Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska
Pobierz 0.71 Mb.
NazwaWymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska
strona2/4
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar0.71 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4

UNIT 10 Mysteries

Ocena dopuszczająca

Zna większość wyrazów unitu 10 (dom, przymiotniki opisujące dom i atmosferę. czasowniki do opowiadania historyjek) w stopniu umożliwiającym wykonanie prostych ćwiczeń typu podstawianie czy dopasowywanie słowa do definicji. Potrafi zastosować samodzielnie co najmniej 30% słownictwa. Zna i częściowo poprawnie stosuje czasowniki modalne, głównie konstrukcje: must/ might/could/cant + infinitive. Z pomocą nauczyciela/modelu tworzy także konstrukcję z perfect infinitive (czasownik modalny + have + Past Participle). Sporadycznie formułuje i używa tej konstrukcji w mówieniu i pisaniu.

W prosty sposób opisuje ciekawe miejsce. Zna zasady pisania opowiadania i podstawowe czasy narracyjne. Pisząc opowiadanie stosuje ograniczone słownictwo, praca jest niespójna, Popełnia liczne błędy językowe w mowie i piśmie.


Ocena dostateczna

Zna prawie wszystkie i stosuje przynajmniej połowę słownictwa z Unit 10. W większości poprawnie stosuje czasowniki modalne – głównie konstrukcję z bezokolicznikiem. Zna także konstrukcję z perfect infinitive, choć ma problemy z jej zastosowaniem w praktyce. Potrafi spekulować na temat zdarzeń. Zna podstawowe czasy narracyjne i potrafi je w miarę poprawnie zastosować. W prosty sposób opisuje ciekawe miejsce i pisze w miarę spójne opowiadanie. popełniając niewielką ilość błędów

Ocena dobra

Zna prawie wszystkie wyrazy i zwroty z Unit 10 i potrafi je stosować. Poprawnie wykonuje ćwiczenia transformacyjne (z użyciem czasowników modalnych do spekulacji i przypuszczeń) i stosuje konstrukcje czasownik modalny + infinitive oraz czasownik modalny + perfect infinitive w mowie i pracach pisemnych. W większości formułuje poprawne zdania w czasach narracyjnych o zróżnicowanym słownictwie, z niewielką ilością błędów w opisie ciekawego miejsca i opowiadaniu.

Ocena bardzo dobra

Zna i stosuje wszystkie wyrazy z Unit 10 plus poznane na lekcjach. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia transformacyjne (z użyciem czasowników modalnych do spekulacji i przypuszczeń) i poprawnie stosuje konstrukcje czasownik modalny + infinitive oraz czasownik modalny + perfect infinitive w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Zachowując poprawność językową, stosuje bogate słownictwo i różnorakie konstrukcje gramatyczne (czasy narracyjne) do opisu ciekawych miejsc i opowiadania.

UNIT 11 Beauty and health

Ocena dopuszczająca

Zna większość wyrazów z tematu opis człowieka (fizyczny, ubiór, styl) w stopniu umożliwiającym wykonanie prostych ćwiczeń typu podstawianie czy dopasowywanie. Potrafi zastosować samodzielnie co najmniej 30% słownictwa. Zna zasady użycia i częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an/the/- (zero), natomiast sporadycznie używa ich w mówieniu i pisaniu. Podobnie z konstrukcją have something done. Zna choć nie zawsze samodzielnie stosuje czasownik look w wyrażeniach look like/look as if. Potrafi dopasować osobę na fotografii do opisu

W prosty sposób opisuje wygląd zewnętrzny. stosuje ograniczone słownictwo, popełnia liczne błędy językowe. Zna zasady pisania opisu osoby.

Ocena dostateczna

Zna prawie wszystkie i stosuje przynajmniej połowę słownictwa z działu opis człowieka plus inne słowa z Unit 11. W większości poprawnie uzupełnia zdania przedimkami i zdarza mu się stosować poprawnie przedimki w wypowiedzi. Częściowo poprawnie stosuje konstrukcję have something done oraz czasownik look w wyrażeniach look like/look as if. W prosty sposób opisuje wygląd zewnętrzny używając części poznanych zwrotów i raczej prostego słownictwa, ale popełniając niewielką ilość błędów. Częściowo poprawnie stosuje zasady pisania opisu osoby.

Ocena dobra

Zna prawie wszystkie wyrazy i zwroty z Unit 11 i potrafi je stosować. W większości poprawnie stosuje przedimki oraz konstrukcję have something done w mowie i pracach pisemnych. Formułuje na ogół poprawne zdania o zróżnicowanym słownictwie w opisie osoby. Zna i stosuje zasady pisania opisu osoby.

Ocena bardzo dobra

Zna i stosuje wszystkie wyrazy z Unit 11 plus poznane na lekcjach. Prawidłowo stosuje przedimki i konstrukcję have something done w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Zachowując poprawność językową, stosuje bogate słownictwo i różnorakie konstrukcje gramatyczne do opisu osoby.

UNIT 12 Its show time

Ocena dopuszczająca

Zna większość wyrazów z tematu kultura (rozrywka, sztuka, teatr, kino, muzea, muzyka) w stopniu umożliwiającym wykonanie prostych ćwiczeń typu podstawianie, dopasowywanie (np przymiotników tzw base adjectives i strong adjectives), czy uzupełnianie dialogu brakującymi wyrażeniami. Potrafi zastosować samodzielnie co najmniej 30% słownictwa. Zna zasadę tworzenia pytań typu indirect questions i częściowo poprawnie zamienia pytania na bardziej uprzejme pytania pośrednie. Sporadycznie formułuje i używa tej konstrukcji w mówieniu i pisaniu. Zna, choć rzadko stosuje konstrukcje określające przymiotniki typu a little/ a bit /rather.

Krótko wypowiada się na temat sztuki, rzadko bierze udział w dyskusji, prostymi zdaniami opisuje ilustrację. Zna zasadę i formę pisania recenzji, w pisaniu jej stosuje ubogie słownictwo, praca jest głównie odtwórcza, niespójna, zawiera minimum wymaganych zwrotów. Popełnia liczne błędy językowe w mowie i piśmie.


Ocena dostateczna

Zna prawie wszystkie i stosuje przynajmniej połowę słownictwa z działu kultura plus inne słowa z Unit 12. W większości poprawnie zamienia pytania bezpośrednie na pośrednie (indirect questions) i zdarza mu się stosować pytania bezpośrednie w wypowiedzi. Sporadycznie używa przymiotników mocnych (strong adjectives) i określników a bit/ a little/ rather. Wypowiada się na temat sztuki i opisuje ilustrację używając części poznanych zwrotów i podstawowego słownictwa. Recenzja jest częściowo odtwórcza, w miarę spójna, zawiera część wymaganych typowych dla tej formy zwrotów i większość elementów. Popełnia niewielką ilość błędów w wypowiedziach.

Ocena dobra

Zna prawie wszystkie wyrazy i zwroty z Unit 12 (kultura i sztuka) i potrafi je stosować. Poprawnie stosuje pytania pośrednie w mowie i pracach pisemnych. Wypowiada się na temat sztuki i opisuje ilustracje stosując rozbudowane słownictwo (w tym przymiotniki typu strong i określniki a bit/ a little/ rather) i popełniając pojedyncze błędy językowe. Pisząc recenzje buduje proste. ale poprawne w większości zdania – praca jest praktycznie samodzielna, spójna i zawiera większość charakterystycznych wymaganych zwrotów.

Ocena bardzo dobra

Zna i stosuje wszystkie wyrazy z Unit 12 i inne słowa poznane na zajęciach. Prawidłowo stosuje pytania pośrednie w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Zachowując poprawność językową, stosując bogate słownictwo i wyrażenia oraz różnorakie konstrukcje gramatyczne (w tym przymiotniki typu strong i określniki a bit/ a little/ rather) swobodnie wypowiada się na temat sztuki i opisuje ilustracje. Jego recenzja jest całkowicie samodzielna, urozmaicona leksykalnie i gramatycznie, poprawna pod względem językowym i spełnia wszelkie wymagania tej formy.

UNIT 13 Sports and games

Ocena dopuszczająca

Zna większość wyrazów z tematu sport i zdrowie w stopniu umożliwiającym wykonanie prostych ćwiczeń typu podstawianie czy dopasowywanie. Potrfai dopasować czasowniki złożone (phrasal verbs) do ich synonimów (np cut down onreduce). Poprawnie stosuje czasowniki play, do i go z nazwami sportów. Potrafi zastosować samodzielnie co najmniej 30% słownictwa. Zna i częściowo poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi określeniami ilościowymi (także przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi). Częściowo poprawnie używa dopełniacza saksońskiego, choć sporadycznie formułuje i używa tej konstrukcji w mówieniu i pisaniu.

Przy pomocy podstawowych prostych zwrotów opisuje grę komputerową. Krótko wypowiada się i odpowiada na pytania na temat sportu oraz jednym, dwoma zwrotami oferuje pomoc. Popełnia liczne błędy językowe w mowie i piśmie.

Ocena dostateczna

Zna prawie wszystkie i stosuje przynajmniej połowę słownictwa z działu sport i zdrowie plus inne słowa z Unit 13. W większości poprawnie używa dopełniacza saksońskiego i uzupełnia zdania określeniami ilościowymi, choć rzadko formułuje i używa tych konstrukcji w wypowiedzi. W prosty sposób opisuje wybraną grę komputerową, odpowiada na pytania, wypowiada się na temat sportu, oferuje/akceptuje lub odrzuca pomoc. Popełnia niewielką ilość błędów.

Ocena dobra

Zna prawie wszystkie wyrazy i zwroty z Unit 13 i potrafi je stosować. Poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i określenia ilościowe w mowie i pracach pisemnych. W większości formułuje poprawne zdania o zróżnicowanym słownictwie w rozmowie na temat sportu i opisie gry komputerowej oraz oferując/akceptując/odrzucając pomoc.

Ocena bardzo dobra

Zna i stosuje wszystkie wyrazy z Unit 13 i inne słowa poznane na zajęciach. Prawidłowo stosuje dopełniacz saksoński i określenia ilościowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Zachowując poprawność językową, stosując bogate słownictwo i różnorakie konstrukcje gramatyczne swobodnie wypowiada się na temat sportu, opisuje grę komputerową, oferuje/akceptuje bądź odrzuca pomoc.

UNIT 14 Who cares?

Ocena dopuszczająca

Zna większość wyrazów z tematu zakupy i usługi oraz żywienie w stopniu umożliwiającym wykonanie prostych ćwiczeń typu podstawianie czy dopasowywanie, Potrafi zastosować samodzielnie co najmniej 30% słownictwa. Zna i częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami używanymi z formami gerund (rzeczownik odczasownikowy z końcówką ing), to-infinitive i bare infinitive (czyli bezokolicznikami z i bez to), np I enjoy swimming. I decided to take up swimming. Let me do it . W niewielkim stopniu poprawnie stosuje przyimki z wyrażeniami typu keen on, excited about. W prosty sposób wyraża swoją opinię na temat reklamy i zakupów, stosuje ograniczone słownictwo. Częściowo poprawnie formułuje skargi, pisze list t reklamacją w większości odtwórczy i niespójny, zawierający nieliczne charakterystyczne zwroty i wyrażenia. Popełnia liczne błędy językowe w mowie i piśmie.

Ocena dostateczna

Zna prawie wszystkie, a stosuje przynajmniej połowę słownictwa z działu zakupy i usługi oraz żywienie plus inne słowa z Unit 14. W większości poprawnie uzupełnia zdania czasownikami używanymi z formami gerund, to-infinitive i bare infinitive i czasem stosuje te konstrukcje w wypowiedzi. Częściowo poprawnie stosuje przyimki w wyrażeniach keen on, excited about itd. W prosty sposób rozmawia na temat reklamy i zakupów, odpowiadając na pytania i podając przykłady. Poprawnie formułuje proste skargi , a list z reklamacją jest częściowo odtwórczy, choć z niewielką ilością błędów.

Ocena dobra

Zna prawie wszystkie wyrazy i zwroty z Unit 14 i potrafi je stosować. Poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika (gerund lub infinitive).,używa prawidłowych przyimków z poznanymi zwrotami. Rozmawia na temat reklam, wyraża opinię, podaje przykłady, formułuje skargi, w prosty sposób negocjuje rozwiązania, w znaczącym stopniu samodzielnie pisze list z reklamacją, popełnia pojedyncze błędy językowe.

Ocena bardzo dobra

Zna i stosuje wszystkie wyrazy z Unit 14 i inne słowa poznane na zajęciach. Prawidłowo uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika (gerund lub infinitive).,używa prawidłowych przyimków z poznanymi zwrotami w ćwiczeniach, wypowiedziach ustnych i pisemnych. Zachowując poprawność językową, stosując bogate słownictwo i różnorakie konstrukcje gramatyczne swobodnie wypowiada się na temat reklam i zakupów, formuluje skargi, szczegółowo opisuje problem, negocjuje rozwiązania, pisze list z reklamacją.


II. 7 Ogólne uwagi dotyczące wystawiania ocen cząstkowych w klasie II LO

Sprawdziany testujące wiedzę i umiejętności uczniów są planowane po przerobieniu dwóch jednostek lekcyjnych (wyjątek pierwszy sprawdzian, który będzie przeprowadzony po przerobieniu tylko jednej jednostki - Unit 8). Sprawdziany oceniane są wg skali procentowej ustalonej w szkolnym WSO (patrz punkt IV.7).

W tej samej skali oceniane będą kartkówki sprawdzające wycinkowo wiedzę (daną konstrukcję gramatyczną i/lub słownictwo z przerabianego tematu)., umiejętności pisania i mówienia, czytania i rozumienia ze słuchu.

Uczniowie pod koniec semestru otrzymają ocenę za pracę na lekcji, wystawioną na podstawie obserwacji i zapisów nauczyciela na każdej lekcji, uwzględniającej spełnianie poleceń (np dialogi w parach, wykonanie ćwiczenia), aktywność, odpowiadanie na pytania, posiadanie koniecznych pomocy (podręcznik, materiały dodatkowe), zaangażowanie w pracy na lekcji (nie: zajmowanie się czymś innym). Na tę ocenę ma także wpływ frekwencja ucznia (uczeń , który często opuszcza zajęcia może otrzymać nie więcej niż ocenę dobrą pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w pozostałych zajęciach – tzn na których jest obecny)

Uczniowie będą też oceniani za zadania domowe (w tym ćwiczenia w Activity Book). W przypadku krótszych prac domowych - ocena będzie wystawiona na podstawie kilku z nich. Uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe – szczególnie projekty, prezentacje i quizzy na tematy związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych i z wiadomości bieżących, oraz recenzje na podstawie przeczytanych po angielsku lektur.


Szczegółowe zasady dotyczące oceniania umiejętności, pracy na lekcji, w domu, i wystawiania ocen semestralnych i całorocznych podane są w części IV.


III. Wymogi Klasa III LO (na podstawie podręcznika Matura z języka angielskiego. Repetytorium. (Longman) oraz wymogów maturalnych określonych w sylabusie maturalnym.)


Zakłada się znajomość słownictwa i gramatyki poznanych w klasach I-II LO. W związku z tym w klasie III planuje się głównie powtarzanie i szlifowanie poznanych wcześniej konstrukcji i słownictwa, ewentualnie rozszerzenie tego ostatniego.


III 1 Materiał leksykalny i gramatyczny


Materiał leksykalny

Materiał gramatyczny

Planowane prace pisemne

 1. Człowiek
Zdania przymiotnikowe

Przedimki i określniki

Sprawdzian

Pisanie – opis osoby

Krótka forma użytkowa


 1. Dom

Czasy teraźniejsze

Kolejność przymiotników

Krótka forma użytkowa – ogłoszenie

Pisanie – opis miejsca

 1. Szkoła

Powtórzenie czasów gramatycznych (nowy czas Future Perfect)

List formalny Rozprawka

Formularz/ankieta

Notatka

Kartkówka

Sprawdzian

 1. Praca

 1. Życie rodzinne i towarzyskie

Czasowniki modalne

Użycie used to / would

List nieformalny

Zaproszenie Rozprawka

 1. Żywienie

Rzeczowniki policzale i niepoliczalne – wyrażanie ilości

Przepisy – notatka

rozprawka

Sprawdzian

 1. Zakupy i usługi

Mowa zależna

Ogłoszenie List formalny – reklamacja

 1. Zdrowie

List formalny i nieformalny

E-mail
 1. Turystyka

Zdania warunkowe

Pocztówka

Formularz

Sprawdzian

 1. Świat przyrody

Zwroty I wish, Its time If only

I’d rather

Rozprawka

Opowiadanie

Ankieta
 1. Nauka i technika

Strona bierna

Czasowniki gerundialne i bezokoliczniki

Ogłoszenie

Rozprawka

Sprawdzian

 1. Kultura

Transformacje gramatyczne

Recenzja

List nieformalny

Notatka

Sprawdzian

 1. Sport

 1. Państwo i społeczeństwo

Inwersja stylistyczna

Słowotwórstwo

Rozprawka

Kartkówka

 1. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych
Quiz, referaty uczniów

Opowiadanie

Pocztówka
1   2   3   4

Powiązany:

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconKryteria oceniania rok szkolny 2011/2012 Opracowała: Beata Oziębłowska

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania z fizyki klasa III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania programowe klasa III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania edukacyjne klasa III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania edukacyjne klasa III gimnazjum

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania na poszczególne oceny-klasa III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania edukacyjne informatyka klasa II i III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania edukacyjne z fizyki klasa III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania edukacyjne- "Wiking" klasa III

Wymagania klasa I, II i III lo beata Oziębłowska iconWymagania edukacyjne klasa III wos

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom