Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012
Pobierz 157.02 Kb.
NazwaRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012
strona1/3
Data konwersji23.09.2012
Rozmiar157.02 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

w roku szkolnym 2011/2012


Przebieg ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach przez członków zespołu do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy przedstawionych poniżej obszarów.

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji:

 • o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły oraz innych zadaniach statutowych szkoły,

 • o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym,

 • o zarządzaniu szkołą.

W roku szkolnym 2011/2012 w obrębie w/w obszarów do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej wyznaczone zostały następujące zagadnienia:

1.1. Analizowane są wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

1.3. Uczniowie są aktywni.

1.4. Respektowane są normy społeczne.

W obszarach III i IV dokonano analizy następujących problemów:

3.4. Rodzice są partnerami szkoły.

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.


Analiza pozwoliła na określenie dla poszczególnych przedmiotów ewaluacji pytań kluczowych, a następnie narzędzi badawczych i grup badawczych.


Badanie w obszarze I i III zostało zrealizowane w okresie 10-2011 - 03-2012 przez zespół nauczycieli ds. ewaluacji, w skład którego weszły: D.Płuciennik, K.Gołębiowska, A.Gumola, A.Woźniakowska, M.Nowicka, A.Zielińska. Badanie w obszarze IV, zostanie przeprowadzone w maju 2012r. przez M.Tyralską.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Celem przeprowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej było dostarczenie informacji o stopniu spełniania przez szkołę ustalonych wymagań na podstawie oceny efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zebrane i poddane analizie informacje w obszarze „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły oraz inne zadania statutowe szkoły”, pozwolą stwierdzić:

 1. Jakie są mocne i słabe strony pracy szkoły w zakresie przygotowań uczniów do sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych.

 2. W jakim stopniu uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności, określone w podstawie programowej.

 3. Jaka jest jakość pracy szkoły w zakresie wyników nauczania pod kątem nabywanych przez uczniów wiadomości i umiejętności.

 4. Czy dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników.

 5. Jakie jest zaangażowanie uczniów w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz w życie szkoły.

 6. Czy istnieją obszary, w których można jeszcze aktywizować uczniów.

 7. Jakie są mocne i słabe strony pracy szkoły w zakresie respektowania norm społecznych przez uczniów.Wyniki ewaluacji

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły oraz inne zadania statutowe szkoły

Wymaganie: Analizowane są wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

Komentarz:

Badanie zostało zrealizowane w okresie od listopada 2011r. do grudnia 2011r., pod kierunkiem członka zespołu ds. ewaluacji - pani Małgorzaty Nowickiej. Zebrane materiały pochodziły z następujących źródeł: dokumentacji szkolnej, od dyrektora szkoły oraz nauczycieli. Zastosowane zostały następujące narzędzia badawcze: arkusz analizy dokumentacji, kwestionariusz ankiety dla nauczycieli oraz kwestionariusz wywiadu dla dyrektora i dla nauczycieli.

Pytanie kluczowe:

Jakie metody analizy wyników sprawdzianów/egzaminów stosowane są w szkole?

W szkole przeprowadzana jest analiza wyników sprawdzianu klas szóstych i egzaminów gimnazjalnych. Potwierdza to analiza wyników ankiet skierowanych do nauczycieli, wywiad z dyrektorem szkoły oraz analiza dokumentów szkolnych. Stosowne zapisy istnieją w zeszycie protokołów posiedzeń rad pedagogicznych oraz w dokumentacji pracy zespołów przedmiotowych. W każdym cyklu egzaminacyjnym prowadzona jest analiza wyników pojedynczych uczniów oraz wszystkich uczniów w odniesieniu do poszczególnych bloków przedmiotowych/przedmiotów i zdawalności sprawdzianu/egzaminów.

Pytanie kluczowe:

W jaki sposób przeprowadzana jest szkolna analiza wyników?

Informacje uzyskane od dyrektora szkoły oraz nauczycieli, wskazują, że wyniki poddawane analizie jakościowej i ilościowej przez zespoły przedmiotowe na zebraniach zespołów. Następnie omawiane są na radzie pedagogicznej i przekazywane uczniom oraz rodzicom. Nauczyciele wymieniają następujące metody analizy wyników sprawdzianu/egzaminów:

analiza jakościowa dotyczy zestawienia wyników poszczególnych uczniów w klasie w odniesieniu do ich frekwencji na zajęciach obowiązkowych oraz dydaktyczno-wyrównawczych, dokonuje się analizy pod kątem, które zagadnienia egzaminacyjne sprawiły naszym uczniom trudności, co one sprawdzały, posiadania jakich wiadomości i umiejętności wymagały, na czym polegała trudność związana z wykonaniem tego zadania. Ponadto dokonywana jest analiza porównawcza z wynikami z poprzednich lat oraz wynikami poszczególnych uczniów w danej klasie, wyniki porównywane są także z ocenami uzyskanymi przez uczniów. Analizie ilościowej poddawane są następujące dane: zdawalność, liczba uczniów zdających, średni wynik procentowy, zestawienie zdających, poziom sprawdzianu/egzaminów, porównanie wyników z poszczególnych składowych części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej, porównanie średnich wyników na poziomie okręgu, województwa, kraju, porównanie wyników w kontekście osiągnięć uczniów w kolejnych latach.

Kolejne etapy analizy wyników w szkole to:

 • analiza i omówienie wyników sprawdzianu/egzaminów z uwzględnieniem poszczególnych umiejętności,

 • wyciągnięcie i sformułowanie wniosków,

 • przygotowanie zadań/programów naprawczych,

 • prezentacja zadań doskonaląco-naprawczych radzie pedagogicznej oraz uczniom i ich rodzicom,

 • - wdrażanie i realizacja zadań doskonaląco-naprawczych.

Pytanie kluczowe:

W jakiej formie opracowania wyników i wnioski przekazywane są nauczycielom poszczególnych przedmiotów?

Opracowania wyników i wnioski przekazywane są nauczycielom poszczególnych przedmiotów w formie zestawienia punktów uzyskanych przez ucznia z poszczególnych przedmiotów oraz w formie tabelarycznej i opisowej.

Pytanie kluczowe:

Na ile prowadzone analizy nawiązują do kontekstu lat poprzednich?

Prowadzone analizy nawiązują do kontekstu lat poprzednich i wykorzystywane w celu formułowania wniosków do dalszej pracy, prowadzącej do udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za ich realizację wszyscy nauczyciele pracujący z uczniami z lekkim upośledzeniem umysłowym. Zdaniem dyrektora i nauczycieli, analiza wyników służy przede wszystkim:

 • wyciągnięciu wniosków, umożliwiających ocenę efektów kształcenia oraz poprawę jakości pracy szkoły,

 • podjęciu wyboru co do najwłaściwszych form pracy i ewentualnych ich modyfikacji i skupieniu się w szczególności na tych elementach, które sprawiają uczniom kłopot,

 • uzmysłowienie uczniom i rodzicom jak ważne jest uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych,

 • planowaniu i doskonaleniu pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • wychwyceniu najsłabszych obszarów i możliwość pracy nad nimi podczas zajęć wyrównawczych.

Jednym ze stałych elementów zadań doskonaląco-naprawczych są organizowane w szkole egzaminy próbne z następujących bloków tematycznych:

 • matematyczno-przyrodniczego,

 • humanistycznego,

 • językowego.

Pytania kluczowe:

1. Z jakich przedmiotów i w oparciu o jakie narzędzia przeprowadza się egzamin próbny?

2. Czy sposób przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów wewnętrznych sprzyja uzyskiwaniu obiektywnych wyników?

3. Jak opracowuje się i wykorzystuje informacje uzyskane w wyniku przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów próbnych?

4. W jakim stopniu wyniki sprawdzianów/egzaminów próbnych pozwalają na trafną prognozę wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych?

Egzamin próbny przeprowadza się w oparciu o arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich. Jest on przeprowadzany zgodnie z procedurami obowiązującymi na egzaminach zewnętrznych. Arkusze sprawdzane są zgodnie z kluczem odpowiedzi. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzania egzaminów próbnych, zestawiane są w ramach prac poszczególnych zespołów w formie tabel. Analiza i wyciągnięte wnioski przedstawiane są na Radzie Pedagogicznej, która ustala stosowne działania doskonaląco-naprawcze. Wyniki uzyskane na egzaminach próbnych są w dużej mierze zbieżne z wynikami egzaminów zewnętrznych.

Według dyrektora szkoły wnioski z przeprowadzonej analizy wyników, wykorzystywane w planowaniu organizacji pracy szkoły, poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań stawianych uczniom na egzaminach zewnętrznych. Jednakże zdaniem nauczycieli, wypracowane podczas analiz wnioski, nie zawsze są wyznacznikiem pracy z kolejnym rocznikiem uczniów, ponieważ każdy uczeń ma inne możliwości psychorozwojowe i inne deficyty rozwojowe, stąd różne potrzeby w zakresie kształcenia. Wskazują jednak obszary, które są potencjalnie najtrudniejsze do opanowania przez uczniów, dając tym samym, nauczycielowi wskazówkę do zwrócenia szczególnej uwagi na dane zagadnienia lub typ zadań czy rodzaj kompetencji, wymagających ćwiczenia.

Jako przykłady wdrożonych wniosków nauczyciele oraz dyrektor podają:

 • praca z formami egzaminacyjnymi od klas pierwszych,

 • organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,

 • wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych między innymi o kółko geograficzne, językowe,

 • organizowanie szkolnych konkursów, np.: literackich (realizacja wniosku dotyczącego tworzenia własnych tekstów), krasomówczych, matematycznych.

Z ankiet dla nauczycieli i wywiadu grupowego z nimi oraz z dyrektorem szkoły wynika, że wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych, w odniesieniu do uczniów z upośledzeniem umysłowym, nie przekłada się bezpośrednio na wzrost efektów kształcenia. Pomimo optymistycznych danych, dotyczących 100%-owej zdawalności, wysokich średnich wyników szkoły, nauczyciele mają świadomość, że w głównej mierze o efektach egzaminów, w odniesieniu do uczniów z upośledzeniem umysłowym, decydują przesłanki niezależne od wkładu pracy nauczyciela. Należą do nich: samopoczucie ucznia w danym dniu, wynikające z niego nastawienie do egzaminu, reakcja na stres oraz umiejętność radzenia sobie z nim, a przede wszystkim indywidualne cechy osobowości i możliwości ucznia.

Wnioski:

 1. W szkole przeprowadzana jest analiza wyników sprawdzianu klas szóstych i egzaminów gimnazjalnych.

 2. Wyniki poddawane są analizie jakościowej i ilościowej przez zespoły przedmiotowe na zebraniach zespołów.

 3. Opracowania wyników i wnioski przekazywane są nauczycielom poszczególnych przedmiotów w formie zestawienia punktów uzyskanych przez ucznia z poszczególnych przedmiotów oraz w formie tabelarycznej i opisowej.

 4. Prowadzone analizy nawiązują do kontekstu lat poprzednich i wykorzystywane są w celu formułowania wniosków do dalszej pracy, prowadzącej do udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za ich realizację są wszyscy nauczyciele pracujący z uczniami z lekkim upośledzeniem umysłowym.

 5. Jednym ze stałych elementów zadań doskonaląco-naprawczych są organizowane w szkole egzaminy próbne.

 6. Wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych, w odniesieniu do uczniów z upośledzeniem umysłowym, nie przekłada się bezpośrednio na wzrost efektów kształcenia.

 7. Należy kontynuować rokroczne przeprowadzanie analizy danych dotyczących sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Należałoby opracować działania systemowe, które ujmowałyby w ramy czasowe poszczególne czynności.

 8. Należy w szerszym zakresie wykorzystywać wnioski płynące z tych analiz do zmiany sposobów pracy i zwiększenia jej efektywności.


Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły oraz inne zadania statutowe szkoły

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Komentarz:

Badanie zostało zrealizowane w okresie od października 2011r. do listopada 2011r., pod kierunkiem członka zespołu ds. ewaluacji - pani Anny Woźniakowskiej. Zebrane materiały pochodziły z następujących źródeł: dokumentacji szkolnej, od dyrektora szkoły, od nauczycieli i od rodziców. Zastosowane zostały następujące narzędzia badawcze: arkusz analizy dokumentacji, kwestionariusz ankiety dla dyrektora, nauczycieli i rodziców.

Po dokonaniu analizy: ankiet skierowanych do nauczycieli i rodziców uczniów ZSS w Brzezinach oraz stosownej dokumentacji (WSO, kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów, wyniki sprawdzianów, dzienniki lekcyjne, zeszyt protokołów RP i zespołów przedmiotowych, karty hospitacji dyrektora), stwierdza się, że:

Wszyscy uczniowie ZSS w Brzezinach nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Wszyscy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, realizują cele zawarte w IPET, powstających na bazie podstawy programowej, są oceniani zgodnie z PSO, odnoszącymi się do celów szczegółowych ujętych w podstawach. Uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym na poziomie szkoły podstawowej opanowali wiadomości i umiejętności w stopniu zadowalającym i podstawowym, poziom opanowania wiadomości nie jest na tyle wysoki, aby przełożyć się na umiejętności. O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą też wyniki sprawdzianu zewnętrznego.

Uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych nabywają wiadomości i umiejętności, zgodne z IPET, a odzwierciedleniem tego są semestralne oceny opisowe, odnoszące się do osiągnięć edukacyjnych ucznia, w kategoriach (ujętych w podstawie programowej), które składają się na charakterystykę rozwoju ucznia i obejmują:

 1. Rozwój poznawczy :

  • mówienie i słuchanie

  • czytanie i pisanie

  • umiejętności matematyczne

  • umiejętności przyrodnicze i geograficzne ze zwróceniem uwagi na ich stosowanie w życiu codziennym

 2. Rozwój artystyczny w aspekcie działania i przeżywania

 3. Rozwój fizyczny w aspekcie aktywności służącej rozwojowi fizycznemu

 4. Rozwój społeczno – emocjonalny

  • relacje z rówieśnikami

  • okazywanie szacunku dorosłym

  • dbałość o bezpieczeństwo,

  • zaangażowanie w proces nauczania.

O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej świadczą: realizacja programów nauczania w odniesieniu do celów szczegółowych, wynikających z podstawy programowej, sprawdziany i prace kontrolne, egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne, oceny semestralne i końcowe, ewaluacja końcowa IPET'ów, analizy osiągnięć uczniów, modyfikacje planów nauczania ze względu na rosnące potrzeby rozwojowe uczniów, oceny opisowe, wyznaczane kolejne cele edukacyjne. Nauczyciele podali także konkretne przykłady: porozumiewanie się przez uczniów z otoczeniem w najpełniejszy sposób, umiejętności samoobsługowe, dbałość o zdrowie, działanie na lekcji, coraz większa wiedza uczniów, wprowadzanie nowych treści, coraz lepsze funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie, coraz bogatsze słownictwo i zasób wiedzy uczniów, kultywowanie tradycji, stosowanie wiedzy w praktyce.

Poziom określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności uczniów nauczyciele ocenili na: 4 (1 nauczyciel), na 3 (3 nauczycieli), na 7 (3 nauczycieli), na 8 (1 nauczyciel), na 9 (1 nauczyciel), uczniowie z lekkim upośledzeniem w szkole podstawowej kl IV na 1, kl VI na 7, na 4 poziom wiadomości i na 8 poziom umiejętności (1 nauczyciel).

Rodzice uczniów gimnazjum, wiadomości i umiejętności swoich dzieci w zakresie poszczególnych przedmiotów ocenili na skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza nie opanował, a 6 opanował w zakresie wykraczającym ponad program): przedmioty humanistyczne – większość rodziców oceniła na 3, przedmioty matematyczno – przyrodnicze – większość rodziców oceniła na 3, wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki rodzice ocenili na 5 i 6, przedmioty artystyczne – wszyscy rodzice ocenili na 5 i 6, edukację dla bezpieczeństwa, religię i wychowanie fizyczne rodzice ocenili na 5.

Najwyżej rodzice uczniów gimnazjum ocenili wiedzę i umiejętności z zakresu: edukacji dla bezpieczeństwa, religii na 5 (9 rodziców na 10), wychowania fizycznego – na 5 (7/10rodziców). Najniżej ocenili wiedzę i umiejętności z zakresu: matematyki, fizyki, historii na 3 (6, 8, 7/ na 10 rodziców).

Rodzice uczniów zespołów edukacyjno terapeutycznych na wszystkich poziomach edukacji i uczniów SSPdP wiadomości i umiejętności swoich dzieci w zakresie poszczególnych obszarów ocenili na skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza nie opanował, a 6 opanował w zakresie wykraczającym ponad program). Najwyżej rodzice ocenili poziom percepcji słuchowej na 5 (7/14 rodziców), najniżej ocenili poziom czytania i pisania na 1 (5/14 rodziców), pozostałe obszary rodzice oceniali średnio na 3 i 4.

Ponadto badaniu osiągnięć uczniów służy diagnoza wstępna poziomu funkcjonowania nowego ucznia, którą może być ocena końcowa z jaką uczeń trafia do szkoły, a następnie ocena po I półroczu i na koniec roku, diagnozą jest także wynik sprawdzianu czy egzaminu zewnętrznego. Analizuje się wyniki sprawdzianów, prac klasowych, osiągnięcia uczniów w turniejach, konkursach, zawodach.

Wszyscy uczniowie ZSS w Brzezinach mają dostosowane kryteria wymagań do swoich możliwości edukacyjnych.

Wszyscy uczniowie posiadają indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Nauczyciele pracujący w zespołach edukacyjno – terapeutycznych przygotowują ponadto indywidualne karty pracy dla uczniów.

Wszyscy ankietowani nauczyciele analizują osiągnięcia edukacyjne uczniów. Nauczyciele dokonują analizy osiągnięć poprzez: – kartkówki i prace klasowe (2 nauczycieli), obserwację pracy samodzielnej na lekcjach (6 nauczycieli), sprawdziany (2 nauczycieli), oceny semestralne (2 nauczycieli), ocenę bieżąca na lekcjach (3 nauczycieli), poprzez ćwiczenia praktyczne (2 nauczycieli) - w kuchni i w pracowni technicznej, miesięczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z danego ośrodka, podsumowanie lekcji, semestralną wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania uczniów (2 nauczycieli), prace kontrolne, bieżące obserwacje osiągnięć w formie arkuszy, kartę oceny miesięcznej ucznia SSPdP, poprzez stałe powracanie sprawdzające do omawianych treści, zadawanie pytań problemowych (2 nauczycieli), wywiad z rodzicami, stałą obserwację postępów w terapii, obserwację osiągnięć, kontrole postępów w nauce dla danego przedmiotu (karta ocen) (2 nauczycieli), obserwację funkcjonowania uczniów w rożnych sytuacjach (na terenie szkoły, podczas wyjść) (2 nauczycieli), prace domowe, dokładną diagnozę przeprowadzaną na początku roku, będącą równocześnie analizą osiągnięć ucznia, jeden z nauczycieli opisał ogólne metody analizowania osiągnięć uczniów, nie wskazał sposobów własnego postępowania.

Wszyscy ankietowani nauczyciele na podstawie analizy osiągnięć uczniów formułują wnioski. Oto niektóre z nich: niektóre umiejętności uczniów zostały osiągnięte w zadowalającym stopniu, inne wymagają poprawy, zwiększenie motywacji uczniów do osiągania zamierzonego celu, nie wszyscy uczniowie opracowali materiał w takim samym zakresie (2 nauczycieli), należy indywidualnie traktować uczniów (2 nauczycieli), należy powtarzać polecenia (2 nauczycieli), prowadzenie więcej zajęć w kuchni, dobieranie treści zgodnie z zapotrzebowaniem, każdy uczeń ma swoje możliwości i predyspozycje i tylko indywidualizacja pracy pozwala na zdobywanie przez ucznia wiadomości i umiejętności, położenie większego nacisku na nabywanie umiejętności przez uczniów szczególnie na zajęciach przysposabiających do pracy, dostosowanie czasu nabywania umiejętności do indywidualnych możliwości uczniów, uczniowie nie lubią i niezbyt dobrze przyswajają konkretne tematy, dużo pracy czeka nas przy tematyce związanej z obliczeniami kalendarzowymi, zegarowymi, pieniężnymi oraz dokonywaniem pomiaru ciężaru, objętości, długości, należy częściej sprawdzać umiejętności uczniów i je utrwalać, należy opracowywać nowe sposoby pracy z uczniami w zależności od potrzeb, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele postawione w IPET, uczniowie przyswajają wiedzę w swoim tempie, jeśli dotyczy ona codziennego funkcjonowania i treści zgodnych z zainteresowaniami ucznia jest lepiej przyswajalna, określam w jakim stopniu zostały osiągnięte cele zawarte w IPET'ach (2 nauczycieli), należy ciągle utrwalać materiał, proces terapii logopedycznej powinien być twórczy i elastyczny w działaniach, tzn. należy modyfikować znane metody lub wręcz opracowywać nowe sposoby pracy w zależności od potrzeb.

Opracowuje się i wdraża działania, ukierunkowane na poprawę efektywności kształcenia.

W IPET 'ach wyznacza się nowe cele edukacyjne, dostosowuje się zakres treści, modyfikuje metody i formy pracy z uczniem, wyznacza się zintegrowane kierunki działań wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem.

Ankietowani nauczyciele wykorzystują sformułowane przez siebie wnioski do: kontynuowania metod prac, które sprawdzają się przy osiągnięciu zamierzonego celu, zmiany metod pracy przy celach, które nie zostały osiągnięte, modyfikacji celów, planowania pracy codziennej oraz pracy rocznej, dobierania tematów zgodnie z potrzebami uczniów, indywidualnej pracy z uczniem, modyfikacji IPET'ów (6 nauczycieli), formułowania celów (2 nauczycieli), doboru treści i metod pracy (3 nauczycieli), wytyczenia zakresu pracy z rodzicami, ewaluacji IPET'ów, doboru treści odpowiednich i zgodnych z zainteresowaniami uczniów (3 nauczycieli), zwiększenia systematycznego wykonywania ćwiczeń, większej indywidualizacji ćwiczeń, zwiększenia liczby zajęć w kuchni, planowania dalszej pracy na bazie mocnych stron uczniów, dostosowania poziomu osiągnięć ucznia do jego możliwości.

Ankietowani nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami. Swoją pracę opierają na dostosowywaniu tempa pracy do możliwości uczniów (3 nauczycieli), różnicowaniu poleceń (3 nauczycieli), dostosowywaniu ćwiczeń dla każdego ucznia (4 nauczycieli), pisaniu indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych (4 nauczycieli), indywidualizacji metod i form pracy (5 nauczycieli), przygotowywaniu indywidualnych kart pracy (5 nauczycieli), dostosowywaniu tematyki zajęć do zainteresowań uczniów (2 nauczycieli), dostosowywaniu zakresu treści programowych (3 nauczycieli), dostosowywaniu pracy do potrzeb ucznia, dostosowywaniu celów do możliwości uczniów, bazowaniu na mocnych stronach uczniów, wykorzystywaniu 4 dróg uczenia się, korzystaniu z różnych kanałów przyswajania wiedzy przez uczniów.

Ankietowani nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o osiągnięciach edukacyjnych poprzez miesięczne karty z dokładnym opisem osiągnięć i wniosków do dalszej pracy (2 nauczycieli), podczas indywidualnych spotkań z rodzicem (10 nauczycieli), semestralnie w formie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania (11 nauczycieli), poprzez oceny kwartalne (karta ocen) (2 nauczycieli), po zakończeniu każdego ćwiczenia (2 nauczycieli), podczas zebrań z rodzicami (6 nauczycieli), podczas konsultacji (2 nauczycieli), w formie kart ocen (2 nauczycieli), słownie (4 nauczycieli), poprzez ocenę na karcie pracy i w zeszycie (2 nauczycieli), wyłaniając mistrza zadania, na życzenie rodzica, po każdych zajęciach, poprzez indywidualną analizę postępów w SSPdP, w formie znaczków, dyplomów.

Analiza osiągnięć uczniów i formułowanie wniosków z tych analiz jest podstawą do dostosowywania kryteriów wymagań dla każdego ucznia.

Oczekiwanym efektem procesu kształcenia jest nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla poszczególnych poziomów kształcenia. Stopień, w jakim uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności, nie pozostaje bez związku z ich indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Dokonanie adekwatnej oceny uzyskiwanych rezultatów kształcenia wymaga uwzględniania podczas prowadzonych analiz indywidualnych możliwości uczniów. Analizy te mogą (powinny) również służyć odkrywaniu potencjału edukacyjnego uczniów, którego wykorzystanie może się przyczynić do osiągnięcia przez nich lepszych wyników w nauce. To wymaganie podkreśla znaczenie koncentrowania wysiłków nauczycieli na uczeniu się uczniów.

Wnioski:

 1. Wszyscy uczniowie ZSS w Brzezinach nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 2. Wszyscy uczniowie ZSS w Brzezinach mają dostosowane kryteria wymagań do swoich możliwości edukacyjnych.

 3. Wszyscy ankietowani nauczyciele analizują osiągnięcia edukacyjne uczniów.

 4. Wszyscy ankietowani nauczyciele na podstawie analizy osiągnięć uczniów formułują wnioski.

 5. Opracowuje się i wdraża działania, ukierunkowane na poprawę efektywności kształcenia.

 6. Ankietowani nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami.

 7. Ankietowani nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o osiągnięciach edukacyjnych.

 8. Analiza osiągnięć uczniów i formułowanie wniosków z tych analiz jest podstawą do dostosowywania kryteriów wymagań dla każdego ucznia.

 9. Stosowanie różnorodnych form diagnozy przyrostu wiedzy.

 10. Kontynuowanie systematycznej analizy nabywanych przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawa programową (szczególny nacisk na postępy uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym).

 11. Systematyczne wdrażanie wniosków z analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Bielicach w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w koku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnetrznej w roku szkolnym 2011/2012 szkoła podstawowa nr 1 w rajczy

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconWyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 iconRaport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego w sulejowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom