Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1
Pobierz 165.21 Kb.
NazwaDorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1
strona1/3
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar165.21 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Dorota Ostaszewska


Rozkład materiału


Enterprise 1

WstępEnterprise to czteroczęściowy kurs języka angielskiego, przeznaczony dla uczniów szkół średnich. O niezwykłości podręcznika stanowią dwa istotne fakty: po pierwsze – większość materiału gramatycznego wprowadzona jest już w dwóch pierwszych częściach kursu, podczas gdy kolejne dwie części zmierzają głównie ku poszerzaniu słownictwa
i rozwijaniu umiejętności takich jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie; po drugie – dzięki szerokiemu wachlarzowi tematów, a przede wszystkim dzięki zakresowi prezentowanego słownictwa, Enterprise realizuje postulat korelacji pomiędzy przedmiotami, umożliwiając uczniom anglojęzyczną dyskusję, na przykład o ekologii, czy komputerach,
i jednocześnie przygotowując ich do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, gdzie niejednokrotnie pojawia się słownictwo ściśle związane z wybranym kierunkiem studiów.

Biorąc pod uwagę obie wspomniane cechy podręcznika, starałam się stworzyć rozkłady materiału, które byłyby planem pracy i swoistą pomocą dla początkującego nauczyciela, ale nie ściągą ograniczającą jego pomysłowość. Z tego względu, za jednostkę przyjęłam nie godzinę lekcyjną, a rozdział podręcznika, pozostawiając nauczycielom wybór materiału stanowiącego treść każdej kolejnej lekcji. Aby wybór ten nieco ułatwić, pogrupowałam zawartość każdego rozdziału w następujący sposób:

Enterprise 1 i 2:

  • Funkcje językowe

  • Słownictwo

  • Sprawności językowe

  • Gramatyka

  • Wymowa

Enterprise 3 i 4:

  • Wzbogacanie języka

  • Pisanie

  • Gramatyka

  • Wymowa


Różnice w zaprezentowanych podziałach wynikają z wcześniej wspomnianej rozbieżności charakteru dwóch pierwszych i dwóch kolejnych części kursu. Podczas gdy
w Enterprise 1 i 2 materiały do czytania i słuchania oraz zadania wymagające mówienia czy pisania są z konieczności determinowane wiedzą gramatyczną uczniów, wprawdzie stopniowo się pogłębiającą, ale wciąż niepełną, w Enterprise 3 i 4 gramatyka zaczyna stanowić odrębną część każdego rozdziału, nie wpływając już bezpośrednio na treść
i skomplikowanie pozostałych zadań. Nie chcę przez to powiedzieć, że w trakcie pracy
z pierwszą i drugą częścią podręcznika uczniowie otrzymują skrócony kurs gramatyki języka angielskiego z pominięciem, czy lekceważeniem innych umiejętności; wręcz przeciwnie, wszystkie części kursu oferują możliwość rozwijania sprawności komunikacyjnych, jednakże w częściach trzeciej i czwartej, gdzie zakłada się, że większość zagadnień gramatycznych została przez uczniów przynajmniej biernie przyswojona, nic nie ogranicza ani treści, ani formy ćwiczeń kształcących umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia.

Co można znaleźć pod wymienionymi nagłówkami? Funkcje językowe rozumiane
są w przedstawionych rozkładach dosyć szeroko, obejmując nie tylko podstawowe zwroty używane w konkretnych sytuacjach, lecz także umiejętność tworzenia dłuższych i krótszych wypowiedzi na różnorodne tematy. Zatem pod nagłówkiem Funkcje językowe uwzględnione zostały zarówno grupy zwrotów używanych na przykład przy robieniu zakupów, jak i opowiadanie o wakacjach, opis zwierzęcia domowego, czy wreszcie dyskusja na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego. Nagłówek Słownictwo odpowiada tematyce rozdziału, podając grupy słów wprowadzanych na danym etapie nauki. Należy tutaj zaznaczyć, iż nie oczekuje się od ucznia natychmiastowego opanowania wszystkich jednostek leksykalnych pojawiających się w danym rozdziale. Kurs Enterprise skonstruowany jest w taki sposób, by tematyka poszczególnych rozdziałów systematycznie powtarzała się na wszystkich poziomach, od początkującego po średnio zaawansowany, umożliwiając utrwalanie i poszerzanie słownictwa związanego z danym tematem. Nie należy zatem przerażać się ilością i szczegółowością materiału leksykalnego.

Rubryka Sprawności językowe zawiera opis ćwiczeń kształcących umiejętności czytania, słuchania i pisania. Do grupy sprawności językowych należy również mówienie, ale ćwiczenia rozwijające tę umiejętność nie zostały tutaj ujęte z dwóch powodów.
Po pierwsze: opis nabywanych sprawności w zakresie mówienia został uwzględniony
w rubryce „Funkcje językowe”; po drugie: nie byłoby wskazane ograniczanie kreatywności nauczyciela – każdy ma przecież swoje sposoby na aktywację klasy i każdy przeprowadza ćwiczenia rozwijające mówienie we własny, indywidualny sposób. Jednocześnie dokładność opisu ćwiczeń dotyczących trzech pozostałych sprawności umożliwia nauczycielowi szybką orientację w materiale zawartym w danym rozdziale podręcznika
i daje mu możliwość łatwego zaplanowania każdej lekcji. Trudno zaprzeczyć, że podstawą pracy na lekcjach, może oprócz lekcji stricte gramatycznych, jest zazwyczaj albo rozumienie ze słuchu, albo rozumienie tekstu czytanego. To właśnie tego typu materiały stanowią punkt wyjścia do wszelkich wypowiedzi, czy to ustnych, czy pisemnych. Stąd opis tekstów do czytania i słuchania, uwzględniający zarówno ich tematykę, jak i rodzaj zadań sprawdzających ich rozumienie, znacznie ułatwi nauczycielom organizację pracy. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie materiały do słuchania i czytania zostały w rozkładach przedstawione. Czytania czy słuchania ze zrozumieniem wymaga właściwie każdy rodzaj ćwiczenia, od gramatycznych ćwiczeń poczynając, a na ćwiczeniach wymowy kończąc;
nie każde ćwiczenie jednak koncentruje się na rozwijaniu tych właśnie sprawności.
W rozkładach ujęte zostały jedynie te ćwiczenia, których bezpośrednim celem jest kształcenie umiejętności czytania i słuchania dla potrzeb komunikacji.

W rubryce Gramatyka znajdują się zagadnienia gramatyczne, wprowadzane lub powtarzane w danym rozdziale. Ostatnia rubryka zatytułowana Wymowa koncentruje się na aspektach wymowy angielskiej, które są w danym rozdziale ćwiczone.

W rozkładach do części trzeciej i czwartej rubryki „Funkcje”, „Słownictwo”
i „Umiejętności językowe” zastępuje jeden nagłówek: Wzbogacanie języka,
a jednocześnie pojawia się nowa rubryka, Pisanie. Powodem wyodrębnienia pisania spośród innych sprawności językowych jest fakt, iż umiejętność ta staje się jednym
z kluczowych elementów rozwijania zdolności komunikacji. Sprawności językowe dzielą się na dwie grupy: sprawności bierne, do których należą czytanie i słuchanie, oraz sprawności czynne, obejmujące mówienie i pisanie. Wydawałoby się, że mówienie, wymagające pokonania tzw. „bariery językowej”, stanowi najtrudniejszą do opanowania umiejętność. Jednakże warto uświadomić sobie fakt, że podczas gdy mówienie jest sprawnością wspomaganą przez liczne niewerbalne środki komunikacyjne, pisanie wymaga od nadawcy komunikatu precyzji, poprawności i daleko większej swobody w posługiwaniu się językiem. Dlatego też w rozkładach do części trzeciej i czwartej Enterprise, gdzie rozwój sprawności komunikacyjnych staje się pierwszoplanowym celem nauczania, pisanie nabiera szczególnej wagi. Rubryka „Wzbogacanie języka” zawiera nie tylko opis ćwiczeń kształcących umiejętność słuchania i czytania w celach komunikacyjnych, lecz także opis zarówno funkcji językowych (w szerokim rozumieniu tego pojęcia), jak i zakresu słownictwa wprowadzanego w danym rozdziale podręcznika. Funkcje językowe
i słownictwo uwzględnione są pod wspólnym podtytułem Tematyka. Taka organizacja rozkładów materiału pozwala nauczycielowi podzielić każdy rozdział podręcznika
na dogodne części, realizowane podczas kolejnych jednostek lekcyjnych.

Rozkłady do części trzeciej i czwartej zawierają ponadto suplement opisujący dodatkowe ćwiczenia znajdujące się w Zeszytach ćwiczeń do części trzeciej i czwartej podręcznika. Jest to podyktowane faktem, że podczas gdy Zeszyty ćwiczeń do dwóch pierwszych części Enterprise umożliwiają uczniowi samodzielną pracę nad materiałem wprowadzonym na zajęciach lekcyjnych, Zeszyty ćwiczeń do dwóch pozostałych części niejednokrotnie poszerzają wiedzę uzyskiwaną na lekcjach. Choć przedstawione rozkłady ujmują dodatkowe elementy strukturalne zawarte w ćwiczeniówkach, zaleca się,
by uczniowie pracowali nad nimi samodzielnie, a rola nauczyciela sprowadzała się
do sprawdzenia ich osiągnięć w tym zakresie. Takie podejście do części materiału realizuje postulat autonomii ucznia na drodze zdobywania koniecznych umiejętności i kształtowania wymaganych kompetencji.

Na zakończenie należy jeszcze stwierdzić, iż przedstawione rozkłady materiału zakładają, że realizacja każdego z rozdziałów zawartych w częściach pierwszej i drugiej podręcznika zajmie około sześciu jednostek lekcyjnych, praca nad jednym rozdziałem części trzeciej około czterech takich jednostek, a na każdy rozdział części czwartej poświęcić trzeba będzie około siedmiu lekcji. Jednakże i w tym względzie inwencja nauczyciela i potrzeby uczniów stanowić będą czynnik decydujący.

ENTERPRISE 1 – Rozkład materiału

Jedno-stka

Funkcje

Słownictwo

Umiejętności

Gramatyka

Wymowa

1

wrzesień

– spotkania
z ludźmi: przedstawianie siebie i innych;

– podawanie informacji osobistych: narodowość, wiek, praca, zainteresowania (sport)

– nazwy krajów, przymiotniki określające narodowość;

– stan cywilny;

– nazwy zawodów;

– nazwy sportów;

– liczebniki

Słuchanie i czytanie:

uczniowie słuchają czterech krótkich tekstów opisujących ludzi
i dopasowują do nich zdjęcia, następnie czytają cztery teksty
i odpowiadają na pytania otwarte

Słuchanie:

uczniowie słuchają dialogu, w którym jedna osoba przedstawia przyjaciela innej, i mają ustawić kwestie dialogu we właściwym porządku

Słuchanie:

uczniowie słuchają czterech sposobów przedstawiania się
i uzupełniają brakujące informacje (wiek)

Pisanie:

przygotowanie projektu (układanie zdań o miejscach, gdzie znajdują się znane budowle); przedstawianie się innym; pisanie krótkiego akapitu przedstawiającego osobę (Zeszyt ćwiczeń)


to be;

– przedimek nieokreślony:

a vs. an;

– liczebniki

porządkowe

– liczebniki główne
i porządko-we;

– nazwy krajów
i ich stolic

2

wrzesień

– podawanie bardziej szczegółowych informacji o sobie: umiejętności, to, co się lubi,
a czego nie;

– opisywanie wyglądu;

– prośby;

– pozdrowienia;

– pożegnania;

– pisownia

– rysy twarzy;

– przymiotniki opisujące rysy twarzy;

– przymiotniki opisujące wiek, wzrost, posturę;

– hobby;

– kolory;

– czasowniki dotyczące postrzegania zmysłowego: see, hear;

– przysłówki: very, well, fast;

– części ciała (Zeszyt ćwiczeń)

Słuchanie i czytanie:

uczniowie słuchają trzech ogłoszeń osób chętnych
do korespondowania i decydują, z czyjego listu pochodzą podane zdania; następnie uczniowie czytają ogłoszenia i odpowiadają
na pytania otwarte

Słuchanie:

uczniowie słuchają audycji radiowej o zaginionych osobach
i dopasowują opisy do ilustracji

Słuchanie i czytanie:

uczniowie słuchają ogólnych opisów ludzi z różnych krajów
i dopasowują je do fotografii; następnie czytają opisy
i odpowiadają na pytania otwarte

Pisanie:

przygotowanie projektu: opisywanie osób (wiek, wzrost, budowa, oczy, włosy); wypełnianie formularza oraz sformułowanie ogłoszenia internetowego dla znajomych korespondencyjnych

have got, has got (zdania twierdzące, przeczenia, pytania);

can (zdania twierdzące, przeczenia, pytania):

1. wyrażanie zdolności;

2. can
z czasownikami dotyczącymi zmysłów (see, hear);

3. wyrażanie próśb

/i:/ a //
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise Plus

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 2

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 3

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 4

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Welcome 3

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Welcome 2

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Welcome 1

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Welcome Kids 1

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 4

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Enterprise 1 iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału Fairyland 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom