Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli
Pobierz 182.88 Kb.
NazwaMotywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli
strona1/3
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar182.88 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
MOTYWOWANIE UCZNIA DO NAUKI

PORADY DLA NAUCZYCIELI


Nowoczesny model nauczania szkolnego zakłada, że nauczyciel będzie analizował treść nauczania, formułował wymagania programowe, dobierał optymalne metody nauczania, a przede wszystkim porównywał osiągane wyniki z zaplanowanymi. Nastawienie na efekty, dbałość o rozwój ucznia, potrzeba tworzenia przyjaznych warunków sprzyjających nauce powodują, że zmienia się jakość nauczania. Nauczyciele poszukują takich form i metod oddziaływań, które wywołałyby pożądane zachowania uczniów. Bardzo przydatna może się okazać SZTUKA MOTYWOWANIA do wysiłku i osiągania zamierzonych efektów.


FILOZOFIA OCENIANIA

Nowa filozofia oceniania opiera się na działaniach zmierzających do:

 • wspierania kariery ucznia,

 • dostrzegania i wzmacniania mocnych stron oraz osłabiania, ograniczania lub usuwania mankamentów,

 • ukierunkowania na stymulowanie rozwoju możliwości i potrzeb uczniów,

 • osiągnięcia dużej informacyjności,

 • wypracowania różnych sposobów dokumentowania osiągnięć, sukcesów, braków i postępów,

 • stosowania różnorodnych metod sprawdzania,

 • oceniania z udziałem rodziców.


MOTWACYJNY SYSTEM OCENIANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Przedmiotowy system oceniania to swoisty kodeks postępowania, obowiązujący nauczyciela, ucznia i rodziców. Stąd częsta praktyka uroczystego podpisywania przez trzech sygnatariuszy, którzy jedynie w pełnym składzie mogą zdecydować o dopuszczeniu go do użytku.

Formułując projekt tego dokumentu, nauczyciel powinien pamiętać, iż zasadniczym jego celem jest motywowanie ucznia do podejmowania wysiłku i osiągania sukcesu.


Oto co może ucznia zachęcić do dbałości o przyrost swojej wiedzy i umiejętności:

 1. Mała liczba ocen uzyskiwanych w drodze jednorazowej, kontrolnej czynności – zadania klasowe, testy sumujące.

 2. Wystawianie ocen za zadania domowe, których wykonanie trwa co najmniej tydzień, są one ujęte w planie prac pisemnych, a ich celem jest sprawdzanie umiejętności, wypowiadanie się na piśmie w warunkach korzystnych dla piszącego (czas, możliwość konsultacji i przemyśleń, dostęp do różnych źródeł informacji oraz słowników).

 3. Duża liczba ocen uzyskiwanych w wyniku czynności wykonywanych kilkakrotnie i opisywanych tzw. ocenami cząstkowymi, dotyczy to np.:

- odpowiedzi ustnych (co najmniej trzy w semestrze),

- zadań domowych czytanych podczas lekcji (co najmniej trzy w semestrze),

- sprawdzianów ortograficznych i interpunkcyjnych (po trzy w semestrze, każdy z precyzyjnie określonym zakresem i poprzedzony stosownymi zajęciami) itp.

 1. Stosowanie zasad, iż przy ustalaniu oceny łącznej za semestr premiowany jest przyrost umiejętności; dzięki tej zasadzie uczeń nie płaci za ewentualne potknięcia lub niższy poziom osiągnięć odnotowany na początku semestru, docenia się jego postęp, wkład pracy, wolę być lepszy.RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ

Obowiązek formułowania wymagań, informowania o nich uczniów i rodziców oraz stosowanie ich w procesie nauczania i oceniania wynika z obowiązującego prawa, ale także, a może przede wszystkim z faktu, iż:

 • nie wszyscy uczniowie mogą osiągać wyniki na poziomie wymagań ponadpodstawowych,

 • realizacja podstawy programowej jest zasadniczym celem każdego nauczyciela i jego ucznia.


Jeśli we wszystkich sytuacjach oceniania oczekiwalibyśmy od każdego z uczniów wykonywania zadań na najwyższym poziomie trudności, to w sposób automatyczny skazalibyśmy część z nich na niepowodzenie, co mogłoby prowadzić do obniżenia motywacji. Trzeba temu świadomie przeciwdziałaćróżnicować wymagania na podstawowe i ponadpodstawowe.

Można to zrobić:

 1. formułując wymagania programowe (etap kształcenia, dział programów, lekcja, sprawdzian);

 2. konstruując testy nauczycielskie, w których zadania będą podzielone na podstawowe i ponadpodstawowe;

 3. formułując tematy zadań domowych i klasowych;

 4. wypowiadając komentarz do uzyskiwanych efektów;

 5. sporządzając wskazówki dla ucznia i rodziców w sytuacji osiągania niezadowalających wyników;

 6. dokonując ewaluacji lekcji.


JAWNOŚĆ OCENIANA

Pełna i zrozumiała wiedza o zamierzeniach dydaktycznych nauczyciela to podstawa właściwych relacji między nim a uczniami i rodzicami. Człowiek boi się nieznanego, nie chce być zaskakiwany. Jeśli wie, czego się od niego oczekuje, może i najczęściej chce te oczekiwania spełnić. To samo dotyczy ucznia.

Jawność działań nauczyciela w zakresie oceniania to podstawa obustronnego sukcesu. Wcale nie ogranicza uczącego, wręcz przeciwnie, otwiera przed nim możliwość kształtowania współodpowiedzialności uczniów i rodziców za osiągane wyniki.

Najskuteczniej można ją osiągnąć poprzez:

 1. pełną znajomość przedmiotowego systemu oceniania,

 2. precyzyjne określenie liczby stopni, które uczeń może i powinien otrzymać w trakcie trwania semestru oraz zasad ich uzyskiwania i poprawiania,

 3. plan prac pisemnych wręczony uczniom na początku semestru pozwalający na:

- wskazanie najistotniejszych obszarów podlegających sprawdzeniu w formie pisemnej,

- ustalenie właściwych proporcji pomiędzy stopniami za prace pisemne a innymi,

- odpowiednie rozłożenie w czasie (uniknięcie nagromadzenia prac w końcu semestru),

- mobilizację uczniów ze strony rodziców znających terminy prac pisemnych,

- organizację pomocy dla uczniów mających kłopoty z nauką przed wystąpieniem niezadowalających wyników,

- łatwość sprawowania nadzoru pedagogicznego.


NARZĘDZIA MOTYWACJI

Słowne zachęty i apele, życzliwy język, komunikaty niewerbalne, oddziaływanie psychologiczne, to ważne instrumenty wyzwalania aktywności i zaangażowania uczniów. Jednak dla wywołania pożądanych i zaplanowanych przez nauczyciela zachowań uczniów istotne jest zastosowanie konkretnych procedur tj.:

 1. Komentarz do ocen

Nauczyciel opisujący wyniki pracy ucznia powinien pamiętać o stymulującej roli komentarza. Można realizować poprzez bardzo życzliwe poszukiwanie i wskazywanie mocnych stron ocenianego oraz równie życzliwe, jasne, konkretne formułowanie wskazówek dotyczących dalszej pracy. Ucznia bardziej interesuje to, co o jego pracy mówią uczący niż konkretny stopień wpisany do dziennika, ten bowiem może być poprawiony dzięki odpowiednim sugestiom. Nauczyciel, podobnie jak trener czy instruktor, nastawiony jest na osiąganie celów, musi zatem bezustannie instruować.

 1. Możliwość poprawy uzyskiwanych wyników

System oceniania powinien umożliwiać uczniom usuwanie lub niwelowanie błędów i niepowodzeń. W zależności od przedmiotu i formy oceniania wyniki można poprawić w sposób bezpośredni (gdy uczniowi zapewnia się prawo do odbycia ponownej próby uzyskania wyższego wyniku) i pośredni (gdy określony obszar wiedzy i umiejętności oceniany jest jeden raz w semestrze w oparciu o systematycznie wystawiane stopnie cząstkowe.

 1. Eksponowanie sukcesów

Niezmiernie pomocne w motywowaniu uczniów do podejmowania wysiłku jest pozytywne wzmacnianie, osiągane m. in. poprzez:

 • wydobywanie pozytywnych efektów działań niezależnie od ich zakresu i wagi (istotne jest wszystko, co może być pochwalone i uznane za sukces),

 • dostrzeganie i docenianie chęci podjęcia działania nawet wtedy, gdy jego efekt jest niezadowalający (zrażenie i zniechęcenie ucznia może prowadzić do bierności i niewiary w siebie)

 • wyróżnianie uczniów za osiągnięcia na różnych poziomach i w ramach różnych form aktywności,

 • publiczne prezentowanie sukcesów jak największej liczby uczniów,

 • stwarzanie możliwości działania,

 • pochwały kierowane do rodziców w różnych momentach roku szkolnego i za różne sukcesy uczniów.

 1. Stosowanie różnorodnych metod pracy

Każdy uczeń jest indywidualnym, jednostkowym podmiotem oddziaływań nauczyciela. Wykorzystywane formy i metody pracy powinny być dostosowane do jego preferencji intelektualnych, uaktywniać obie półkule mózgowe, wzmacniać naturalną aktywność, wykorzystywać metody przyspieszonego uczenia się.

 1. Przydzielanie zadań wszystkim chętnym

Nauczyciel, przydzielając zadanie, szczególnie dodatkowe, ma skłonność do szufladkowania uczniów, co często prowadzi do pomijania lub wręcz lekceważenia niektórych z nich. Niepewność efektu, potrzeba wzmożonego nadzoru powodują, że zadania otrzymują najlepsi. Gdyby szansę dano słabszemu uczniowi, obdarzono go kredytem zaufania i wiarą w sukces, mogłoby się okazać, że i on potrafi. Wysiłek na pewno się opłaci.

 1. Powiązanie bieżących wyników nauczania z przygotowaniem uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

Systemy oceniania wewnętrznego i zewnętrznego ze sobą ściśle powiązane. Nauczyciel, realizując przyjęty w szkole program nauczania, powinien pamiętać o dostosowaniu swych działań do standardów wymagań egzaminacyjnych oraz uświadomić uczniom i rodzicom, na końcu danego etapu edukacji nastąpi sprawdzenie opanowania określonych umiejętności oraz wiadomości.

Przygotowanie do samodzielnego posługiwania się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, prowadzone świadomi, odpowiedzialnie i życzliwie, może stać się dodatkowym wsparciem działań nauczyciela dążącego do wydobycia z uczniów tego, co najlepsze.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli icon„Motywowanie uczniów do nauki” zorganizowanym przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Edyta Brudnik Kursy, Szkolenia, Konsultacje

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconEwakuacja – porady dla dyrektorów szkóŁ, przedszkoli, nauczycieli I wychowawcóW

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconEwakuacja – porady dla dyrektorów szkóŁ, przedszkoli, nauczycieli I wychowawcóW

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconMotywowanie uczniów do nauki

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconMotywowanie w organizacjach niedochodowych Motywowanie jest jednym z podstawowych elementów zarządzania

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconPrzewodnik przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego, korzystających z podręczników "Język polski Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Kształcenie kulturowo-literackie oraz "Język polski Kształcenie językowe"

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconPoradnik dla rodziców I nauczycieli. Pokazuje skuteczne techniki dialogu z dziećmi w domu I w szkole. Radzi, jak zmotywować dzieci do nauki w szkole I samokształcenia

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconWywiady z ciekawymi osobami ze świata sztuki, nauki, sportu, recenzje płyt, książek I przedstawień teatralnych, moda, rankingi klubów fitness, restauracji I innych miejsc spotkań, porady dotyczące dobrej kuchni

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconOcenianie kształtujące – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli dla nauczycieli

Motywowanie ucznia do nauki porady dla nauczycieli iconPorady dla rodziców

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom