Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35
Pobierz 64.41 Kb.
NazwaRegulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35
Data konwersji27.09.2012
Rozmiar64.41 Kb.
TypCharakterystyka
Regulamin rekrutacji do XCIV LO im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35


PODSTAWA PRAWNA:


 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004r.z późn. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125)

 5. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

 6. Zarządzenie nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013.


I. REKRUTACJA DO XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. S. Maczka

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.

Klasa I A (języki: angielski, niemiecki/włoski). Liczba uczniów: 30


Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski.

Klasa matematyczna z fizyką jest propozycją dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, zamierzających podjąć studia techniczne, matematyczne, informatyczne, ekonomiczne.

Specyfika klasy:

 • Intensywna nauka matematyki (20 h w cyklu) i fizyki (10 h).

 • Współpraca z Politechniką Warszawską (warsztaty, wykłady)

 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

 • Zwiększona liczba godzin nauki języków obcych.

 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.

Klasa I B (języki: angielski, francuski/rosyjski). Liczba uczniów: 30

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski


Klasa humanistyczna z historią jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, zjawiskami kulturowymi i filologicznymi, pragnących podjąć studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, filologia.

Specyfika klasy:

 • Intensywna nauka języka polskiego (20 h w cyklu) i historii (10 h).

 • Możliwość udziału w projekcie językowo – kulturoznawczym realizowanym podczas wyjazdu do Francji.

 • Możliwość udziału w międzynarodowym projekcie polsko – rosyjskim.

 • Zwiększona liczba godzin nauki języków obcych.

 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.

Klasa I C (języki: angielski, niemiecki/francuski). Liczba uczniów: 30

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski.

Klasa humanistyczna z biologią jest propozycją dla uczniów zainteresowanych językiem polskim i biologią, pragnących studiować kierunki humanistyczne (np. psychologia, pedagogika, socjologia, filologia) lub przyrodnicze (np. biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, ogrodnictwo).

Specyfika klasy:

 • Intensywna nauka języka polskiego (20 h w cyklu) i biologii (11 h).

 • Możliwość udziału w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży.

 • Możliwość udziału w projekcie językowo – kulturoznawczym realizowanym podczas wyjazdu do Francji.

 • Zwiększona liczba godzin nauki języków obcych.

 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.

Klasa I D (języki angielski, niemiecki/rosyjski). Liczba uczniów: 30

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski.

Klasa matematyczna z geografią jest propozycją dla uczniów zainteresowanych matematyką i geografią, pragnących studiować w SGH, uniwersyteckie kierunki ekonomiczne, geografię, matematykę, gospodarkę przestrzenną, zarządzanie.

Specyfika klasy:

 • Intensywna nauka matematyki (20 h w cyklu) i geografii (9 h).

 • Możliwość udziału w międzynarodowym projekcie polsko – rosyjskim.

 • Możliwość udziału w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży

 • Zwiększona liczba godzin nauki języków obcych.

 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.

Klasa I E (języki: angielski, niemiecki/włoski). Liczba uczniów: 30

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

Klasa humanistyczna z wiedzą o społeczeństwie jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, naukami politycznymi, społecznymi, zjawiskami filologicznymi, pragnących podjąć studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, filologia.

Specyfika klasy:

 • Intensywna nauka historii (10 h w cyklu) i wiedzy o społeczeństwie (7h).

 • Możliwość udziału w projekcie językowo – kulturoznawczym realizowanym podczas wyjazdu do Włoch.

 • Możliwość udziału w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży.

 • Zwiększona liczba godzin nauki języków obcych.

 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.

II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

 1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,

 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 4. 3 fotografie,

 5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określonych w IV.3, 13, opinia poradni określona w IV.4.c), zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień IV.4 a)-b),

 6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów),

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

  • Kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału.

  • Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie.

  • Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji.

  • Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

  • Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrał.

 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w rozdziale V Regulaminu.

 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

  1. Podaje informację o warunkach rekrutacji,

  2. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,

  3. Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,

  4. Ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,

  5. Podaje informację o wolnych miejscach w szkole,

  6. Rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej,

  7. Sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Wychowawczy Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO XCIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Gen. S. Maczka


 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.

 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.

 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:
Lp.

Oddziały

Kryterium pierwszeństwa

Pierwszeństwo określa się na podstawie:

a

Wszystkie

Sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Oświadczenie potwierdzone przez dyr. gimnazjum

b

Wszystkie

Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.

Wpis na świadectwie gimnazjalnym

c

Wszystkie


Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia.

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

d

IB, IC, IE

Kandydaci z większą liczbą punktów z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

e

IA, ID


Kandydaci z większą liczbą punktów z egzaminu gimnazjalnego z matematyki.

Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

f

Wszystkie

Kandydaci z wyższą oceną zachowania.

Świadectwo ukończenia gimnazjum
 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

 2. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.

 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

 4. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).
 1. Punkty przyznawane są za:

  1. Egzamin gimnazjalny – z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max. 100 pkt).

  2. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt)

 2. Liczba punktów otrzymanych przez ucznia za egzamin gimnazjalny jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku procentowego uzyskanego z poszczególnych części egzaminu przez współczynnik 0,2 (np. wynik 70% z matematyki to 70x0,2 = 14 punktów w rekrutacji z tego egzaminu). W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną z części „b”, na podstawie świadectwa gimnazjalnego – z ocen i innych osiągnięć kandydata.

 3. Przez określenie "przedmioty wybrane dla danego oddziału" rozumie się:
Oddział

Rozszerzone zajęcia edukacyjne w LO

Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p. 12

I A

Matematyka, fizyka, j. angielski.

Matematyka, fizyka, j. angielski obowiązkowy (w przypadku braku - inny język obcy obowiązkowy).

I B

J. polski, historia, j. angielski.

Matematyka, historia, j. angielski obowiązkowy (w przypadku braku - inny język obcy obowiązkowy).

I C

J. polski, biologia, j. angielski.Matematyka, biologia, j. angielski obowiązkowy (w przypadku braku - inny język obcy obowiązkowy).

I D

Matematyka, geografia, j. angielski.

Matematyka, geografia, j. angielski obowiązkowy (w przypadku braku - inny język obcy obowiązkowy).

I E


Historia, WOS, j. angielski.

Matematyka, historia, j. angielski obowiązkowy (w przypadku braku - ocena z innego języka obowiązkowego).
 1. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w IV.9.b, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

Ocena

Liczba punktów

Celujący

18

Bardzo dobry

14

Dobry

10

Dostateczny

6

Dopuszczający

2
 1. Kandydaci - finaliści co najmniej jednego konkursu, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanego przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub laureaci i finaliści innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, a także uczestnicy II etapu olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -otrzymują 13 punktów (punktów się nie sumuje).

 2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 2 punkty.

 3. Za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, kandydat otrzymuje 3 punkty.

 4. Za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, kandydat otrzymuje 2 punkty.

 5. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego kandydat otrzymuje 2 punkty.

 6. Za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki
  (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej) kandydat otrzymuje maksymalnie 6 punktów.

 7. Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

6 pkt. - ocena: celujący
5 pkt. - ocena: bardzo dobry
4 pkt. - ocena: dobry
3 pkt. – ocena: dostateczny
2 pkt. – ocena: dopuszczający.
(Np. za średnią 4,75 przyznane będzie 4,75 pkt.)

 1. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV.4 umieszczani są w pierwszej kolejności.

 2. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2012/2013.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 1. Od 14 maja od godz. 10.00 do 25 maja do godz.13.00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych kandydaci, w godzinach pracy sekretariatu, składają podania o przyjęcie do szkoły.

 2. Od 22 czerwca od godz.10.00 do 26 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów (poprzez wycofanie złożonego wcześniej podania i złożenie w godzinach pracy sekretariatu nowego podania o przyjęcie do szkoły).

 3. Od 29 czerwca od godz. 11.00 do 2 lipca do godz. 14.00 kandydaci składają do (nie więcej niż trzech) szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

 1. Od 2 lipca godz. 14.00 do 5 lipca godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur.

 2. Do 5 lipca do godz. 14.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.

 3. Od 5 lipca od godz. 14.00 do 9 lipca do godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

 4. 9 lipca godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc.

VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2012/2013.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej (w m-cu lipcu) i rekrutacji dodatkowej (w m-cu sierpniu) według następującego harmonogramu:

 1. Od 9 lipca do 12 lipca do godz. 12.00 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej składają podania z prośbą o przyjęcie do wybranego oddziału;

 2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna w miarę napływających podań i zwalniających się miejsc w oddziałach wyłania kandydatów o najwyższej liczbie punktów i informuje ich telefonicznie, że zostali zakwalifikowani do przyjęcia;

 3. W przypadku zbliżonej liczby punktów (różnica do 1 punktu) SKRK podejmuje decyzję o przyjęciu w oparciu o wynik egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w oddziale, do którego kandydat chce zostać przyjęty.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do 12 lipca, do godz. 14.00;

 5. 12 lipca, godz. 15.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013;

 6. Od 27 sierpnia do 31 sierpnia w przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację na takich samych zasadach.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 2. W Warszawie odbywać się będzie nabór elektroniczny. Wymagania i terminy związane z tą formą naboru zostaną opublikowane w szkole i na stronie www.maczek.pl.pl po ukazaniu się informacji z Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji uczniów do VII liceum ogólnokształCĄcego im. Juliusza słowackiego w warszawie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji uczestników I warunków uczestnictwa w projekcie „Zagrajmy o sukces” realizowanym przez Gimnazjum nr 116 w m st. Warszawie/Dzielnicy Wilanów

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconStatut Zespołu Szkół Nr 20 im generała Józefa Bema w Warszawie Warszawa 2009 wstęp nazwa szkoły

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconUchwała nr xciv/627/93

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji, cz. I

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji kandydatóW

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconSzkolny regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do xciv lo im. Generała S. Maczka w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 iconRegulamin rekrutacji I uczestnictwa w projekcie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom