Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd
Pobierz 70.1 Kb.
NazwaWywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar70.1 Kb.
TypWywiad
Podręcznik: „Aha Neu 1A, 1B”

Nr dopuszczenia: 13/1/2009

Rok szkolny: 20011/12

Anna Miozga


Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I gimnazjumRozdział/tematy

Ocena dopuszczająca:

Ocena dostateczna:

Ocena dobra:

Ocena bardzo dobra:

Kapitel 1


Hallo! Wie geht’s?


Uczeń:


- zna wybrane internacionalizmy oraz ich poprawną wymowę

- zna wybrane niemieckie nazwy geograficzne

- zaznacza na mapie usłyszane nazwy geograficzne

- wita się i żegna z rówieśnikami i osobami dorosłymi

- zna zwroty potrzebne do wyrażania podstawowych informacji o sobie (imię, nazwisko, pochodzenie, wiek, zainteresowania)

- zna podstawowe przymiotniki określające wygląd i charakter

- zna zaimki osobowe

- zna zasady wymowy w poznanym słownictwie

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:


- podaje po polsku podstawowe informacje na temat Niemiec (położenie, stolica, kraje sąsiadujące)

- wymienia wybrane atrakcje turystyczne tradycyjnie kojarzone z Niemcami

- dobiera formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia

- nawiązuje rozmowę, pyta o samopoczucie

- rozumie w tekście słuchanym podstawowe informacje

- stosuje zaimki osobowe

- zna i stosuje przeczenia nicht i kein

- odmienia i stosuje w zdaniu czasowniki w liczbie pojedynczej

- tworzy pytania ogólne i szczegółowe

- zna i stosuje zasady wymowy w poznanym słownictwie

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:


- poprawnie zapisuje poznane internacjonalizmy

- zna oryginalne nazwy wielu niemieckich miast oraz nazwy niemieckich gór i rzek

- opowiada o osobach na podstawie wysłuchanego tekstu

- na podstawie poznanych zwrotów i wyrażeń przeprowadza wywiad z kolegą

- opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd

- selekcjonuje informacje usłyszane w tekście


Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:


- omawia w języku polskim atrakcje turystyczne tradycyjnie kojarzone z Niemcami

- zna oryginalne nazwy wielu niemieckich miast oraz nazwy niemieckich gór i rzek oraz lokalizuje je na mapie

- stosuje formy powitań i pożegnań, uwzględnia formy oficjalne, potoczne i regionalne

- samodzielnie redaguje krótką informację o sobie wykorzystując podane słownictwo

- potrafi udzielić wywiadu wcielając się w postać znanej osoby

- sprawnie buduje zdania oznajmujące oraz pytające, stosuje poprawny szyk wyrazów


Kapitel 2


Familie und Verwandte Uczeń:


- nazywa członków najbliższej rodziny

- zna nazwy wybranych zawodów, tworzy ich żeńskie odpowiedniki

- zna wybrane przysłowia niemieckie dotyczące tematu „rodzina”

- zna wybrane nazwy zwierząt

- rozumie globalnie treść autentycznych niemieckich ogłoszeń o pracę

- zna wybrane słownictwo dotyczące zainteresowań

-czyta z ogólnym zrozumieniem ogłoszenie prasowe i list

- zna i stosuje zwroty używane w listach niemieckich

- rozumie globalnie tekst słuchany

- zna i stosuje rodzajnik określony w mianowniku

- zna i stosuje zaimki osobowe: er, sie, es, sie (Pl.) w mianowniku

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:


- uzupełnia zdania związane z tematem „rodzina” na podstawie ilustracji

- opowiada o czyjejś rodzinie na podstawie podanych informacji

- na podstawie przeczytanego tekstu formułuje pisemnie krótką informację na temat czyjejś rodziny

- dostrzega podobieństwa w zapisie i wymowie wyrazów w języku niemieckim i angielskim, określających członków rodziny

- liczy i zapisuje liczebniki główne do stu

- uzupełnia tabelę wyrazami o przeciwstawnym znaczeniu i przyporządkowuje cechy wyglądowi zewnętrznemu lub charakterowi

-uzupełnia tabelę na podstawie przeczytanych tekstów dotyczących zwierząt, a następnie opowiada o każdym z nich na podstawie informacji z tabelki

- rozumie selektywnie treść ogłoszenia szkolnego i przekazuje ją w języku polskim

- pisze list oraz e-mail do kolegi / koleżanki, wykorzystując plan listu i podane zwroty

- odmienia i stosuje w zdaniu czasownik sein

- zna i stosuje zaimki dzierżawcze w mianowniku

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:


- opisuje powiązania rodzinne

- opowiada o osobach na podstawie przeprowadzonej rozmowy / wysłuchanego tekstu / zdjęć

- informuje o zawodach wykonywanych przez różne osoby

- zna podstawowe wyrażenia dotyczące nazw działań matematycznych

- wykorzystuje poznane słownictwo dotyczące zainteresowań w wypowiedziach ustnych i pisemnych

- rozumie szczegółowe informacje w tekście słuchanym

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:


- samodzielnie opowiada o swojej bliskiej i dalszej rodzinie

- uzyskuje informacje o rodzinie kolegi / koleżanki, uwzględniając imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania, charakter, wygląd i zainteresowania

- samodzielnie wyraża własne opinie na temat wybranych przysłów niemieckich dotyczących tematu „rodzina”

- samodzielnie opowiada o zwierzętach swoich oraz kolegi / koleżanki

- wyraża opinie o zwierzętach (wygląd, zachowanie), posługując się poznanymi przymiotnikami

- samodzielnie pisze list z zachowaniem obowiązujących reguł


Kapitel 3


Schule


Uczeń:


- zna i poprawnie wymawia nazwy przedmiotów szkolnych

- pisemnie uzupełnia poznanym słownictwem swój wymarzony plan lekcji

- rozmawia o wymarzonym planie lekcji wg podanego schematu

- zna wybrane słownictwo ułatwiające wyrażanie aprobaty i dezaprobaty

- zna i poprawnie wymawia nazwy ocen szkolnych w Niemczech i potrafi je uszeregować je wg obowiązującej skali

- zna nazwy przyborów szkolnych i podstawowe kolory

- zna i stosuje przeczenie kein w mianowniku i bierniku

- rozpoznaje prosty i przesławny szyk wyrazów w zdaniu

- zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:


- wykorzystując podane słownictwo, prowadzi (na podstawie rysunku) krótkie dialogi dotyczące przedmiotów w szkole

zna nazwy dni tygodnia

- na podstawie planu lekcji zamieszczonego w podręczniku odpowiada na pytania dotyczące tygodniowego rozkładu zajęć

- zna i stosuje słownictwo dotyczące czynności wykonywanych na lekcjach, przyporządkowuje właściwe ilustracje tekstom dotyczącym tych czynności oraz nazwom przedmiotów szkolnych, prowadzi na ten temat dialogi wg diagramu

- odpowiada na pytania dotyczące świadectwa szkolnego przedstawionego w podręczniku

- dostrzega podobieństwa w zapisie nazw kolorów w kilku różnych językach

- wyszukuje informacje w tekście słuchanym czytanym i pisanym oraz znajduje i notuje szczegóły, którymi różnią się te teksty

- potrafi powiedzieć, czego nie ma i czego nie potrzebuje

- zna i stosuje rodzajniki nieokreślone w mianowniku i bierniku oraz zna podstawowe zasady ich użycia

- odmienia czasowniki w 1. i 2. os. l. mn.

- odmienia czasownik haben w l. poj.

- zna i stosuje zaimek dzierżawczy euer, eure

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:


- opowiada, jakich przedmiotów uczą się rówieśnicy w Niemczech

- prowadzi rozmowę na temat planu lekcji

- wykorzystując typowe zwroty, umiejętnie wyraża aprobatę i dezaprobatę

- porównuje skalę ocen w Polsce i w Niemczech

- opisuje przybory szkolne, wykorzystując poznane słownictwo

- poprawnie stosuje prosty i przesławny szyk wyrazów w zdaniu

- poprawnie używa rodzajników określonych i nieokreślonych w wypowiedziach ustnych i pisemnych

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:


- samodzielnie prowadzi krótkie dialogi dotyczące przedmiotów w szkole

- samodzielnie pyta koleżankę / kolegę o wymarzony plan lekcji i opowiada o swoim

- samodzielnie prowadzi dialogi / opowiada o szkole i czynnościach wykonywanych na lekcjach

- samodzielnie interpretuje rysunki przedstawiające nauczycieli różnych przedmiotów, objaśniając swoje skojarzenia

- pyta oraz opowiada ustnie i pisemnie o ostatnim świadectwie szkolnym oraz wymienia oceny z poszczególnych przedmiotów

- samodzielnie opowiada zakończenie przeczytanej historii

- samodzielnie tworzy rzeczowniki złożone

Kapitel 4


Hobby und Freizeit Uczeń:


- zna wybrane słownictwo związane z obsługą komputera i Internetem

- zna zwroty typu: ins Theater / in die Oper / in den Zoo gehen

- zna nazwy podstawowych produktów żywnościowych i przypraw oraz podaje ich ilość

- zna czasowniki określające sposób przyrządzania potraw: kochen, mischen, schneiden, braten, backen

- zna i stosuje stopniowanie przysłówka gern

- zna i stosuje rodzajnik określony w bierniku


Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:


- zna i stosuje słownictwo dotyczące zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu (wypełnia ankietę, uzupełnia tabelę, przyporządkowuje / grupuje wyrazy, prowadzi dialogi na podstawie schematu)

- rozumie selektywnie treść dialogu

- przygotowuje wraz z kolegą / koleżanką przepis na prostą potrawę, wykorzystując poznane słownictwo

- rozumie globalnie tekst słuchany

- po wysłuchaniu tekstu odpowiada na pytania wg zamieszczonego w podręczniku przykładu

- selekcjonuje wyrażenia językowe wg określonych celów komunikacyjnych

- rozumie globalnie tekst czytany

- zna i odmienia czasowniki nieregularne: fahren, schlafen, essen, sprechen, lesen, sehen, geben, braten, backen wyszukuje w tekście czytanym kluczowe informacje o osobach (ogłoszenia w Internecie / wywiad)

- zna i odmienia czasowniki rozdzielnie złożone: fernsehen, mitnehmen, aufstehen, aufräumen, mithaben


Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:


- rozumie globalnie tekst czytany i potrafi odpowiedzieć na ogłoszenie w Internecie, dotyczące nawiązywania korespondencji, wymieniając informacje na temat zainteresowań

- przeprowadza w klasie ankietę na temat zainteresowań i zajęć pozaszkolnych, a jej wyniki przedstawia na forum klasy

- proponuje koledze / koleżance wspólne wyjście w czasie wolnym i ustala, dokąd razem pójdą

- rozumie selektywnie tekst słuchany i czytany

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:


- pyta i opowiada o zainteresowaniach kolegi / koleżanki z ławki

- informuje o swoich zainteresowaniach i sposobie spędzania wolnego czasu

- samodzielnie pisze historię o swoich przyjaciołach

- pisze własny przepis kulinarny

- opowiada, jak przyrządzić jakąś smaczną potrawę

- opowiada, w jaki sposób wykorzystuje komputer na co dzień

- stosuje czasowniki nieregularne: fahren, schlafen, essen, sprechen, lesen, sehen, geben, braten, backen w wypowiedziach ustnych i pisemnych

- samodzielnie stosuje czasowniki rozdzielnie złożone w wypowiedziach ustnych i pisemnych

Kapitel 5


Rund um die Uhr Uczeń:


- na podstawie programu telewizyjnego określa początek i koniec poszczególnych audycji oraz czas ich trwania

- zna podstawowe słownictwo określające codzienne czynności

- po wysłuchaniu tekstu potrafi znaleźć i poprawić błędne informacje

- nazywa pory dnia

- na podstawie wysłuchanych dialogów zaznacza właściwą porę dnia

- przyporządkowuje czynności do poszczególnych pór dnia


Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:


- pyta i udziela informacji na temat czasu zegarowego

- podaje czas zegarowy w języku potocznym i oficjalnie

- wyszukuje odpowiednie informacje w wysłuchanych dialogach dotyczących czasu zegarowego i potrafi tworzyć podobne dialogi na podstawie schematu

- potrafi przeprowadzić dialog dotyczący czasu emisji poszczególnych programów na podstawie schematu

- tworzy pytania dotyczące czasu zegarowego tak, aby pasowały do sugerowanych odpowiedzi

- na podstawie historyjki obrazkowej opowiada o przebiegu dnia wybranego członka rodziny, podając czas zegarowy; przy wątpliwościach potrafi wyrazić przypuszczenie, używając zwrotu ich glaube

- udziela krótkich informacji o przebiegu swojego dnia z podaniem czasu zegarowego i uzyskuje takie informacje od swoich kolegów

- poprawnie ustala kolejność fragmentów tekstu pisanego dotyczącego przebiegu dnia

- krótko opowiada w formie pisemnej o swoim powszednim dniu, wykorzystując słownictwo z tabeli

- odmienia i używa w zdaniu podstawowe czasowniki zwrotne

- stosuje schematyczne zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem denn

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:


- samodzielnie tworzy rozbudowane dialogi dotyczące czasu zegarowego

- zna wybrane niemieckie zagadki i dowcipy związane z zegarkiem

- swobodnie operuje licznymi czasownikami zwrotnymi

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:


- swobodnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym codziennych czynności

- obszernie informuje o przebiegu swojego codziennego dnia

- relacjonuje w formie pisemnej, co robi w poniedziałek, i uzasadnia, dlaczego wiele osób nie lubi poniedziałków

- sprawnie używa zdań okolicznikowych przyczyny ze spójnikiem denn, stosując poprawny szyk wyrazów w zdaniu


Kapitel 6


Essen und Trinken Uczeń:


- zna nazwy podstawowych produktów żywnościowych i posiłków

- wymienia po kilka przykładów dla każdej z podanych grup artykułów spożywczych

- krótko określa smak i jakość potraw

- wg schematu tworzy krótkie dialogi, wyrażając własną opinię o poszczególnych produktach żywnościowych

- poprawnie dopasowuje ilustracje do dialogów dotyczących żywności

- zna słownictwo dotyczące rodzajów opakowań żywności

- wyszukuje w wysłuchanym dialogu w restauracji odpowiednie informacje

- zna podstawowe nazwy zastawy stołowej i sztućców

- sporządza krótkie menu na cały dzień, uzasadniając swój wybór

- właściwie przyporządkowuje szyldy przedstawiające artykuły żywnościowe do dialogów

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:


- dopasowuje opisy nawyków żywieniowych (śniadanie) do odpowiednich krajów w tekście słuchanym i czytanym

- pyta, co zazwyczaj jada kolega / koleżanka na śniadanie i sam udziela informacji na ten temat

- układa krótkie menu, uwzględniając upodobania kulinarne różnych osób

- wymienia w krótkiej wypowiedzi pisemnej swoje ulubione i mniej lubiane potrawy

- prowadzi krótki dialog na temat lubianych i mniej lubianych potraw

- wyszukuje w tekstach słuchanych, dotyczących artykułów żywnościowych oraz przyzwyczajeń żywieniowych, odpowiednie informacje

- formułuje wypowiedź pisemną o ulubionych i mniej lubianych potrawach członków swojej rodziny, podając krótkie uzasadnienie

- poprawnie tłumaczy znaczenie przymiotników oznaczających smaki w różnych kontekstach

- pyta o cenę drobnych dań, przekąsek i napojów oraz podaje ich cenę

- poprawnie przyporządkowuje niemieckie przysłowia dotyczące tematu „jedzenie” do ich polskich odpowiedników

- wyszukuje i poprawnie dopasowuje tytuły do tekstów dotyczących upodobań żywieniowych dzieci oraz wyszukuje w nich potrzebne informacje

je odpowiednie informacje w wysłuchanym dialogu dotyczącym zastawy stołowej

- poprawnie tworzy i używa form trybu rozkazującego dla 2. os. l. poj. oraz 2. i 3. os. l. mn. (forma grzecznościowa)

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:


- zna nazwy licznych produktów żywnościowych

- opowiada o nawykach żywieniowych (śniadanie) w różnych krajach

- ustala swoje wymarzone menu na cały dzień, podając uzasadnienie

- zna i umie zastosować niemieckie przysłowia dotyczące tematu „jedzenie”

- swobodnie operuje nazwami zastawy stołowej i sztućców

- sprawnie stosuje formy trybu rozkazującego dla 2. os. l. poj. oraz 2. i 3. os. 1. mn. (forma grzecznościowa) w wypowiedziach ustnych i pisemnychUczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:


- obszernie opowiada, co zazwyczaj jada na śniadanie

- układa obszerne menu, uwzględniając upodobania kulinarne różnych osób i opowiada o nim

- formułuje rozbudowaną wypowiedź pisemną o swoich ulubionych i mniej lubianych potrawach

- wyraża własną opinię o poszczególnych produktach żywnościowych, opisując ich smak i jakość

- opowiada w formie pisemnej o preferencjach żywieniowych członków swojej rodziny, obszernie je uzasadniając

- formułuje rozbudowaną wypowiedź o tym, co jada „na mieście”

- tworzy rozbudowane dialogi w restauracji, odgrywając rolę kelnera lub gościa

- tworzy własne śmieszne powiedzonka o jedzeniu


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia minimum koniecznego określonego wymaganiami na ocenę dopuszczającą.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który reprezentuje szkołę w konkursach oraz którego wiedza i umiejętności wykraczają poza zakres wymagań na ocenę bardzo dobrą.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconDane personalne, cechy charakteru, uczucia, wygląd zewnętrzny, osobowość

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd icon1. Człowiek np dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd icon1. Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia I emocje

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconCzłowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia I emocje, *problemy etyczne Dom

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconNazistowskie Niemcy I ‘naturalne’ cechy kobiecego charakteru

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconWywiad z kolegą

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconWywiad z koleżanką / kolegą na temat najlepszej przyjaciółki / najlepszego przyjaciela

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconFaktów istotnych dla sprawy ani jej przedmiotu, koncentrujemy się natomiast na omówieniu podstawowych zasad mających znaczenie dla jej rozstrzygnięcia. Równocześnie, uwzględniając fakt, że przedmiotem obecnej sprawy jest kwestia pomocy prawnej w sprawach cywilnych, ograniczyliśmy zakres naszych uwag

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconWywiad z wybraną osobą (forma dowolna : magnetofon, kamera ). Przygotuj się do uzasadnienia, dlaczego właśnie tę osobę wybrałaś)

Wywiad z kolegą opisuje inną osobę, uwzględniając jej cechy charakteru, wygląd iconNordKapp cel w zasadzie oklepany, ale przecież najważniejsze jest w człowieku. Podróż może tylko go wzbogacić albo uzewnętrznić jakieś cechy jego charakteru

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom