Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
Pobierz 1.64 Mb.
NazwaPrzedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
strona5/37
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.64 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych i obyczajowych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: podanie

 • Tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy w celu wyrażenia zamierzonych treści

 • Stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych

43.

Cywilizacja, która niszczy. Analiza noweli Henryka Sienkiewicza Sachem.


Epizod z życia miasta pretekstem do rozważań o ciemnej stronie cywilizacji.

Henryk Sienkiewicz, Sachem, s. 90

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Rozpoznaje intencję wypowiedzi (dezaprobatę)

Internet: Henryk Sienkiewicz

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika)

 • Rozpoznaje czytany utwór jako nowelę

 • Omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu (puenty, punktu kulminacyjnego)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty – tu: historyczny

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane (tożsamość zbiorowa, tożsamość osobowa)

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw narodowych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne

Piękne i użyteczne

Dostrzeganie piękna i użyteczności dzieł dawnych kultur

44.

Portret jako źródło wiedzy o człowieku?

(Uwaga. Temat może dotyczyć też lekcji z tekstem Malarze.)


Analiza fresku pompejańskiego – porównujemy swoje spostrzeżenia z opinią Wendy Beckett.

fresk Piekarz z żoną, s. 96


I. Odbiór wypowiedzi

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: sztuki plastyczne

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie

 • Stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób się zwracać do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji łączącej go z osobą, do której mówi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: rozprawka

45.**

Prawda o ludzkich słabościach w bajce Ignacego Krasickiego Malarze.


Portretujący i portretowani w bajce Ignacego Krasickiego Malarze.

Ignacy Krasicki, Malarze, s. 97

I. Odbiór wypowiedzi

 • Rozpoznaje intencję wypowiedzi podmiotu (dezaprobata)
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu (puenty, tytułu)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (bajkę)

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane (materialne – duchowe)

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi (dialog), formułując je dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy w celu wyrażenia zamierzonych treści

46.

Ćwiczenia w redagowaniu ogłoszenia. Analiza słowotwórcza.

Zeszyt ćwiczeń, część 1. Serwis

I. Odbiór wypowiedzi

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (archaizmy)

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozróżnia gatunki publicystyczne

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu składni (porównań)

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Świadomie dobiera synonimy i antonimy w celu wyrażenia zamierzonych treści

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

47.

Co widać na obrazie, a co jest zagadką? (Jan van Eyck Portret małżonków Arnolfinich).


Potrzeba uchwalenia chwili – sztuka portretu.

Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolfinich,

s. 98

I. Odbiór wypowiedzi

 • Korzysta ze słownika synonimów i antonimów

Słownik synonimów

i antonimów

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: sztuki plastyczne

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opis dzieł sztuki

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (kultura)

48.*

Mitologiczna opowieść inspiracją dla różnych dzieł.


Analizujemy i porównujemy dzieła Eksekiasa i Zbigniewa Herberta.

Zbigniew Herbert, Achilles. Pentesilea,

s. 100;

czarnofigurowa waza attycka autorstwa Eksekiasa,

s. 101I. Odbiór wypowiedzi

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, sztuki plastyczne

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty – tu: literacki, mitologiczny

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

49.

Ćwiczenia w redagowaniu zaproszenia.


Formanty słowotwórcze.

Zeszyt ćwiczeń, część 1. O garnkach

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: zaproszenie

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym wypowiedź na zadany temat

 • Dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne

 • Stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób się zwracać do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji łączącej go z osobą, do której mówi; zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od środowiska

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

Znaki cywilizacji

Refleksja nad trwałością

50.

Mierzenie upływającego czasu znakiem cywilizacji.


Kalendarze i zegary.

Dlaczego ludzie mierzą czas?

Fryderyk Zawielski,

Czas i jego pomiary (fragment),

s. 103;

Daniel Defoe, Robinson Cruzoe (fragment),

s. 105


I. Odbiór wypowiedzi

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

 • Rozumie pojęcie stylu; rozpoznaje styl artystyczny i naukowy

 • Dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (terminy naukowe) – rozumie ich funkcje w tekście

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Charakteryzuje postać mówiącą w utworze

 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcję w utworze

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (rozwój człowieka)

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opis

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

51.

Ćwiczenia w interpretacji wiersza.


Analiza słowotwórcza.

Zeszyt ćwiczeń, część 1. Czas, krawiec kulawy

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Charakteryzuje postać mówiącą w utworze

 • Wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa (epitetów, metafor)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: charakterystyka postaci literackiej (bohatera lirycznego)

 • Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

52.

Upływ czasu jako temat w sztuce.


Metaforyczny obraz przemijania na podstawie powieści Josteina Gaardera Przepowiednia Dżokera.

Jostein Gaarder, Przepowiednia Dżokera, s. 106

I. Odbiór wypowiedzi

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

 • Odróżnia informacje o faktach od opinii

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych

Internet: Wykład o czasie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Powiązany:

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconSzanowni państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę doskonalenia godn na rok szkolny 2007/2008

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla nauczyciela do pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconPrzedstawiamy Państwu kompendium wiedzy, jaką każdy nauczyciel powinien mieć, chcąc zdobywać kolejne stopnie zawodowe. Opracowano je na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela I aktów wykonawczych

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconZagadnienia pomocne w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2011/2012

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconRozkład materiału dla klasy 2 – rok szkolny 2005/2006 (pierwszy rok nauczania informatyki)

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok B

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok D

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały Pomocnicze w Prowadzeniu Spotkań Rok C

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconRozkład materiału dla klasy II technikum rok szkolny 2010/2011

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom