Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3
Pobierz 0.49 Mb.
NazwaProgram nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3
strona2/8
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar0.49 Mb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8

III TREŚCI NAUCZANIA


W zakresie treści nauczania wchodzą następujące elementy: tematyka leksyka, funkcje i sytuacje językowe, gramatyka oraz rozwijanie sprawności językowych. W niniejszych podrozdziałach A, B, C, D prezentuje je w układzie linearnym.

Poza tym zwracamy uwagę na to, że niektóre z nich można potraktować w sposób wybiórczy.


Oznacza to, że użytkownicy programu nauczania, w tym głównie nauczyciele mogą sami decydować o realizacji niektórych trudniejszych zagadnień tematycznych i gramatycznych. Decyzja ta powinna być podejmowana w oparciu o wybrany podręcznik i dodatkowe materiały nauczania oraz zgodna z zainteresowaniami i ogólnym poziomem językowym bądź intelektualnym uczniów. Dlatego też w niektórych punktach podajemy „wybrane zagadnienia, problemy, słownictwo” pozostawiając możliwość wyboru i dokonywania zmian, przy niektórych bardziej skomplikowanych strukturach gramatycznych umieszczony przed nimi znak*, który oznacza możliwość rezygnacji z wprowadzenia tych struktur lub potraktowania ich pobieżnie, tylko w formie wprowadzenia, bez ćwiczeń utrwalających.


 1. TEMATYKA I LEKSYKA
 1. Określenia czasu (dni tygodnia, pory dnia i roku, miesiące, daty, określenia czasu na zegarze, określenia czasu związane z teraźniejszością, przeszłością i przyszłością).

 2. Życie codzienne (czynności rutynowe, określenia czynności, spędzanie czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku i ich kolory, materiały, zastosowanie).

 3. Rodzina i przyjaciele (członkowie rodziny, zawody, wygląd zewnętrzny, ubrania i inne dodatki, charakter człowieka i podstawowe uczucia).

 4. Życie towarzyskie (wybrane święta, uroczystości, zwyczaje).

 5. Miejsce zamieszkania (dom/mieszkanie, pomieszczenia, umeblowanie, cechy krajobrazu, strony świata, budynki, wybrane problemy życia w mieście i na wsi).

 6. Szkoła i inne zainteresowania (przedmioty i pomieszczenia szkolne, umiejętności, hobby, zainteresowania szkolne i pozaszkolne).

 7. Rozrywka (różne wybrane formy rozrywki np. muzyka, kino, taniec, telewizja; miejsca i czasowniki związane z rozrywką i kulturą, środki masowego przekazu).

 8. Sport (dyscypliny i czasowniki związane ze sportem).

 9. Podróżowanie (środki transportu, wakacje, wycieczki, atrakcje turystyczne).

 10. Odżywiania (jedzenie, napoje, posiłki, miejsca spożywania posiłków np. restauracja).

 11. Zdrowie (części ciała, sprawność fizyczna, wybrane słownictwo i problemy dotyczące chorób i wypadków).

 12. Sklepy, zakupy.

 13. Środowisko naturalne (pogoda, świat przyrody: rośliny, zwierzęta, zagrożenia ekologiczne, wybrane problemy dotyczące katastrof i akcji ratunkowych).

 14. Świat, w którym żyjemy (kraje, narodowości, styl życia nastolatków, wybrane problemy nastolatków).

 15. Technika, wynalazki, przestrzeń kosmiczna, zjawiska niewyjaśnione (wybrane słownictwo i zagadnienia).

 16. Elementy wiedzy o kulturze i życiu codziennym krajów anglojęzycznych (wybrane zagadnienia).
 1. FUNKCJE I SYTUACJE JĘZYKOWE
 1. Przedstawienie siebie i innych.

 2. Przywitanie i pożegnanie.

 3. Pytanie o informacje i udzielanie informacji dotyczących danych osobowych, rodziny, miejsc, czasu (np. podawanie godzin), cen i ilości produktów, wyglądu osób lub rzeczy.

 4. Udzielanie instrukcji, poleceń i reagowanie na nie.

 5. Wyrażanie podziękowań, przeprosin, próśb.

 6. Wyrażanie propozycji, ofert pomocy, zaproszeń; ich akceptowanie i odmawianie.

 7. Pytanie o drogę i wskazywanie drogi.

 8. Określanie położenia rzeczy, budynków, miejsc.

 9. Zamawianie posiłków (restauracja/bar)

 10. Robienie zakupów (sklepy, stacja kolejowa/ autobusowa)

 11. Wyrażanie upodobań, preferencji i ich braku, wyrażanie prostych opinii i podstawowych uczuć (np. radość, zaskoczenie).

 12. Wyrażanie zgody i niezgody.

 13. Wyrażanie prośby o radę i udzielanie rad.

 14. Porównywanie ludzi, rzeczy, miejsc, czynności.

 15. Wyrażanie umiejętności, konieczności, prawdopodobieństwa, możliwości 8 i ich braku; wyrażanie zakazu.

 16. Wyrażanie prośby o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia

 17. Relacjonowanie wydarzeń przeszłych, opisywanie stanów i sytuacji przeszłych.

 18. Wyrażanie przyszłości (planów, ustaleń, przewidywań, podejmowanie decyzji).

 19. Wyrażanie czynności teraźniejszych, tymczasowych i stałych, rutynowych)

 20. Wyrażanie niektórych doświadczeń życiowych, wyrażanie czynności i stanów przeszłych w powiązaniu z teraźniejszością.
 1. GRAMATYKA
 1. Rzeczowniki:

  • liczba pojedyncza i mnoga

  • policzalne i niepoliczalne

  • dopełniacz saksoński

 2. Określniki:

 • Przedimki a/an, the i ich brak

 • some, any, no, every i złożenia np. something, anything, everyone

 • ilościowe np. many, much, a little i inne np. all, both

 1. Liczebniki główne i porządkowe
 1. Zaimki

 • osobowe i dzierżawcze (także przymiotniki dzierżawcze)

 • wskazujące

 • zwrotne i emfatyczne

 • one i ones

 • względne: which, who, that, where w zdaniach względnych określających i nieokreślających

 1. Przymiotniki i przysłówki

 • stopniowanie

 • konstrukcje z too i enough

 • podstawowe okoliczniki czasu, miejsca, częstotliwości i sposobu

 1. Przyimki czasu, miejsca i ruchu

 2. Wybrane spójniki np. but, so, after

 3. Tryb rozkazujący

 4. Czasowniki

 • to be, to have – formy teraźniejsze i przeszłe

 • konstrukcje there is/there are

 • regularne i nieregularne

 • bezokolicznik i rzeczownik odsłowny (Gerund) po niektórych czasownikach/wyrażeniach

 • czasowniki modalne: can/could, may/might, must, mustn’t, shall, should, would, i ich niektóre ekwiwalenty np. be able to, have to

 • * czasowniki z dopełnieniem dalszym i bliższym

 1. Czasy (w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących)

 • Present Simple; Present Continuous, zwrot to be going

 • Past Simple; Past Continuous; * zwrot used to

 • Present Perfect Simple; * Present Perfect Continuous

 • Past Perfect

 • Future Simple; * Future Perfect

 1. Pytania

 • ogólne i szczegółowe

 • o podmiot

 • question tags

 1. Zdania czasowe dotyczące przyszłości i okresy warunkowe: 0, I, II, * III

 2. Strona bierna w czasach Prezent Simple, Past Simple, Future Simple, * w innych czasach

 3. Mowa zależna: zdania twierdzące, prośby, polecenia, * pytania

 4. Podstawa słowotwórstwa

 5. Wybrane czasowniki frazowe (phrasal verbs)
 1. SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
 1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

  • rozumienie poleceń i instrukcji nauczyciela

  • rozumienie ogólnego sensu dialogu lub wypowiedzi oraz głównych ich punktów
  • rozumienie sensu prostych wypowiedzi w utrudnionych warunkach odbioru (np. informacja na dworcu, nagrana wiadomość telefoniczna)

  • wyszukiwanie konkretnych informacji w prostych dialogach lub wypowiedziach

 1. Rozwijanie sprawności czytania

 • rozumienie prostych tekstów typu: pocztówka, notatka, ogłoszenie, prosty list lub narracja,

krótki dialog

 • rozumienie ogólnego sensu tekstów złożonych; także takich, które zawierają niezrozumiałe fragmenty

 • wyszukiwanie konkretnych informacji w tekstach

 • posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym i * jednojęzycznym

 1. Rozwijanie sprawności mówienia

 • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy

 • właściwe reagowanie na wypowiedzi rozmówcy (przepraszanie, prośby, podziękowania etc.)

 • formułowanie krótkiej, płynnej wypowiedzi oraz branie udziału w konwersacji na tematy dotyczące spraw życia codziennego

 • wyrażanie własnych opinii i relacjonowanie wypowiedzi innych osób

 • posługiwanie się właściwą fonetyka (wymowa, intonacja) zrozumiała dla osób obcojęzycznych

 1. Rozwijanie sprawności pisania

 • podawanie informacji o sobie, w tym wypełnienie formularzy osobowych

 • pisanie krótkiego tekstu użytkowego np.: listu, kartki pocztowej, notatki, e-mailu

 • pisanie krótkiego tekstu narracyjnego np.: na podstawie obrazków

 • krótki opis przedmiotów, ludzi, wydarzeń

 • posługiwanie się poprawną ortografią i interpunkcją
 1. TREŚCI NAUCZANIA W UKŁADZIE PODRĘCZNIKOWYM


W praktyce szkolnej treści nauczania są realizowane w układzie spiralnym i najczęściej są ze sobą powiązane, a więc konkretna tematyka wiąże się z pewnymi funkcjami językowymi i materiałem gramatycznym. Z tych też względów, jak i dla ułatwienia pracy nauczycielom i orientacji innym użytkownikom programu podajemy poniżej szczegółowy zakres treści nauczania w powiązaniu z proponowanymi przez nas podręcznikami „Say Yes to English” (część 1, 2, 3) i w rozbiciu na poszczególne klasy gimnazjalne.

 1. Zakres treści nauczania dla klasy I („Say Yes to English” – część 1)

Rozdział

Funkcje komunikacyjne i sprawności

Materiał leksykalny

Konstrukcje zdaniowe

Zakres materiału gramatycznego

Hello!

- przedstawianie się

- witanie się

- rozpoznawanie liczb w zakresie 1 -100

- język w klasie

- literowanie

zwroty powitalne,

liczby 1 – 100, kolory

Hello! I’m..

How are you?

I’m fine, thanks.

How do you spell?

I don’t know.

Is she an actress?

No, she isn’t.

This is a ….

That is a … Listen to…

Work in pairs

- zaimki osobowe,

- czasownik “być”

- przedimek nieokreślony a/an

- zaimki wskazujące: this/that

- tryb rozkazujący

1. Who are you?

- przedstawianie ludzi

- powitania

- pytanie i informowanie o kraju pochodzenia

- pytanie i informowanie o wieku

- mówienie o ulubionych gwiazdach filmu, sportu, piosenki

Nazwy krajów i narodowości, przymiotniki opisujące ulubione gwiazdy: favourite, cool, beautiful, popular, excellent, brilliant

What’s your name?

Where are/is…from?

How old are you?

I’m…(years old).

Who is your/her/his favourite…?

Do you like..?


- określniki dzierżawcze

- wyrazy pytające:

who, what, where

Rozdział

Funkcje komunikacyjne i sprawności

Materiał leksykalny

Konstrukcje zdaniowe

Zakres materiału gramatycznego

2. Out and about

- pytanie i udzielanie ogólnych informacji o miejscach i krajobrazie

- dawanie instrukcji i ich rozumienie

obóz letni: centeen, swimming pool, dining hall,

miejsca: city, village

cechy krajobrazu:

bridge, lake, river, forest, mountain strony świata

Let’s go and see…

Be careful!

Come back here!

Who is that man?

Who are those men?

It’s a flower.

They’re flowers.

- liczba mnoga rzeczowników

- zaimki wskazujące: these/those

3. The people I know

- pytanie i udzielanie informacji na temat wyglądu zewnętrznego

- pytanie i udzielanie informacji na temat członków rodziny i ich zawodów

- ustalanie właściciela rzeczy (Whose?)


wygląd zewnętrzny (tall, short, fat, thin, etc.)

członkowie rodziny, zawody

I have got

He/she has got…

I haven’t got..

He/she hasn’t got.

Has she got..?

Yes, she has/ No she hasn’t.

What does he look like?

There are…people in my family

Whose …is this?
4. Homes and houses

- opisywanie domów i pomieszczeń

- określanie położenia rzeczy

Rodzaje mieszkań (house, flat)

rodzaje pomieszczeń, umeblowanie

There is/are

There isn’t/aren’t

Is there…?

Yes, there is.

No, there isn’t.

Where is…?

How do you spell…?

It’s on/in/under, nearREVISION (UNITS 1 – 4)

PROJECT: ALL ABOUT ME!

(udzielanie informacji na swój temat, opisywanie swojej rodziny i swojego domu)

TEST

Rozdział

Funkcje komunikacyjne i sprawności

Materiał leksykalny

Konstrukcje zdaniowe

Zakres materiału gramatycznego

5. Nice and tasty

- pytanie i udzielanie informacji na temat ilości produktów żywnościowych

- zamawianie w restauracji

- słownictwo związane z żywnością i napojami: warzywa, owoce, napoje, słodycze, mięsa, przyprawy

I would like some/a….

Would you like some/a….? Have some/a….

- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- określniki: some; any; no

- czasownik would like

6. Everyday life

- mówienie o czynnościach stałych, rutynowych

- określanie czasu wydarzeń (np. dni tygodnia)

- pytanie i informowanie o godzinie

- czynności rutynowe

- dni tygodnia

- zwroty używane przy podawaniu godziny (half, o’clock, past, quarter, to)

- pory dnia

I play/go …

He plays/goes…

Who goes…?

Who listens…?

What’s the time?

It’s …. (o’clock)..

- czas Present Simple – zdania twierdzące

- przyimki pomocne przy określaniu czasu (on, in, at)

7. Do you like sports?

- pytanie i udzielanie odpowiedzi na temat czynności rutynowych

- mówienie o preferencjach i uzasadnianie

- nazwy popularnych sportów

- czasowniki służące do wyrażania preferencji (like, love, enjoy, hate)

I don’t like ….

He doesn’t like…

Do you like…?

Does she like..?

Yes, she does.

No, she doesn’t.

What’s your favourite….?

Why do you like it?

Who’s your favourite…? He hates reading.

- czas Present Simple i zdania pytające i przeczące

- słowa pytające: when, who, why

- użycie rzeczownika odsłownego po czasownikach określających preferencje

8. Animal mania

- określanie częstotliwości występowania zjawisk i czynności

- pytanie i udzielanie informacji na temat zwierząt (wygląd, zwyczaje)- nazwy zwierząt, części ciała (beak, wing),

zwyczaje – regularność (always, often..),

pokarm (berry, fish, mouse, insect)

He never bites.

He always likes.

How often do they..(lay eggs)?

once/twice a year.

They swim very well.

- czas Present Simple – przysłówki częstotliwości

- przysłówki sposobu

9. The art of music

- mówienie o umiejętnościach

- proszenie o pozwolenie

- dawanie lub odmawianie pozwolenia

- nazwy instrumentów muzycznych

- talenty artystyczne

(drawing, storytelling, dancing, playing instruments)

I can/can’t dance.

Can you dance?

Yes, I can.

No, I can’t.

Can we…turn up the stereo?

Yes, of course, you can.

Don’t touch.

- czasownik can używany dla wyrażenia umiejętności oraz pozwolenia lub jego braku
REVISION (UNITS 5-9)

PROJECT: THINGS IDO!

(udzielanie informacji na temat codziennych zajęć, ulubionych sportów, umiejętności i posiłków)

TESTRozdział

Funkcje komunikacyjne i sprawności

Materiał leksykalny

Konstrukcje zdaniowe

Zakres materiału gramatycznego

10. School - days

- pytanie i udzielanie informacji na temat czynności odbywających się w chwili mówienia lub aktualnie

- słownictwo związane ze szkolnictwem (classroom, homework, exams, university, marks)

- przedmioty szkolne (Art, Matys, History)

I am studying.

Are you having a party?

Yes, we are.

No, we aren’t.

What are you doing?

What’s your favourite…(school subject)?

- czas Present Progressive (Present Continuous) – zdania twierdzące, przeczące i pytające

11. Rain or shine

- rozróżnianie między czynnościami stałymi (rutynowymi) a tymczasowymi

- określanie pór roku i dat

- opisywanie pogody


- nazwy pór roku i miesięcy

- liczebniki porządkowe

- przymiotniki opisujące pogodę (cloud, sunny, rainy, etc)

It never rains in the summer.

The rain is stopping.

What’s the date today?

It’s very…(cold and snow in winter).

- czas Present Simple w kontraście do czasu Present Progressive

- przyimki używane z miesiącami, porami roku (in) i datami (on)

12. What we wear

- pytanie i odpowiadanie na pytania na temat posiadania rzeczy

- pytanie udzielanie informacji na temat ubrań (kolor, ulubione stroje, ubrania na różne pory roku)

- nazwy ubrań i dodatków (tie, belt, scarf)

I love you but you don’t love me.

What colour is yours?

It’s not mine.

What colour is your belt?

Mine is black.

- forma dopełnienia zaimków osobowych (me, you, him)

- zaimki dzierżawcze (mine, yours)

13. Shopping around

- pytanie i udzielanie informacji na temat cen i ilości produktów

- oferowanie pomocy

- sugerowanie

- wyrazy związane ze sklepami i nabywaniem (open, closed, cheap, expensive, buy, spend, cost)

- pieniądze i ceny

Let’s go to…

Let’s buy….

We would like…

How many …do you want?

How much are they/do they cost?

- określniki ilościowe (a lot of, lots of, much, many)

- pytania How much/How many?

- wyrażanie Let’s
REVISION (UNITS 10-13)

PROJECT: MY FAVOURITES!

(plakat z informacjami na temat ulubionych pór roku, przedmiotów szkolnych i potraw wraz z uzasadnianiem wyboru)

TEST
Rozdział

Funkcje komunikacyjne i sprawności

Materiał leksykalny

Konstrukcje zdaniowe

Zakres materiału gramatycznego

14. In town

- pytanie o drogę i wskazywanie drogi w mieście

- określanie położenia (budynków) i kierunku ruchu za pomocą odpowiednich przyimków- miejsca i budynki w mieście

Excuse me, where is….?

How can we get there?

Go up this road…

turn left at..

It’s on your right/left…opposite…and next to….

- przyimki określające położenie (next to, between, in front of, opposite)

- przyimki dotyczące ruchu i kierunku (up, down, into, out of, along, across)

15. I was there

- mówienie o stanach w czasie przeszłym

- określanie czasu w przeszłości

- przymiotniki odnoszące się do osób (poor, rich, angry, happy)

- typowe okoliczniki czasu stosowane w czasie przeszłym (ago, last…)

We were (in a strange place).

Was I rich?

Yes, you were.

Why were we sad?

Where were you (last Saturday)?

I had a terrible dream.
16. What happened?

- pytanie i opowiadanie o czynnościach w czasie przeszłym

- czasowniki przydatne przy opisywaniu przygód i wypadków (scream, jump up, drop, grab, save, escape, cash)

The dog jumped

She dropped…

Did you enjoy …?

Yes, I did.

No, I didn’t.

What did the girls do?

- czas Past Simple czasowników regularnych – zdania twierdzące, pytające i przeczące

17. An evening out

- pytanie i udzielanie odpowiedzi na temat przeszłych rozrywek i wrażeń

- miejsca rozrywki w mieście (video arcade, concert hall, amusement park)

Did you have a good time?

I went to…

Keith gave us.. . We ate…

Who went to…?

Who had…?

- czas Past Simple czasowników nieregularnych
REVISION (UNIT 14 – 17)

PROJECT: A DAY OUT!

(opis szczególnego dnia – czas Past Simple)
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka angielskiego dla klas 1 3 gimnazjum

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka angielskiego dla klas 1 3 gimnazjum

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka angielskiego dla klas 1 3 gimnazjum

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania języka angielskiego w klasie I gimnazjum, rok szkolny 2005/2006

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram Nauczania Języka Niemieckiego dla gimnazjum precyzuje cele I treści nauczania języka niemieckiego z uwzględnieniem założeń, zawartych w Nowej Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w klasach 1 3 iconProgram nauczania j angielskiego w klasach I iii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom