Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
Pobierz 1.64 Mb.
NazwaPrzedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny
strona8/37
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.64 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, sztuki plastyczne

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. społeczny

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: wizytówka

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym wypowiedź na zadany temat

 • Dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne

 • Stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób się zwracać do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji łączącej go z osobą, do której mówi, zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od środowiska

LEKTURA

J.R.R. Tolkien, Hobbit

Baśniowe cywilizacje J.R.R. Tolkien Hobbit

J.R.R. Tolkien, Hobbit

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych informacji

Książka dla nauczyciela, kl. 1.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Charakteryzuje postać mówiącą w utworze

 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcje w utworze

 • Omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu

 • Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika)

 • Rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej (powieść fantasy)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją

 • Uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: charakterystyka postaci literackiej; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, podziela poglądy innych lub polemizuje z nimi

 • Stosuje zasady etykiety językowej

SZKOŁA PISANIA – opowiadanie

Tworzenie spójnych wypowiedzi pisemnych

72. Ćwiczenia kompozycyjne i stylistyczne – opowiadanie.


Jak napisać opowiadanie, które zaciekawi czytelnika?

Max Ernst, Las i gołąb, s. 146

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Samodzielnie dociera do informacji w mediach elektronicznych

Internet: Szkoła pisania opowiadania

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie fabularne opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie, poprawia błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne

 • Tworząc wypowiedź, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy w celu wyrażenia zamierzonych treści

 • Stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom

 • Wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych

 • Stosuje poprawne formy odmiany wyrazów w związkach składniowych
POWTÓRZENIE

Przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki

73.

Zebranie i utrwalenie najważniejszych zagadnień teoretycznoliterackich poznanych w rozdziale.


Śladami cywilizacji.

Co zapamiętaliśmy i czego się nauczyliśmy? Gra edukacyjna.

Zadania, s. 147

I. Odbiór wypowiedzi

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Sprawnie posługuje się oficjalną odmianą polszczyzny

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) w następujących formach gatunkowych: rozprawka; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych

SPRAWDŹ SIEBIE

Sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości

74.*

Sprawdź siebie – ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania umiejętności objętych podstawą programową.


Co potrafię przed sprawdzianem?

Antoine de Saint-Exupéry, Spotkanie z Kupcem (fragment), s. 150

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach, mediach elektronicznych

Internet: Sprawdź siebie 2

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego

 • Charakteryzuje postać mówiącą w utworze

 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, rozprawka; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi

 • Dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie, poprawia błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne

 • Tworząc wypowiedź, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy w celu wyrażenia zamierzonych treści

 • Stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom

 • Wykorzystuje wiedzę o składnię w stosowaniu reguł interpunkcyjnych

 • Stosuje poprawne formy odmiany wyrazów, stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych

LEKTURA

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

I. Odbiór wypowiedzi

 • Odbiera komunikaty pisane

 • Wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • Rozpoznaje różnice miedzy fikcją a kłamstwem

 • Samodzielnie dociera do informacji – w książkach

 • Stosuje zasady korzystania zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych informacji

Książka dla nauczyciela, kl. 2

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • Opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • Rozpoznaje problematykę utworu

 • Przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują w tekście

 • Charakteryzuje postać mówiącą w utworze

 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcje w utworze

 • Omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu

 • Przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika)

 • Uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura

 • Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją

 • Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, (np. tolerancja – nietolerancja)

 • Omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (np. miłość, przyjaźń, samotność, inność, sprawiedliwość); dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Tworzy spójne wypowiedzi ustne (monolog i dialog) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • Stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, podziela poglądy innych lub polemizuje z nimi

 • Stosuje zasady etykiety językowej

NASZ PROJEKT

Wykorzystanie zdobytych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów

75–76.

Przygotowujemy grę edukacyjną.


To nasz projekt! Gra planszowa.

Nasz projekt,

s. 152

I. Odbiór wypowiedzi

 • Samodzielnie dociera do informacji w książkach, prasie, źródłach elektronicznych

 • Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób się zwracać do rozmówców w zależności od sytuacji i relacji łączącej go z osobą, do której mówi, ma świadomość konsekwencji używania formuł niestosownych i obraźliwych

 • Stosuje słownictwo z określonych kręgów tematycznych (społeczeństwo i kultura)

NAUKA O JĘZYKU – słowotwórstwo

Wykorzystanie wiedzy z zakresu słowotwórstwa w sprawnym posługiwaniu się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny

77.

Rozwijamy świadomość językową w zakresie słowotwórstwa.

Słowotwórstwo, s. 153

I. Odbiór wypowiedzi

 • Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych; wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym

 • Dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce); rozumie ich funkcję w tekście

 • Samodzielnie dociera do informacji w mediach elektronicznych

Internet: Słowotwórstwo

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

Powiązany:

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconSzanowni państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę doskonalenia godn na rok szkolny 2007/2008

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconPrzedstawiamy Państwu kompendium wiedzy, jaką każdy nauczyciel powinien mieć, chcąc zdobywać kolejne stopnie zawodowe. Opracowano je na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela I aktów wykonawczych

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze dla nauczyciela do pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconZagadnienia pomocne w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2011/2012

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconNieżywi lekarze nie kłamią Przedstawiamy państwu artykuł napisany na podstawie wystąpienia

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze do nauki przedmiotu "Materiały budowlane" na kierunku

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze do nauki przedmiotu „Materiały budowlane” na kierunku

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze do nauki przedmiotu „Materiały budowlane” na kierunku

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconMateriały pomocnicze do nauki przedmiotu „Materiały budowlane” na kierunku

Przedstawiamy Państwu materiały pomocnicze dla nauczyciela pomocne w przygotowaniu rozkładu materiału na dany rok szkolny iconLokalna telewizja w sieci vectra ! Przedstawiamy Państwu ofertę nowej lokalnej telewizji w Stargardzie Szczecińskim. Reklama filmowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom