Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie
Pobierz 56.54 Kb.
NazwaSzkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar56.54 Kb.
TypDokumentacja
Szkolny program profilaktyczny

I. Profilaktyka w szkole - wprowadzenie

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo - profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań. Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę pierwszorzędowa skoordynowaną z działaniami wychowawczymi.. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy części aspektów szkolnego programu wychowawczego między innymi działaniami prozdrowotnymi, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obserwacje młodzieży i badania ankietowe wskazują, że wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Niosą one ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do najczęstszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież możemy zaliczyć:

 używanie alkoholu,

 palenie tytoniu,

 próbowanie środków psychotropowych oraz wczesną aktywność seksualną. Bardzo częstą przyczyną tych zaburzeń jest:

 niewydolność wychowawcza i ekonomiczna rodzin,

 orozpad tradycyjnych więzi emocjonalnych,

 słaba odporność psychiczna młodzieży i dorosłych,

 brak postaw asertywnych w sytuacji namawiania do spożycia substancji. Wzrost liczby zachowań patologicznych wśród młodzieży jest ściśle związany z patologizacją życia społecznego. Zmiana stylu życia, zwiększanie dostępności do wszystkich środków uzależniających, reklamy piwa i papierosów zachęcają do ich używania. Picie alkoholu staje się już nie tylko sposobem spędzania czasu wolnego, ale często normą grupową. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w trudnej sytuacji społeczno - ekonomicznej kraju, w przemianach kulturowych, frustracjach i napięciach społecznych. Sięganie przez młodzież po różnego rodzaju używki wynika również z niskiego poczucia własnej wartości, z braku umiejętności radzenia sobie z frustracją i stresem, braku umiejętności przyjęcia postawy asertywnej w sytuacji nacisku ze strony rówieśników. Obecnie coraz częściej obserwuje się zachowania młodzieży określane jako agresywne. Młodzi ludzie nie radzą sobie z trudnościami dzisiejszego świata, nie umieją kierować własnym rozwojem, potrzebne im są wzory zachowań, ideały, do których mogliby dążyć. Niepokoi narastająca agresja, wulgarny język, sposób bycia, lekceważenie starszych. Przyczyną mogą być:

 frustracje spowodowane niezaspokojeniem potrzeb dziecka w rodzime,

 odrzucenie w grupie rówieśniczej,

 źle wzorce wychowawcze,

 niepowodzenia szkolne,

 gry komputerowe i filmy pełne przemocy. Kolejnym problemem społecznym, który dotarł do szkół są narkotyki. Obecnie narkomania stała się jednym z większych zagrożeń dla młodych ludzi. Młodzież sięga po narkotyki zarówno ze środowisk biednych jak i bogatych, przede wszystkim z ciekawości, chęci przeżycia czegoś niecodziennego, jak również aby zapomnieć o problemach. Częściej przyczyną brania jest moda, pewien lansowany przez media styl bycia. Obecnie w Polsce narkomania jest zjawiskiem stałym, niedającym się całkowicie wyeliminować, można jedynie ograniczyć i łagodzić jej skutki. Przyczyn tego zjawiska możemy dopatrywać się w transformacji ustrojowej, w poczuciu utraty kontroli nad własnym życiem, braku autorytetów i rozpadzie więzi rodzinnych. Liczne obserwacje oraz badania dowodzą, że w ostatnich latach znacznie obniżył się wiek inicjacji seksualnej. Luźny styl życia, kryzys wartości moralnych znacząco wpływa na wczesne podejmowanie zachowań seksualnych przez młodzież. Dlatego, też podobnie w przypadku innych zachowań ryzykownych efektywność podejmowanych działań w stosunku do młodzieży zależy w znacznym stopniu od możliwości włączenia do profilaktyki również rodziców. Założeniem szkolnego programu profilaktyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań.


II. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole.

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich ( Dz. U. z 2002 r. Nr 11,poz. 109);

 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, póz. 535);

 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z poźn. zm.);

 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr24.poz.l98);

 5. Ustawa z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 5 5);

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w spawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem stanowi, że "Szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje, o których mowa w § l cyt. Rozporządzenia (środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze). § 10 w/w rozporządzenia określa, że szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która uwzględnia m. in. procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji.

 7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, póz. 109 ze zm.). Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich art. l § l określają, w stosunku do kogo i w jakim zakresie można je stosować. I tak:

  - w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 (nie określono dolnej granicy wieku),
  - w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły lat 17,
  - w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem, których środki te zostały orzeczone, ni dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.


III. Diagnoza obszarów problemowych

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli jest placówką oświatową w mieście liczącym około 48 tysięcy mieszkańców. Uczniowie naszej szkoły pochodzą z różnych środowisk. Znaczna część dojeżdża do szkoły z pobliskich miejscowości. Uczniowie wychowują się często w rodzinach niepełnych, rozbitych. Diagnozy środowiska wychowawczego dokonano na podstawie obserwacji i badań ankietowych prowadzonych przez wychowawców klas I - szych. Jednym z problemów szczególnie nasilających się w ostatnich latach jest palenie papierosów przez młodzież szkolną. Występujące problemy w szkole są odzwierciedleniem przemian zachodzących w naszym społeczeństwie. Dlatego szkoła powinna wspierać w dążeniu do osiągnięcia życiowych celów. Powinna dostrzegać trudności im problemy uczniów oraz pomagać w ich rozwiązywaniu. Ponadto efektywność podejmowanych działań w stosunku do młodzieży zależeć w znacznym stopniu będzie od możliwości włączenia się rodziców, ponieważ są oni pierwszymi wychowawcami w tym zakresie przekazując wartości i własne poglądy. Szkoła natomiast powinna spełniać rolę wspierającą wobec rodziców.


IV. Profilaktyka w szkole - poziomy profilaktyki i ich realizacja

Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców jest zgodny z:

 statutem szkoły

 programem wychowawczym szkoły,

 WSO W ramach programu podjęte zostaną:

 działania informacyjne,

 działania edukacyjne,

 działania integracyjne,

 działania wdrażające określone umiejętności,

 działania interwencyjne. Opracowana została również procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeń związanych z niewłaściwymi zachowaniami młodzieży przy współpracy z policją. Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji, wiąże się z problematyką poszczególnych przedmiotów, godzin wychowawczych i umożliwia wykorzystanie innych programów profilaktycznych realizowanych przez osoby kompetentne i właściwie przeszkolone. Jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

 kształtowanie właściwej postawy ucznia,

 poznawanie i postrzeganie norm społecznych,

 budowanie postaw życzliwości i miłości,

 przeciwdziałanie agresji i przemocy,

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 1. Realizatorzy działań profilaktycznych:

 2. Dyrektor / Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

 3. dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych,

 4. finansuje, monitoruje pracę wychowawców klas,

 5. wyznacza odpowiedzialnych za realizację,

 6. promuje nauczycieli doskonalących się w zakresie profilaktyki.

 7. Nauczyciel - wychowawca:

 8. doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych,

 9. realizuje zadania we współpracy z rodzicami: dostarcza wiedzy nt. środków psychoaktywnych; dostarczenie wiedzy nt. zadań, środków, metod pracy w dziedzinie profilaktyki,

 10. dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,

 11. jest wzorem konstruktywnych zachowańRodzice aktywnie współpracujący ze szkołą:

 korzystają z pomocy i wsparcia ze strony szkoły,

 biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,

 aktywnie uczestniczą w realizacji programów profilaktycznych przeznaczonych dla rodziców.

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z:

 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

 Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli,

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli,

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,

 Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli,

 Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli.


V. Cele i zadania szkolnej profilaktyki

 1. Cele:

  1.1 Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez nich po substancje uzależniające:

  • wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia,

  • interwencje profilaktyczne w przypadkach podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy,

  • dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających,

  • tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu uczniów i nauczycieli, prawidłowemu rozwojowi zainteresowań i indywidualnych uzdolnień uczniów, atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego, kształtowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.1.2 Ograniczanie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży jak: picie alkoholu, palenie papierosów, wagary, agresja i przemoc, wykroczenia przeciw prawu, przedwczesna inicjacja seksualna:

  • pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych,

  • rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną,

  • redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej,

  • umożliwienie uczniom udziału w zajęciach specjalistycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych,

  • popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.1.3 Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:

  • budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych,

  • kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,

  • wychowanie do wartości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji,

  • zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia.1.4 Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży:

  • pedagogizacja rodziców,

  • porady, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne,

  • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,

  • zaangażowanie rodziców w życie szkoły.1.5 Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia u młodzieży w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych:

  • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami szkoły,

  • doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży. 1. Treści programu będą realizowane podczas:

  • lekcji,

  • godzin wychowawczych,

  • zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

  • zajęć pozalekcyjnych,

  • konkursów,

  • wycieczek, imprez szkolnych. 1. Metody pracy

  • pogadanki,

  • dyskusja,

  • burza mózgów,

  • wykłady,

  • warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez Poradnię Psych. - Pedagog.,

  • gry i zabawy psychologiczne itp. 1. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych W wyniku realizacji programu profilaktycznego uczeń:

  • uzyskuje pomoc pedagogiczne - psychologiczna,

  • uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić,

  • posiada rzetelną wiedzę o szkodliwości używek,

  • identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym i dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia,

  • podejmuje działania o charakterze wolontariatu,

  • osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną,

  • uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

  • występuje niski wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia szkolne,

  • rodzice chętnie uczestniczą w oferowanych im programach, warsztatach. 1. Sposoby ewaluacji:

  • obserwacja zachowań,

  • analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców (ankieta ewaluacyjna),

  • rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,

  • analiza dokumentów (plan pracy wychowawcy, konspekty lekcji, dzienniki).VI. Plan działań profilaktycznych

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

Diagnozowanie środowiska rodzinnego ucznia

Ankieta diagnozująca dla uczniów klas I.

Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy.

Rozmowy z uczniami.

Rozmowy z rodzicami.

Wywiady środowiskowe.

Współpraca z MOPS

Wychowawcy klas

IX-X

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich

Spotkanie klas I z psychologiem z Poradni Pedagogiczne - Psychologicznej.

Zajęcia integrujące w klasie -warsztaty.

Gry i zabawy psychologiczne.

Wycieczki, ogniska i biwaki.

Wychowawcy klas.

Zgodnie z planem wychowawczym i harmonogramem imprez szkolnych.

Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego zachowania i kulturalnego odnoszenia się do siebie oraz eliminowanie wulgaryzmów

Ustalenie zasad zachowania ucznia.

Zajęcia edukacyjne - informacyjne w ramach godzin wychowawczych (zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, programem wychowawczym).

Spotkania z przedstawicielami policji.

Współpraca z samorządem uczniowskim.

Wychowawcy klas.

Specjalista do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji.

Zgodnie z planem wychowawczym.

Dbałość o wysoką frekwencję i dyscyplinę.

Sprawdzanie nieobecności na każdej lekcji.

Rozliczenie opuszczonych godzin lekcyjnych.

Prowadzenie ciekawych lekcji metodami aktywizującymi.

Spotkania informacyjne z rodzicami..

Punktualne zaczynanie i kończenie lekcji.

Wszyscy nauczyciele monitorowanie obecności uczniów wagarujących, uruchomienie procedury szkolnej interwencji.

Cały rok

Zgodnie z planem wywiadówek oraz w razie potrzeby

Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu: palenie papierosów

Ankieta diagnozująca.

Przygotowanie gazetki tematycznej, akcja plakatowa.

Filmy edukacyjne.

Spotkanie ze specjalista z promocji zdrowia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Konkurs na plakat, konkurs na temat szkodliwości palenia papierosów, badanie C02 w płucach, happening klas I.

Wychowawcy klas.

Współpraca z policją w celu monitorowania okolic szkoły i sanitariatów. Interwencja szkolna członków Szkolnego Zespołu d/s profilaktyki.

Cały rok.

Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu: używanie środków psychoaktywnych.

Ankieta diagnozująca.

Zajęcia warsztatowe.

Happeningi profilaktyczne.

Filmy edukacyjne.

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli.

Redagowanie broszur i ulotek informacyjnych.

Zapoznanie rodziców z możliwościami leczenia młodzieży.

Postępowanie w/g procedur.

Wychowawcy klas.

Przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji.

W dągu całego roku szkolnego.

Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu; wczesna inicjacja seksualna.

Spotkania z lekarzem ginekologiem.

Realizacja tematyki w ramach godzin wychowawczych i zajęć przygotowania do żyda w rodzinie oraz lekcji biologii i religii.

Pomoc w rozwijaniu umiejętności psychospołecznych i kształtowaniu postaw prorodzinnych.

Wychowawcy klas.

Nauczyciele uczący, katecheta.

Według potrzeb

Propagowanie zdrowego stylu życia

Zajęcia integracyjne.

Zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, imprezy szkolne.

Realizacja programu profilaktycznego " Stres pod kontrolą" we współpracy z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną).

Rozgrywki pomiędzy klasami.

Promowanie sportu.

Kola zainteresowań.

Zapewnienie możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Promowanie akcji uczestnictwa w kulturze - współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi.

Wychowawcy klas.

Wszyscy nauczyciele: nauczyciele w-f biologii, religii, współpraca z ośrodkami kulturalnymi, koła zainteresowań, przedstawiciele poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

W ciągu całego roku szkolnego.

Poszanowanie i tolerancja dla odmienności kultur, zachowań i różnic między ludźmi.

Angażowanie niepełnosprawnych uczniów w życie szkoły.

Angażowanie społeczności uczniowskiej w akcje pomocy niepełnosprawnym koleżankom i kolegom.

Filmy edukacyjne.

Akcja plakatowa - pomoc.

Wychowawcy klas.

W ciągu całego roku szkolnego.

Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu: palenie tytoniu

Ankieta diagnozująca.

Przygotowanie gazetki tematycznej, akcja plakatowa.

Wychowawcy klas.

Współpraca z policją w celu monitorowania okolic szkoły i sanitariatów, interwencja szkolna członków szkolnego Zespołu d/s profilaktyki.

Cały rok szkolny.

Współpraca z rodzicami.

Zapoznanie rodziców z programem profilaktyki.

Informowanie o dostępnych formach pomocy (wywiadówki profilaktyczne, konsultacje indywidualne).

Wymiana informacji.

Wspólne organizowanie imprez szkolnych.

Pedagogizacja rodziców.

Zaangażowanie rodziców w poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań i środków zaradczych.

Zorganizowanie spotkań warsztatowych z rodzicami na wybrane tematy w/g potrzeb.

Wychowawcy klas.

Psycholodzy, terapeuci uzależnień z PPP.

W ciągu całego roku szkolnego.

Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie wychowania, profilaktyki i interwencji.

Spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców.

Indywidualne konsultacje.

Wzajemna wymiana informacji.

Wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi.

Dyrektor szkoły.

Wychowawcy klas.

W/g potrzeb.

Szkolenie się nauczycieli i pracowników w zakresie profilaktyki, zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.

Konferencje.

Warsztaty.

Szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

Pracownicy szkoły.

W/g potrzeb.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconProgram profilaktyczny „Profilaktyka, literatura, teatr”

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconZałącznik Nr 1 program profilaktyczny „Profilaktyka, literatura, teatr”

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconProgram profilaktyczny dotyczący problematyki prozdrowotnej- stres profilaktyka raka piersi, antykoncepcja

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconProfilaktyka w szkole podstawowej nr 1 w czarnkowie program

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconSzkolny Program Profilaktyczny w Zespole

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconSzkolny program profilaktyczny integracyjnej

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconSzkolny program profilaktyczny szkoły Podstawowej nr 2

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconSzkolny program profilaktyczny podstawa prawna

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconSzkolny program profilaktyki profilaktyka

Szkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie iconSzkolny program profilaktyczny zespołu szkóŁ technicznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom