§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
Pobierz 0.59 Mb.
Nazwa§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
strona4/4
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar0.59 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:


- nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania


- dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu


- starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów


- czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie z książek ”mówionych”


- raczej nie angażować do konkursów czytania


- uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu


- częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac


- dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci


- dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie


- błędów nie omawiać wobec całej klasy


- w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)


- pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów


- nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach


- podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.)


- dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek


- przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie


- pozwalać na wykonywanie prac na komputerze

- usprawniać zaburzone funkcje - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.


Załącznik Nr 4

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA


Objawy zaburzeń:

- nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych, niepełne rozumienie treści zadań, poleceń


- trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki, problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, tabliczki mnożenia


- problemy z opanowaniem terminologii (np. nazw, symboli pierwiastków i związków chemicznych)


- błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po przecinku)


- przestawianie cyfr (np. 56-65), nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów


- mylenie znaków działań, odwrotne zapisywanie znaków nierówności


- nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji


- trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną w geometrii


- niski poziom graficzny wykresów i rysunków, nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych.


Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:


- naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać


- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany


- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek


- w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań


- można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania


- uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji chemicznych itp.


- materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje


- oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych


- oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji.


Załącznik Nr 5

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA


Objawy zaburzeń:


- trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, terminologii z biologii i chemii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie), nazwisk z historii


- trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji)


- zła orientacja w czasie (chronologia, daty)


- trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych i historycznych


- trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni, obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.)


- problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków


-trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych.


Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:


- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat


- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać


- częściej powtarzać i utrwalać materiał


- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie


- wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania


- zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia


- przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie


- często oceniać prace domowe.


Załącznik Nr 6

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotu nauczania:

JĘZYK POLSKI

Symptomy trudności:


- słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia,


- trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem określonych dźwięków (głosek)

z odpowiadającymi im symbolami (literami),


- trudności w rozumieniu czytanych treści,


- trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym (abstrakcyjnym),


- niski poziom rozwoju słowno – pojęciowego (odpowiada wcześniejszej fazie rozwoju),


- ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych,


- słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom graficzny – odpowiadają wcześniejszej fazie rozwoju),


- słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania,


- duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna),


- trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach,


- wolne tempo procesów umysłowych i działania.


Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:


- zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań


- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie

- wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury


- wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet,


- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego


- formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady


- częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień


- zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze (procesy intelektualne i percepcyjne), (zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu)


- należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach


- dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą


- potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.


Załącznik Nr 6

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania:

JĘZYKI OBCE


Symptomy trudności:


- trudności z prawidłową wymową


- trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, słówek, zdań


- trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat


- trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu


- problemy z gramatyką.


Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:


- zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania


- pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie


- odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany


- wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań na dany temat.


Załącznik Nr 7

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania:

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA


Symptomy trudności:


- trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań


- trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory, układy równań)


- problem z rozumieniem treści zadań


- potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania.


Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:


- częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie stosowanie zasady poglądowości


- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej)


- podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części)


- wydłużanie czasu na wykonanie zadania


- podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania


- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać


- potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.


Załącznik Nr 8

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania:

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA


Symptomy trudności:


- trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei)


- problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości


- nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji.


Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:


- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi)


- podobnie postępować przy powtórkach


- pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie).


Załącznik Nr 9

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania:

MUZYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PLASTYKA, TECHNIKA


Symptomy trudności:


- niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.)


- trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier


- obniżony poziom prac plastycznych i technicznych (słabsza własna inwencja twórcza, wyobraźnia)


- trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut.


Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:


- zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia)


- wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych


- podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu


- pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych


- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia

- w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

1   2   3   4

Powiązany:

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconWymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych I edukacyjnych ucznia określonych w opinii poradni psychologicznej lub

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconSzkoła podstawowa nr 17 w rzeszowie dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych I edukacyjnych ucznia

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconPubliczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconJak dostosować pso do wso oraz potrzeb I możliwości rozwojowych uczniów?

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconDostosowanie programu nauczania do potrzeb edukacyjnych I możliwości psychofizycznych ucznia kl. III z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostającego w szkole ogólnodostępnej

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconCelem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Świeszyno, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconProjekty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego I informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconSprawozdanie z planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 Ust. 1 Pkt 7,8 1 12 ustawy o finansach publicznych

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconPotrzeb rozwojowych dzieci I młodzieży oraz zagrożeń I możliwości przeciwdziałania uzależnieniom

§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia iconA) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3, (razem)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom