymskokatolicka p. W. ŚW. Mikołaja 1 kwietnia 2012

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconOGŁoszenia duszpasterskie parafia rzymskokatolicka p. W. ŚW. Mikołaja 17 kwietnia 2011

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconOGŁoszenia duszpasterskie parafia rzymskokatolicka p. W. ŚW. Mikołaja 15 lipca 2012

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconOGŁoszenia duszpasterskie parafia rzymskokatolicka p. W. ŚW. Mikołaja 15 stycznia 2012

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconParafia rzymskokatolicka p w. Św. Józefa Robotnika

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconNr 4/2011 Parafia rzymskokatolicka św. Anny StrYSzaWa

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconRzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia nmp 08 500 Bobrowniki

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconA Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia nmp ul. Krasnoglińska 1 b 08 500 Bobrowniki

Parafia Rzymskokatolicka p w. Św. Mikołaja w Wiązowie iconOpłata dobrowola Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia nmp w Bobrownikach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom