Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego
Pobierz 345.58 Kb.
NazwaPrzedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego
strona14/17
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar345.58 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

PRZEMYSŁ


Uczeñ potrafi:

Ocena dopuszczająca

 • wymienić naturalne i pozanaturalne czynniki lokalizacji produkcji

 • wymienić najwiêksze okrêgi przemyslowe na poszczególnych kontynentach

 • wymienić najważniejsze okręgi przemysłowe w Europie

 • wskazać najważniejsze gałęzie przemyslu elektromaszynowego

 • wymienić w kolejności trzech największych producentów samochodów i statków

 • podzielić przemysł chemiczny na nieorganiczny i organiczny

 • wymienić najwa¿niejsze surowce dla współczesnej chemii

 • wymienić gałęzie przemysłu lekkiego

 • wskazać gałęzie przemysłu produkującego na potrzeby ludności

 • dzielić gałęzie przemysłu ze względu na energochłonność i pracochłonność produkcji oraz stopieñ jej technologicznego zaawansowania

 • zdefiniować gałęzie hi-tech

 • wymienić największych producentów i eksporterów rud żelaza, boksytów i koncentratów miedzi

 • wymienić największych producentów stali, miedzi i aluminium

 • wymienić światowych potentatów w produkcji lekarstw

 • powiedzieć, dlaczego przemysł spożywczy koncentruje się głównie w krajach rozwiniętych, a lekki w najludniejszych krajach Azji

Ocena dostateczna


 • scharakteryzować genezę surowcowych i niesurowcowych okręgów przemysłowych

 • wskazać na mapach największe okręgi przemyslowe świata

 • wyjaśnić przyczyny restrukturyzacji starych okręgów surowcowych w krajach rozwiniętych

 • na przykładach wybranych krajów scharakteryzować strukturę gałęziową przemysłu w KWR i w KSR

 • wymienić główne uwarunkowania rozwoju przemysłu elektromaszynowego

 • wskazać na mapie największe o.rodki produkcji samochodów w Ameryce, Europie i Azji

 • wskazać na mapie główne ośrodki wydobycia fosforytów i soli potasowych

 • wyjaśnić przyczyny spadku wydobycia siarki rodzimej

 • wymienić najwiêksze korporacje międzynarodowe dzialające w różnych dziedzinach przemysłu przetwórczego

 • zdefiniować biotechnologie i nanotechnologie

 • powiedzieć, czym są public relations

 • scharakteryzować strukturę gałęziową przemysłu w wybranych okrêgach surowcowych i niesurowcowych

 • podać przykłady prawidłowych i nieprawił³owych lokalizacji zakładów przemysłowych

 • wyjaśnić, dlaczego w miarę rozwoju hutnictwa żelaza zmieniały się lokalizacje hut

 • podać główne przyczyny spadku produkcji stali i aluminium w KWR

 • wyjaśnić zbliżenie zakładów przemysłu spożywczego do dużych i wielkich miast

 • wymienić inne zakłady przemyslowe preferujące rynkowe lokalizacje

Ocena dobra


 • wskazać najważniejsze czynniki lokalizacji różnych zakładów przemysłowych

 • wyjaśnić dużą zalezność tradycyjnego przemysłu od naturalnych czynników lokalizacji

 • ocenić stopieñ koncentracji produkcji w okręgach przemysłowych wybranych krajów

 • wyjaśnić przyczyny dynamicznego rozwoju przemysłu elektronicznego i precyzyjnego

 • wskazać na mapie najważniejsze technopolie i wyjaśnić genezę wybranych z nich

 • uzasadnić dynamiczny wzrost produkcji stali, aluminium, włókien syntetycznych i papieru w Chinach

 • ocenić znaczenie rynków zbytu dla lokalizacji zakładów przemysłu chemicznego

 • wskazać na mapie największe ośrodki przemysłu włókienniczego w Chinach i Indiach oraz uzasadnić ich lokalizacje dostępnością bazy surowcowej (bawelny, wełny) i możliwościami wywozu wyrobów gotowych za granicę

 • uzasadnić wzrost znaczenia pozanaturalnych czynników lokalizacji w krajach rozwiniętych

 • uzasadniæ regres tradycyjnych gałêzi przemyslu w KWR

 • wskazać na mapach najwiêksze kombinaty hutnicze na świecie

 • wyjaśnić przyczyny rozwoju hutnictwa żelaza w krajach nieposiadających rud żelaza i paliw kopalnych, np. w Japonii i we Włoszech

 • wyjasnić zależności między światową produkcją stali i aluminium

 • wyjśnić przyczyny dynamicznego rozwoju przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i chemicznego w krajach azjatyckich

Ocena bardzo dobra


 • ocenić wpływ gałęzi zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy

 • ocenić przyczyny i skutki dynamicznego rozwoju produkcji przemys³owej w krajach nowo uprzemyslowionych

 • analizować zależności między struktura gałęziową przemysłu a poziomem rozwoju kraju

 • porównać przy pomocy rocznika statystycznego produkcję przemysłu przetwórczego w wybranych krajach i uzasadnić zaobserwowane różnice ilościowe i strukturalne

 • uzasadnić dominację Stanów Zjednoczonych w produkcji urządzeñ elektroniki profesjonalnej

 • dowieść zależno.ci produkcji nawozów sztucznych w różnych krajach od poziomu ich rozwoju i struktury rolnictwa

 • wyjaśnić przyczyny dynamicznego wzrostu produkcji papieru na świecie

 • ocenic poziom rozwoju kraju na podstawie przeciętnego zużycia papieru

 • porównać rentowność gałęzi zaawansowanych technologii i tradycyjnych gałęzi przemysłu

 • analizować wpływ recyklingu zlomu na spadek zapotrzebowania na rudy metali

 • ocenić wpływ kryzysu energetycznego lat 70. XX w. na spadek energochłonnści produkcji przemysłowej w KWR

 • na przykładach wybranych krajów ocenić znaczenie technopolii dla ich rozwoju gospodarczego

 • uzasadnic dominację korporacji międzynarodowych w głęziach hi-tech

 • ocenić wpływ przemyslu chemicznego na wielkość i strukturę produkcji rolnej

 • ocenić wpływ przemysłu chemicznego na środowisko

Ocena celująca


 • ocenić społeczne, ekonomiczne i ekologiczne korzyści zwiazane z restrukturyzacją starych okregów surowcowych

 • ocenic wpływ przemysłu zaawansowanych technologii na jakość życia

 • analizować związki przemysłu hi-tech z badaniami kosmosu

 • uzasadnić znaczenie kooperacji dla rozwoju przemysłu elektromaszynowego

 • uzasadnić dominującą pozycję Krzemowej Doliny wśród amerykañskich technopolii

 • ocenić wpływ automatyzacji przemysłu i informatyzacji na bezrobocie

 • uzasadnić lokowanie zakładów przemyslu lekkiego w surowcowych okrêgach przemysłowych

 • uzasadnić niedorozwój przemysłu spożywczego w KSR

 • ocenić wpływ informatyzacji na wielkość zużycia papieru

 • wiązać rozwój gałęzi hi-tech z rozwojem sektora usługowego

 • ocenic wpływ różnych gałęzi przemysłu naśrodowisko geograficzne

 • ocenić wpływ kryzysu energetycznego lat 70. XX w. na wielkość, strukturę i rozmieszczenie produkcji przemysłu stoczniowego

 • ocenić wpływ przemysłu chemicznego na energochłonność i efektywność innych dziedzin gospodarki

 • ocenić wpływ przemysłu chemicznego na jakość życia

 • uzasadnić koncentrację przemysłu poligraficznego, fonograficznego i filmowego w wielkich miastach KWR


USŁUGI MATERIALNE I NIEMATERIALNE

Uczeñ potrafi:

Ocena dopuszczająca


 • podzielić usługi na materialne i niematerialne

 • powiedzieć, co kształtuje potrzeby komunikacyjne

 • wymienić największe porty morskie i lotnicze

 • zdefiniować turystykę

 • powiedzieć, co stanowi o atrakcyjności turystycznej miejsc i regionów

 • wymienić najczęściej odwiedzane regiony turystyczne świata

 • zdefiniować szkolnictwo, alfabetyzację, analfabetyzm i skolaryzację

 • wymienić najsłynniejsze uniwersytety świata

 • wymienić instytucje otwartej i zamkniętej służby zdrowia

 • podzielić uslugi na obligatoryjne i fakultatywne oraz na konsumpcyjne i produkcyjne

 • scharakteryzować zalety i wady różnych środków transportu

 • zdefiniować agroturystykę

 • wymienić kraje rozwijające turystykê wyjazdową i przyjazdową

 • powiedzieć, jakie wskaźniki wykorzystuje się do oceny nasycenie usługami slużby zdrowia

 • scharakteryzować wpływ środowiska na zdrowie człowieka

 • zdefiniować bank, instytucjê ubezpieczeniową i giełdę

 • wymienić największe banki i giełdy świata

 • wyróżnić podstawowe typy banków

Ocena dostateczna


 • wskazać na mapach najważniejsze szlaki transportu lądowego, morskiego i powietrznego oraz powiedzieć, jakie ośrodki gospodarcze one łączą

 • wskazać na mapie największe porty morskie i lotnicze świata

 • podać przyczyny przewagi załadunku nad wyładunkiem w portach morskich KSR

 • zdefiniować łączność i wskazać jej najbardziej dynamiczne dziedziny

 • wymienić kraje osiągające największe wpływy z turystyki

 • wymienić kraje, których gospodarki zależą w największym stopniu od dochodów z turystyki

 • scharakteryzować wybrane regiony turystyczne

 • wskazać bariery rozwoju usług oświaty, kultury i służby zdrowia w KSR

 • odróżnić uniwersalne porty morskie od wyspecjalizowanych

 • powiedzieć, czym są .tanie bandery.

 • na podstawie map w podręczniku oceniæ dostępność usług łączności w różnych krajach

 • scharakteryzować turystykę w regionie śródziemnomorskim i karaibskim

 • ocenić wpływ eksplozji demograficznej na możliwości upowszechniania oświaty w KSR

 • powiedzieć, dlaczego w wielu KSR mężczyźni żyją dłużej niż kobiety

 • wymienić choroby zakaźne zagrażające najbardziej zdrowiu i życiu ludzi

 • wymienić podstawowe rodzaje papierów wartościowych

 • odróżnić akcje od obligacji oraz papiery wartościowe od walut

Ocena dobra


 • scharakteryzować zależność gospodarki i społeczeñstwa od transportu iłączności na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego

 • wyjaśnić, dlaczego wraz z rozwojem maleje znaczenie transportu kolejowego i wodnego, natomiast rośnie

 • znaczenie transportu samochodowego i lotniczego

 • wskazać na mapie regiony mające najgęstszą sieć transportową

 • wyjaśnić związek gęstści sieci transportowej z gęstością zaludnienia

 • ocenić wpływ warunków naturalnych na mo¿liwo.ci rozbudowy systemów komunikacyjnych

 • uzasadnić lokalizacje najwiêkszych portów morskich i lotniczych

 • wskazaæ na mapie najsłynniejsze parki narodowe świata

 • wyjaśnić przyczyny szybkiego rozwoju usług IV sektora w KWR

 • wyjaśnić, dlaczego Stany Zjednoczone mają najbardziej rozwinięte lotnictwo cywilne

 • scharakteryzować atrakcje turystyczne o randze światowej

 • wiązać częstość zachorowañ na choroby cywilizacyjne z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego

 • ocenić poziom rozwoju służby zdrowia w wybranych krajach przy pomocy wskaźników dostêpnych w publikacjach statystycznych

 • ocenić znaczenie profilaktyki dla zdrowotności społeczeñstwa oraz dla ograniczania patologii społecznych

 • wiązaæ częstość zachorowañ w KSR z małą dostêpnością wody pitnej

 • wymienić potencjalne konsekwencje wprowadzania do środowiska mutantów i klonów

Ocena bardzo dobra


 • uzasadnić wspieranie rozwoju kolei przez rządy KWR

 • ocenić znaczenie kanałów morskich dla żeglugi oceanicznej

 • ocenić wpływ turystyki na środowisko geograficzne

 • ocenić możliwości rozwoju turystyki (agroturystyki) w swoim regionie

 • wyjaśnić potrzebę kształtowania systemu oświatowego zgodnie z zasadami demokratyzacji oświaty

 • porównać wskaźniki skolaryzacji brutto w KWR i w KSR

 • uzasadnić niewielki popyt na usługi w KSR i wiązać z nim niedorozwój usług w tych krajach

 • ocenić skutki niedorozwoju oświaty, kultury i służby zdrowia w KSR

 • uzasadnić koncentrację usług IV sektora w dużych i wielkich miastach

 • na przykładach KSR oceniæ wpływ niedorozwoju transportu na gospodarkę

 • uzasadnić twierdzenie, że niedorozwój komunikacji utrudnia niwelowanie barier społecznych

 • ocenić wpływ Internetu na zmiany w sektorze usługowym i w życiu społecznym

 • obliczyć salda przychodów z turystyki i wydatków na turystykę dla dowolnie wybranych krajów

 • ocenić wpływ agroturystyki na rozwój obszarów wiejskich

 • uzasadnić nadrzędność kwalifikacji kadr (nauczycieli, lekarzy itd.) dla efektów pracy placówek oświaty, służby zdrowia i kultury oraz instytucji IV sektora

 • wyjasnić, czemu służy marketing

 • ocenić informacyjne znaczenie głównych indeksów giełdowych (Dow Jones, FT/SE 100 Share Index, DAX)

Ocena celująca


 • wyjaśnić substytucyjne i komplementarne zależności w systemie komunikacji

 • uzasadnić relatywnie wysoką elastyczność transportu samochodowego

 • uzasadnić różnice przeciętnych wskaźników zmotoryzowania w różnych krajach

 • porównać zagospodarowanie turystyczne regionów, które już odwiedził

 • na bazie swojej wiedzy geograficznej porównać atrakcyjność różnych ofert biur turystycznych

 • na przykladach bogatszych KSR ocenic wpływ upowszechniania o.wiaty i kultury na przyrost naturalny ludnosci

 • ocenić przyczyny i skutki analfabetyzmu wtórnego i funkcjonalnego w krajach rozwiniętych

 • wyjśnić, dlaczego p-km i t-km są najbardziej obiektywnymi miernikami ilości pracy przewozowej firm transportowych

 • uzasadnić względnie dynamiczny rozwój lotniczego transportu towarowego (cargo)

 • uzasadnić dominującą rolê Renu i Rodanu w systemie żeglugi śródlądowej Europy

 • ocenić wpływ Internetu i innych nowoczesnych srodków łączności na globalizację

 • wiazać masowość ruchu turystycznego z zamożnością społeczeñstwa i ilością czasu wolnego

 • ocenić rosnące znaczenie banków i giełd w gospodarce rynkowej

 • na przykładach krajów Europy Środkowej oceniæ wpływ MFW i Banku Światowego na wygaszanie inflacji i przywracanie równowagi gospodarczej


MIĘDZYNARODOWE KONTAKTY GOSPODARCZE

Uczeñ potrafi:

Ocena dopuszczająca

 • zdefiniować eksport, reeksport, import, obroty bieżące, licencję i know-how

 • wymienić kraje osiągajace najwyższe wska.niki eksportu na 1 mieszkañca

 • zdefiniować korporację, korporację międzynarodową, koncern i monopol

 • wymienić największe korporacje międzynarodowe działające w poszczególnych dziedzinach produkcji i usług

 • zdefiniować globalizację i wymienić .sztandarowe. produkty globalizacji

 • zdefiniować kartel i holding

 • zdefiniować terms of trade i bilans płatniczy

 • powiedzieć, czym są kredyty kupieckie, inwestycje krótkoterminowe i inwestycje długoterminowe

 • powiedzieć, co to jest mcdonaldyzacja, westernizacja i amerykanizacja

Ocena dostateczna


 • zdefiniować saldo obrotów bieżących

 • wyjaśnić, od czego zależy udział eksportu w PKB

 • przy pomocy rocznika statystycznego scharakteryzować strukturę rodzajową eksportu wybranych krajów

 • wyjaśnić, dlaczego większość krajów handluje głównie ze swoimi sąsiadami

 • zdefiniować przychód, koszt, dochód, zysk i stratę

 • obliczyć rentowność na podstawie informacji o przychodach i kosztach

 • wymienić najważniejsze, powszechnie odczuwalne, przejawy postępującej globalizacji

 • zdefiniowac weksel i akredytywę

 • przy pomocy wzorcowej tabeli w podręczniku (tab. 34.) zestawić bilans platniczy dowolnego kraju, dla którego są dane w roczniku statystycznym

 • wyjaśnić, dlaczego niektóre kraje, np. Luksemburg, mają eksport wiêkszy od PKB

 • wymienić korporacje miêdzynarodowe transferujące za granicę najwięcej kapitałów

 • zdefiniować joint-venture

Ocena dobra


 • wyjaśnić zależność przeciętnych wskaźników eksportu i importu od poziomu rozwoju kraju

 • wskazać na mapie kraje majAce największe udzialy w handlu światowym oraz największych partnerów handlowych tych krajów

 • wskazać główne przyczyny nadwyżki w handlu zagranicznym Niemiec i Japonii oraz Chin

 • wskazać główne przyczyny ujemnego salda obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych

 • wymienić płaszczyzny, na których przebiegają procesy globalizacji i podać przykłady globalizmu technicznego,ekonomicznego, społecznego, kulturowego i politycznego

 • analizować uwarunkowania struktury eksportu i importu w wybranych krajach

 • wyjaśnić, dlaczego do większo.ci KSR dopływa niewiele zagranicznego kapitału

 • wyjśnić duże zainteresowanie korporacji miêdzynarodowych inwestycjami bezpośrednimi w Chinach i innych krajach azjatyckich

 • uzasadniæ szybko rosnące znaczenie korporacji medialno-internetowych

Ocena bardzo dobra


 • na przykładach wybranych krajów dowieść że rozwój turystyki jest szansą na poprawę bilansu handlu zagranicznego

 • uzasadnić różnice przeciętnych wskaźników eksportu i importu w krajach znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju

 • wyjaśnić, dlaczego większość obrotów światowego handlu stanowi wymiana pomiędzy KWR

 • uzasadnić dominującą rolę wielkich korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej

 • ocenić wpływ rozwoju komunikacji na globalizację

 • wyjśnić, dlaczego eksport większości surowców i surowych płodów rolnych jest mało opłacalny

 • wyjaśnić przyczyny wzrostu zadłużenia większości KSR

 • wyjaśnić wpływ zmian kursu waluty na eksport i import

 • na przykładach dowolnie wybranych krajów dowieść pozytywnego wpływu napływu kapitalu zagranicznego na ich rozwój gospodarczy

 • wymienćæ i uzasadnić pozytywne skutki globalizacji

Ocena celująca


 • ocenić rolę WTO w handlu światowym

 • dowieść, że globalizacja jest obiektywną konsekwencją osiągniêęego poziomu rozwoju gospodarki światowej oraz zaawansowania międzynarodowej wymian dóbr materialnych i usług

 • ocenić zasadność wystąpieñ antyglobalistów i alterglobalistów

 • dowieść, że globalizacja przynosi największe korzyści KWR

 • wyjaśnić, dlaczego eksport wyrobów przemysłu zaawansowanych technologii jest bardzo opłacalny

 • uzasadnić wpływ eksportu kapitałów na wzrost bezrobocia w KWR

 • dowieść, że globalizacja niweluje istniejące dysproporcje rozwojowe

 • dowieść, że globalizacja tworzy nowe .bieguny bogactwa. i .bieguny nędzy.

 • określić przyszłe miejsce swojego regionu w globalizującym się świecie


PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GEOGRAFII POLITYCZNEJ

Uczeñ potrafi:

Ocena dopuszczająca


 • podać aktualną liczbę pañstw

 • podać przykłady pañstw dużych, średnich i małych

 • podać przykłady pañstw wielonarodowych oraz republik i monarchii

 • wymienić główne przyczyny konfliktów we współczesnym świecie

 • wymienić regiony (kraje) najbardziej niespokojne

 • wymienić najważniejsze organizacje międzynarodowe oraz główne agendy ONZ

 • powiedzieć ile pañstw liczy obecnie UE, a ile liczyła przed rozszerzeniem 1 maja 2004 r.

 • wymienić miasta będące siedzibami centralnych instytucji UE (Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego)

 • zdefiniować granicę pañstwa

 • wymienić główne składowe terytorium każdego pañstwa

 • wymienić przykladowe pañstwa federacyjne

 • wymienić pañstwa, które powstały po rozpadzie ZSRR

 • zdefiniować terroryzm i wymienić główne jego przyczyny

 • wskazać kryteria podziału organizacji międzynarodowych

Ocena dostateczna


 • wymienić duże narody bez własnego pañstwa

 • pokazać na mapie pañstwa, które uzyskały niepodleglość po 1990 r.

 • powiedzieć, czym zajmuje się UNESCO, UNICEF, FAO, WTO i WHO

 • wyjaśnić pojęcie .zimna wojna.

 • zdefiniować rasizm i apartheid

 • wskazać na mapie najbardziej zapalne obecnie regiony świata

 • wskazać przykładowe konflikty o podłożu religijnym, etnicznym, rasowym i ekonomicznym

 • podzielić organizacje międzynarodowe na regionalne i światowe

 • wymienić nowych członków NATO

 • wymienić wszystkich członków UE

 • wymienić etapy terytorialnego rozwoju EWG/UE

 • powiedzieć, dlaczego Antarktyda ma status międzynarodowy

 • wskazać na mapie terytoria zależne

 • powiedzieć, czym jest Commonwealth of Nations

 • powiedzieć, jakie cele przyświecają działaniu NATO, UA i NAFTA

 • powiedzieć, które pañstwa europejskie nie należą do NATO

 • powiedzieć, czym jest OBWE

Ocena dobra


 • powiedzieć, jak prowadzi się granice na morzu oraz jak dzieli się przestrzeñ powietrzną

 • wskazać na mapie regiony w Europie, których mieszkañcy walczą o autonomię

 • wyjaśnić główne przyczyny dążeñ integracyjnych pañstw w dobie współczesnej

 • wskazać przykłady skutecznych działañ ONZ i NATO na rzecz rozwiązywania konfliktów regionalnych

 • wyjaśnić przyczyny spadku prestiżu ONZ

 • scharakteryzować etapy integracji ekonomicznej i politycznej w ramach EWG/UE

 • scharakteryzować zasadę .czterech wolności.

 • przy pomocy tabeli w podręczniku porównac potencjał demograficzny i ekonomiczny pañstw UE

 • wskazać na mapie Kurdystan i Tybet

 • wymieniæ główne przyczyny konfliktów w b. Jugosławii

 • powiedzieć, czego dotyczyło Porozumienie z Schengen

 • wymienić pañstwa, które nie należą do Strefy Euro

 • ocenić integrację w ramach WNP

 • na podstawie bieżących doniesieñ mediów oceniæ sytuację polityczną w wybranych regionach

Ocena bardzo dobra


 • wyjaśnić akronimy: G-7, G-8 i P-5

 • wyjaśnić status polityczny Grenlandii, Portoryko, Nowej Kaledonii, Gibraltaru i Stolicy Apostolskiej

 • omówić potencjalne następstwa rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia

 • wyjaśnić genezę konfliktu arabsko-izraelskiego

 • uzasadnic napiętą sytuację w rejonie Zatoki Perskiej

 • analizować szanse i zagrożenia związane z procesami integracyjnymi

 • porównać potencjał ekonomiczny i ludnościowy UE oraz Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii

 • ocenić znaczenie euroregionów dla rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej

 • uzasadnić sens istnienia Commonwealth of Nations

 • ocenić działania podejmowane ostatnio w celu rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie

 • porównać osiągnięcia integracyjne organizacji miêdzynarodowych o podobnym charakterze

 • scharakteryzować wspólną politykę rolną UE

 • ocenić konsekwencje polityczne ataku terrorystycznego na World Trade Center i Pentagon

Ocena celująca


 • na przykładach Nigerii i Sudanu ocenić wpływ mozaiki narodowościowej na stosunki wewnętrzne w krajach afrykañskich

 • wyjaśnić, dlaczego międzynarodowa integracja gospodarcza prowadzi do poprawy efektywno.ci gospodarowania

 • wyjaśnić, dlaczego do Strefy Euro nie należą: Dania, Szwecja i Wielka Brytania

 • ocenić osiągnięcia integracyjne UE w dziedzinie komunikacji i handlu

 • ocenić wpływ wspólnej polityki rolnej na produkcję rolną i ceny żywności w UE

 • ocenić działania międzynarodowe podejmowane w celu zwalczania terroryzmu

 • ocenić procesy integracyjne we współczesnym świecie w kontek.cie postępującej globalizacji

 • ocenić koncepcję .Europy regionów.

 • ocenić możliwści rozwoju Polski po wejściu do UE

 • wskazać zmiany w swoim otoczeniu, jakie zachodzą w związku z wejściem Polski do UE1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania z matematyki dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w klasie I liceum ogólnokształCĄcego

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania z geografii dla klas I-III

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania z geografii dla klas I-III gimnazjum w Broniszewicach

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania – geografia – gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania – geografia – gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania dla Liceum Profilowanego I Technikum

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania z chemii dla klas liceum zso I Z

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania uzupełniające liceum ogólnoksztacące dla dorosłych

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla liceum ogólnokształCĄcego iconPrzedmiotowy system oceniania geografia priorytety oceniania z geografii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom