Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011
Pobierz 347.78 Kb.
NazwaRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011
strona3/6
Data konwersji25.09.2012
Rozmiar347.78 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

Wszyscy nauczyciele ZSS w Brzezinach współpracują przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych.

Na etapie planowania pracy wspólnie tworzą Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne (11 nauczycieli), planują pracę dydaktyczno – wychowawczą z uczniem w z.e.t. (7 nauczycieli), planują pracę dydaktyczno – wychowawczą z uczniem nauczanym indywidualnie (3 nauczycieli), tworzą arkusze diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów w SSPdP, z.e.t., gimnazjum, przygotowują wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania uczniów, tworzą programy profilaktyczno – wychowawcze, włączają się w planowanie działań pedagoga, działań profilaktycznych, współtworzą koncepcję pracy szkoły.

Jako członkowie zespołu ds. rewalidacji wspólnie - realizują zajęcia specjalistyczne w stosunku do uczniów danego zespołu i klasy.

W ramach współpracy zespołów ds. nauczania uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, nauczyciele określają na początku każdego roku szkolnego kierunki pracy z danym uczniem, a w SSPdP kierunki w zakresie kształcenia zawodowego, diagnozują potrzeby uczniów w zakresie zajęć opiekuńczych rozwijających zainteresowania, zapewniają zajęcia opiekuńcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań, określają poziom możliwości uczniów, organizują uroczystości i akademie szkolne.

W ramach współpracy zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczyciele ustalają zestaw programów nauczania dla danego oddziału, organizują konkursy sprawności językowych (w ramach współpracy nauczyciela języka polskiego i nauczyciela bibliotekarza)

Jako członkowie zespołów funkcjonujących w szkole wspólnie rozwiązują trudne sytuacje dotyczące wychowanków.

Wszyscy ankietowani nauczyciele, wspólnie analizują procesy edukacyjne podczas posiedzeń rad pedagogicznych.

Jako członkowie zespołu ds. nauczania uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy, analizują wszelkie działania w zakresie opieki, wychowania i edukacji na podstawie prac zespołu (3 nauczycieli), analizują osiągnięcia uczniów w obszarze wiedzy i umiejętności (3 nauczycieli), monitorują motywację do nauki, monitorują możliwości uczniów (mocne i słabe strony), dokonują monitoringu i ewaluacji IPET i ustalają kierunki dalszej pracy, analizują metody i formy pracy z uczniem (2 nauczycieli).

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dokonują w miarę potrzeb analizy i modyfikacji zestawu programów nauczania, dokonują analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (2 nauczycieli), dokonują analizy wyników egzaminu po szkole podstawowej (1 nauczyciel), dokonują analizy osiągnięć uczniów.

Wszyscy nauczyciele będący członkami zespołów ds. rewalidacji indywidualnej, wychowania, bezpieczeństwa, promocji zdrowia, zespołu samokształceniowego, oraz powoływanych okazjonalnie zespołów zadaniowych, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej wspólnie dokonują analizy pracy w/w zespołów. Analizują efekty nauczania i wychowania, dokonują oceny bezpieczeństwa uczniów, analizy potrzeb uczniów w zakresie zajęć specjalistycznych, w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

Nauczyciele dokonują analizy procesów edukacyjnych wspólnie z innymi nauczycielami – w zależności od potrzeb (4 nauczycieli), dwa razy w roku: w formie oceny wielospecjalistycznej (6 nauczycieli) i w formie analizy postępów semestralnych i końcoworocznych (4 nauczycieli)

Po dokonaniu analizy ankiet przeznaczonych dla nauczycieli ustalono:

ankietowani nauczyciele wspierają innych w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych (jeden nauczyciel nie udziela wsparcia innym),

nauczyciele udzielają sobie wsparcia w zakresie:

- dzielenia się doświadczeniami,

- wymiany doświadczeń,

- proponowania lektur,

- w ramach współpracy zespołu wspólnego szukania rozwiązań zaistniałych problemów dotyczących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie gimnazjum,

- dzielenia się własną wiedzą i wspierania nauczycieli stażystów,

- prowadzenia zajęć otwartych,

- przygotowywania referatów w ramach WDN,

- dzielenia się kartami pracy indywidualnej i innymi wypracowanymi narzędziami,

- wspólnego tworzenia kart pracy,

- ustalania i wyboru sposobów pracy z uczniem – analiza i wnioski (wszyscy nauczyciel pracujący z danym dzieckiem),

- tworzenia programów i planów pracy,

- proponowania różnego rodzaju ćwiczeń specjalistycznych (ćwiczenia logopedyczne) możliwych do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych,

- realizacji zadań Banku Klas,

- realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i wychowania,

- dostarczania własnych spostrzeżeń dotyczących mocnych i słabych stron dziecka,

ankietowani nauczyciele otrzymują wsparcie od innych nauczycieli w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, nauczyciele otrzymują wsparcie w zakresie:

- wymiany doświadczeń,

- wskazywania lektur,

- pomocy podczas organizowania imprez,

- wspólnego rozwiązywania problemów podczas spotkań WDN,

- możliwości korzystania z intelektu i bogactwa wiedzy p. Agnieszki Zielińskiej,

- możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu,

- korzystania z kart pracy przygotowanych przez innych nauczycieli,

- współtworzenia kart pracy,

- pomoc przy tworzeniu programów i planów,

- współpracy w zespołach,

- wprowadzania działań nowatorskich,

- możliwości korzystania z wiedzy wychowawców aby poznać możliwości uczniów,

- dwóch nauczycieli nie określiło rodzajów otrzymywanego wsparcia.

Po dokonaniu analizy ankiety przeznaczonej dla dyrektora ustalono:

► nauczyciele wspólnie organizują procesy edukacyjne: opracowują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, opracowują kierunki zajęć rewalidacyjnych, wspólnie prowadzą prelekcje, warsztaty, apele okolicznościowe, wycieczki edukacyjne, turnieje wiedzowe, konkursy w ramach Banku Klas, prezentują treści edukacyjne na gazetkach szkolnych, w Nasze Gazecie, na stronie internetowej,

► nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych

- wymieniają się spostrzeżeniami i wnioskami z obserwacji poziomu funkcjonowania uczniów ich mocnych i słabych stron,

- wymieniają się sposobami motywowania i rozbudzania zainteresowań u uczniów,

► nauczyciele wspierają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych: we wspólnym oddziaływaniach mających na celu przybliżenie i nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i w społeczeństwie przez uczniów, w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów, podczas codziennych zajęć w pracowniach,

► zmiany dotyczące procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych decyzji nauczycieli: planowanie zajęć w terenie na działce szkolnej, organizowanie międzyklasowych warsztatów na temat praw dziecka, ćwiczenie praktycznych umiejętności poprzez przygotowywanie uroczystości Wigilii szkolnej, Wielkanocy, imienin klasowych.

Nauczyciele ZSS w Brzezinach wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Nauczyciele udzielają sobie wsparcia i otrzymują wsparcie w zakresie:

- dzielenia się i wymiany doświadczeń (6 nauczycieli)

- proponowania lektur (3 nauczycieli)

- w ramach współpracy zespołu wspólnego szukania rozwiązań zaistniałych problemów

dotyczących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

na poziomie gimnazjum

- dzielenia się własną wiedzą i wspierania nauczycieli stażystów (5 nauczycieli)

- prowadzenia zajęć otwartych

- przygotowywania referatów w ramach WDN

- dzielenia się kartami pracy indywidualnej i innymi wypracowanymi narzędziami

- wspólnego tworzenia kart pracy (4 nauczycieli)

- ustalania i wyboru sposobów pracy z uczniem – analiza i wnioski (wszyscy nauczyciele

pracujący z danym dzieckiem) (4 nauczycieli)

- tworzenia programów i planów pracy

- proponowania różnego rodzaju ćwiczeń specjalistycznych (ćwiczenia logopedyczne)

możliwych do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych

- realizacji zadań Banku Klas

- realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i wychowania

- dostarczania własnych spostrzeżeń dotyczących mocnych i słabych stron dziecka

- pomocy podczas organizowania imprez (3 nauczycieli)

- wspólnego rozwiązywania problemów podczas spotkań WDN (3 nauczycieli)

- możliwości korzystania z intelektu i bogactwa wiedzy p. Agnieszki Zielińskiej (3 nauczycieli)

- możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu (4 nauczycieli)

- korzystania z kart pracy przygotowanych przez innych nauczycieli (6 nauczycieli)

- pomoc przy tworzeniu programów i planów

- współpracy w zespołach

- wprowadzania działań nowatorskich

- możliwości korzystania z wiedzy wychowawców aby poznać możliwości uczniów

- dwóch nauczycieli nie określiło rodzajów otrzymywanego wsparcia

- jeden nauczyciel nie udziela wsparcia

Na podstawie opinii dyrektora szkoły ustalono, że nauczyciele wspólnie organizują procesy edukacyjne:

- opracowują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,

- opracowują kierunki zajęć rewalidacyjnych,

- wspólnie prowadzą prelekcje, warsztaty, apele okolicznościowe, wycieczki edukacyjne, turnieje wiedzowe, konkursy w ramach Banku Klas, prezentują treści edukacyjne na gazetkach szkolnych, w Nasze Gazecie, na stronie internetowej;

współpracują przy analizie procesów edukacyjnych:

- wymieniają się spostrzeżeniami i wnioskami z obserwacji poziomu funkcjonowania

uczniów ich mocnych i słabych stron,

- wymieniają się sposobami motywowania i rozbudzania zainteresowań u uczniów wspierają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych,

- we wspólnym oddziaływaniach mających na celu przybliżenie i nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i w społeczeństwie przez uczniów,

- w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów,

- podczas codziennych zajęć w pracowniach,

wynikiem wspólnych decyzji nauczycieli są zmiany dotyczące procesów edukacyjnych

- planowanie zajęć w terenie na działce szkolnej,

- organizowanie międzyklasowych warsztatów na temat praw dziecka,

- ćwiczenie praktycznych umiejętności poprzez przygotowywanie uroczystości Wigilii szkolnej, Wielkanocy, imienin klasowych.

Po dokonaniu analizy ankiet przeznaczonych dla nauczycieli ustalono:

wszyscy ankietowani nauczyciele uważają że zmiany dotyczące procesów edukacyjnych efektem wspólnych decyzji nauczycieli, efektem wspólnych decyzji nauczycieli zmiany dotyczące następujących procesów edukacyjnych:

- ewaluacja IPET (5 nauczycieli)

- projektowanie działań nauczycieli w zakresie aktywizacji intelektualnej, uspołecznienia, planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej

- w odniesieniu do uczniów nauczanych na poziomie gimnazjum np. wspólne konkursy międzyklasowe, wprowadzenie karty rejestrującej kontakty z rodzicami w zakresie ich konsultacji dotyczących edukacji uczniów:

- tworzenie nowych konkursów, wspólnych imprez, realizowanie tematów lekcji,

- tworzenie programów profilaktycznych,

- tworzenie kart oceniania,

- przygotowywanie imprez szkolnych, które stają się szkolną tradycją (2 nauczycieli),

- opracowanie koncepcji pracy szkoły,

- organizowanie zajęć opiekuńczych zgodnie z potrzebami uczniów,

- opracowanie procedur w sytuacjach zagrożeń,

- 5 nauczycieli nie wymieniło zmian będących efektem wspólnych decyzji.


1. Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że zmiany dotyczące procesów edukacyjnych efektem ich wspólnych decyzji. Zmiany te dotyczą: ewaluacji IPET, projektowania działań nauczycieli w zakresie aktywizacji intelektualnej, uspołecznienia, planowania pracy dydaktycznowychowawczej, organizowania wspólnych konkursów na poziomie danej szkoły, wprowadzenia nowy dokumentów na poziomie jednej szkoły lub zespołu, tworzenia nowych konkursów, imprez szkolnych, które stają się uroczystościami cyklicznymi, tworzenia programów profilaktycznych, kart oceniania, opracowania koncepcji pracy szkoły, organizowania zajęć dla uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, opracowania procedur w sytuacjach zagrożenia.

2. Nauczyciele ZSS w Brzezinach wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Nauczyciele udzielają sobie wsparcia i otrzymują wsparcie.

3. Można zaktywizować wymianę doświadczeń warsztatowych międzystarszymi doświadczeniem nauczycielami, amłodszymipoprzez lekcje koleżeńskie.

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Bielicach w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w koku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnetrznej w roku szkolnym 2011/2012 szkoła podstawowa nr 1 w rajczy

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconWyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconPlan ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011, II semestr

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom