To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s




Pobierz 87.61 Kb.
NazwaTo czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar87.61 Kb.
TypDokumentacja
Present Simple

W czasie teraźniejszym prostym Present Simple formy czasownika we wszystkich osobach z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej mają taką samą formę, jak bezokolicznik bez słówka to (czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s.


Zdania twierdzące w czasie Present Simple:
1 os. liczby pojedynczej
I buy (kupuję)
2 os. liczby pojedynczej
you buy(kupujesz)
3 os. liczby pojedynczej
he/she/it buys (on/ona/ono kupuje)
1 os. liczby mnogiej
we buy (kupujemy)
2 os. liczby mnogiej
you buy (kupujecie)
3 os. liczby mnogiej
they buy (kupują)

Zdania przeczące w czasie Present Simple:
1 os. liczby pojedynczej
I do not buy (nie kupuję)
2 os. liczby pojedynczej
you do not buy (nie kupujesz)
3 os. liczby pojedynczej
he/she/it does not buy (on/ona/ono nie kupuje)
1 os. liczby mnogiej
we do not buy (nie kupujemy)
2 os. liczby mnogiej
you do not buy (nie kupujecie)
3 os. liczby mnogiej
they do not buy (nie kupują)

Pytania w czasie Present Simple:
1 os. liczby pojedynczej
do I buy? (czy kupuję?)
2 os. liczby pojedynczej
do you buy? (czy kupujesz?)
3 os. liczby pojedynczej
does he/she/it buy? (czy on/ona/ono kupuje?)
1 os. liczby mnogiej
do we buy? (czy kupujemy?)
2 os. liczby mnogiej
do you buy? (czy kupujecie?)
3 os. liczby mnogiej
do they buy? (czy kupują?).

Uwaga – w trzeciej osobie liczby pojedynczej w przypadku czasowników, których forma podstawowa kończy się na ch, o, sh, ss lub x zamiast -s dodajemy -es, np.:

(1) He watches TV every day.
On ogląda codziennie telewizję.
(2) She goes to the theatre every day.
Ona chodzi codziennie do teatru.

Szczególnym przypadkiem są czasowniki, które kończą się na -y. Jeżeli przed literą y występuje samogłoska (np. jak w słowie buy, użytym w przykładzie na początku), w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodawana jest regularna końcówka -s. Kiedy jednak przed y znajduje się spółgłoska (jak np. w wyrazie try próbować), litera y zostaje zamieniona na i i dodana zostaje końcówka -es, np.:

(3) I know he tries hard.
Wiem, że bardzo się stara.

Czasu teraźniejszego prostego, poza wykorzystaniem w szczególnych konstrukcjach gramatycznych (takich jak np. niektóre zdania warunkowe), używa się w kilku sytuacjach:

- do opisu powtarzalnych współczesnych czynności lub długotrwałej sytuacji, a także do opisu prawideł, pewników
- w sprawozdaniach ze zdarzeń właśnie mających miejsce
- do opisu zaplanowanej przyszłości
- do opisu niedawnej przeszłości
- w tytułach i nagłówkach artykułów

Poniżej zostaną omówione wszystkie te przypadki.

I. Czynność powtarzalna wyrażana w czasie Present Simple

Zdania w czasie teraźniejszym prostym opisują często czynności powtarzalne, obyczaje, przyzwyczajenia, punkty stałego harmonogramu, np.:

(4) What time do you get up?
O której zazwyczaj wstajesz?
(5) One of my friends drinks and smokes.
Jeden z moich przyjaciół pije i pali.

Zdanie (5) oznacza, że opisywana osoba (jeden z moich przyjaciół) pije i pali regularnie, a nie w danym momencie (w tym ostatnim kontekście użylibyśmy czasu teraźniejszego ciągłego; różnice między czasami teraźniejszym prostym i teraźniejszym ciągłym opisane są szczegółowo w haśle CZAS PRESENT SIMPLE czy CZAS PRESENT CONTINUOUS).

W omawianym użyciu czasu teraźniejszego prostego często korzysta się z wyrażeń always (zawsze), every day/week/month/year (każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku), never (nigdy), often (często), seldom (rzadko), sometimes (czasem), usually (zazwyczaj) itd., np.:

(6) We often eat pizza.
Często jadamy pizzę.
(7) Sometimes I just want to sit and relax.
Czasem mam po prostu ochotę usiąść i się zrelaksować.

Podobnie wyglądają zdania, w których opisujemy prawdy ogólne, np.:

(8) Dogs bark.
Psy szczekają (w ogóle).
(9) Children are noisy.

Dzieci są hałaśliwe (w ogóle).

II. Sprawozdanie z sytuacji, która właśnie ma miejsce

Czasu teraźniejszego prostego używa się czasem do relacjonowania wydarzeń dziejących się w chwili mówienia. To zastosowanie nie jest jednak częste ogranicza się przede wszystkim do sytuacji, gdy ktoś coś komentuje, relacjonuje na żywo (np. sprawozdawca w telewizji czy radiu, eksperymentator pokazujący doświadczenie

, narrator itp.).

(10) Dudek jumps and catches the ball! What a game!
Dudek skacze i łapie piłkę! Co za mecz

!
(11) We check the temperature, pulse and blood pressure. Then we try to eliminate more common diseases.
Sprawdzamy temperaturę, puls i ciśnienie krwi. Następnie staramy się wyeliminować bardziej znane choroby.

III. Zaplanowana przyszłość wyrażana w czasie Present Simple

Czas teraźniejszy prosty bywa stosowany do opisu przyszłości, kiedy jest ona zaplanowana. Jest to szczególnie częste, gdy opisujemy podróż, np.:

(12) I arrive in Rome at 6 in the morning, and then I take a train to Palermo.
Przybywam do Rzymu o szóstej rano, a następnie łapię pociąg do Palermo.

IV. Przeszłość wyrażana w czasie Present Simple
W języku potocznym czas teraźniejszy prosty opisuje czasem niedawną przeszłość, szczególnie, gdy autor wypowiedzi chce ją udramatyzować, np.:

(13) I come to the bar and see a dog sitting at my table. Can you believe that?
Wchodzę do baru i widzę psa, siedzącego przy moim stoliku. Dasz wiarę?

Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy streszczamy książkę lub przedstawiamy inną fikcyjną opowieść:

(14) When Mr Darcy first proposes to Elizabeth, she rejects him in utter indignation.
Gdy Pan Darcy po raz pierwszy oświadcza się Elizabeth, ona go z oburzoniem odrzuca.

V. Nagłówki, tytuły itp.

Czasu teraźniejszego prostego (Present Simple) przyjęło się używać w tytułach artykułów i nagłówkach (uzyskując w ten sposób efekt większego dramatyzmu relacji), np.:

(15) Russians go home
Rosjanie wracają do domu
(16) Malysz wins Olympic silver
Małysz zdobywa srebro olimpijskie





Words for today


SYMBOL

rzeczownik

1.symbol (piśmienny, matematyczny, muzyczny, chemiczny)

◦Can you read these symbols? (Możesz odczytać te symbole?)


MOTEL

rzeczownik

1.motel

Definition : a hotel, usually close to a major highway

◦He booked a room at a motel. (On zarezerwował pokój w motelu.)

◦The motel was old, but well maintained. (Motel był stary, ale dobrze utrzymany.)

◦We checked into a roadside motel. (Zameldowaliśmy się w przydrożnym motelu

We meet in the motel.


MISERLY

przymiotnik

1.nędzny, skromny

2.skąpy

(Used of persons or behavior) characterized by or indicative of lack of generosity.

Synonyms: mingy, tight, mean

Usage: The necessity of disbursing passage money for all his tribe seemed to disturb him in a manner that was the more striking because otherwise he gave no signs of a miserly disposition.


CLING

czasownik

Formy nieregularne: past tense clung, past participle clung

1.kurczowo trzymać się, uczepić się (w sensie fizycznym)

2.uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)

3.czepić się czegoś, przylgnąć, przylegać

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The child is extremely shy and always keeps clinging to its mother.

Ex 2.: He still clings to the belief that his wife is alive. It seems that he's losing his mind.


--------------------------------------------------------------------------------


Phrasal Verb of the day

put on (2)


Meaning: to make an appliance or a piece of equipment start to function

For example:

 • put on sth Don’t forget to put on the heater when you get up in the morning.

 • put sth on Do you want to watch TV, or do you want me to put the radio on instead?

Nouns often used as objects with
put on (2): light, TV, radio, heater, air conditioner, kettle, fan, music

Quick Quiz:

If someone knocks on the front door at night, the first thing you should do is put on

 1. the door

 2. the alarm

 3. the light

put-on

rzeczownik

1.AmE informal kawał, nabranie kogoś

put sb on

phrasal verb

1.AmE spoken żartować sobie z kogoś

2.podawać kogoś (do telefonu), połączyć z kimś (telefonicznie)

put sth on

phrasal verb

1.założyć coś, nałożyć coś (o ubraniu)

◦He put on a sweater and trousers. (On założył sweter i spodnie.)

2.nakładać (krem, makijaż)

3.wprowadzać (zmiany)

4.nakładać (np. podatek)

5.włączać, uruchamiać

6.załączyć (np. płytę CD), puścić (kasetę)

7.przybierać (pozę, minę), udawać

8.przygotowywać, wystawiać (sztukę)

9.przedstawiać, pokazywać (na co cię stać)

10.nastawiać (np. wodę na makaron)

11.BrE dostarczać (specjalnych usług), dodawać (np. dodatkowy usługę)

12.wkładać coś na siebie

13.nakładać coś (np. krem na twarz)

14.włączać coś (np. światło, urządzenie)

15.puszczać coś (np. płytę)

16.przedstawiać coś, prezentować coś

17.organizować coś, wystawiać coś (np. sztukę)

18.stawiać coś (do gotowania)


--------------------------------------------------------------------------------


Idiom of the day

Zip it! Informal


Meaning: If someone says "Zip it!", they're telling you to shut up or stop talking about something.

For example:

 • Kelly was about to say the wrong thing, so I told her to zip it.

 • If you ever think I'm going to say something stupid, just tell me to zip it, will you?

Quick Quiz:

If you tell someone to "Zip it!", you want them to

 1. do up their zipper

 2. do something faster

 3. keep quiet about something


--------------------------------------------------------------------------------


Slang of the day

screw (3)


Meaning: an exclamation used to express anger

For example:

 • She was trying to call the company about her internet access problem, but after being on hold for fifteen minutes she said "Screw it!" and hung up the phone.

 • "Screw you!" yelled Pat after another driver cut in front of his car.

Quick Quiz:

If someone says "Screw it!" they are probably feeling

 1. annoyed

 2. amused

 3. scared

screw *

rzeczownik

1.śruba, wkręt

2.taboo rżnięcie się (uprawianie seksu)

3.BrE informal klawisz (strażnik więzienny)

czasownik

1.przykręcić, przyśrubować

2.zakręcić

3.taboo rżnąć się (uprawiać seks)

4.informal okantować, oszukać

screw sb

czasownik

1.spoken pieprzyć kogoś, do diabła z kimś

screw , screw up *

czasownik

1.zwinąć, zmiąć


--------------------------------------------------------------------------------

Saying of the day

All cats are grey in the dark


Possible interpretation: The implication is that beauty, or physical appearance, is unimportant.

Note: grey (BrE), gray (AmE) (adj.) = a colour between black and white | the dark (noun) = the absence of light in a place; darkness

Quick Quiz:

The saying "All cats are grey in the dark" suggests that a pleasing physical appearance is

 1. not that important

 2. important at night

 3. neither black nor white


--------------------------------------------------------------------------------

Proverbs for today


"Opportunity makes a thief."


“A short horse is soon curried”

curried

przymiotnik

1.przyprawiony na ostro


“A slice off a cut loaf isn’t missed.”


“A shut mouth catches no flies.”


Give sb an inch and they'll take a yard , give sb an inch and they'll take a mile

przysłowie

1.daj komuś palec, a weźmie całą rękę

--------------------------------------------------------------------------------

Quotes for today


William Stone

“Give a smile to everyone you meet (smile with your eyes)- and you'll smile and receive smiles"


Bernard Cooke

“Involvement with people is always a very delicate thing - it requires real maturity to become involved and not get all messed up.”


Sir Winston Churchill

“Dictators ride to and fro upon tigers which they dare not dismount. And the tigers are getting hungry.”


Albert Einstein
"When you are courting a nice girl an hour seems like a second. When you sit on a red-hot cinder a second seems like an hour. That's relativity. "


W. Somerset Maugham (1874-1965)

“You are not angry with people when you laugh at them. Humor teaches tolerance.”


Niccolo Machiavelli (1469-1527) Italian philosopher, writer and politician

“I desire to go to Hell and not to Heaven.”

Long quote:

"I desire to go to Hell and not to Heaven. In the former I shall enjoy the company of popes, kings and princes, while in the latter are only beggars, monks and apostles."

Wordchecker

desire (verb): want, wish

Hell (noun): in various religions the place where bad people go after death to be punished; the home of the Devil

Heaven (noun): in various religions the place where good people go after death; the home of God

the former: the first of two previously mentioned things (Hell)

enjoy (verb): have and benefit from

pope (noun): the head of the Roman Catholic Church

the latter: the second of two previously mentioned things (Heaven)

beggar (noun): a homeless person who asks for money on the street

apostle (noun): a Christian teacher; a missionary


--------------------------------------------------------------------------------

Jokes for today


Thought 3


A Man was walking down a street when he heard a voice from behind, 'If you take one more step, a brick will fall down on your head and kill you.'

The man stopped and a big brick fell right in front of him.

The man was astonished.

He went on, and after a while he was going to cross the road. Once again the voice shouted, 'Stop! Stand still! If you take one more step a car will run over you, and you will die.'

The man did as he was instructed, just as a car came careening around the corner, barely missing him.

The man asked. 'Who are you?'

'I am your guardian angel,' the voice answered.

'Oh, yeah?' the man asked 'And where the hell were you when I got married?'


Questions and answers


Q: How do you know if the head chef is a clown?

A: When the food tastes funny.


A man was in a bad accident and was injured. But the only permanent damage he suffered was the loss of both ears, which made him very self-conscious. However, he received a large sum of money from his insurance company.

It was always his dream to own his own business, so he went out and purchased a small, but expanding computer firm. But he realized that he had no business knowledge at all, so he decided that he would have to hire someone to run the business. He picked out three top candidates, and interviewed each of them. The last question of the interview was always the same.

`Do you notice anything unusual about me?` he asked the first candidate.

`Yes. You have no ears.`

He quickly eliminated the first candidate.

`Do you notice anything unusual about me?` he asked the second candidate.

`Yes. You have no ears.`

He quickly eliminated the second candidate.

`Do you notice anything unusual about me?` he asked the third candidate.

`Yes. You`re wearing contacts.`

Thinking he had found the man for the job he said, `That`s correct. How did you know?`

`You can`t wear glasses if you don`t have any freakin` ears.`


A little boy says: Daddy, how was I born?

DAD says: Ah, my son. I guess one day you will need to find out anyway! Well, you see, your Mom and I first got together in a chat room on MSN. Then I set up a date via e-mail with your mom and we met at a cyber-cafe.

We sneaked into a secluded room, where your mother agreed to a download from my hard drive.

As soon as I was ready to upload, we discovered that neither one of us had used a firewall, and since it was too late to hit the delete button, nine months later a blessed popup appeared and said: You've Got Male!


Adam was walking around the garden of Eden, moping.

God asked him, `What is wrong with you?`

Adam replied that he was lonely and didn`t have anyone to talk to.

God said that He was going to make Adam a companion and that it would be a woman. He said, `This person will gather food for you, cook for you, and when you discover clothing, she will wash it for you. She will always agree with every decision you make. She will bear your children and never ask you to get up in the middle of the night to take care of them. She will not nag you and will always be the first to admit she was wrong when you`ve had a disagreement. She will never have a headache and will freely give you love and passion whenever you need it.

Adam asked God, `What will this woman cost?`

God replied, `An arm and a leg.`

Adam thought a moment and asked, `What can I get for a rib?`

mope

rzeczownik

1.być przygnębionym, być nie w humorze

nag

czasownik

1.zrzędzić

◦When you are hungry you start nagging. (Kiedy jesteś głodny zaczynasz zrzędzić.)

◦I can't stand his nagging about his job. (Nie mogę znieść zrzędzenia na temat jego pracy.)

2.dręczyć, dokuczać (np. problem, zmartwienie)

◦This issue has been nagging me for weeks. (Ten problem męczy mnie od tygodni.)

rzeczownik

1.informal zrzęda

◦You're not only a nuisance but also a nag. (Jesteś nie tylko utrapieniem, ale i zrzędą.)

2.old-fashioned szkapa, chabeta

◦It seems this nag hasn't been fed for ages. (Wygląda na to, że ta szkapa nie była karmiona od wieków.)

an arm and a leg

slang

An excessively high price: a cruise that cost an arm and a leg.

rib *

rzeczownik

1.żebro

◦This Chinese restaurant makes good ribs. (Ta chińska restauracja robi dobre żeberka.)

◦I had one of my ribs removed. (Miałem usunięte jedno żebro.)

◦The ribs protect our lungs and heart. (Żebra chronią płuca i serce.)

2.żeberko

3.technical żebro (element wzmacniający konstrukcji nadwozia pojazdu)

czasownik

1.informal wyśmiewać się, dokuczać

synonimy: needle, tease


Good ... Bad ... and Worse

Rated "PG-13".


Bad: You can't find your vibrator. Worse: Your daughter "borrowed" it.

Bad: You find a porn movie in your son's room. Worse: You're in it.

Bad: Your children are sexually active. Worse: With each other.

Bad: Your husband's a crossdresser. Worse: He looks better than you.

Bad: Your son's involved in Satanism. Worse: As a sacrifice.

Bad: Your wife wants a divorce. Worse: She's a lawyer.

Bad: Your wife's leaving you. Worse: For another woman.

Bad: Your wife's leaving you. Worse: To enter a convent.

Bad: Your wife's arrested for soliciting. Worse: She implicates you.

cross-dresser

rzeczownik

1.AmE transwestyta

solicit

czasownik

1.formal dopraszać (się czegoś), zabiegać (o coś), nagabywać (kogoś o coś)

2.AmE sprzedawać (coś)

◦Door-to-door soliciting is prohibited here. (Sprzedawanie "od drzwi do drzwi" jest tu zabronione.)

3.proponować seks, uprawiać nierząd

◦She was arrested for soliciting. (Ona była aresztowana za uprawianie nierządu.)

implicate

czasownik

1.wplątać, wciągnąć, zamieszać, uwikłać (kogoś w coś)

2.formal pociągać za sobą, wskazywać, implikować


Good: Hot outdoor sex. Bad: You're arrested. Worse: By your husband.

Good: The postman's early. Bad: He's wearing camo and has an AK-47.

Good: The secretary said "yes." Bad: Your wife says "no."

Good: The teacher likes your son. Bad: Sexually. Worse: He's gay.

Good: You came home for a quickie. Bad: So did the postman.

Good: You came home for a quickie. Bad: Your wife walks in.

Good: You get a three-day weekend. Bad: You get the flu on Friday.

Good: You get tickets to the theatre. Bad: It's performance art.

Good: You go to see a strip show. Bad: Your daughter's the headliner. Worse: She turns you on.

Good: Your boyfriend's exercising. Bad: So he'll fit into your clothes.

Good: Your car conveniently "runs out of gas." Bad: For real.

Good: Your child's "waiting for Mr. Right". Bad: Your son, that is.

Good: Your daughter's on the Pill. Bad: She's eleven.

Good: Your neighbor exercises in the nude. Bad: He weighs 350 pounds.

Good: Your son's doing extra credit work. Bad: Making a sex ed video.

Good: Your uncle leaves you a fortune. Bad: He was a counterfeiter.

Good: Your wife bought a porn video. Bad: Your daughter's the star. Worse: She's a lot better in bed than your wife.

Good: Your wife likes outdoor sex. Bad: You live downtown.

Good: Your wife meets you at the door nude. Bad: She's on her way in. Worse: there's a big group of guys behind her.

Good: Your wife's kinky. Bad: With the neighbors. Worse: All of them.

headliner

rzeczownik

1.gwóźdź programu (na koncercie)

conveniently *

przysłówek

1.na korzystnych warunkach, na dogodnych warunkach

2.dogodnie położony

3.niby przypadkiem (używane pejoratywnie)

in the nude , naked **

rzeczownik

1.nago

◦He had never gone swimming in the nude before. (On nigdy wcześniej nie był pływać nago.)

◦She looked as if she'd sunbathed in the nude and stayed out too long. (Ona wyglądała, jakby opalała się nago i została zbyt długo na słońcu

counterfeiter

rzeczownik

1.fałszerz

kinky

przymiotnik

1.perwersyjny, dziwaczny, udziwniony

2.kręcony, skręcony

turn on

czasownik

1.włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie)

turn-on

rzeczownik

1.podnieta (na tle seksualnym)

turn-on

rzeczownik

1.zachęta (do czegoś), atrakcja

◦The new Toyota is a real turn-on for car lovers. (Nowa Toyota to prawdziwa atrakcja dla wielbicieli samochodów.)

turn sb on

phrasal verb

1.podniecać kogoś

2.interesować kogoś, zainteresować kogoś

turn sth on

phrasal verb

1.włączyć coś

◦Could you turn on the light, please? (Czy możesz proszę włączyć światło?)

synonim: switch sth on

2.włączać coś

3.podłączać coś

turn sth on sth

czasownik

1.odwrócić coś na czymś

turn on sb , turn upon sb

phrasal verb

1.skoczyć na kogoś, zaatakować kogoś (słownie)

turn on sth , turn upon sth

phrasal verb

1.zależeć od czegoś


--------------------------------------------------------------------------------


This day in history Feb 20


Lead story


Ireland allows sale of contraceptives, 1985

American Revolution

Postal Service Act regulates United States Post Office Department, 1792

Automotive

Kramer on "Seinfeld" adopts a highway, 1997

Civil War

Battle of Olustee, 1864

Cold War

SEATO disbands, 1976

Crime

Atlanta Constitution editor is kidnapped, 1974

Disaster

Rhode Island nightclub burns, 2003

General Interest

American colonists practice scalping, 1725

An American orbits earth, 1962

Chunnel plans announced, 1986

Hollywood

John Singleton nominated for Best Director Oscar, 1992

Literary

Dylan Thomas arrives in New York, 1950

Music

Fire engulfs nightclub during Great White show, 2003

Old West

Ansel Adams is born, 1902

Presidential

George Washington signs the Postal Service Act, 1792

Sports

Tara Lipinski becomes youngest Olympic figure skating gold medalist, 1998

Vietnam War

Hearings begin on American policy in Vietnam, 1968

World War I

Amir of Afghanistan is assassinated, 1919

World War II

Pilot O'Hare becomes first American WWII flying ace, 1942


Feb 20, 1985:

Ireland allows sale of contraceptives



In a highly controversial vote on February 20, 1985, the Irish government defies the powerful Catholic Church and approves the sale of contraceptives.

Up until 1979, Irish law prohibited the importation and sale of contraceptives. In a 1973 case, McGee v. The Attorney General, the Irish Supreme Court found that a constitutional right to marital privacy covered the use of contraceptives. Pressured by strong conservative forces in Irish society, particularly the Roman Catholic Church, the government was slow to change the law to reflect the court's decision, and a number of proposed bills failed before reaching the books.

In 1979, the Irish health minister, Charles Haughey, introduced a bill limiting the legal provision of contraceptives to "bona fide family planning purposes." Signed into law in November 1980, the Health (Family Planning) Act ensured that contraceptives could be sold by a registered pharmacist to customers with a valid medical prescription. Still, many people saw the law as too strict. Over the next several years, a movement began to make contraceptives more easily available, causing bitter divisions inside and outside of the Dail, Ireland's main house of Parliament.

As the government debated the changes, Catholic Church leaders railed against them, warning that increased access to contraceptives would encourage the moral decay of Ireland, leading to more illegitimate children and increased rates of abortion and venereal disease. On the eve of the vote in early 1985, the Dublin archbishop claimed the legislation would send Ireland down a "slippery slope of moral degradation." Some politicians were even threatened with violence if they voted for the legislation.

On February 20, 1985, a coalition of the Fine Gael and Labour parties led by Dr. Garret FitzGerald defeated the opposition of the conservative Fianna Fail party by an 83-80 vote. The new legislation made non-medical contraceptives (condoms and spermicides) available without prescriptions to people over 18 at pharmacies; it also allowed for the distribution of these contraceptives at doctors' offices, hospitals and family planning clinics. Though it was still illegal to advertise contraceptives and use of the birth control pill remained restricted, the vote marked a major turning point in Irish history--the first-ever defeat of the Catholic Church in a head-to-head battle with the government on social legislation.


Feb. 20 The Barber of Seville's Disastrous Debut (1816)


In 1816, Italian composer Gioacchino Rossini produced The Barber of Seville, based on the comedy by French playwright Pierre Beaumarchais. Though Rossini created much of the opera's music in just weeks, it resounds with his brilliant arias, ensemble numbers, and famous crescendos. Still, several on-stage accidents and constant jeers from the audience, likely spurred by supporters of one of Rossini's rivals, made its debut in Rome a disaster. What happened during the second performance? More...




The Barber of Seville Gioachino Rossini

The Barber of Seville, or The Useless Precaution (Il barbiere di Siviglia, ossia L'inutile precauzione) is an opera buffa in two acts by Gioachino Rossini with a libretto by Cesare Sterbini. The libretto was based on Pierre Beaumarchais's comedy Le Barbier de Séville (1775), which was originally an opéra comique, or a mixture of spoken play with music. The première (under the title Almaviva, or the Useless Precaution) took place on 20 February 1816, at the Teatro Argentina, Rome. It was one of the earliest Italian operas to be performed in America and premiered at the Park Theater in New York City on 29 November 1825.[1] Rossini’s Barber has proven to be one of the greatest masterpieces of comedy within music, and has been described as the opera buffa of all opere buffe; even after two hundred years, its popularity on the modern opera stage attests to that greatness.[2]

Composition historyAn opera based on the play had previously been composed by Giovanni Paisiello, and another was composed in 1796 by Nicolas Isouard. Though the work of Paisiello triumphed for a time, Rossini's later version alone has stood the test of time and continues to be a mainstay of operatic repertoire.

Rossini's opera follows the first of the plays from the Figaro trilogy, by French playwright Pierre Beaumarchais, while Mozart's opera Le nozze di Figaro, composed 30 years earlier in 1786, is based on the second part of the Beaumarchais trilogy. The original Beaumarchais version was first performed in 1775, in Paris at the Comédie-Française at the Tuileries Palace.

Rossini was well known for being remarkably productive, completing an average of two operas per year for 19 years, and in some years writing as many as four. Musicologists believe that, true to form, the music for Il Barbiere di Siviglia was composed in just under three weeks, although some of the themes in the famous overture were actually borrowed from two earlier Rossini operas, Aureliano in Palmira and Elisabetta, regina d'Inghilterra.

Barbiere's first performance on February 20, 1816 was a disastrous failure: the audience hissed and jeered throughout, and several on-stage accidents occurred. However, many of the audience were supporters of one of Rossini's rivals, Giovanni Paisiello, who played on "mob mentality" to provoke the rest of the audience to dislike the opera. Paisiello had already composed The Barber of Seville and took Rossini's new version to be an affront to his version. In particular, Paisiello and his followers were opposed to the use of basso buffa, which is common in comic opera. The second performance met with quite a different fate, becoming a roaring success. It is curious to note that the original French play of Le Barbier de Séville endured a similar story, hated at first only to become a favorite within a week.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconPodmiot + czasownik w formie podstawowej (w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s)

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconZdanie twierdzące: podmiot + czasownik w formie podstawowej w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconBudowa w czasie Present Simple orzeczenie wygląda tak samo jak bezokolicznik, jedynie w 3 osobie liczby pojedynczej należy dodać końcówkę –S lub -es

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconJest trzecią formą podstawową czasownika, po bezokoliczniku I formie czasu Imperfekt. Czasowniki słabe tworzą Partizip II od bezokolicznika, poprzez dodanie

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconCzasowniki nieregularne Jak brzmi 2 osoba liczby pojedynczej?

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconOdmiana czasownika przez osoby I liczby

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconWill" (lub "shall" czasem używane dla pierwszej osoby liczby pojedynczej I mnogiej) skracany do "'ll

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconWill" (lub "shall" czasem używane dla pierwszej osoby liczby pojedynczej I mnogiej) (skracany do "'ll

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconNapisz formy czasownika

To czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s iconBudowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom