Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011
Pobierz 347.78 Kb.
NazwaRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011
strona1/6
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar347.78 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

w roku szkolnym 2010/2011


Przebieg ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkól Specjalnych w Brzezinach przez członków zespołu do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy przedstawionych poniżej obszarów.

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

- o procesach zachodzących w szkole,

- o zarządzaniu szkołą.

W roku szkolnym 2010/2011 w obrębie w/w obszarów do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej wyznaczone zostały następujące zagadnienia:

1.3. Uczniowie są aktywni.

2. 1. Szkoła ma koncepcję pracy.

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

2.5. Kształtuje się postawy uczniów.

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

W obszarach 1.3. i 4.1. dokonano analizy następujących problemów:

  1. Zaangażowanie uczniów w działalność samorządową.

4.1. Nauczyciele współpracują w zespołach.

Analiza pozwoliła na określenie dla poszczególnych przedmiotów ewaluacji pytań kluczowych, a następnie narzędzi badawczych i grup badawczych.


Badanie zostało zrealizowane w okresie 10-2010 - 12-2010 przez zespół nauczycieli ds. ewaluacji, w skład którego weszły: : D.Płuciennik, K.Gołębiowska, A.Gumola, A.Woźniakowska, M.Nowicka, A.Zielińska i M.Tyralska.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły: procesy zachodzące w szkole.


Wyniki ewaluacji

Obszar: Procesy zachodzące w szkole

Wymaganie: Szkoła ma koncepcje pracy

Komentarz:

Z przeprowadzonej analizy dokumentów, wynika, że szkoła posiada dokument określający koncepcję pracy szkoły. Koncepcję pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach zawiera Strategiczny Program Rozwoju Szkoły, Roczne Programy Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły oraz statuty poszczególnych szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach. Zaktualizowana koncepcja pracy szkoły została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w październiku 2010r. Koncepcja zawiera: misję i wizję szkoły, plan działań na dany rok, model absolwenta, ujęty w programie wychowawczym. Misją szkoły jest: „Wszechstronny rozwój osobowy ucznia ucznia we wszystkich jego wymiarach, rozbudzanie wiary we własne siły i przygotowywanie do samodzielnego życia, partnerstwo w relacjach ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, wysoka jakość usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”. Wizja jest elementem spójnym z misją, stąd jej brzmienie: „Nasza szkoła jest miejscem, gdzie uczeń czuje się bezpiecznie, dbamy o zdrowie i wszechstronny rozwój każdego dziecka we wszystkich jego wymiarach. Współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspierającymi opiekę i wychowanie, integrujemy uczniów ze środowiskiem. Nauczyciele prezentują wysoką jakość usług edukacyjnych, angażują się w to co robią”. W modelu absolwenta położony został nacisk na wykształcenie i wychowanie człowieka, który: wierzy we własne możliwości, wykazuje siłę woli, umie adekwatnie zachować się w różnych sytuacjach społecznych, umie dochodzić swoich praw, zna i potrafi korzystać z instytucji i urzędów państwowych, umie się zaprezentować, umie być sobą akceptuje siebie, umie współpracować z innymi, jest kulturalny, umie odróżniać dobro od zła, umie dokonywać świadomych wyborów i zna cel swojego życia, jest obowiązkowy i odpowiedzialny w podejmowaniu różnych życiowych ról. Naczelne cele szkoły, zawarte w programie wychowawczym brzmią następująco: „Biorąc współodpowiedzialność za dobro wychowanków będziemy we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym dążyć do:

 1. wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia we wszystkich jego wymiarach,

 2. przygotowania do kształcenia zawodowego,

 3. rozbudzania wiary we własne możliwości, by pozwolić dziecku pewniej znaleźć się w otaczającym świecie.

Cele główne koncepcji pracy szkoły to:

 • poprawa bazy lokalowo - dydaktycznej szkoły w celu optymalizacji warunków działalności szkoły, zapewnienia wszechstronnego, pełnego rozwoju indywidualnego każdego ucznia,

 • pozyskiwanie nowego sprzętu (rekreacyjnego) w celu zapewnienia wielopłaszczyznowego rozwoju ucznia,

 • organizacja procesu edukacji umożliwiająca pełną realizację podstaw programowych, zadań szkoły specjalnej oraz celów edukacyjnych na poszczególnych poziomach kształcenia,

 • realizacja i kontynuacja działań w ramach programu „Szkoła bez przemocy” w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowania u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • realizacja zadań doradcy zawodowego w celu ukierunkowania „drogi zawodowej” uczniów,

 • realizacja innowacji pedagogicznych w celu wzbogacenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych,

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju zawodowego i planowania dalszego kształcenia uczniów,

 • diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców oraz środowiska lokalnego w zakresie współpracy ze szkołą,

 • aktywizacja działań Rady Rodziców poprzez stały kontakt z koordynatorem d/s współpracy z rodzicami,

 • włączanie rodziców i środowiska lokalnego w szeroko pojęte życie szkoły,

 • upowszechnianie osiągnięć uczniów, nauczycieli (szkoły).

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 98% nauczycieli zdecydowanie czuje się współautorem koncepcji pracy szkoły, a tylko 2 % raczej tak. Z analizy przeprowadzonej ankiety wynika, że 100% badanych wskazuje główne założenia koncepcji pracy szkoły tj.:
- poprawa bazy lokalowej, wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z podstawą programową i ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, kształtowanie właściwych postaw uczniów – modelu absolwenta, zorganizowane współdziałanie nauczycieli w zakresie budowania procesów edukacyjnych.

Większość nauczycieli wie również, że koncepcja pracy szkoły zawiera, następujące zapisy: szkoła respektuje normy społeczne, a uczniowie są aktywnymi uczestnikami życia szkoły; współpracujemy z rodzicami angażując ich w życie szkoły, wdrażamy uczniów w życie szkoły: samorząd uczniowski, konkursy szkolne i pozaszkolne; organizujemy edukację z zakresu doradztwa zawodowego.

Z analizy ankiet wynika, że 100 % badanych nauczycieli podaje, że koncepcja pracy szkoły została zatwierdzona na radzie pedagogicznej, czego potwierdzeniem jest zapis w protokolarzu zebrań Rady Pedagogicznej.

Z przeprowadzonej analizy dokumentów zawierających koncepcję pracy szkoły wynika, że zgodnie z wypracowaną procedurą budowy programu rozwoju szkoły na dany rok, we wrześniu każdego roku zespół nauczycieli dokonuje analizy priorytetów ŁKO i ME, wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku poprzednim oraz celów strategicznych w rozwoju szkoły, a następnie uszczegóławia je na dany rok szkolny. Kolejnym etapem pracy jest rozpisanie celów szczegółowych na zadania do realizacji, czyli stworzenie przez zespół planu realizacji zadań prowadzących do osiągnięcia konkretnego celu w danym roku szkolnym, w ujęciu tabelarycznym: cel, zadanie do realizacji, forma realizacji, odpowiedzialni, termin realizacji. Każdy cel jest ukierunkowany na realizację koncepcji rozwoju szkoły. Następnym etapem pracy jest wypracowanie projektu monitorowania, czyli określenie źródeł informacji o poszczególnych zadaniach, następnie sformułowanie wniosków i nakreślenie projektu ewaluacji realizacji poszczególnych zadań. W tym celu zespół buduje pytania kluczowe, dające obraz stopnia realizacji zadań, określał kryteria ewaluacji, metody i sposoby ewaluacji, dobierał narzędzia badawcze, wykorzystywane w trakcie ewaluacji, ukonkretniał terminy. Kolejnym etapem pracy zespołowej jest konstruowanie narzędzi badawczych takich jak: kwestionariusze ankiet, arkusze analizy dokumentów, scenariusze wywiadu, arkusze lustracji. Z wykorzystaniem stosownych narzędzi badawczych, dobieranych do grupy badawczej, każdego roku w maju dokonywana jest ewaluacja planu rocznego. Następnie odbywa się analiza wyników badań pod kątem osiągania założonych celów w mierzonym obszarze rozwoju szkoły, a na podstawie przeprowadzonej analizy formułowane są wnioski. W czerwcu odbywa się prezentacja wyników pracy zespołu przed organami szkoły. We wrześniu 2009r. zespół dokonał ewaluacji celów ujętych w Strategicznym Programie Rozwoju Szkoły. Wnioski posłużyły do wypracowania koncepcji rozwoju szkoły na kolejne lata. Szkoła nie tylko ma koncepcję pracy, ale działa zgodnie z nią. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana. W modyfikacji uczestniczy głównie rada pedagogiczna.

Diagnoza potrzeb uczniów ukierunkowała działania szkoły na zadania dotyczące powiększenia bazy lokalowej o nową salę do zajęć artystycznych i wyciszających oraz stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy szkole i wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej pod kątem zainteresowań czytelniczych uczniów. Włączanie rodziców w szeroko pojęte życie szkoły, aktywny udział rodziców w przedstawieniach szkolnych oraz stworzenie grupy wsparcia dla rodziców to wnioski z posiedzeń rady rodziców, które także wzbogaciły koncepcję pracy szkoły.

Podstawową zmianą dokonaną w koncepcji pracy szkoły w ciągu ostatniego roku jest wzbogacenie oferty pomocy pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli o funkcję pedagoga szkolnego, realizacja zadań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych i społecznych naszych uczniów poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów unijnych.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy jest znana uczniom (tym, którzy mają świadomość tego, co to jest koncepcja działań) i akceptowana przez nich. Uczniowie w wywiadzie grupowym stwierdzili, że w szkole panuje miła atmosfera, czują się w niej bezpiecznie, mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Osiągając sukcesy na miarę swych możliwości są zauważani i wyróżniani.

Powyższa koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich. Rodzice wskazali, że mają możliwość wyrażenia swojej opinii za pomocą ankiet i na spotkaniach rady rodziców. Ich zdaniem duży nacisk kładzie się na edukację dzieci i pokazywanie pozytywnych wzorców. Nauczyciele pomagają dzieciom, rozwijają ich zainteresowania, przygotowują również do samodzielnego życia w przyszłości. Szkoła jest otwarta na uwagi rodziców, cechuje ją jawność działań oraz dobry przepływ informacji miedzy nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Jej praca ukierunkowana jest na właściwy rozwój uczniów, ich uczestnictwo w realizacji programów unijnych. Sposób pracy szkoły jest dostosowany do potrzeb uczniów i lokalnego środowiska.

Informacje na temat koncepcji pracy szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły, na gazetkach szkolnych, w dokumentach znajdujących się w bibliotece.

Z wyżej przedstawionych argumentów wynika, że wymaganie to jest spełnione na wysokim poziomie.


1. Szkoła nie tylko ma koncepcję pracy, ale działa zgodnie z nią. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana. W modyfikacji uczestniczy głównie rada pedagogiczna.

2. Należy zaktywizować rodziców i uczniów na etapie modyfikowania koncepcji pracy szkoły.


Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej

Komentarz:

Po dokonaniu analizy:

 • ankiet skierowanych do nauczycieli ZSS w Brzezinach,

 • wywiadu z dyrektorem szkoły

ustalono, że oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. W opinii nauczycieli i dyrektora w programach nauczania wykorzystywane są wszystkie elementy podstawy programowej.

W odniesieniu do uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim (na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum) - uwzględnia się treści, cele, osiągnięcia, wymagania ogólne i szczegółowe, umiejętności, warunki realizacji. Przygotowuje się również uczniów do osiągania standardów egzaminacyjnych.

W odniesieniu do uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym (na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum i SSPdP) - uwzględnia się wskazania ogólne, cele edukacyjne, zadania szkoły, treści nauczania i osiągnięcia.

Zarówno dyrektor jak i nauczyciele potwierdzili, że tworzone w szkole: szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki oraz oferta zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych) są spójne i wynikają z podstawy programowej.

Szkolny program wychowawczy wynika z założeń podstawy programowej i jest osadzony w realiach szkolnej rzeczywistości, gdyż musi uwzględniać potrzeby i możliwości dzieci - odbiorców. Podobnie program profilaktyki, jest on spójny z programem wychowawczym i kalendarium imprez. Kalendarium zostało stworzone właśnie po to, aby realizować zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz współpracować z rodzicami. Ponadto realizuje się zadania wynikające z wielopłaszczyznowego i wilozadaniowego konkursu “Bank Klas”, a także szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (opisanych w dalszej części- pkt. 4)

Zgodnie z zapisami podstawy programowej oferta ta zapewnia uczniom udział w zajęciach wspierających ich rozwój, wspiera kształcenie ogólne, rozwija psychofizyczną sprawność, zdolność do odniesienia sukcesu, rozwija zainteresowania, sprawność manualną, usprawnia funkcjonowanie ucznia oraz kondycję fizyczną, wspomaga samodzielność społeczną, wdraża do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętnego samodzielnego wypoczynku i rekreacji.

Po analizie ankiety skierowanej do nauczycieli oraz wywiadu z dyrektorem, stwierdza się, że obowiązujące programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową:

Nauczyciele tworzą indywidualne programy nauczania:

 • programy nauczania dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 • tworzenie IPET dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podręczniki dostosowane są do nowej podstawy programowej:

 • w odniesieniu do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia specjalnego, opracowanych zgodnie z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2009.Nr 4, poz.17 ), ponadto

 • tworzone są indywidualne kart pracy dostosowane do możliwości poznawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Na podstawie analizy ankiety skierowanej do nauczycieli:

Wszyscy nauczyciele diagnozują potrzeby edukacyjne uczniów, stosując wypracowane przez siebie karty diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności uczniów, ponadto wspierają się ankietami skierowanymi do rodziców (badającymi potrzeby edukacyjne, specjalistyczno-terapeutyczne oraz opiekuńczej, analizują dokumentację i wskazówki Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, współpracują w zespołach ds. rewalidacji indywidualnej. Prowadzą stałe obserwacje dzieci oraz rozmowy z nimi na temat ich potrzeb.

Na podstawie analizy ankiety skierowanej do rodziców:

Na pytanie: Jakie są potrzeby edukacyjne Pana(i) dziecka? aż 53% ( 16 z 30 ankietowanych ) nie udzieliło odpowiedzi. Wśród wymienionych potrzeb znalazły się:

 • nauka czytania, pisania, liczenia,

 • nauka umiejętności przyrodniczych,

 • zajęcia na pływalni,

 • gotowanie,

 • nauka tańca,

 • nauka śpiewu, grania na instrumentach,

 • nauka samodzielności,

 • terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,

Potrzeby uczniów wymienione przez rodziców znajdują odzwierciedlenie w realizowanych treściach wynikających z podstawy programowej, realizacji zajęć specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole.

Na podstawie wywiadu grupowego z uczniami:

Wśród wymienionych przez uczniów potrzeb edukacyjnych znalazły się:

 • więcej muzyki, gry na instrumentach,

 • więcej tematów z historii i geografii ( uczniowie SSPdP),

 • więcej zajęć z wychowania fizycznego,

 • więcej zajęć informatycznych,

 • mniej godzin lekcyjnych,

 • dłuższe przerwy.

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu potrzeby edukacyjne naszych uczniów wynikają z chęci rozwoju własnych zainteresowań.

Oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z potrzebami uczniów. Według wszystkich ankietowanych nauczycieli opiera się ona na rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów.

Najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów według nich to:

 • tworzenie dobrej bazy lokalowej dostosowanej do potrzeb uczniów,

 • pomoc specjalistyczna umożliwiająca wszechstronny rozwój uczniów,

 • wyczerpująca, spójna z PPP oferta zajęć edukacyjnych, specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych,

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 • praktyki uczniowskie w SSPdP,

 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,

 • realizacja projektów unijnych,

 • projekt “Radosna szkoła”.

Wszyscy ankietowani nauczyciele oraz dyrektor szkoły w wywiadzie mocno zaakcentowali rolę zajęć pozalekcyjnych, kierowanych do wszystkich uczniów naszej szkoły:

 • Dotyczą one realizacji zadań wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 i są to np. Klub Europejski, koło religijne, spotkania harcerskie, koło sportowe, koło prac ręcznych, koło teatralne, koło j.niemieckiego, zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, zajęcia z ekologii, zajęcia czytelniczo-medialne z elementami dziennikarstwa, zajęcia socjoterapeutyczne.

 • Ponadto w ostatnich dwóch latach szkoła realizowała dwa projekty „Rośnij dla Europy !!!” oraz „Sprawna integracja niepełnosprawnych”.

W ramach pierwszego wyrównywane były ich szanse edukacyjne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami w formie zajęć specjalistycznych oraz udział w zajęciach o charakterze pozalekcyjnym realizowanych jako klub europejski, zajęcia na pływalni oraz aerobik. Inne formy realizowane w ramach tego projektu, uwzględniające potrzeby uczniów to turniej sportowy, konkurs Eurowizji oraz piknik z plenerem malarskim. Zaspokajanie potrzeb kulturowych i turystyczno krajoznawczych to wyjazdy na wycieczki szlakiem Euro 2012 oraz regularne imprezy teatralne.

W ramach drugiego realizacja potrzeb uczniów odbywała się w formie:

 • udziału w imprezach integracyjnych na terenie miasta i województwa zapewniających potrzebę kontaktu ze środowiskiem lokalnym oraz budujących poczucie własnej wartości;

 • udziału w imprezach kulturalnych zaspokajających potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze;

 • udziału w warsztatach szkła artystycznego w Starowej Górze rozwijającego zdolności i predyspozycje w kierunku plastyki;

 • udziału w piknik integracyjnym rozwijającym m.in. predyspozycje teatralne

 • udziału w żywej lekcji historii rozbudzającej zainteresowania dziejami naszego kraju;

 • udziału w turniejach sportowych dających poczucie własnej wartości na bazie sprawności fizycznej.

Diagnozując specjalne potrzeby edukacyjne, wskazania PPP, obserwacje nauczycieli, wywiady z rodzicami w ofercie szkoły znalazły się zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, korekcyjno–kompensacyjne, socjoterapeutyczne, biblioterapeutyczne z elementami edukacji medialnej, dydaktyczno–wyrównawcze z bloku humanistycznego i bloku matematyczno– przyrodniczego.

Według ankietowanych rodziców 37% uczniów zdecydowanie chętnie i 30% raczej chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Zdecydowana większość rodziców uważa, że oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z potrzebami ich dzieci. Na pytanie: Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Pana(i) dziecka? 50 % ankietowanych odpowiedziało - raczej tak, a 47% - zdecydowanie tak.

Prowadzone badania (wywiad z dyrektorem, ankieta skierowana do nauczycieli) potwierdziły, że oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Dyrektor w wywiadzie wskazał na uspołecznianie uczniów w celu podnoszenia komunikatywności, na nauczanie języków obcych na lekcjach (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) i zajęciach dodatkowych (wszyscy chętni - dotyczy również dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym), pracę w zespole, wykorzystywanie technologii informacyjnej, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, umiejętność samoprezentacji i autoreklamy, asertywność i kreatywność oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce, a także korzystania z informacji. Utworzenie funkcji doradcy zawodowego, który gromadzi dokumentację związaną z projektowaniem aktywności zawodowej uczniów na bazie prowadzonych z nimi rozmów i wspomaga podejmowanie trafnych życiowych decyzji przez młodzież ZSS w Brzezinach. Współpraca PUP i PPP w Brzezinach.

Ponadto dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim:

 • nawiązanie kontaktu z ZSP nr 2 w celu zapewnienia płynności nauczania dla absolwentów gimnazjum,

 • korzystanie z ofert „dni otwartych” szkół zawodowych w Łodzi, Koluszkach, Skierniewicach.

W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym wprawdzie możliwości szkoły w zakresie zaspokajania potrzeb rynku są ograniczone ze względu na niepełnosprawności dzieci, ale szkoła nie hamuje ich rozwoju zawodowego, czego dowodem jest:

 • zorganizowanie nauczania na etapie ponadgimnazjalnym – SSPdP,

 • organizowanie praktyk pozaszkolnych zgodnie z aspiracjami i zainteresowaniami zawodowymi uczniów w restauracji "Smakosz", cukierni „Krychniak”,

 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami – cukiernia” Krychniak”,

 • bliska współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Brzezinach.

Nauczyciele (w ankiecie skierowanej do nich) potwierdzili to, wskazując jeszcze na takie umiejętności, które kształtują kompetencje potrzebne na rynku pracy jak;

 • ocena siebie i innych,

 • właściwe zachowanie się w rożnych sytuacjach życiowych,

 • umiejętności organizacyjne,

 • redagowanie pism użytkowych.

 • twórcze rozwiązywanie konfliktów,

 • diagnozowanie preferencji zawodowych,

 • przestrzeganie dyscypliny pracy,

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy,

 • organizowane są wyjścia do lokalnych instytucji: ośrodek zdrowia, poczta, straż pożarna.

W ZSS w Brzezinach monitoruje się realizację podstawy programowej na poziomie planowania, realizacji i efektów.

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez dyrektora szkoły. Z przeprowadzonego z nim wywiadu wynika, że przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku szkolnego nauczyciele analizują jego zgodność z podstawą programową, analizie poddaje się również plany pracy nauczycieli (dotyczy nauczania uczniów z up. um. w st. lekkim).

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor prowadzi w tym zakresie analizę szkolnej dokumentacji, zapisów w dziennikach lekcyjnych, obserwację zajęć.

Nauczyciele dodatkowo zwrócili uwagę na ustawiczną obserwację zachowań uczniów i ocenę stopnia osiągania zakładanych celów.

Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów.

Z wywiadu grupowego z uczniami wynika, jednogłośnie , że uczniowie mają możliwość wpływania na to, w jaki sposób się rozwijają. Jako przykłady podali tu:

 • „że mogą więcej się uczyć i wiedzieć i mają na to wpływ, bo współpracują z panią”

 • „ dużo własnych pomysłów jest realizowanych na lekcjach”- dotyczy SSPdP

 • „ jesteśmy starsi, dorośli, coraz więcej umiemy i wiemy”

 • „ możemy sami decydować, co chcemy gotować i sami przynosimy przepisy”

 • „możemy chodzić na basen”

 • „ planujemy dyskoteki”

 • „wyjeżdżamy na imprezy do zaprzyjaźnionych szkół w Koluszkach i zapraszamy do szkoły wybranych gości”

 • inicjowanie interesujących uczniów rozmów, często na tematy nieporuszane w ich rodzinnych domach - związane z dojrzewaniem, seksualnością, problemami pierwszych miłości.

Ponadto wszyscy objęci wywiadem uczniowie (20) potwierdzili, że dzielą się z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły swoimi pomysłami na to, co chcieliby w niej robić. Wśród wymienionych tu przykładów znalazły się m.in.:

 • zajęcia w sali komputerowej,

 • realizowanie zajęć muzyki z rytmiką w sali doświadczania świata,

 • realizowanie zajęć wychowania fizycznego w sali terapii ruchowej, więcej zajęć na świeżym powietrzu,

 • dyskoteki szkolne,

 • umieszczanie uroczystości szkolnych i klasowych na stronie WWW (np. urodziny dzieci).

Uczniowie przyznali, że zdecydowana większość ich pomysłów jest realizowana przez szkołę, potwierdza to również w wywiadzie dyrektor i nauczyciele, dotyczy to m. in.: zaspokojenia potrzeby organizacji czasu wolnego uczniów na przerwach śródlekcyjnych poprzez uruchomienie szkolnego radiowęzła. Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przed szkołą wynikające z potrzeby wyładowania dużej aktywności uczniów. Ponadto tematyka zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z wcześniejszą diagnozą zainteresowań uczniów.

Natomiast wśród niezrealizowanych pomysłów uczniowie wymienili brak palarni w szkole (jest to niemożliwe zgodnie z obowiązującym prawem oraz celem wychowawczym programu profilaktyki o zapobieganiu powstawania uzależnień u uczniów).

Diagnozowane potrzeby uczniów i ich interpretacja wymaga modyfikowania procesu oferty zajęć i działań nakierowanych na dziecko i jest stale poszerzana o nowe ich rodzaje. W ostatnim czasie oferta szkoły zwiększyła się o biblioterapię, arteterapię , dogoterapię i socjoterapię, zgodnie z wynikami ewaluacji procesu diagnozowania potrzeb uczniów. Nauczyciele ZSS w Brzezinach wychodząc na przeciw tym potrzebom doskonalą swoje kompetencje w tym zakresie na kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Świadczy to o tym, że szkoła wychodzi na przeciw potrzebom uczniów, a zmiany wprowadzone w ofercie szkolnej umożliwiają uczniom pełniejszy rozwój. Potwierdzają to także rodzice, ponieważ na pytanie ankietowe: Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje Pana(i) dziecka? aż 47% odpowiedziało: zdecydowanie tak, natomiast pozostałe 53% - raczej tak.

W opinii dyrektora w szkole w zasadzie cały czas wprowadza się działania edukacyjne o nowatorskim rozwiązaniu programowym, gdyż nauczyciele sami opracowują indywidualne programy do pracy z dziećmi, dostosowują również formy pracy, metody, jak również dobierają pomoce dydaktyczne tak, aby umożliwić każdemu dziecku rozwój na miarę jego możliwości, opracowują również indywidualne karty pracy dla dzieci, na poziomie gimnazjum jest to m.in.: stosowanie metod aktywnych, praca w grupach, metoda projektu, elementy lekcji kreatorskich.

Ponadto zarówno według dyrektora, jak i nauczycieli nowatorski charakter mają realizowane innowacje pedagogiczne dotyczące „Budowanie świadomości własnych praw w oparciu o znajomość praw człowieka” oraz „Kształtowania  postawy  tolerancji w oparciu o prawa człowieka”.

Działaniami nowatorskimi można określić również cykl spotkań z pedagogiem szkolnym w dwóch grupach wiekowych poświęconych tematyce antynikotynowej, cykliczny udział uczniów w integracyjnych spotkaniach muzycznych w SP nr 1 w Brzezinach, udział w turniejach sportowych organizowanych przez SOSW w Stemplewie oraz coroczny udział naszych artystów w przeglądzie teatralnym w Sieradzu.

Tak dyrektor jak i nauczyciele jako nowatorskie uważają prowadzone w szkole wszechstronne zajęcia pozalekcyjne, które wynikają z potrzeb zgłaszanych przez uczniów i dotyczących rozwijania ich zainteresowań, jak np.: Klub Europejski, koło religijne, spotkania harcerskie, koło sportowe, koło prac ręcznych, koło teatralne, koło j. niemieckiego, zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, zajęcia z ekologii, zajęcia czytelniczo-medialne z elementami dziennikarstwa, zajęcia socjoterapeutyczne.

  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Bielicach w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w koku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnetrznej w roku szkolnym 2011/2012 szkoła podstawowa nr 1 w rajczy

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconWyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconPlan ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011, II semestr

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom