Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy
Pobierz 471.05 Kb.
NazwaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy
strona6/6
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar471.05 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6
§ 3

Szczególne obowiązki Stron


 1. Obowiązki Zamawiającego:

 1. udostępnienie Wykonawcy Lokalu Teatru w zakresie niezbędnym do wykonania prac objętych niniejszą umową, tj.: Dużą Scenę wraz z kieszeniami magazynowymi, magazynem przy windzie towarowej, pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zakresu niniejszej umowy (dalej łącznie: „Plac Budowy”)

 2. udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody,

 3. terminowe odbiory.

 1. Obowiązki Wykonawcy:

 1. zabezpieczenie terenu robót pod względem p. poż. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy,

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz U Nr 120 poz. 1126 ), przed wprowadzeniem na budowę, który będzie stanowił załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę,

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na terenie budowy majątkiem Wykonawcy,

zapewnienie dostawy materiałów i środków niezbędnych do wykonania całego zakresu robót objętych umową,

przekazywanie Zamawiającemu, na bieżąco, przed użyciem do umówionych robót, wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.„Prawo budowlane” (tekst jednolity w Dz U z 2006 r Nr 156 poz.1118 z późn. zm.), zwaną dalej "Prawem budowlanym",

wykonanie na własny koszt niezbędnych prób i badań pozwalających potwierdzić jakość wykonanych robót,

zgłaszanie wykonanych robót do protokólarnego przyjęcia przez Zamawiającego,

uporządkowanie terenu robót po zakończeniu wszystkich prac objętych umową,

zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę,

 1. Obowiązki Wykonawcy w związku z zatrudnieniem Podwykonawcy.

 1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest o tym pisemnie poinformować Zamawiającego, podając nazwę Podwykonawcy oraz wskazać prace, które wykonane zostaną przez Podwykonawcę. Ponadto Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z Podwykonawcą.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz wypełnienia obowiązków przewidzianych w pkt. 1 powyżej.

Wykonawca zapewni, że Podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie powierzenie. W przypadku wykonania jakichkolwiek prac objętych niniejszą umową przez Podwykonawców innych niż wskazani w ofercie, Wykonawca odpowiada za nie jak za swoje własne.

 1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje i Podwykonawców oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników Podwykonawców.

§ 4

Inspektor nadzoru

 1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach :

branża budowlana - ...........................................................................................

prace związane ze ściągnięciem i unieszkodliwieniem azbestu....................................

 1. Inspektorzy nadzoru działają w pełnym zakresie czynności określonych w odnośnych przepisach Prawa budowlanego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..................................................


§ 5

Wynagrodzenie i jego rozliczenie


 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ..........................zł (słownie złotych …............................................................), do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ............................zł (słownie złotych ...................................................................................................................), co razem wyniesie brutto ............................(słownie złotych.....................................................................)

 2. Płatność może nastąpić w trzech ratach :każda płatność po odbiorze III etapów zgodnie z treścią siwz § 9 Zadanie I – usunięcie azbestu wraz ze zdemontowaniem przegród pożarowych podlegających wymianie lub likwidacji,

Zadanie II – montaż nowych kurtyn i drzwi pożarowych i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej,

Zadanie III – remont powierzchni podłogi, ścian i sufitu pudła sceny.

 1. Podstawą do każdorazowej zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po sporządzeniu odpowiedniego protokołu odbioru robót.

 2. Należności za wykonanie robót będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

 3. (W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez Podwykonawców, zapłata należności za wykonanie roboty będzie następująca:

 1. Wykonawca składając fakturę częściową za roboty, które obejmują również zakres robót Wykonawcy przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Kierownika Budowy i Podwykonawcę,

 2. Wykonawca w ciągu 4 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dokonanego na konto Podwykonawcy na kwotę określoną w protokole stanu robót,

 3. W przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii przelewu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt 2 powyżej.

W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed datą płatności faktury przez Zamawiającego, złoży kserokopię przelewów dokonanych na konto Podwykonawców. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcom spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom do momentu spełnienia warunku określonego wyżej.

Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 4 powyżej zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.)


§ 6

Gwarancje


 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................... miesięcy licząc od daty zakończenia robót (nie krótszej niż 36 miesięcy).

Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek , które ujawnią się w okresie gwarancji, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie daje Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

 1. Jeżeli z powodu nieusunięcia w uzgodnionym terminie wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód.


§ 7

Kary umowne


 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za opóźnienie tytułu nieterminowego zakończenia robót będących przedmiotem umowy karę w wysokości 0,5 % brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień Opóźnienia,

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze a także w okresie gwarancji karę w wysokości 0,5 % brutto ustalonego w umowie za każdy dzień óźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - karę w wysokości 25 %brutto ót, od których odstąpiono

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

 1. za nieterminowe przekazanie Placu Budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

za nieterminowe dokonanie odbioru robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

 1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto ót, od których odstąpiono z zastrzeżeniem art.145 Ustawy.

 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.


§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł bezwarunkowe i nieodwołalne zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto, w wysokości....................zł., słownie:............................................................................... w formie .......................................................................................

 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia, zostanie zwrócona lub zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni po wystawieniu protokołu odbioru końcowego robót. Zwrot lub zwolnienie pozostałej części (30%) kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi w ciągu 15 dni od daty upływu terminu tej rękojmi.


§ 9

Odbiór robót


 1. Ustala się, że przedmiotem odbioru:

częściowe:

 • Zadanie I – usunięcie azbestu wraz ze zdemontowaniem przegród pożarowych podlegających wymianie lub likwidacji,

 • Zadanie II – montaż nowych kurtyn i drzwi pożarowych i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej,

 • Zadanie III – remont powierzchni podłogi, ścian i sufitu pudła sceny.

 • końcowego – będzie przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego.

 1. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu odbiera inspektor nadzoru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca przygotuje komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności dokumentację podwykonawczą, dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych.

 3. Na nie mniej niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru częściowego lub odbioru końcowego, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego wraz z opinią inspektora nadzoru o możliwości osiągnięcia gotowości w tym terminie.

Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują umocowani przedstawiciele obu Stron w terminie ustalonym przez Strony jednak nie wcześniej niż na trzy dni przed otrzymaniem przez Zamawiającego zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego.

§ 10

Skutki nienależytego wykonania umowy


 1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wady, usterki i szkody oraz wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji lub rękojmi, związane z realizacją całości robót, bez względu na to, czy roboty te wykonał samodzielnie czy z udziałem podwykonawców.

 2. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z SIWZ lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.§ 11

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca:

 1. nie przystąpił do realizacji robót w terminie 4 dni od daty wprowadzenia na miejsce robót,

 2. wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne z ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania robót.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 3 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1

 1. Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie, bez dodatkowych wezwań, plac budowy w ciągu 5 dni od daty odstąpienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym związane,

Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt, przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonane roboty, na dzień odstąpienia od umowy:

 1. na poczet pokrycia różnicy pomiędzy wartością robót nie wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy a wartością robót ustaloną w drodze zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy,

na poczet pokrycia różnicy pomiędzy wysokością kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, które poniósł z powodu opóźnień wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działań lub zaniechań Wykonawcy.


§ 12

Zmiany i uzupełnienia treści umowy

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy.

 2. Zamawiający Przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:

 1. zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły apobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej),

 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, aby strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy,

wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia,

 1. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu.


§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

 2. Umowa jest rządzona prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconPrzetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia do zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconPrzetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconKtórych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm) zwaną dalej „ustawą Pzp”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy prawo zamówien publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości pow. 130 tys euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconOgłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych na podst art. 11 ust. 8 ustawy iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) I. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom