Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce
Pobierz 129.19 Kb.
NazwaTemat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce
Data konwersji26.09.2012
Rozmiar129.19 Kb.
TypDokumentacja

Temat: Podstawy ochrony przyrody w PolsceCELE LEKCJI:

 • Uświadamianie potrzeby ochrony przyrody

 • Uzasadnianie znaczenia prawnych podstaw ochrony przyrody

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania aktów prawnych dotyczących ochrony środowiskaPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

UCZEŃ:

 • określa przedmioty ochrony przyrody

 • wskazuje motywy i cele ochrony przyrody

 • analizuje wybrane akty prawne dotyczące ochrony przyrody w Polsce i najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej z zakresu ochrony przyrody

 • uzasadnia znaczenie prawnych podstaw ochrony przyrody

 • wymienia formy ochrony przyrody w Polsce i podaje odpowiednie przykłady

 • wskazuje główne instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce

 • korzysta z różnych źródeł informacji o ochronie przyrody (z ważniejszych portali, stron internetowych)

METODY I FORMY PRACY:

Praca z tekstem źródłowym, wykład informacyjny, burza mózgów, mapa mentalna, metaplan, praca indywidualna, praca zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • mapa mentalna (zał. 1),

 • Załączniki 2,

FOLIOGRAMY

  1. Ważniejsze konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, których Polska jest stroną:

  2. Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody.

  3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku - formy ochrony przyrody w Polsce

  4. Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce.

 • plansza metaplanu (zał. 3),

 • atlasy geograficzne dla uczniów,

 • mapa ścienna ochrony środowiska w Polsce,

 • tekst z Portalu Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka”

E- szkolnie 1: PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

PRZEBIEG LEKCJI:


Część wstępna:

1. Zapisz na tablicy temat lekcji i krótko zapoznaj uczniów z jej celami.

2. Zapytaj uczniów: Co to jest przyroda?

 • Wypowiedzi uczniów zapisz na tablicy.

Następnie je wspólnie z uczniami poklasyfikuj, zapisując w formie schematu.

Podsumuj krótko, wyjaśniając znaczenie pojęć i wzajemne związki między nimi.


EKOSYSTEM

BIOTOP

BIOCENOZA

3. Zapytaj uczniów o cele ochrony przyrody.

 • „Burzą mózgów” zbierz jak najwięcej propozycji.

 • Każdy pomysł zapisz w formie podanej przez autorów.

 • Zapisz następujące cele ochrony przyrody na tablicy;

  • zachowanie walorów i elementów przyrody uznawanych za ważne i cenne,

  • utrzymanie stabilności procesów przyrodniczych,

  • właściwe korzystanie z przyrody,

  • odnawianie składników i zasobów przyrody żywej i nieożywionej.

 • Poproś uczniów o podanie do powyższych celów przykłady konkretnych

działań.

4. A teraz zapisz w widocznym miejscu motywy ochrony przyrody i poproś uczniów o dokończenie powyższych zdań jako krótkie uzasadnienie motywów ochrony przyrody.

MOTYWY

→ emocjonalno- estetyczne, aby ….

→ przyrodniczo- naukowe, aby ….

→ społeczne, aby ….

→ gospodarcze, aby ….

→ historyczno- naukowe, aby ….


Część główna:


OCHRONA PRZYRODY W POLSCE

 1. Jakie elementy przyrody poddawane są ochronie?

 • „Burzą mózgów” zbierz od uczniów jak najwięcej propozycji.

 • Zapisz je na tablicy.

 1. Kto zajmuje się ochroną przyrody?

 • Wypowiedzi uczniów zapisz na tablicy lub arkuszu papieru.

 • Następnie je wspólnie z uczniami poklasyfikuj, zapisując w formie mapy mentalnej. Materiał pomocniczy - zał. 1

 1. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.

 • Jakie i od kiedy?

 • Po co?

 • Zapoznaj uczniów z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi obecnie w Polsce zagadnienia związane z ochroną przyrody.

FOLIOGRAM nr 1

Ważniejsze konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, których Polska jest stroną:

FOLIOGRAM nr 2

Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody

FOLIOGRAM nr 3

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku - formy ochrony przyrody w Polsce

4. Formy ochrony przyrody w Polsce.

 Poproś uczniów, aby w swoich atlasach geograficznych odszukali parki narodowe i

krajobrazowe najbliższe ich miejsca zamieszkania.

 Wybrany uczeń niech wskaże je na mapie ściennej.

 1. Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce.

 • Przedstaw je uczniom do krótkiej analizy.

FOLIOGRAM 4


PROBLEMY OCHRONY PRZYRODY

1. Na planszy metaplanu zapisz problem do rozwiązania (zał. 3)

„Co zrobić, aby ograniczyć zagrożenia przyrody i różnorodności biologicznej?”

 1. Odpowiedzi uczniów na pytania i sformułowane końcowe wnioski zapisz w

odpowiednim miejscu planszy.


Część końcowa:

Zachęć uczniów do krótkich odpowiedzi na pytanie:

Jakie społeczne działania na rzecz ochrony przyrody można podjąć w twoim środowisku lokalnym?


Praca domowa:

Poproś uczniów o zapoznanie się z treścią E-szkolenia 1

w portalu Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka”.

http://ine.eko.org.pl/


FOLIOGRAM NR1


Ważniejsze konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, których Polska jest stroną:


o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego


(RAMSAR, 1971),

o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego


(PARYŻ, 1972),

o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem


(WASZYNGTON, 1973),

o ochronie środowiska morskiego obszaru morza Bałtyckiego


(HELSINKI, 1974),

o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt


(BONN, 1979),

o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych


(BERNO, 1979),

o różnorodności biologicznej


(RIO de JANEIRO, 1992).


FOLIOGRAM NR 2


Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody.


Dyrektywa Ptasia [Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków]


Dyrektywa Siedliskowa [Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory]


FOLIOGRAM NR 3

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła następujące formy ochrony przyrody:         • 428 gat. roślin,

         • 750 gat. zwierząt,

         • 52 gat. grzybów,

         • 57 gat. porostówFOLIOGRAM 4


Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce


Ministerstwo Środowiskajeden z wiceministrów w randze Głównego Konserwatora Przyrody


Rzędy wojewódzkie – w ramach wydziałów ochrony środowiska działają wojewódzcy konserwatorzy przyrody


Starostwa


Urzędy gmin


Dyrekcje parków narodowych


Dyrekcje parków krajobrazowych


ZAŁĄCZNIK 3 METAPLAN


WNIOSKIZAŁĄCZNIK 1


zachęcają uczniów do działań na rzecz środowiska


kształtują wrażliwość uczniów na piękno przyrody
szerzą wiedzę


badają przyrodę
prowadzą działania edukacyjnePrzyrodnicy urzędnicy

ministerstwo środowiska

parki narodowe

parki krajobrazowe

woj. konserwator przyrody

referaty ochrony środowiska w gminach

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconPlan ochrony rezerwatu przyrody 2002 Szablon proponowany przez Klub Przyrodników, uzgodniony z Departamentem Ochrony Przyrody MŚ

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconEkologiczne podstawy ochrony przyrody” Skrócony konspekt wykładu I wymagania do egzaminu (2007/2008)

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconScenariusz lekcji biologii w klasie II temat: Formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconPunktowe formy ochrony przyrody

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconPorównanie form ochrony przyrody

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconKatedra Botaniki I Ochrony Przyrody

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconZakład ochrony przyrody I krajobrazu

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconStanowisko Komitetu Ochrony Przyrody pan

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconFormy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Grodziec

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce iconFormy ochrony przyrody w gminie chocianóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom