Wymagania edukacyjne dla klasy 1
Pobierz 270.87 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne dla klasy 1
strona2/5
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar270.87 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5
Barbara Ciwoniuk

Igor (fragment)


 • wie, że epika to jeden z rodzajów literackich,

 • odtwarza własnymi słowami zawartość treściową fragmentu powieści,

 • wskazuje w tekście słownictwo typowe dla języka potocznego,

 • zna układ graficzny listu,

 • redaguje krótki list (tradycyjny i e-mail) w sytuacji nieoficjalnej
 • wie, że obecność narratora stanowi główny wyróżnik epiki,

 • wymienia i określa elementy świata przedstawionego we fragmencie powieści,

 • odróżnia język potoczny od oficjalnego,

 • zna części kompozycyjne listu (tradycyjnego i internetowego),

 • redaguje rozwinięty treściowo list w sytuacji nieoficjalnej
 • wyjaśnia rolę narratora w utworze epickim,

 • wskazuje narratora utworu, wyszukuje w tekście informacje pozwalające go przedstawić,

 • wskazuje sytuacje, w których posłuży się językiem nieoficjalnym i oficjalnym,

 • przekształca list z języka nieoficjalnego na oficjalny, zachowując jego zawartość treściową
 • wyróżnia i nazywa dwa typy narratora, określa cechy każdego z nich,

 • charakteryzuje narratora na podstawie jego wypowiedzi,

 • wskazuje różnice między językiem oficjalnym a nieoficjalnym,

 • ma świadomość odmiany mówionej i pisanej języka,

 • redaguje list (tradycyjny i internetowy) w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej na ten sam temat

 • redaguje bezbłędnie list (tradycyjny i internetowy) w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej na ten sam temat
W trybie natychmiastowym. Tryby czasownika

 • rozpoznaje formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego czasownika

 • wie, że tryb przypuszczający wyróżnia cząstka -by
 • rozpoznaje i tworzy formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego,

 • zna zasady pisowni cząstki -by
 • przekształca zdania, wykorzystując różne formy trybu czasownika,

 • zapisuje poprawnie cząstkę -by
 • formułuje informacje, polecenia, prośby, przypuszczenia, stosując odpowiednie formy trybu,

 • zapisuje je zgodnie z zasadami ortografii
Rafał Olbiński

Cała Polska czyta dzieciom (plakat)


 • wymienia i nazywa elementy przedstawione na plakacie,

 • tworzy dialog między postaciami przedstawionymi na plakacie
 • dostrzega kontrast jako zasadę kompozycyjną plakatu, wstępnie omawia kompozycję plakatu,

 • redaguje krótkie opowiadanie związane tematycznie z jednym z elementów plakatu
 • dostrzega znaczenia wynikające z kontrastu,

 • opisuje jeden z elementów przedstawionych na plakacie
 • wyjaśnia przenośne znaczenie elementów plakatu, formułuje przesłanie plakatu,

 • formułuje wnioski oceniające plakat, uzasadnia je

 • formułuje przesłanie plakatu i uzasadnia je
Wyobraża sobie Pani życie bez czytania? – wywiad z Dorotą Terakowską

 • na podstawie tekstu wymienia argumenty popierające tezę,

 • wypowiada się na temat lektur szkolnych,

 • redaguje według wzoru dedykację

 • uzupełnia argumenty pisarki własnymi,

 • wypowiada się na temat lektur szkolnych i podaje własne propozycje jej uzupełnienia,

 • samodzielnie redaguje dedykację

 • przedstawia własny pogląd na temat tez przedstawionych w wywiadzie,

 • przygotowuje wystawę ulubionych książek,

 • ciekawie i oryginalnie formułuje treść dedykacji

 • przygotowuje i przeprowadza ankietę,

 • przygotowuje zestawy informacji na temat wystawionych książek,

 • ciekawie i oryginalnie formułuje treść dedykacji wpisanej na odwrocie fotografii oraz do książki

Józef Baran Sztuka dom


 • wskazuje w tekście nazwy i określenia związane z teatrem,

 • dzieli tekst na części kompozycyjne, wyodrębnia sceny,

 • zbiera informacje na temat przeszłości swojej rodziny,

 • odtwarza zawartość treściową i kompozycję życzeń
 • wskazuje podobieństwa między teatrem a życiem,

 • przedstawia zawartość tematyczną kolejnych scen,

 • porządkuje informacje na temat swojej rodziny,

 • według podanej zasady redaguje samodzielnie życzenia we wskazanej sytuacji
 • komentuje znaczenia tekstu wynikające z zestawienia życia z teatrem,

 • opisuje obrazy poetyckie związane z kolejnymi scenami,

 • porządkuje informacje na temat swojej rodziny według ustalonej przez siebie zasady,

 • redaguje życzenia we wskazanej sytuacji, stosuje odpowiednie formy grzecznościowe
 • prezentuje zwartą wypowiedź na temat motywu życia jako teatru,

 • wyjaśnia metaforyczne znaczenie tytułu, nazywa wartości związane z życiem przedstawionej rodziny,

 • przedstawia informacje o przeszłości i tradycji swojej rodziny w wybranej przez siebie formie,

 • samodzielnie redaguje życzenia z zachowaniem wszystkich cech językowych i kompozycyjnych tej formy wypowiedzi
Janina Porazińska Kto mi dał skrzydła (fragment)


 • wie, że J. Kochanowski to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich,

 • wyodrębnia z tekstu wydarzenia,

 • przy pomocy nauczyciela redaguje streszczenie, korzystając z podanego planu wydarzeń
 • wie, kiedy żył i tworzył J. Kochanowski,

 • układa chronologicznie wydarzenia z tekstu,

 • samodzielnie układa plan wydarzeń, na jego podstawie przy wsparciu nauczyciela redaguje streszczenie
 • potrafi podać kilka informacji biograficznych z życia J. Kochanowskiego,

 • wydobywa z tekstu informacje, na podstawie których można odtworzyć realia historyczne,

 • redaguje samodzielnie plan wydarzeń i streszczenie
 • potrafi krótko wyjaśnić, dlaczego J. Kochanowski jest uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich,

 • na podstawie wprowadzenia i tekstu przedstawia J. Kochanowskiego jako twórcę, obywatela, gospodarza,

 • redaguje samodzielnie streszczenie, zachowuje wszystkie cechy tej formy wypowiedzi
Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie


 • wskazuje formy pozwalające rozpoznać nadawcę i adresata utworu,

 • wskazuje wersy zawierające prośby nadawcy
 • przedstawia nadawcę i adresata utworu,

 • odtwarza w języku sobie współczesnym treść próśb nadawcy
 • rozpoznaje apostrofę jako środek poetycki wskazujący adresata,

 • korzysta z przypisów,

 • stara się przełożyć język utworu na wypowiedź współczesną
 • określa relacje między nadawcą i adresatem utworu,

 • na podstawie wypowiedzi nadawcy określa jego stosunek do życia i świata
Adam Mickiewicz

Na ścianach soplicowskiego dworku


 • czyta płynnie tekst, odtwarza swoimi słowami jego treść,

 • wymienia nazwy przedmiotów opisanych w utworze, gromadzi podstawowe słownictwo do opisu przedmiotu,

 • przy pomocy nauczyciela redaguje krótki opis przedmiotu
 • wylicza i określa elementy świata przedstawionego,

 • wskazuje w tekście środki opisujące przedmioty, gromadzi i porządkuje słownictwo do opisu,

 • stara się samodzielnie zredagować opis przedmiotu
 • wymienia postacie historyczne wspominane w tekście, podaje informacje na ich temat,

 • nazywa odczucia i emocje bohatera wywołane widokiem przedmiotów,

 • samodzielnie redaguje wyczerpujący opis przedmiotu
 • na podstawie tekstu przedstawia i charakteryzuje wygląd wnętrza opisanego w utworze,

 • redaguje opis przedmiotu, stosuje bogate słownictwo nazywające cechy wyglądu
Nie tylko ludzie i rzeczy. Rzeczowniki

 • rozpoznaje rzeczownik wśród innych części mowy,

 • tworzy prawidłowe formy przypadków i liczby
 • odróżnia rzeczowniki pospolite i własne,

 • określa i tworzy prawidłowe formy przypadków, liczby, rodzaju
 • odróżnia rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne,

 • potrafi wyodrębnić temat i końcówkę rzeczownika
 • wymienia kategorie nazywane rzeczownikami,

 • rozpoznaje rzeczowniki pospolite, własne, konkretne, abstrakcyjne,

 • określa i tworzy prawidłowe formy gramatyczne rzeczowników,

 • rozpoznaje temat i końcówkę rzeczownika
W gąszczu reguł. Trudne formy rzeczownika

 • wie, że istnieją rzeczowniki odmieniające się według odmiennych reguł,

 • stosuje prawidłowe formy rzeczowników przyjaciel, rok
 • zna rzeczowniki odmieniające się tylko w liczbie mnogiej,

 • stosuje ich prawidłowe formy
 • stosuje prawidłowe formy rzeczowników typu sędzia, oczy, Amerykanin
 • stosuje prawidłowo wszystkie formy rzeczowników o trudnej odmianie
Ewa Przybylska

Dzień kolibra (fragment)


 • wie, że rzeczywistość przedstawiona w utworze ma charakter fikcyjny, rozróżnia świat rzeczywisty i fikcyjny,

 • opowiada własnymi słowami treść utworu,

 • przy niewielkiej pomocy redaguje opowiadanie o dalszych losach bohatera,

 • wymyśla tytuł opowiadania
 • wyjaśnia pojęcie fikcja literacka,

 • wskazuje fragmenty, na podstawie których można scharakteryzować bohatera,

 • samodzielnie redaguje opowiadanie o dalszych losach bohatera,

 • wprowadza dialogi
 • na podstawie tekstu potrafi wskazać związki między światem rzeczywistym a fikcyjnym,

 • komentuje zachowanie, reakcje, myśli bohatera,

 • nazywa jego emocje,

 • redaguje opowiadanie zawierające dialogi i opisy
 • wyjaśnia, na czym polega fikcja realistyczna,

 • wskazuje w tekście przykłady realistycznych elementów świata przedstawionego,

 • porównuje emocje bohatera z własnym doświadczeniem,

 • formułuje uogólnienia w postaci wniosków,

 • redaguje twórcze opowiadanie zakończone puentą
Tomek Tryzna Panna Nikt (fragment)


 • wymienia i krótko omawia elementy świata przedstawionego,

 • opowiada o wybranym wydarzeniu, określa rolę każdej z bohaterek biorącej w nim udział
 • wskazuje narratora, dostrzega subiektywny charakter narracji,

 • odtwarza i nazywa emocje bohaterek, ujawniające się w głównym wydarzeniu tekstu
 • rozpoznaje realistyczny charakter świata przedstawionego,

 • charakteryzuje bohaterki na podstawie ich działania i wypowiedzi, wstępnie je ocenia
 • komentuje elementy świata przedstawionego, podkreślając realizm konwencji i subiektywizm narracji,

 • określa, komentuje i ocenia relacje łączące obie bohaterki utworu
Opisywać i oceniać. Przymiotniki

 • rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy,

 • podaje przykłady przymiotników
 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik,

 • wie, przez jakie formy się odmienia
 • wie, że przymiotnik podlega stopniowaniu,

 • zna stopnie przymiotnika
 • stosuje prawidłowe formy gramatyczne przymiotnika,

 • stosuje różne sposoby stopniowania
Nie zrobić błędu! Trudne formy przymiotnika

 • wie, że niektóre przymiotniki mają trudną odmianę

 • stara się prawidłowo stosować niektóre trudne formy odmiany przymiotnika
 • stosuje prawidłowe formy stopniowania przymiotników trudnych

 • stosuje prawidłową odmianę i stopniowanie trudnych form przymiotnika

Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę


 • wylicza etapy wędrówki bohatera, opowiada przebieg jednego z nich,

 • łączy nazwy miejsc z odpowiednimi postaciami,

 • porządkuje informacje na temat tytułowego bohatera,

 • rozpoznaje narratora utworu,

 • czyta ze zrozumieniem definicję symbolu,

 • wypisuje cytaty dotyczące przyjaźni,

 • formułuje krótko własną opinię na temat utworu
 • porównuje etapy wędrówki, wskazuje ich cechy wspólne,

 • przedstawia wygląd i zajęcia bohaterów utworu,

 • przedstawia tytułowego bohatera,

 • określa i przedstawia narratora utworu,

 • na podstawie definicji wyjaśnia pojęcie symbolu,

 • komentuje cytaty dotyczące przyjaźni,

 • formułuje własną ocenę utworu
 • wskazuje przyczyny podjęcia wędrówki, określa jej cel,

 • krótko charakteryzuje bohaterów,

 • opisuje wygląd tytułowego bohatera,

 • charakteryzuje narratora utworu,

 • wymienia elementy utworu, którym można przypisać znaczenia symboliczne,

 • rozwija myśli zawarte w cytatach dotyczących przyjaźni,

 • formułuje ocenę utworu, uzasadnia ją argumentami
 • dostrzega symboliczny charakter wędrówki, podaje przykłady podobnego motywu z innych utworów,

 • ocenia bohaterów,

 • wskazuje fantastyczne i realistyczne elementy związane z tytułowym bohaterem,

 • określa relacje łączące narratora z głównym bohaterem, nazywa uczucia, emocje narratora związane z postacią głównego bohatera,

 • określa symboliczne znaczenia elementów świata przedstawionego w utworze,

 • na podstawie cytatów wyjaśnia, jak rodzą się więzi przyjaźni,

 • bierze aktywny udział w forum dyskusyjnym na temat utworu1   2   3   4   5

Powiązany:

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy II

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy V

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy 6- przyroda

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy V

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne z historii dla klasy VI

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy 6- przyroda

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 iconWymagania edukacyjne dla klasy VI ossp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom