Program nauczania języka angielskiego
Pobierz 1.56 Mb.
NazwaProgram nauczania języka angielskiego
strona1/14
Data konwersji24.09.2012
Rozmiar1.56 Mb.
TypProgram nauczania
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Program nauczania języka angielskiego


Kurs kontynuacyjny
dla klas 1-3 gimnazjum

Poziom III.1
na podbudowie II etapu edukacyjnego

Melanie Ellis
Marianna
Niesobska


Oxford
University Press


Autorki:


Melanie Ellis pracuje w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu. Była liderem programu INSETT dla regionu katowickiego w latach 1994-2006. Prowadzi różne formy doskonalenia dla nauczycieli. Jest egzaminatorem maturalnym i współpracuje z OKE w Jaworznie.


Marianna Niesobska jest dyrektorem i nauczycielem gimnazjum w Tychach. Organizuje rejonowe konkursy j. angielskiego, realizuje projekty międzynarodowe. Służy pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę.


SPIS TREŚCI


1. OPIS PROGRAMU

 1. Wstęp

 2. Podstawowe założenia

2. CELE

2.1. Ogólne cele edukacyjne na III etapie

 1. Cele kształcenia ogólnego

 2. Ogólne cele programu nauczania
  2.2. Cele kształcenia na III etapie
  2.2.1. Wymagania ogólne podstawy
  programowej
  2.2.2. Szczegółowe cele nauczania na III etapie (poziom III.1)
  2.3. Egzamin gimnazjalny

3. TREŚCI NAUCZANIA

 1. Wstęp

 2. Tematy i funkcje językowe

3.3. Wymagania szczegółowe podstawy programowej

3.3.1 Mówienie, pisanie i reagowanie językowe

3.3.2 Słuchanie i czytanie

3.4 Gramatyka

3.5 Jak budować program?

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

4.1. Podstawowe założenia metodyczne

 1. Formy pracy

 2. Pomoce dydaktyczne

4.2. Techniki pracy na lekcji

 1. Nauczanie funkcji językowych i sytuacji

 2. Nauczanie słownictwa

 3. Nauczanie gramatyki

 4. Nauczanie sprawności słuchania

 5. Nauczanie sprawności mówienia

 6. Nauczanie wymowy

 7. Nauczanie sprawności czytania

 8. Nauczanie sprawności pisania i ortografii

 9. Integracja międzyprzedmiotowa i prace projektowe

 10. Nauczanie zagadnień kulturowych

 11. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się

 1. Materiały nauczania

 2. Wdrażanie programu

 1. Planowanie pracy

 2. Pomoc dla uczniów
  4.4.3. Warianty pracy z programem

4.4.4. Jak przygotować ucznia do egzaminu gimnazjalnego?


5. OCENIANIE

5.1. Oczekiwane poziomy osiągnięć

 1. Koniec etapu III.1: poziom III.1 podstawowy

 2. Koniec etapu III.1: poziom III.1 pełny

5.2. Sposoby oceniania

 1. Ocenianie bieżące

 2. Ocenianie okresowe

5.3. Planowanie technik oceniania i wystawiania stopni

 1. Co chcę sprawdzić?

 2. Dlaczego chcę to sprawdzić?

 3. W jaki sposób to sprawdzę?

 4. W jaki sposób wystawię oceny?

5.4. Ocenianie globalne

5.5. Samoocena


6. BIBLIOGRAFIA


1. OPIS PROGRAMU

1.1. Wstęp

Program ten opracowano, uwzględniając następujące akty prawne:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.256 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 3. Rozporządzeniu MEN z dnia 23 marca 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Ponadto wykorzystano materiały zamieszczone w Poradniku dyrektora szkoły: Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum? oraz Informatorze o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego (www.cke.edu.pl), Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, CODN 2003. Waystage 1990 (autorzy J. van Ek i J. Trim, Rada Europy 1998).

Program przeznaczony jest do realizacji w klasach z uczniami kontynuującymi naukę języka angielskiego w gimnazjum w wymiarze trzech godzin tygodniowo w klasie 1, 2 i 3 (w sumie 270 godz.).

Program został przygotowany z myślą o typowym gimnazjum publicznym, gdzie występuje zróżnicowany poziom uzdolnień uczniów.

Program przeznaczony jest do realizacji w klasach z uczniami, którzy uczyli się języka angielskiego w szkole podstawowej na I i II etapie jako języka wiodącego.

1.2. Podstawowe założenia

U podstaw niniejszego programu leży przeświadczenie, że podmiotem procesu nauczania jest uczeń. Zadaniem nauczyciela jest pomaganie uczniom w odkryciu najbardziej efektywnych technik uczenia się oraz wspieranie każdego ucznia w próbach wykorzystania własnych możliwości. Każdy uczeń jest jednostką o odmiennej osobowości, motywacji i preferowanym sposobie uczenia się. Traktując ucznia elastycznie i wspierając go, nauczyciel jest w stanie wytworzyć sytuację, w której każdy z nich znajdzie coś dla siebie.

Aby to osiągnąć, nauczyciel powinien być gotów dopuścić rozmaite sposoby pracy i czasami brać na siebie rolę sterującą, podczas gdy uczniowie będą pracować w grupach lub parach.

W celu jak najlepszego wykorzystania efektów swojej pracy uczniowie powinni brać aktywny udział w lekcjach i pracować samodzielnie w domu, utrwalając wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole. W początkowym okresie nauki języka obcego nauczyciel będzie pracował z uczniami, pomagając im w zrozumieniu, jak powinni pracować, by móc samodzielnie się uczyć. Nauka uczenia się jest procesem długotrwałym i będzie kontynuowana w szkole średniej.

Zgodnie z duchem nowej podstawy programowej nadrzędnym celem w nauczaniu języka obcego jest efektywne kształcenie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Priorytet ten znajduje swe odzwierciedlenie w zaleceniach Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Wymagania ogólne i szczegółowe ujęte w podstawie powiązane są z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, który określa skalę poszczególnych umiejętności: A1, A2 – poziom podstawowy; B1, B2 – poziom samodzielności; C1 C2 – poziom biegłości. Szerokie spojrzenie na nauczanie języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji ma zaowocować sprawnym posługiwaniem się językiem przez ucznia kończącego liceum (poziom B1 dla matury podstawowej, B2 dla rozszerzonej).

Dlatego też, przy tworzeniu grup językowych brany będzie pod uwagę poziom zaawansowania i umiejętności ucznia. Takie podejście wymaga odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, niemniej jednak skutkować będzie lepszymi wynikami nauczania. Grupy językowe, zgodnie z wytycznymi MEN, mogą liczyć od 10 do 24 uczniów. Należy zwrócić uwagę, że w gimnazjum liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

Koncepcja niniejszego programu opiera się zatem na założeniu, iż w szkole tworzy się grupy międzyoddziałowe o zróżnicowanym poziomie nauczania. Pragniemy podkreślić, że niezależnie od poziomu zaawansowania, każda grupa w trzyletnim cyklu kształcenia musi zrealizować treści podstawy, mimo iż sposób osiągnięcia celów przez uczniów będzie różny.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, poszczególne grupy uczniów (np. przy podziale na trzy grupy – I, II, III) realizują równolegle te same treści; np. grupa I - węższy w zakresie słownictwa, prostsze struktury i funkcje, grupy II i III – w tym samym zakresie, poszerzone o dodatkowe funkcje, słownictwo, trudniejsze struktury gramatyczne, odpowiednio w grupie II i III - bardziej wymagające.

Dla określenia właściwego poziomu kompetencji językowych uczniów pomocne będzie przeprowadzenie „na wejściu” testu z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności. Zatem uwzględniać on powinien sprawdzenie różnych sprawności językowych, począwszy od czytania ze zrozumieniem, poprzez pisanie krótkich odpowiedzi, z uwzględnieniem poprawnego stosowania słownictwa i struktur gramatycznych. Należy podkreślić, że test ma mieć charakter „pomiaru” umiejętności dzieci, w żadnym wypadku nie może być więc oceniany. (patrz rozdział 5.)

Jednakowy dla wszystkich test kompetencji przeprowadzamy na koniec każdego roku szkolnego, sprawdzając w ten sposób postępy w nauczaniu i monitorując poziom posiadanych przez uczniów umiejętności. Można przyjąć zasadę przenoszenia uczniów do grup o wyższym bądź niższym poziomie począwszy od kolejnego roku szkolnego, w zależności od osiąganych efektów i wyników nauczania. (patrz rozdział 5.)

Język angielski jest podstawowym językiem obcym nauczanym w gimnazjum. Biorąc pod uwagę uzdolnienia uczniów w ramach jednej klasy lub grupy językowej, można oczekiwać pewnych różnic w poziomie osiągnięć.

Podstawa programowa, co podkreślamy, musi być zrealizowana w każdej grupie językowej, na każdym poziomie zaawansowania. Została ona opracowana z myślą o uczniu o przeciętnych umiejętnościach i predyspozycjach językowych. Dlatego też uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą w trzyletnim cyklu kształcenia realizować treści wykraczające poza podstawę.

W związku z powyższym, zalecana jest indywidualizacja pracy na zajęciach lekcyjnych oraz dostosowanie wymagań do możliwości uczniów, tak aby jak najefektywniej wykorzystać ich potencjał, pozytywnie wpływając na motywację do nauki.

Z tego względu proponowane tu przewidywane poziomy osiągnięć (patrz rozdział 5.) zostały opisane na dwóch znacząco różnych poziomach: pełnym i podstawowym.


2. CELE

2.1. Ogólne cele edukacyjne na III etapie

2.1.1. Cele kształcenia ogólnego

Nauka języka obcego ma wypełnić szeroko zakrojone cele zarówno w odniesieniu do rozwoju osobowościowego dziecka, jak i jego ogólnego rozwoju poznawczego.

Jako że Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, języki obce stają się bardzo istotnym elementem programu szkolnego. W Europie język angielski uznawany jest za międzynarodowy język komunikacji tak w handlu i przemyśle, jak i w sztuce, sporcie, szkolnictwie wyższym, a także w turystyce i rozrywce.

Aby zdobyć w Polsce dobrą pracę, młody człowiek powinien dobrze znać przynajmniej jeden, a jeszcze lepiej dwa języki obce. W Unii Europejskiej solidna znajomość języków obcych stanowi klucz do mobilności zawodowej i równego traktowania młodych ludzi innych państw członkowskich przy szukaniu możliwości pracy lub dalszego kształcenia.


W zakresie j. angielskiego nowa podstawa programowa wskazuje następujące cele kształcenia ogólnego:

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,

teorii i praktyk;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Wskazuje też umiejętności, które uczeń zdobywa w trakcie kształcenia ogólnego.

Należą do nich:

1) czytanieumiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

()

2) myślenie naukoweumiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym

do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;


3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno

w mowie, jak i w piśmie;


4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno

-komunikacyjnymi;


5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;


6) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;


7) umiejętność pracy zespołowej.


Nauka języków obcych pełni ważną rolę w ogólnym rozwoju ucznia. Nabywając umiejętność porozumiewania się, dziecko musi pojąć reguły, wypracować metody zapamiętywania nowych słów i zwrotów oraz eksperymentować. Wszystkie te zadania rozwijają sprawności umysłowe ucznia.

Różni uczniowie mają różne style uczenia się i powinni stosować takie metody, które są dla nich najlepsze. Ucząc się słownictwa, niektórzy uczniowie (wzrokowcy) muszą zapisać sobie wyrazy, których się uczą, w sposób dla nich atrakcyjny. Inni (słuchowcy) uczą się nowych słów powtarzając je na głos. Jeszcze inni (kinestetycy) muszą użyć różnorodnych sposobów angażujących ruch, by lepiej zapamiętać nowe słownictwo. Uczniom można pomóc odnaleźć ich własne style uczenia. Uświadamiając sobie, jaki jest ich dominujący styl uczenia się, dzieci zaczynają „uczyć się uczenia” oraz rozpoznawania własnych potrzeb i preferencji w tym zakresie.

Na lekcji języka obcego uczniowie będą często pracować z partnerem, ćwicząc sprawność mówienia lub wykonując innego rodzaju zadania. Będą mieli również sposobność pracować w grupach, odgrywając role i/lub wykonując zespołowy projekt. Mając kontakt z grupą, uczą się współdziałania w zespole, tolerancji, koleżeńskości wobec rówieśników, którzy mają trudności, oraz szukania pomocy, jeśli sami mają problem.

Te wszystkie umiejętności mają kluczowe znaczenie dla rozwoju młodego człowieka, a lekcje języka obcego stwarzają doskonałą sposobność ich zdobycia.


Od roku szkolnego 2008/2009 obowiązuje trzecia część egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka obcego. Celem egzaminu jest
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania z języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania z języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania z języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego iconProgram nauczania języka angielskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom