Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm
Pobierz 28.7 Kb.
NazwaZagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar28.7 Kb.
TypDokumentacja
ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN POWTÓRKOWY – preromantyzm, romantyzm


Adam Mickiewicz – „Romantyczność”


 1. Fascynacje romantyczne – ludowość, metafizyka, spirytualizm.

 2. Biografia Adama Mickiewicza jako kontekst interpretacyjny. Elementy autobiograficzne we wczesnej twórczości Adama Mickiewicza. Spór z klasykami – konflikt A. Mickiewicza z Janem Śniadeckim w salonie państwa Bécu (relacja j. Słowackiego).

 3. Spór klasyków z romantykami – przyczyny i charakter (konflikt pokoleniowy). „Romantyczność” jako replika na artykuł Jana Śniadeckiego „O pismach klasycznych i romantycznych”.

 4. Konflikt pomiędzy „szkiełkiem i okiem” a „czuciem i wiarą”.

 5. „Romantyczność” jako wiersz programowy (manifest literacki).

 6. Pozarozumowe sposoby poznania świata w romantyzmie.

 7. Wyznaczniki gatunkowe ballady (analiza – wskaż i omów cechy ballady występujące w utworze). Synkretyzm rodzajowy w balladach – elementy epickie, liryczne i dramatyczne.

 8. Elementy ludowe w „Romantyczności”.

 9. Motyw szaleństwa i jego funkcje (dyskusja światopoglądowa).

 10. Analiza postaci Karusi (symptomy choroby psychicznej, reakcja ludu, motyw szaleńca, motyw miłości).

 11. Starzec (J. Śniadecki, racjonalizm, empiryzm) i narrator (młody romantyk, porte-parole autora).

 12. Motto z „Hamleta” Szekspira. Analiza motta – oczy duszy.


Adam Mickiewicz „Dziady” cz. III


 1. Geneza „Dziadów” cz. III. Elementy autobiograficzne. Proces filomatów i filaretów. Dedykacja.

 2. Dramat z kluczem. Pierwowzory głównych bohaterów.

 3. Prolog – walka duchów nocnych z aniołami. Przemiana Gustawa w Konrada. HIC NATUS EST CONRADUS M. D. CCC. XXIII

 4. Czas historyczny i symboliczny. Czas sakralny (świąteczny). Przestrzeń (realistyczna, symboliczna): W Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze ks. ks. Bazylianów, przerobionym na więzienie stanu

 5. Groteska w obrazie więźniów. Piosenki więźniów.

 6. Realia więzienia – męczeństwo, ofiara niewinna. Motyw kata i ofiary.

 7. Janczewski – heroizacja więźniów. Wasilewski – sakralizacja ofiary.

 8. Ofiara dziecinna i mesjanizm (motywy biblijne).

 9. Bajka Goreckiego „Diabeł i zboże” – symbolika.

 10. Kapral «Vivat Polonus, unus defonsor Mariae». Matka Boska jako patronka Polski.

 11. Mała Improwizacja (Pieśń ma była już w grobie). Symbolika orła i kruka. Motyw poety-ptaka. Pieśń bluźniercza, motyw upiora (wampira).

 12. Wielka Improwizacja. Prometeizm. Poeta – przywódca narodu. Poeta – wieszcz. Non omnis moriar. Egotyzm i indywidualizm. Pycha. Dialog pozorny. Motyw poety-ptaka. Obraz Boga. Motyw przemijania.

 13. Improwizacja – wyjaśnienie pojęcia w kontekście romantycznej koncepcji poety natchnionego.

 14. Motyw diabła (walka sił dobra ze złem, Polski z Rosją). Motywy fantastyczne.

 15. Widzenie księdza Piotra: Wielkanoc, pokora, mesjanizm, Polska Chrystusem narodów, analogie do drogi krzyżowej, ofiara niewinna, kompozycja trójdzielna, stylizacja biblijna (język Apokalipsy), profetyzm, wizja mesjasza – symbolika, historiozofia (uzasadnienie klęski powstania listopadowego), A imię jego czterdzieści i cztery. / Sława! sława! sława!

 16. Porównanie postawy księdza Piotra (cichy bohater romantyczny) i Konrada.

 17. Widzenie Senatora. Typ karierowicza. Styl ekspresyjny. Emocjonalizm języka.

 18. Salon warszawski. Kontrast młodzi – starzy. Odtąd jak Nowosilcow wyjechał z Warszawy, / Nikt nie umie gustownie urządzić zabawy. Metafora naród jak lawa. Wspólnota Warszawa – Wilno.

 19. Historia Cichowskiego – motyw kata i ofiary.

 20. Tragedia pani Rollison. Portret matki.

 21. Przypowieści księdza Piotra. Alegoria, dydaktyzm.

 22. Noc dziadów. Widmo i upiór. Moralność ludowa – nie masz winy bez kary.

 23. Rama kompozycyjna – przemiana bohatera, noc dziadów. O kobieto! twój kochanek [...] Albo zmienił imię stare.

 24. „Dziady” drezdeńskie jako dramat romantyczny.

 25. „Ustęp” – obraz Rosji i Petersburga. Typ karierowicza. Przestrzeń diabelska. Dekabryści.


Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

 1. Soplicowo jako centrum polskości

 2. Geneza utworu – Wielkopolska (obraz szlachty), konflikty na emigracji

 3. Inwokacja – sakralizacja, Matka Boska jako patronka Polski, podróż sentymentalna do krainy dzieciństwa, idealizacja krajobrazu (motyw Arkadii)

 4. Charakterystyka bohaterów – sposoby kreacji (komizm, parodia, heroizacja, typizacja, idealizacja, karykatura).

 5. Kosmopolityzm.

 6. Sarmatyzm. Tradycje sarmackie. Zajazd jako przykład sarmackiej samowoli.

 7. Motyw zemsty (Jacek Soplica na Stolniku, Gerwazy na Soplicach)

 8. Jacek Soplica jako bohater romantyczny nowego typu, jako bohater dynamiczny. Sakralizacja i pośmiertna rehabilitacja. Z warchoła i typowego Sarmaty przemiana we wzór obywatela. Przemiana Jacka Soplicy – przemianą narodu.

 9. Tragizm Jacka Soplicy.

 10. Baśniowość i jej funkcje.

 11. Obrazy przyrody (fantastyka, personifikacja, ludowość, poematy opisowe, piękno Litwy)

 12. „Pan Tadeusz” jako powieść środowiskowa. Podział szlachty i jej obyczaje. Hierarcjia. Zabawy szlacheckie.

 13. „Pan Tadeusz” jako epos.

 14. Historia w „Panu Tadeuszu” (wygląd Soplicowa, tabakiera, Koncert Jankiela).

 15. Symbole patriotyczne.

 16. Wojski jako strażnik tradycji i obyczajów. Moralizator. Tradycjonalizm w „Panu Tadeuszu”.

 17. Epilog. Rama kompozycyjna.


Juliusz Słowacki „Kordian”

 1. Analiza „Przygotowania”. Siły diabelskie. Przyczyny upadku powstania listopadowego (obraz przywódców). Kult siwych włosów. Nawiązania do dramatu szekspirowskiego (fantastyka).

 2. Tragizm sytuacji Polski w „Kordianie”.

 3. Opowieści Grzegorza i ich morał.

 4. Znaczenie imienia Kordian (podręcznik, s. 122).

 5. Podróże Kordiana („Kordian” jako utwór o dojrzewaniu). Kryzys wartości. Homo viator.

 6. Spotkanie Kordiana z papieżem. Papuga jako błazen. Męczeństwo Polaków (zakrwawiona ziemia jako relikwia).

 7. Kordian a Rene (reneizm) i Werter. Choroba wieku. Zabił się – młody... Psychizacja krajobrazu. Próba samobójcza. Weltschmerz.

 8. Ukochane Kordiana: Laura jako romantyczna miłość, Natalia jako fałszywa miłość.

 9. Improwizacja na Mont Blanc – analiza i interpretacja.

 10. Winkelriedyzm (podręcznik s. 132). Aktywizm.

 11. Spisek koronacyjny – postawa Kordiana i Prezesa. Racje obu stron. Kult siwych włosów. Problem zabicia władcy (moralność, król jako sacrum).

 12. Przyczyny klęski Kordiana. Hamletyzm (m.in. niezdolność do czynu). Indywidualizm. Egotyzm. Choroba wieku.

 13. Siły diabelskie w „Kordianie” – obraz i znaczenie dla wymowy utworu.

 14. Historiozofia i heglizm w „Kordianie”.

 15. *Frenezja.

 16. Motyw szaleństwa w „Kordianie” i jego funkcja (char. rozrachunkowy).

 17. „Kordian” jako utwór rozrachunkowy. Krytyka mesjanizmu. Klęska Kordiana.

 18. „Kordian” jako dramat romantyczny.

 19. Kordian jako bohater romantyczny (poeta-przywódca narodu, romantyczny kochanek, poeta-wieszcz).


Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” cz. I i II


 1. Obraz poety i poezji. Poeta przeklęty.

 2. Miłość romantyczna i miłość mieszczańska.

 3. Wizja apokaliptyczna żony. Profetyzm.

 4. Elementy fantastyczne: anioły, złe duchy, dziewica.

 5. Znaczenie tytułu (podręcznik, s. 148).

 6. Mąż jako bohater faustyczny.

 7. Orcio – profeta, poeta natchniony, symbolika ślepoty, motyw młody stary (puer senex)


Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki – orientalizm


 1. Wyjaśnij pojęcia: motto, orientalizm, historyzm, sonet (budowa, geneza), synekdocha, peryfraza, kostium historyczny, kostium antyczny, hymn, liryka roli, liryka wyznania, homo viator, pielgrzym (symbolika), postawa tyrtejska.

 2. Pejzaż romantyczny (też orientalny).

 3. Obraz przyrody. Potęga sił przyrody wobec znikomości człowieka. Psychizacja krajobrazu (pejzaż mentalny).

 4. Motywy literackie w „Sonetach krymskich” (m.in. motyw pielgrzyma, ubi sunt?, vanitas, motyw ruin, non omnis moriar)

 5. Biografia Adama Mickiewicza – działalność filomacka, Maryla, wyjazd do Rosji, wycieczka na Krym.

 6. „Sonety krymskie” jako cykl poetycki.

 7. Elementy autobiograficzne w sonetach Adama Mickiewicza.

 8. Orientalizm w „Sonetach krymskich” i wierszach J. Słowackiego. Język stylizowany na język orientu (peryfrazy, hiperbole, wyliczenia).

 9. Fascynacje romantyczne w „Sonetach krymskich”.

 10. Charakterystyka postaci Mirzy i Pielgrzyma .

 11. Obraz Krymu i Litwy w „Sonetach krymskich”.

 12. Porównanie kreacji poety-pielgrzyma z wiersza Słowackiego i sonetów Mickiewicza.

 13. Obraz Boga i świata w „Hymnie” J. Słowackiego.

 14. Czy „Hymn” Słowackiego jest hymnem? Analiza utworu pod kątem wyznaczników gatunkowych.

 15. Indywidualizm romantyczny w lirykach Słowackiego i Mickiewicza.

 16. Język jako świadectwo emocji bohatera lirycznego.

 17. Termopile czy Cheronea? Obraz Polski w „Grobie Agamemnona”.

 18. Kontekst historyczny (upadek powstania listopadowego) i biograficzny w interpretacji utworu J. Słowackiego „Grób Agamemnona”.

 19. Poetycka ocena powstania listopadowego i sarmatyzmu („Grób Agamemnona”).

 20. Interpretacja symboli wykorzystanych w poemacie „Grób Agamemnona” (np. czerep rubaszny i dusza anielska, paw, papuga, Termopile, Cheronea, kajdany).

 21. Prometeizm w świetle poematu dygresyjnego Słowackiego.


Adam Mickiewicz – ludowość

 1. Biografia Adama Mickiewicza – młodość (do wyjazdu z Rosji). Elementy autobiograficzne we wczesnej twórczości Adama Mickiewicza.

 2. Wyznaczniki gatunkowe ballady (analiza – wskaż i omów cechy ballady występujące w utworze). Wskaż w balladach elementy epickie, liryczne i dramatyczne.

 3. Romantyczne widzenie natury (i jej funkcje) w balladzie.

 4. Elementy średniowieczne w balladach (zamki, rycerze, etos rycerski, pustelnicy, itp.)

 5. Wymień utwory wczesnego romantyzmu, w których znalazła wyraz prawda, iż „nie masz zbrodni bez kary” (moralność ludowa).

 6. Sposób wykorzystania wątków i motywów ludowych w balladach.

 7. Wskaż w balladzie elementy fantastyczne i realistyczne, określ ich pochodzenie (np. baśniowe, ludowe, z wierzeń chrześcijańskich).

 8. Typizacja bohaterów w balladzie


Juliusz Słowacki – wybór wierszy

 1. „Rozłączenie” – romantyczna miłość, krajobraz romantyczny, analiza kompozycji


Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

 1. Historiozofia Hegla (tu: rola wybitnych jednostek w postępie społeczno-politycznym na świecie) i romantyczny kult wielkich jednostek

 2. Niezrozumienie wielkich jednostek przez społeczeństwo

 3. „Moja piosnka” – stylizacja ludowa, symbole związane z ojczyzną, indywidualizm


Jan Wolfgang Goethe „Cierpienia młodego Wertera”


 1. Elementy autobiograficzne w „Cierpieniach młodego Wertera”. Geneza utworu.

 2. Motyw dziecka w „Cierpieniach młodego Wertera”.

 3. Wyjaśnij pojęcia: powieść epistolarna, Sturm und Drang, panteizm.

 4. Cechy bohatera werterycznego.

 5. Związek Wertera z przyrodą (pejzaż mentalny). Krajobraz arkadyjski i locus forridus (wroga przestrzeń) – w zależności od nastroju Wertera.

 6. Miłość idealizowana. Miłość sentymentalna a miłość romantyczna. Lotta jako kobieta – anioł.

 7. Wyjaśnij na czym polega i w czym się przejawia indywidualizm bohatera werterycznego. Egzaltacja, egotyzm, Weltschmerz, outsider.

 8. Przyczyny cierpień Wertera (wątek miłosny i społeczny).

 9. Konflikt racji – postawy Alberta i Wertera.

 10. Określ stosunek Wertera do norm moralnych.

 11. Motyw szaleńca (zakochany w Lotcie podwładny jej ojca).


PR

Jan Wolfgang Goethe „Faust” – część I: fragmenty sceny w pracowni

 1. Bohater faustyczny

 2. Faust – rozczarowanie nauką, „chwilo – trwaj”

 3. Motyw diabła, pakt z diabłem
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconRomantyzm „preromantyzm” zespół zjawisk artystycznych, które zapowiadały nadejście romantycznego przełomu w kulturze europejskiej: sentymentalizm, eksponujący rolę uczuć

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconZagadnienia z historii dla kl. III na test powtórkowy w listopadzie

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconZagadnienia z historii dla kl. III na test powtórkowy w październiku

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconRomantyzm- zagadnienia

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconRomantyzm romantyzm był prawdziwym początkiem nowożytnego świata

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconZagadnienia na sprawdzian

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconZagadnienia na sprawdzian z renesansu

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconZagadnienia na sprawdzian modernizm cz. 1

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconZagadnienia na sprawdzian ze średniowiecza: 1

Zagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm iconNacobezu” – zagadnienia na sprawdzian z romantyzmu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom