Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk
Pobierz 2.62 Mb.
NazwaWymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk
strona36/38
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar2.62 Mb.
TypWymagania
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Świat na scenie i ekranie

Marek Mikos

O sztuce aktorskiej


 • zapoznaje się z informacjami na temat Marka Mikosa

 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • określa tematykę tekstu

 • wyjaśnia rolę koryfeusza w teatrze antycznym

 • opowiada o pozycji aktora w teatrze i społeczeństwie na przestrzeni dziejów

 • łączy nazwy konwencji teatralnych z cechami gry aktorskiej właściwej danej konwencji

 • uzupełnia treść zdania na temat przemian konwencji gry aktorskiej, korzystając z informacji podanych w tekście

 • wyjaśnia, od kogo zależy decyzja w sprawie zastosowania określonej metody grania

 • szereguje konwencje gry aktorskiej wg przyjętego przez siebie klucza

 • omawia cechy gry aktorskiej związane z wybranymi konwencjami

 • wyjaśnia swoimi słowami znaczenie pojęcia „czwarta ściana”

 • wyjaśnia, jak rozumie znaczenie ostatniego zdania artykułu

 • opowiada o rolach granych przez ulubionych aktorów, określając stosowany przez nich sposób gry

 • proponuje właściwą konwencję gry aktorskiej dla postaci wybranych ze znanych dramatów

Marek Mikos

Teatr telewizji czy teatr w telewizji?


 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • określa tematykę tekstu

 • określa właściwości teatru telewizji jako gatunku twórczości

 • wskazuje podobieństwa i różnice między teatrem telewizji i filmem a teatrem żywego planu

 • wymienia aspekty odróżniające widownię żywego teatru od publiczności teatru telewizji

 • cytuje sformułowania trafnie nazywające zadanie scenografii w teatrze telewizji

 • formułuje zdanie we właściwym brzmieniu

 • tłumaczy, jakie ograniczenia i możliwości wiążą się z teatrem telewizji w odniesieniu do teatru żywego planu i filmu

 • wyjaśnia, czym jest i na czym polega montaż w odniesieniu do teatru telewizji

 • rozwija treść podanego zdania

 • wyjaśnia sens podanego stwierdzenia

Marek Hendrykowski

Skrzyżowanie mimo wszystko, czyli filmowe hybrydy gatunkowe

 • zapoznaje się z informacjami na temat Marka Hendrykowskiego

 • wymienia znane gatunki filmowe

 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • określa tematykę tekstu

 • wyjaśnia pojęcie: hybryda gatunkowa

 • wyjaśnia, jakie elementy pomieszano ze sobą w filmach Samuraj i kowboje, Świat Dzikiego Zachodu

 • uzupełnia treść podanego zdania

 • zestawiając gatunki filmowe, proponuje filmy będące hybrydami gatunkowymi

 • uzasadnia słuszność wybranego stwierdzenia w formie krótkiej rozprawki

 • podaje cechy znanych gatunków filmowych

 • wymienia tytuły oglądanych ostatnio filmów, określając ich gatunek

 • określa czas powstania tekstu

 • wyjaśnia, na jakie zapotrzebowanie widzów odpowiadają hybrydy gatunkowe

 • wyjaśnia na podstawie fotosu filmowego, czy film jest przykładem łączenia gatunków, czy hybrydą gatunkową

 • uzasadnia słuszność wybranego stwierdzenia w formie przemówienia
W głąb filmowego kadru. Symbol i metafora w filmie

 • ogląda reprodukcję obrazu Marzyciel

 • analizuje zapis dotyczący symboliki kompozycji przedstawionej na obrazie

 • wyodrębnia z tekstu fragment wyjaśniający pojęcie filmowej metafory

 • wyjaśnia, dzięki czemu powstaje filmowa metafora

 • wymienia środki języka filmowego wykorzystywane do budowania metafory

 • omawia sposoby budowania ukrytych znaczeń na zamieszczonych przy tekście fotosach

Co się stanie z filmem? A z kinem?

 • czyta cicho ze zrozumieniem, mając na uwadze informacje podane w tekście

 • określa problematykę tekstu

 • podaje przyczynę zmniejszenia się liczby widzów kinowych w drugiej połowie XX wieku

 • wyjaśnia, jakie jest stanowisko autora w kwestii przyszłości kina i telewizji

 • układa tekst apelu w sprawie zachowania/szybszego zlikwidowania klasycznej telewizji

 • sporządza listę filmów, które są dziełami sztuki, uzasadniając swoje wybory

 • pisze refleksje na temat kina i filmów przyszłości/ artykuł w obronie kina

  Cały świat dla każdego

Małgorzata Rybczyńska Z sitkiem w eterze

 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • określa tematykę tekstu

 • wymienia i omawia radiowe sposoby przyciągania i podtrzymywania uwagi słuchacza

 • wyjaśnia, na czym polega specyfika przekazu radiowego

 • cytuje zdanie wyjaśniające trudniejszą sytuację radiofonii publicznej w porównaniu z komercyjną

 • rozwija treść podanego zdania

 • omawia właściwości języka radiowej informacji

 • wskazuje źródła tematów radiowego przekazu

 • wyjaśnia sens sformułowania „temat leży na ulicy”

 • wyjaśnia, na czym polegają niezręczności językowe w dwóch zacytowanych w tekście zdaniach

 • formułuje poprawne wersje tekstów zawierających błędy dziennikarzy radiowych

 • zapisuje swoje refleksje na temat podanego sformułowania

Małgorzata Derwich

W szklanym okienku

 • czyta cicho ze zrozumieniem

 • określa tematykę tekstu

 • wymienia podstawowe terminy języka filmowego

 • wyjaśnia znaczenia podstawowych terminów języka filmowego

 • wylicza podstawowe cechy informacji telewizyjnej

 • wylicza członków ekipy telewizyjnej, określając zadania każdego z nich

 • wymienia gatunki informacji telewizyjnej

 • wyjaśnia, czym się cechuje każdy z gatunków informacji telewizyjnej

 • uzupełnia zdanie podanymi sformułowaniami

 • wyjaśnia znaczenie sformułowania „wierzchołek góry lodowej”, cytując odpowiednie zdanie tekstu

 • operuje podstawowymi terminami języka filmowego

 • oddziela plany skupiające uwagę widza od planów, które ją rozszerzają

 • wyjaśnia sens sformułowań: „czarna magia”, „komentarz powinien dopełniać obraz”

 • w obejrzanych wiadomościach telewizyjnych rozpoznaje i nazywa różne odmiany relacji

 • przygotowuje „scenariusz” relacji telewizyjnej na istotny temat związany z lokalnym środowiskiem

Świat w mediach realny czy wykreowany?

 • czyta cicho ze zrozumieniem, mając na uwadze informacje podane w tekście

 • wymienia środki przekazu charakterystyczne dla kultury masowej

 • wyjaśnia pojęcie: globalna wioska

 • wylicza korzyści i zagrożenia związane ze środkami masowego przekazu

 • pisze list otwarty w sprawie zawartości programu telewizji publicznej lub komercyjnej

 • wyjaśnia, czym jest kultura masowa

 • odpowiada na pytania wybrane z tekstu

 • przedstawia swój głos w dyskusji na temat środków masowego przekazu

 • opracowuje poradnik Jak żyć z telewizją/internetem

Zestaw zadań:

List otwarty głos w ważnej sprawie

 • podaje cechy listu otwartego

 • określa adresata listu otwartego

 • formułuje bezpośrednie zwroty do adresatów listu otwartego

 • analizuje budowę listu otwartego

 • podaje, od czego zaczyna się tekst zasadniczy listu otwartego

 • wyjaśnia, co zawiera i jaką formę może przybierać zasadnicza część listu otwartego

 • wyjaśnia, co zawiera zakończenie w liście otwartym

 • uzupełnia luki w podanym liście otwartym, stosując konwencję poważną

 • uzupełnia luki w podanym liście otwartym, stosując konwencję humorystyczną

Zestaw zadań:

Radiowo-telewizyjne wtajemniczenia

 • przygotowuje spis ujęć do relacji telewizyjnej

 • ustala zawartość programu wieczornego wydania wiadomości telewizyjnych, akceptując informacje spośród podanych propozycji

 • dobiera rodzaj głosu do zaproponowanych ujęć relacji telewizyjnej

 • usuwa usterki i niedoskonałości językowe w podanych zdaniach

 • ocenia podane zdania z punktu widzenia fachowości dziennikarskiej

 • tłumaczy sens zdania zapisanego „językiem filmowców”

 • sporządza w formie tabeli scenopis relacji z koncertu

 • obmyśla plan i projektuje formę relacji z opisanego zdarzenia
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Powiązany:

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z chemii. Przedmiotowy system oceniania I wymagania edukacyjne (pso) z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (wso)

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z podziałem na wymagania podstawowe I ponadpodstawowe dla zespołu klasowego oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom