1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem
Pobierz 39 Kb.
Nazwa1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem
Data konwersji26.09.2012
Rozmiar39 Kb.
TypDokumentacja

Name_________________________________

Class__________

Total
50Language and Skills Test 2a Units 3&4

Vocabulary & Grammar

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem.

0 play badminton/skiing/football

1 shoe/music/news shop

2 fire/post/police station

3 do running/karate/judo

4 go gymnastics/rowing/swimming

/ 4

2 Uzupełnij brakujące litery w wyrazach należących do podanych kategorii.

Sports: golf, rugby, v _ _ _ _ _ _ _ _ _

Body: head, arm, l _ _

In town: school, cinema, h _ _ _ _ _ _ _

Shops: stationery shop, bookshop, p _ _ _ _ _ _ _

Illnesses: a cold, a headache, a s _ _ _ leg

Rooms: hall, bedroom, b _ _ _ _ _ _ _

/ 6

3 Zastąp podkreślone przymiotniki odpowiednimi przymiotnikami z ramki.

interesting polluted brilliant famous terrible

0 We’ve got some pretty museums in my city. interesting

1 The weather here is fantastic. It’s cold and it rains all the time. _____________

2 The music at the concert was shy. I loved it! _____________

3 Many people come to London to see the good-looking London Eye. _____________

4 My city is very exciting, but it is also interesting. There is a lot of traffic. _____________

/ 2

4 Z podanych wyrazów ułóż zdania z can.

0 well/Heather/speak/can/quite/English/.

Heather can speak English quite well.

1 teacher/the/play/can/piano?/your/

________________________________________

2 well/very/I/cycle/can’t/.

________________________________________

3 badminton/you/play/well?/can/

________________________________________

  1. swim/Lee/well/Mark/and/can/.

________________________________________

/ 4

5 Podkreśl właściwe wyrazy.

0 I haven’t got much/many money.

1 She is our favourite teacher. Our lessons are really easily/easy with her!

2 Margaret runs very quickly/quick.

3 I haven’t got a/any pet.

4 There aren’t much/many clothes in my wardrobe.

5 My boyfriend isn’t a careful driver. He drives terrible/terribly.

6 Ron’s grandmother is a very happily/happy person.

7 How much/many schools are there in your town?

8 Is there some/any water in the fridge?

/ 4

6 Uzupełnij tekst, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.

I’ve got a 0 lot of friends but Debbie and Sheila are my best friends. They’re very good at sport. They 1 __________ basketball three times a week and go rock 2 __________ with Debbie’s older brother every summer. Sheila also loves music and she 3 __________ sing quite well. Debbie reads a lot in her free time. She’s got 4 __________ books in her bedroom. But there aren’t 5 __________ books about history because Debbie doesn’t like history.

/ 5Reading

7 Przeczytaj tekst o zakupach i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c.

1 How often do the girls go shopping?

a once a day b once a week c once a month

2 What do they have to drink in the café?

a tea b coffee c hot chocolate

3 What is ‘Denim & Fashion’?

a a clothes shop b a shoe shop c a music shop

4 What do the girls do in Music World?

a They buy Dido CDs. b They watch Marcus Miller DVDs.

c They listen to music.

5 How often do the girls buy CDs?

a always b rarely c never

6 When the girls feel hungry, they go

a to the baker’s. b to a fast food restaurant. c home.

7 The girls like the _____ in the fast food restaurant.

a food b music c plants

8 What do the girls buy in the baker’s?

a a delicious cake b a chocolate snack c a cheese sandwich

/ 8Susie, me and shopping

Believe it or not – shopping is my life! I love shopping. Every weekend I go to a shopping mall with my friend Susie and we spend a lot of time there – usually four hours! We always have a cup of hot chocolate in a small café, and sit and relax for an hour or two. Then we go to Denim & Fashion, our favourite clothes shop – it has got great clothes. Unfortunately we never stop at the High Heel shoe shop because the shoes are very expensive and we haven’t got much money.

We sometimes go to Music World to look at new CDs or DVDs. I like Dido, an English singer and Susie loves Marcus Miller, a guitarist. We don’t often buy any CDs but we like listening to them in the shop. When we are hungry, we go to a fast food restaurant to have a burger and a cola. It’s not very healthy but it’s a nice place to sit and there are lots of plants in the restaurant. Next to the restaurant, there is a baker’s with delicious cakes. We sometimes buy a chocolate snack there. Sometimes we go to the cinema to see a film when we finish shopping. We love hanging out in our shopping mall!

Listening

CD Track 3

8 Wysłuchaj sondy dotyczącej sportu. Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z jej treścią (V), a które nie (X).

1 Mike has three favourite footballers. __________

2 Mike is in a school football team. __________

3 Mick Fanning is from Australia. __________

4 Steven is a good surfer. __________

5 Jodie goes to the climbing wall three times a week. __________

6 Jodie uses ropes on a climbing wall. __________

7 Georgia doesn’t think skateboarding is exciting. __________

8 Georgia hasn’t got a skateboarding hero. __________

/ 8

Communication

9 Dopisz pytania do odpowiedzi, używając wytłuszczonych wyrazów.

1 Q: ______________________________ get

Go down High Street and the museum is on your left.

2 Q: ______________________________ near

The Starlight Cinema? Yes, it’s two minutes from here.

3 Q: ______________________________ team

Favourite? Yes, I have. It’s Manchester United.

4 Q: ______________________________ or

My town? It’s big.

5 Q: ______________________________ any

Yes, I do. I play tennis every Friday.

/ 5

10 Uzupełnij zdania, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.

1 Turn right and then __________ the second left into Jackson Road.

2 Let’s __________ to my house to watch a DVD.

3 __________ you at the theatre at 7 p.m.

4 Excuse me, can you __________ that again, please?

/ 4
Marks

Vocabulary and Grammar

/25 marks

Reading

/8 marks

Listening

/8 marks

Communication

/9 marks

Total:

/50 marksPHOTOCOPIABLE © 2010 Pearson Longman ELT


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem icon1 Wykreśl wyraz lub zwrot, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem lub zwrotem

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem icon1 Wykreśl wyraz lub zwrot, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem lub zwrotem

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem icon1 Wykreśl wyraz lub zwrot, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym czasownikiem

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconNazwij każdą kategorię, używając wyrazów I zwrotów z ramki. Następnie z każdej wykreśl jeden wyraz, który do niej nie należy

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconZadanie 1 Skreśl wyraz, który nie pasuje do czterech pozostałych. Za każde poprawne skreślenie możesz otrzymać 1 punkt (razem 10 punktów)

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconKrew daje życie krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie. Ty też możesz pomóc!

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconJest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W grecji jednak wyraz ten oznaczał

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconNazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W grecji jednak wyraz ten

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconPowodem, dla którego musimy po śmierci przechodzić przez czyściec jest to, że popełniamy grzechy I nie dbamy o to, by za nie odpowiednio zadośćuczynić. Każdy

1 Wykreśl wyraz, którego nie możesz użyć z wytłuszczonym wyrazem iconWyraz „komputer” na przykład początkowo nie oznaczał wcale maszyny, ale człowieka zatrudnionego do liczenia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom