Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY
Pobierz 0.75 Mb.
NazwaOcena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY
strona2/4
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar0.75 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

8. Zakończenie postępowania ocenianego nauczyciela


Czynności zmierzające do zakończenia procedury oceny ustanowione zostały w § 5 rozporządzenia.


1) Rola dyrektora szkoły – projekt oceny


Zgodnie z ust. 1 dyrektor zobowiązany jest:

 • najpierw sporządzić pisemny projekt oceny,

 • zapoznać z tym projektem nauczyciela, który na prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń.


2) Rola nauczycielawnoszenie uwag do projektu oceny


Nauczyciel może to uczynić w formie:

 • ustnej bezpośrednio przy zapoznaniu z projektem

 • lub w terminie 3 dni od zaznajomienia w formie pisemnej, chociaż, dla celów dowodowych, powinien on skorzystać z możliwości pisemnego ustosunkowania się do oceny sporządzonej przez dyrektora.


3) Rola zakładowej organizacji związkowej w ocenie nauczyciela

Rozporządzenie w ust 2 §5 dopuszcza uczestnictwo w zapoznaniu z projektem oceny nauczyciela członka zakładowej organizacji związkowej Prawo nie wymaga, aby nauczyciel był członkiem tej organizacji. Udział przedstawiciela ZOZ w zapoznaniu z projektem oceny nauczyciela odbywa się na wniosek tego nauczyciela.


4) Karta oceny nauczyciela


Zgodnie z ust 2 §5 procedura kończy się doręczeniem karty oceny nauczycielowi. Jej kopie umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.


Karta oceny, której wzór jest załącznikiem do rozporządzenia zawiera:

 • dane osobowe,

 • historię zawodową i dane dotyczące daty dokonania poprzedniej oceny,

 • opisową część noty dla nauczyciela - jest to zasadnicza część formularza,

 • "stwierdzenie uogólniające" czy to, co w istocie jest notą przyznaną nauczycielowi wedle skali zawartej w art. 6a ust. 4 Karty, czyli:

1) ocena wyróżniająca

lub

2) ocena dobra;

lub

3) ocena negatywna.


 • pokwitowanie przez ocenianego odebrania swojego egzemplarza karty oceny i potwierdzenia przyjęcia pouczenia o trybie zaskarżenia oceny.


Wzór zawiera również pouczenie o możliwości wniosku o ponowne poddanie się ocenie, którego wątpliwą zasadność opisano przy komentowaniu norm Karty Nauczyciela.


9. Co powinien zawierać projekt oceny?


Przypominam, że przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapoznania nauczyciela z pisemnym projektem oceny.


POSTEPOWANIE PRZED WYSTAWIENIEM KARTY OCENY NAUCZYCIELA


 • dyrektor powinien wysłuchać uwag i zastrzeżeń nauczyciela dotyczących tej oceny.,

 • nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.,

 • Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.


Projekt powinien zawierać ocenę pracy nauczyciela oraz jej uzasadnienie.


Zgodnie z § 2 ust. 8 ww. rozporządzenia dyrektor szkoły dokonując oceny pracy nauczyciela, uwzględnia w szczególności:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,

4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).


Podsumowanie tego etapu oceny nauczyciela


Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066, z późn. zm.). W świetle przepisów rozporządzenia:


1) Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel (§ 2 ust. 1);


2) Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy o systemie oświaty, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§ 2 ust. 6);

3) Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym (§ 2 ust. 7);


4) Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności (§ 2 ust. 8):

a) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,

b) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),

c) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,

d) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

e) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).


5) Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Do okresu, o którym mowa nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 3 ust. 1 i 2);


6) W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny (§ 3 ust. 3);


7) Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie (§ 4);


8) Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela (§ 5 ust. 1 i 3).


TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY NAUCZYCIELA


1. Odwołanie


Odwołanie od oceny pracy nauczyciela, dyrektora szkoły reguluje art. 6a ust 9 Karty Nauczyciela.

Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.


Odwołanie od oceny nauczyciela opisane zostało w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066, ze zm.).


Dokonując analiza tego przepisu dochodzi się do wniosku, że przepisy prawa nie ustalają materialnych kompetencji organów kontrolnych.

Natomiast ustanawiają ich skład i właściwość, określają możliwości utrzymania lub zmiany oceny, ale nie wskazują na własne kompetencje do oceniania.


Zespoły odwoławcze nie są uprawnione do czynienia własnych ustaleń. Rozporządzenie nie daje im też uprawnienia do czynienia własnych ustaleń, co do prawidłowości oceny pod względem zgodności procedury z prawem. Jest to stanowcze ograniczenie funkcji kontrolnych organów drugiej instancji. Należy więc pogodzić się z faktem, że kontrola przy odwołaniu jest z mocy samego prawa ograniczona, fragmentaryczna i nie przewiduje nawet wprost sprawdzenia uwag i zastrzeżeń wniesionych przez ocenianych: nauczyciela czy dyrektora szkoły na podstawie innego materiału, niż ustalony w części opisowej oceny.


Wobec zaniechania, przez prawo, ustanowienia dla organów odwoławczych możliwości ustanowienia własnych źródeł i środków dowodowych procedura toczyć się musi w oparciu o ustalenia organu oceniającego I instancji.


Odwołanie nauczyciela od oceny pracy musi być rozpatrzone w terminie 30 dni, do dnia wniesienia tego środka zaskarżenia.

2. Składy zespołów orzekających

 1. składa zespołu oceniającego pracę nauczyciela


Skład zespołu oceniającego ustala organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kurator Oświaty.

Przewodniczącym zespołu jest zawsze przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego wyznaczony przez Kuratora.


W skład zespołu wchodzą:

 • przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

 • przedstawiciel rady pedagogicznej,

 • przedstawiciel rady rodziców a w szkole, w której działa rada szkoły przedstawiciel rodziców wyłoniony spośród członków rady szkoły,

 • właściwy doradca metodyczny,

 • przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.


Zgodnie z ust 6 § 6 rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu..


 1. Szczególne składy oceniające


Przepisy ust. 2 - 4 § 6 ustanawiają szczególne składy zespołów dla kontroli oceny pracy nauczycieli pełniących specjalne funkcje w systemie oświaty.

a) skład zespołu rozstrzygającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela

konsultanta


W skład zespołu wchodzą:

 • dwaj przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny - przewodniczący

 • przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych w danej placówce,

 • przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela konsultanta.

Rozporządzenie milczy na temat sposobu wyłaniania przedstawicieli nauczycieli konsultantów.


b) skład zespołu rozstrzygającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela

doradcy metodycznego


Odwołanie od oceny doradcy metodycznego rozpoznawane jest w składzie :

 • przedstawiciel nadzoru pedagogicznego - przewodniczący

 • przedstawiciel rady pedagogicznej,

 • przedstawiciel rady rodziców a w szkole, w której działa rada szkoły przedstawiciel rodziców wyłoniony spośród członków rady szkoły,

 • przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce doskonalenia nauczycieli.

 • przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela3. Orzekanie w sprawach nauczycieli zatrudnionych w zakładach

kształcenia nauczycieli


Do składów rozpatrującego odwołania powołuje się: Przewodniczy

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - przewodniczący,

 • przedstawiciel rady programowej,

 • właściwy opiekun naukowo – dydaktyczny,

 • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - a wniosek wnoszącego odwołanie.
 1. Zakres orzekania


Przepis ust. 5 § 6 rozporządzenia przewiduje możliwość wydania przez zespół odwoławczy dwóch rozstrzygnięć.

Skład może:

 • podtrzymać ocenę,

 • albo ustalić nową ocenę.

Natomiast Zespół orzekający nie jest upoważniony do wydawania orzeczeń uchylających ocenę i nakazującą ponowne rozpoznania sprawy.


3. Stosowanie przepisów w odniesieniu do nauczycieli religii


Ocenie podlegają również nauczyciele religii, zarówno duchowni, jak i świeccy.

Wspomniane wyżej przepisy stosuje się do nich odpowiednio.

Dodatkowo do oceny musi być dołączona ocena merytoryczna sporządzona przez odpowiednie władze kościelne.

.

4. Ocenianie dyrektorów


1) Uwagi wstępne


Ocenianie dyrektorów jest inaczej zorganizowane, niż procedury stosowane w stosunku do "szeregowych" nauczycieli.


Zgodnie z art. 6a ust 6 Karty Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – zmiana wspomnianego ustępu została wprowadzona ostatnią nowelizacją Karty Nauczyciela – ustawa z dnia

Na podstawie ust. 7 art. 6a KN organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Organ prowadzący jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej


W nowym stanie prawnym oceny kierującego szkołą dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W poprzednim sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie. Trudność interpretacyjna polega m.in. na tym, co oznacza określenie "w porozumieniu". W mojej ocenie porozumienie między organami oznaczy tylko zgodę, co do samego faktu dokonywania oceny. Natomiast nie oznacza, że ocena jest wyrazem konsensusu między organami.

Zakres pracy dyrektora szkoły różni się od pensum obowiązków nauczyciela.

Dyrektor z mocy art. 7 Karty Nauczyciela kieruje pracą szkoły. Ten fakt powoduje, że oprócz obowiązków dydaktycznych i pedagogicznych posiada jeszcze obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu pracy, ustaw związkowych, przepisów finansowych, księgowych i podatkowych, a także szeregu innych norm. Nawet, gdy dojdzie do wypadku w szkole, w jakimś zakresie, współodpowiedzialność ponosi kierujący szkołą. Często może być to wina w nadzorze, albo zaniechanie.


2) Kryteria oceny dyrektorów


Należy podkreślić, że kryteria oceny pracy dyrektora są szersze niż kryteria stosowane wobec nauczycieli.

Dodatkowo ocenie podlega przede wszystkim:

 • wypełnianie obowiązków dyrektorskich nałożonych przez art. 7 Karty Nauczyciela,

 • wypełnianie obowiązków z art. 4 i 39 ustawy o systemie oświaty,

 • wypełnianie obowiązków w zakresie spraw administracyjnych i finansowych.


Ocena dyrektora składa się z ocen cząstkowych:


 • wykonanie zadań przez dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków do ich realizacji, dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym i odpowiedzialności za jej prawidłowość oraz organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej ocenia organ prowadzący szkolę.
 • realizację zadań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad podległą szkołą oraz współdziałanie z wyższymi uczelniami i zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizowania praktyk ocenia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ten sam organ ocenia wykonanie obowiązku utrzymania odpowiedniego poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz przestrzeganie czasu pracy nauczycieli.


Cząstkowej oceny wykonywania pozostałych zadań zapisanych w art. 39 ustawy o systemie oświaty (kierowanie i reprezentacja, opieka nad uczniami i zapewnienie im możliwości rozwoju, realizacja uchwał rad szkoły lub pedagogicznej wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych, a także wypełnianie przez nauczycieli obowiązków zapisanych w art. 6 Karty i obowiązków dyrektora z art. 7 ust. 2 pkt 2-4 organ prowadzący szkołę w porozumieniu organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Organ prowadząc szkołę zbiera opinie o pracy dyrektora wyrażone na piśmie przez radę szkoły i zakładowe organizacje związkowe.


W ocenie dyrektora przepisy proceduralne § 2 - 5 stosuje się odpowiednio jak do nauczycieli.


3) Ponowna ocena dyrektora


Ponowna ocena dyrektora jest odwoławczym skierowanym do tego samego organu, który wydał pierwotną ocenę.

Trzydziestodniowe terminy ustalenia ponownej oceny mają szczególne znaczenie, gdy ustalona ocena jest negatywna. Pozwalają one bowiem wszcząć procedurę związaną ze zmianą dyrektora. Jednak w przypadku nierzetelnej czy nieobiektywnej oceny można poddać ją sądowej kontroli, np. w przypadku powództwa o przywrócenie do pracy na stanowisku dyrektora. W takim procesie można powoływać biegłych, przesłuchiwać świadków lub przekonać sąd, że organ oceniający wywiódł fałszywe wnioski z przedłożonych dokumentów.


Ustępy 1 - 3a ustalają szczegółowe składy zespołów oceniających dla dyrektorów: szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i zakładów doskonalenia nauczycieli.


Zastrzeżenie § 9 ust. 4 o zakazie uczestniczenia w ponownej ocenie osoby, która uczestniczyła w wydaniu zaskarżonej oceny może być trudne do spełnienia.


Podobnie jak w przypadku oceny nauczycieli, gdy dojdzie do remisu w głosowaniu, przeważa głos przewodniczącego. Składy zespołów oceniających mogą liczyć od dwóch do pięciu osób.


 1. Składy zespołów orzekającychoceniających odwołanie się dyrektora

oceny pracy


a) odwołanie dyrektora szkoły od oceny pracy


Dyrektor szkoły może się odwołać od oceny pracy w terminie 14 do organu prowadzącego.

Zgodnie z § 9 ust 1 wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców,

4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - nauczyciel doradca metodyczny,

5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.


b) odwołanie dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora

publicznego kolegium pracowników służb społecznych


Natomiast wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników służb społecznych zespół oceniający w składzie:


1) przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pracowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,

3) wskazany przez rektora - przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,

4) przedstawiciel rady programowej,

5) na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej


c)odwołanie dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli


Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:


1) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli,

3) na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.


PYTANIA I ODPOWIEDZI


 1. Jak długo jest ważna ocena pracy nauczyciela?


Przepisy rozporządzenie z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, pod poz. 1066 ze zm.) oraz art. 6a Karty Nauczyciela nie określają terminu ważności oceny. Ostatnia ocena ustalona dla nauczyciela, np: sprzed 10 lat jest nadal ważna.

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela – podstawa prawna art. 6a ust 1 Karty Nauczyciela.


2. Czy w trybie odwoławczym skład zespołu może anulować ocenę pracy

nauczyciela?


Przepis ust. 5 § 6 rozporządzenia przewiduje możliwość wydania przez zespół odwoławczy dwóch rozstrzygnięć.

Skład może:

 • podtrzymać ocenę,

 • albo ustalić nową ocenę.

Natomiast Zespół orzekający nie jest upoważniony do wydawania orzeczeń uchylających ocenę i nakazującą ponowne rozpoznania sprawy.

Jeżeli zespół odwoławczy dokonał anulowania oceny pracy nauczyciela, to przekroczył swoje uprawnienia i złamał prawo.


 1. Czy jest możliwość odwołania się od oceny pracy nauczyciela ustalonej przez zespół odwoławczy?


W tej sprawie przywołam wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1998 r. o sygn. akt: I PKN 500/98 orzekł


Po zbadaniu skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy dnia 9 grudnia 1998 r. Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: I PKN 500/98 orzekł, że: "Prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny pracy nauczyciela mianowanego (art. 6a w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) podlega kontroli sądu pracy rozpatrującego powództwo o przywrócenie do pracy."

Teza orzeczenia jest niemal w całości zbieżna z wcześniejszymi orzeczeniami SN dotyczącymi nauczycieli akademickich poddanych innej pragmatyce zawodowej. Oni też zostają poddawani ocenom okresowym, które mogą mieć skutki dla trwałości stosunku pracy. Tak orzekł SN w sprawie I PKN 116/97 dotyczącej nauczyciela akademickiego.

W uzasadnieniu wyroku sprawy nauczyciela szkoły podstawowej sąd stwierdza: " nie istnieją przeszkody do zajęcia takiego samego stanowiska na gruncie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 6a Karty Nauczyciela. W powołanym wyroku Sąd Najwyższy wyraził też pogląd, słusznie Sądy badały prawidłowość zarzutów stawianych powodowi, które stanowiły podstawę negatywnych ocen jego pracy i jeżeli dowody z dokumentów, zeznań świadków oraz stron nie doprowadziły do wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, możliwe jest - w razie stwierdzenia konieczności zasięgnięcia wiadomości specjalnych - powołanie biegłego lub zwrócenie się do instytutu naukowego. Dowodzi to znaczenia, jakie nadał Sąd Najwyższy merytorycznej kontroli oceny pracy nauczyciela (akademickiego). Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie Sądy obu instancji nie przeprowadziły żadnego postępowania dowodowego na okoliczność obiektywności i rzetelności negatywnej oceny pracy powoda, a wręcz odżegnały się od takiej kontroli, uznając za niedopuszczalną - nie jest możliwa w trybie kasacji ocena prawidłowości zastosowania powołanych w kasacji przepisów prawa materialnego, co czyni zarzut naruszenia tych przepisów zasadnym i powoduje uchylenie zaskarżonych wyroków oraz przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania."

Nowsze orzecznictwo sądów niższych instancji zasadniczo utrzymuje linię określoną cytowanymi wyżej wyrokami. Sytuacja zawodowa, trwałość stosunku pracy nauczyciela nie może zostać pozbawiona sądowej kontroli, z pełnymi przewodem: możliwością słuchania świadków, biegłych, sprawdzania dokumentów i zasięgania opinii. Więcej ocena wydana na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela jest w procesie kontrolowana przy pełnej aktywności osoby poddanej ocenie.


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCENY PRACY NAUCZYCIELA


USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674)

( . . . )

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) organu prowadzącego szkołę;

4) rady szkoły;

5) rady rodziców.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1) ocena wyróżniająca;

2) ocena dobra;

3) ocena negatywna.

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6.  Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7.  Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.


( . . . )


Dz.U.00.98.1066

2001.12.01 zm. Dz.U.2001.131.1459 § 1

2009.08.05 zm. Dz.U.2009.123.1022 § 1


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 2 listopada 2000 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r.)

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:

1   2   3   4

Powiązany:

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconBeata Niemiec Kubiak, Rola dyrektora szkoły w rozwoju zawodowym nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconOcena efektów kształcenia w warsztacie metodycznym nauczyciela szkoły wyższej

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconKomunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela profil komunikacyjny organizacji (szkoły)

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconReferat wygłoszony przez dyrektora szkoły Tadeusza Fedorowskiego w dniu 23. 04. 2001 r z okazji Święta Szkoły

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconWystąpienie dyrektora szkoły mgr Adama Ochenkowskiego na uroczystości jubileuszu 15-lecia istnienia szkoły w dniu 30 maja 2009 r

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconRealizacja głÓwnych standardów pracy szkoły obszar głÓwny: koncepcja pracy szkołY

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconOcena ryzyka zawodowego nauczyciela przedmiotów teoretycznych I praktycznej nauki zawodu

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconZarządzenie Nr 15/09/10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szyldaku

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkołY iconSprawozdanie dyrektora szkoły podstawowej nr 316

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom