Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk
Pobierz 2.62 Mb.
NazwaWymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk
strona38/38
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar2.62 Mb.
TypWymagania
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
SŁOWNICTWO
  Uczeń:

  Uczeń:

Treść i zakres znaczeniowy wyrazu

 • dostrzega różnicę między treścią a zakresem wyrazu

 • wskazuje wypowiedź, która przekazuje najdokładniejszą informację

 • tworzy słownikowe definicje podanych słów

 • nazywa podane grupy wyrazów rzeczownikami o szerszym zakresie

 • uzupełnia notatkę podanymi wyrazami

 • podkreśla wyrazy o najbogatszej treści

 • porządkuje podane czasowniki/przymiotniki w kolejności od wyrazu mającego najwęższy zakres znaczeniowy do mającego zakres najszerszy

 • wyjaśnia, czym jest znaczenie wyrazu

 • objaśnia pojęcia: słowotwórcze znaczenie wyrazu, słownikowe znaczenie wyrazu, treść wyrazu, zakres wyrazu

 • omawia zależności między treścią wyrazu a jego zakresem

 • dopisuje do podanych wyrazów słowa o coraz bogatszej treści

 • układa zdania ilustrujące różne odcienie znaczeniowe podanych czasowników

 • redaguje informację z użyciem wszystkich podanych wyrazów

Synonimy

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia synonim

 • wskazuje synonimiczne pary wyrazów

 • dopisuje synonimy do podanych rzeczowników/ spójników

 • zastępuje w tekście czasowniki podanymi synonimami

 • porządkuje przymiotniki w kolejności od najsłabiej do najmocniej wyrażających daną cechę

 • zastępuje wyróżnione przymiotniki synonimami o większym natężeniu cechy

 • uzupełnia dialog brakującymi czasownikami- synonimami

 • poprawia tekst, zastępując wszystkie powtórzenia synonimami

 • dzieli wyrazy na grupy synonimiczne

 • poprawia tekst, zastępując „modne” wyrazy synonimami właściwymi dla języka literackiego

 • uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami bliskoznacznymi

 • zapisuje znaczenie podanych wyrażeń bliskoznacznych, używając jednego przysłówka

 • uzupełnia zdania poprawnymi związkami frazeologicznymi

 • uzupełnia związki frazeologiczne tak, aby odpowiadały podanym znaczeniom

Homonimy

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia homonim

 • rozumie znaczenia wyrazów o takim samym brzmieniu

 • wyjaśnia znaczenia wyróżnionych wyrazów

 • zapisuje wyrazy, które odpowiadają podanym znaczeniom

 • wskazuje słowniki, które mogą pomóc w udowodnieniu, że podane wyrazy są homonimami

 • korzysta ze słownika języka polskiego

 • udowadnia, że podane wyrazy mają homonimy, układając z każdym z nich po dwa zdania wykazujące różnicę znaczeń

 • zapisuje po trzy znaczenia każdego z podanych wyrazów

 • określa, na czym polegają dowcipy zawarte we fraszkach

 • pisze fraszkę dotyczącą życia klasy/szkoły, wykorzystując zjawisko homonimii

Antonimy

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia antonim

 • dopisuje antonimy podanych wyrazów

 • wskazuje (podkreśla, wypisuje) w zdaniach/ tekstach antonimy

 • używając antonimów, przekształca dwukrotnie podany tekst tak, aby informował raz o pozytywnej, a drugi raz o negatywnej ocenie przedstawionych faktów

 • podaje przeciwstawne cechy Aliny i Balladyny

 • tworzy z podanych fragmentów zdań przysłowia

 • pisze dwie wymyślone relacje z urodzin, stosując przymiotniki o znaczeniu przeciwstawnym

 • wykazuje wieloznaczność podanych przymiotników, dobierając do nich odpowiednie antonimy

 • stosując antonimy, zapisuje pary zdań tak, aby jedno zaprzeczało treści drugiego

 • poprawia związki frazeologiczne, zastępując błędnie użyte wyrazy ich antonimami

 • wyjaśnia, dlaczego antonimy pojawiają się tak często w przysłowiach

 • wyjaśnia celowość użycia antonimów w wierszu Jana Twardowskiego

Neologizmy. Rodzaje neologizmów

 • wyjaśnia, czym są neologizmy

 • rozróżnia i rozpoznaje neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne i zapożyczenia

 • nie nadużywa zapożyczeń w swoich wypowiedziach

 • podaje przykłady neologizmów słowotwórczych zawierających formanty:

 • -arka, -ista, -acz, -or

 • podaje słowa, od których powstały wyrazy złożone i wyjaśnia ich znaczenia

 • odgaduje wyraz na podstawie jego znaczeń

 • układa zdania z wyrazami w dwóch znaczeniach

 • dzieli podane wyrazy zapożyczone na dziedziny, w których są używane

 • korzystając ze słownika wyrazów obcych, określa, z jakich języków pochodzą podane wyrazy

 • wypisuje ze słownika wyrazów obcych słowa zaczerpnięte z języka hiszpańskiego, rosyjskiego oraz węgierskiego i układa z nimi zdania

 • wyjaśnia, w jaki sposób powstają poszczególne rodzaje neologizmów

 • ocenia zjawisko napływu neologizmów do współczesnego języka polskiego

 • podaje polskie odpowiedniki zbędnych zapożyczeń

 • ocenia zasadność użycia neologizmów w tekstach własnych, literackich i użytkowych

 • układa związki wyrazowe z neologizmami znaczeniowymi ilustrujące różnicę znaczeń

 • wyjaśnia znaczenia podanych wyrazów, używając wyłącznie polskich słów

 • proponuje inną nazwę właścicielom wymienionych placówek

 • przeredagowuje wybraną reklamę zawierającą neologizmy, mając na uwadze Ustawę o Języku Polskim

 • sporządza w formie tabeli słowniczek zapożyczeń

Neologizmy artystyczne

 • znajduje (podkreśla, wypisuje) neologizmy artystyczne w tekście literackim

 • wyjaśnia znaczenia neologizmów artystycznych

 • uzasadnia celowość użycia neologizmów artystycznych

 • wyjaśnia, czym są i jaką funkcję pełnią w tekście neologizmy artystyczne

 • omawia sposób powstania neologizmów artystycznych

 • interpretuje tekst literacki

 • formułuje pisemny wniosek na podany temat

Archaizmy i archaizacja języka

 • znajduje (podkreśla, wypisuje) archaizmy w tekście literackim

 • wyjaśnia znaczenia archaizmów na podstawie przypisów/słownika

 • zastępuje, korzystając z przypisów, archaizmy wyrazami współczesnymi

 • łączy wyrazy w związki frazeologiczne

 • tworzy współczesne formy gramatyczne wyrazów dawnych

 • redaguje wypowiedź na temat miłości do ojczyzny, używając współczesnego języka polskiego

 • pisze fragment pamiętnika w imieniu bohatera literackiego, starając się naśladować styl minionej epoki


 • wyjaśnia pojęcia: archaizm, archaizacja języka

 • wyjaśnia (także na podstawie kontekstu) znaczenia archaizmów/ związków frazeologicznych zawierających archaizmy

 • zastępuje archaizmy wyrazami współczesnymi

 • sporządza słowniczek archaizmów na podstawie poznanych utworów Jana Kochanowskiego

 • wypowiada się na temat funkcji stylistycznej archaizacji języka

 • archaizuje język bohatera literackiego

 • wymienia autorów, którzy dokonywali archaizacji języka swoich utworów

 • wymienia tytuły utworów, w których występują archaizmy

Dialekt, dialektyzmy i dialektyzacja języka

 • wymienia rejony Polski, w których zachowały się gwary

 • rozróżnia gwary: mazowiecką, kaszubską, podhalańską, śląską, mazurską

 • znajduje (podkreśla, wypisuje) dialektyzmy w tekście literackim

 • wyjaśnia, z czego wynikają różnice w języku, którym posługują się bohaterowie

 • wyjaśnia znaczenia dialektyzmów na podstawie przypisów

 • wyraża swoimi słowami główną myśl utworu

 • sporządza słowniczek słów, które w regionalnej odmianie brzmią inaczej niż w języku ogólnopolskim

 • wyjaśnia pojęcia: dialekt, gwara, dialektyzm, dialektyzacja

 • nazywa na podstawie podanego tekstu charakterystyczne cechy gwary mazowieckiej, kaszubskiej, podhalańskiej, śląskiej, mazurskiej

 • wyjaśnia znaczenia dialektyzmów

 • zastępuje dialektyzmy wyrazami zaczerpniętymi z języka literackiego

 • zastępuje dialektyzmy odpowiednikami z języka ogólnopolskiego

 • określa funkcję stylistyczną zjawiska dialektyzacji języka


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Powiązany:

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z chemii. Przedmiotowy system oceniania I wymagania edukacyjne (pso) z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (wso)

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z podziałem na wymagania podstawowe I ponadpodstawowe dla zespołu klasowego oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne z

Wymagania edukacyjne- katarzyma Mastalerczuk iconWymagania edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom