Wywiad z dyrektorem
Pobierz 119.31 Kb.
NazwaWywiad z dyrektorem
strona4/4
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar119.31 Kb.
TypWywiad
1   2   3   4

Uwagi dla badacza!
Poniższy zestaw pytań jest narzędziem jakościowym - kolejność i forma (język) zadawania pytań zależy od przebiegu wywiadu, składu grupy i indywidualnych decyzji badacza. Poniższe pytania są sugestiami w jaki sposób można zapytać o interesujące nas kwestie.
NIE ZADAJEMY PYTAŃ na które badani już wcześniej odpowiedzieli w innych częściach wywiadu, w sposób dla nas wyczerpujący.
Przed realizacją wywiadu, jeżeli to możliwe warto zapoznać się z ankietą z rodzicami. Ewentualnie podczas wywiadu doprecyzowujemy kluczowe kwestie z ankiety.

Pamiętamy na początek o:
- przedstawieniu celu spotkaniu
- informacji o czasie trwania, nagrywaniu
- zapewnienie poufności.

1. Przeważnie rodzice chcieliby, aby ich dzieci uzyskiwały w szkole coraz lepsze wyniki. Czy Państwa zdaniem nauczyciele też wierzą, że uczniowie mogą uzyskiwać lepsze wyniki? W jaki sposób okazują to uczniom? Czy pokazują uczniom, że ich wyniki mogą ulec poprawie? Czy zdarza się, że okazują swój brak wiary? Jeśli tak, to w jaki sposób?2. Czy uczniowie mają pomysły na to, co powinno się dziać w szkole? Czy szkoła uwzględnia te pomysły? Jeśli tak, czy mogą Państwo podać przykłady pomysłów uczniów, które zostały zrealizowane w szkole?3. Czy Państwa dzieci czują się w szkole bezpiecznie? Dlaczego?4. Czy Państwa dzieci uczące się w tej szkole, były narażone na niewłaściwe zachowania ze strony innych uczniów? Jeśli tak, jaka była reakcja nauczycieli i innych pracowników szkoły?5. Czy pozytywne, pożądane zachowania Państwa dzieci są chwalone przez nauczycieli? Jeśli tak, to w jaki sposób?Dziękujemy za udział w wywiadzie!

Obserwacja zajęć

1. Jaka część uczniów jest zaangażowana w zajęcia? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

jeden uczeń

mała grupa (kilku uczniów)

duża grupa (około połowy) uczniów

większość uczniów

cała klasa

2. Czy aktywność uczniów ma związek z działaniami nauczyciela? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

całkowicie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

całkowicie się nie zgadzam

3. Jakie działania nauczyciela aktywizują uczniów?4. Komentarz do kryterium: Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się5. Nauczyciel dba o fizyczne bezpieczeństwo uczniów.

całkowicie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

całkowicie się nie zgadzam

nie dotyczy

6. Uczniowie podczas zajęć zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

jeden uczeń

mała grupa (kilku uczniów)

duża grupa (około połowy) uczniów

większość uczniów

cała klasa

7. Nauczyciel wzmacnia pożądane (zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi) zachowania uczniów. Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

całkowicie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

całkowicie się nie zgadzam

8. Nauczyciel eliminuje niepożądane (niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi) zachowania uczniów. Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

całkowicie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

całkowicie się nie zgadzam

nie dotyczy

9. Komentarz do kryterium: Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiamiObserwacja placówki

1. Czy na terenie szkoły dostępne są informacje dotyczące działań zainicjowanych przez uczniów, czy widać przykłady aktywności uczniów?2. Zachowania uczniów podczas przerw na korytarzach i na boisku.3. Czy podczas obserwacji całej szkoły dostrzegł(a) Pan(i) agresywne zachowania uczniów (werbalne i niewerbalne)? Jeśli tak, jak wyglądała reakcja nauczycieli?

nauczyciele nie reagują lub reagują sporadycznie

nauczyciele reagują w większości przypadków

nauczyciele reagują w każdej zaobserwowanej sytuacji

nie zaobserwowano zachowań agresywnych

4. Proszę opisać reakcję nauczycieli na zachowania agresywne uczniów (o ile zaobserwowano takie)5. Czy obserwowano zachowanie uczniów odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych? W jakich sytuacjach i gdzie? Jakiej części uczniów one dotyczyły? Jak wyglądała reakcja nauczycieli?6. Proszę scharakteryzować sposób reagowania uczniów na ewentualne zachowania agresywne innych uczniów?Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi

Ankieta, o wypełnienie której Pana/Panią prosimy, ma charakter anonimowy. Jej celem jest poznanie opinii wszystkich pracowników na temat funkcjonowania szkoły. Badanie jest elementem ogólnopolskiego "PROGRAMU WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY" i służyć ma reformie systemu nadzoru pedagogicznego. Aby osiągnąć ten cel ważne jest poznanie punktu widzenia pracowników. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza.

1. W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów?2. Czy w szkole są miejsca, w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania niewłaściwe? Jeśli tak, to proszę je wymienić i opisać, jak Państwo reagują.3. Co szkoła robi, aby eliminować te niewłaściwe zachowania? Co robi, aby wzmacniać właściwe? Czy Państwo jesteście włączani w te działania? Jeśli tak, to w jaki sposób?4. Porozmawiajmy o zachowaniu uczniów w szkole. Jakich zachowań oczekuje się od uczniów w szkole?5. Co Państwu podoba się w zachowaniu uczniów tej szkoły? Proszę podać przykłady6. Czego nie wolno im robić? Czy uczniowie respektują te zasady postępowania?7. Jakie niewłaściwe zachowania zdarzają się w szkole najczęściej? Jak duża grupa uczniów przejawia te zachowania?DZIĘKUJEMY

Ankieta dla dyrektora

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Jednym z pierwszych działań badawczych w ramach ewaluacji zewnętrznej jest przeprowadzenie ankiety z dyrektorem szkoły. Jej celem jest zgromadzenia danych i opinii pochodzących od osoby kierującej pracą badanej szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią do wypełnienia poniższej ankiety. Jednocześnie podkreślamy, że wątki podjęte w ankiecie zostaną rozwinięte i doprecyzowane w trakcie wywiadu indywidualnego. Informacje zgromadzone za pośrednictwem ankiety oraz wywiadu będą analizowane łącznie. W wypadku pytań prosimy kontakt z realizującymi ewaluację wizytatorami.

Z poważaniem,
Zespół SEO

1. Jakie dane/ jakie informacje z egzaminów zewnętrznych są analizowane ilościowo?2. W jaki sposób?3. Jakie dane/ jakie informacje z egzaminów zewnętrznych są analizowane jakościowo?4. W jaki sposób?5. Czy wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na wzrost efektów kształcenia?

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

6. Proszę podać przykład wdrożonego wniosku i efektu.7. Jakie działania podejmują Państwo w szkole wobec zdiagnozowanych zagrożeń?8. Czy - a jeśli tak - jakie propozycje zmian w działaniach wychowawczych zgłaszali uczniowie?9. Które z nich zostały uwzględnione?10. Czy w tym i poprzednim roku szkolnym zostały wymierzone przez Pana(ią) kary statutowe? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach?Metryczka

1. Czy chciał(a)by Pan(i) coś dodać?Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
1   2   3   4

Powiązany:

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z dyrektorem wywiad z pracownikami niepedagogicznymi 8 osób

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z dyrektorem

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z dyrektorem szkoły

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z Panem Dyrektorem

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z dyrektorem Gimnazjum nr 44

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z dyrektorem szkoły

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z naszym dyrektorem str. 5

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z Panem Dyrektorem Bernardem Starkiem

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z Panem dyrektorem Leszkiem Rozbickim

Wywiad z dyrektorem iconWywiad z Tomaszem Koreckim, dyrektorem efix polska s c

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom