Ii pomiar w makroekonomii
Pobierz 1.74 Mb.
NazwaIi pomiar w makroekonomii
strona4/21
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar1.74 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


PKB realny (w cenach stałych)


Realny PKB, lub inaczej w cenach stałych, jest to całkowita wartości produkcji wyrażona w cenach z jakiegoś okresu nazywanego bazowym lub podstawowym

Obliczamy go mnożąc wielkość wytworzonej w danym roku produkcji każdego dobra i usługi przez stałe ceny z roku przyjętego za bazowy.16 Zastosowanie cen stałych powoduje, że zmiany wartości miernika obrazują jedynie faktyczne zmiany wielkości produkcji.

Realny PKB można również obliczyć w drodze deflowanie, czyli korygowania nominalnej wartości przy pomocy wskaźników informujących o zmianie ogólnego poziomu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład produktu finalnego. Musimy zatem umieć mierzyć inflację.


Kto i jak mierzy inflację?


W Polsce pomiarem inflacji zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Inflację można mierzyć na wiele sposobów. Mierzy się ją przy pomocy stopy inflacji, która wyraża procentowo jak szybko zwiększa się poziom cen w danym czasie. Dla przykładu wzrost cen w lipcu o 10% miesięcznie oznacza, że są one przeciętnie o 10% wyższe niż w czerwcu (stanowią 110% poziomu cen w czerwcu).

Pomiar procesów inflacyjnych w gospodarce dokonać można mierząc w danym okresie zmiany cen jednego dobra lub grupy dóbr.

W przypadku jednego dobra zadanie jest proste W pierwszej kolejności należy wybrać okres bazowy, do którego odnoszą się zmiany cen. Następnie przyjmując poziom ceny danego dobra za punkt wyjścia i zebrawszy informacje na temat cen po upływie określonego czasu np. roku, możemy określić stopę zmiany cen, czyli tempo jej wzrostu w tym okresie.

Obliczamy je dzieląc dodatni lub ujemny przyrost ceny w badanym okresie przez jej poziom w punkcie wyjścia, a uzyskany wynik mnożymy przez 100% Formułę tempa wzrostu cen zapisujemy jak poniżej:


C1 – C0 ΔC

Π=------------* 100%= -------*100%

C0 C0

Ten sam przykład, który zilustrowaliśmy w postaci stopy inflacji, możemy zapisać w postaci wskaźnika inflacji.


Wskaźnik inflacji


Wskaźniki to z definicji liczby pozostające w takim stosunku do 100 jak interesująca nas zmienna z okresu, którego wskaźnik dotyczy np. wybranego roku kalendarzowego do poziomu tej zmiennej z okresu, który przyjęliśmy za bazowy. Obliczamy je według ogólnej formuły zapisanej wzorem poniżej:


Wartość zmiennej w badanym roku

----------------------------------------------- * 100

Wartość zmiennej w roku bazowym

W ten sposób uzyskujemy wielkość niemianowaną Jeśli badana wielkość rośnie przyjmuje on wartość większa od 100, jeśli maleje mniejszą Aby obliczyć zmiany procentowe należy od wartości wskaźnika odjąć 100 Jesłi zatem wartość wskaźnika wynosi 105 to znaczy że badany przedmiot zdrożał w badanym okresie o 5%, to oznacza to że wskaźnik wzrostu cen wynosił w tym okresie 105.


Wskaźniki szczegółowe


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2007 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do kwietnia wzrosły o 0,5 proc. Inflacja rok do roku wynosiła 2,3 proc. W tym samym czasie niektóre dobra jak np. odzież obuwie nie tylko nie zdrożały, ale nawet staniały Dlatego przedstawiony wyżej sposób pomiaru inflacji nie ma racji bytu
Trzeba jednak mieć na uwadze, że realnym świecie niektóre dobra drożeją szybko ceny innych rosną wolno lub nie zmieniają się a niektórych wręcz spadają. Aby obliczyć zmiany przeciętnego poziomu cen musimy odwołać się do zawierających większą ilość dóbr agregatów ,a tu liczenie inflacji jest nieco bardziej skomplikowane.

Po pierwsze musimy się zdecydować, które dobra powinny wchodzić w skład grupy. Z tym wiąże się problem szerokość agregatu .

Przedmiotem pomiaru mogą być wszystkie dobra i usługi wchodzące w skład agregatu jaki jest np. PKB. Przy tej metodzie badamy jak zmieniły się ceny dóbr wchodzących w skład agregatu.

Możemy również wyselekcjonować tylko niektóry reprezentatywne dobra, które tworzą tzw. koszyk. Jego cechą szczególną jest stałość ilości dóbr i tworzonej przez nie struktury. W tym przypadku należy nie tylko badać jak w interesującym nas okresie zmieniały się ceny poszczególnych dóbr wchodzące w skład koszyka, lecz również trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób zmiana cen dóbr wchodzących w skład koszyka wpłynęła na ogólne tempo zmiany cen a to zależy od udziału poszczególnych dóbr w całości koszyka .

Najważniejsze mierniki inflacji


Indeksy cenowe mierzą względną zmianę średnich cen dóbr i usług, w danym okresie. Aby je obliczyć tworzy się tak zwany koszyk dóbr, czyli zestaw artykułów, których ceny będą śledzone. Udział każdego z nich wyznaczany jest zwykle na podstawie znaczenia w obrotach handlowych. Można przy tym przyjmować różne punkty widzenia, z którego analizuje się zmiany cen. Może to być perspektywa całej gospodarki, konsumentów, hurtowników, czy producentów. W zależności od tego, wzrost cen których dóbr i usług chcemy mierzyć możemy posługiwać się wieloma wskaźnikami.

W Polsce korzysta się zasadniczo z czterech mierników inflacji:17

* deflator PKB

* indeksy cen konsumentów- wskaźnik cen detalicznych WCD z angielskiego CPI consumer price index

* indeksy cen producentów (ang Producer price index PPI)

* mierniki inflacji bazowej.

Najbardziej kompleksowymi a jednocześnie najtrudniejszymi wskaźnikami zmian cen są tzw deflatory. Wśród nich najważniejszym jest deflator PKB. Największą wartość informacyjną mają wskaźniki inflacji bazowej ale najpowszechniej używaną miarą inflacji są wskaźniki cenowe w wśród nich główną rolę odgrywa wskaźnik CPI.


Deflatory


Najbardziej kompleksową miarą inflacji są deflatory.Aby wyjaśnić co to jest jak się go liczy odwołamy się do kategorii PKB w wyrażeniu nominalny czyli wartość wszystkich wytworzonych dóbr i usług finalnych w cenach bieżących z danego okresu i PKB oraz PKB w kategoriach realny czyli obliczonego w przyjętych za bazowy cenach stałych.

Jeżeli PKB w wyrażeniu nominalnym w cenach bieżących, podzielimy przez PKB w wyrażeniu realnym, czyli wartość tego samego fizycznego wolumenu wyrażoną w cenach stałych przyjętych dla okresu bazowego, to uzyskany iloraz informuje czy i jaka część przyrostu strumienia dóbr i usług w gospodarce wynika wyłącznie inflacyjnego wzrostu cen.


n

 (Qi*Ci1)

i=1

Def=---------------------*100
n

 (Qi*Ci0 )

i=1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Powiązany:

Ii pomiar w makroekonomii iconIi pomiar w makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii iconPomiar ekspozycji za pomocą szarej karty pomiar oświetlenia

Ii pomiar w makroekonomii iconPomiar szerokości przyrostów rocznych I udziału drewna późnego. Pomiar nasiąkliwości drewna

Ii pomiar w makroekonomii icon1. wprowadzenie do makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii iconWprowadzenie do makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii iconNowe nurty w makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii iconKonspekty do wykłADÓw z makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii iconPytania na egzamin z makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii icon1. przedmiot, metoda I narzędzia makroekonomii

Ii pomiar w makroekonomii iconPojęcie I przedmiot makroekonomii makroekonomia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom