Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe
Pobierz 1.23 Mb.
NazwaJęzyk niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe
strona1/4
Data konwersji27.09.2012
Rozmiar1.23 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4

Język niemiecki - Schwache Verben


Czasowniki słabe

Przykładem czasownika słabego jest czasownik "machen" (robić).

machen
                  
rdzeń końcówka bezokolicznika

      Czasowniki słabe w czasie teraźniejszym odmieniają się przez dodanie odpowiedniej końcówki do rdzenia czasownika:

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

ich mache

wir machen

du machst

ihr macht

er/sie/es macht

sie machen
Sie machen      Czasowniki słabe odmieniają się regularnie w czasie teraźniejszym oraz tworzą w sposób regularny formy Präteritum oraz Partizip Perfekt. Znaczy to, że w przeciwieństwie do mocnych nie tworzą one przegłosu.

Formy Präteritum oraz Partizip Perfekt tworzone są przez dodanie:

......- te do rdzenia czasownika dla form czasu Präteritum

ge- .... - t do rdzenia czasownika dla Partizip Perfekt

Infinitiv          Präteritum          Partizip Perfekt
machen  machte          gemacht

Język niemiecki - Imperativ


Tryb rozkazujący

      W języku niemieckim możemy utworzyć następujące formy trybu rozkazującego:

2 osoba liczby pojedynczej    Geh!
2 osoba liczby mnogiej    Geht!

forma grzecznościowa Sie    Gehen Sie!

 • Tworzenie trybu rozkazującego dla 2 osoby l. p.
 • poprzez odrzucenie końcówki odmiany 2 os. l. p. i pominięcie zaimka osobowego:du sagst Sag! (przykład czasownika słabego)
du sprichst  Sprich! (przykład czasownika mocnego)

UWAGA: W trybie rozkazującym czasowniki mocne nie mają przegłosu. Dlatego mówimy:
du schläfst ale: Schlaf!
du läufst ale: Lauf!

      Natomiast "e" w rdzeniu czasownika zmienia się w "i" lub "ie".
Pierwotnie do form trybu rozkazującego dodawano zawsze końcówkę -e. Obecnie czynimy tak w przypadku form trybu rozkazującego, które po odrzuceniu końcówki 2. os. l. p. trudno byłoby wymówić. Do tej grupy należą czasowniki, których rdzeń kończy się na -d-, -t-, -ig oraz rechnen, öffnen.

 • Tworzenie trybu rozkazującego dla 2 osoby l. mn.
 • od formy 2 os. l. mn. poprzez pominięcie zaimka osobowego:ihr sagt  Sagt!
ihr sprecht  Sprecht!


 • Tryb rozkazujący dla formy grzecznościowej "Sie" tworzymy przez zamianę na szyk przestawny. Forma czasownika pozostaje bez zmian:Sie sagen  Sagen Sie!
Sie sprechenSprechen Sie!

      Odstępstwa od tych zasad obserwujemy przy tworzeniu trybu rozkazującego czasowników posiłkowych "haben", "sein" i "werden":

2
os.  l. p.  du hast  Hab!   du bist  Sei!   du wirst  Werde!
2 os.  l. mn.  ihr habt  Habt!  ihr seid  Seid!   ihr werdet  Werdet!

forma grzecznościowa:

Sie haben Haben Sie! Sie sind Seien Sie! Sie werden Werden Sie!

Trennbare Verben
Czasowniki rozdzielnie złożone

      Czasowniki rozdzielnie złożone rozpoczynają się na sylabę akcentowaną. Przedrostkiem jest przyimek lub przysłówek (por. też: Untrennbare Verben; Verben, die trennbar und untrennbar sind).

Przykłady:

anfangen - rozpoczynać się
Der Film fängt um 20 Uhr an.
aufmachen - otwierać
Machen Sie bitte das Fenster auf!
aufschreiben - zapisywać
Der Kellner schreibt die Bestellung auf.
fernsehen - oglądać telewizję
Ich sehe jeden Abend fern.
einkaufen - robić zakupy
Wir kaufen immer am Wochenende ein.
stattfinden - odbywać się
Der Fotokurs findet von 16 bis 18 Uhr statt.

Przy tworzeniu Partizip Perfekt -ge- występuje po przedrostku, np.

aufschreiben - zapisywać             Der Kellner hat die Bestellung aufgeschrieben.
fernsehen - oglądać telewizję       In den Ferien habe ich jeden Abend ferngesehen.
einkaufen - robić zakupy             Wir haben für die ganze Woche eingekauft.

UWAGA:

      W zdaniach podrzędnych, gdzie czasownik występuje na końcu zdania (tzw. szyk końcowy) przedrostek piszemy łącznie

Wenn ich nach Hause zurückkehre, ....
Als ich nach Hause zurückkehrte, ....
Als ich nach Hause zurückgekehrt bin, ....
Nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war, ....
Wenn ich nach Hause wieder zurückkehren werde, .....

Język niemiecki - Verben, die trennbar und untrennbar sind


Czasowniki rozdzielnie lub nierozdzielnie złożone

      Niektóre czasowniki odmieniają się w zależności od znaczenia albo w sposób rozdzielnie, albo nierozdzielnie złożony. Do tej grupy zaliczamy czasowniki, rozpoczynające się od przedrostków:

 • durch-

 • über-

 • unter-

 • um-

 • wieder-      Czasownik jest rozdzielnie złożony, jeżeli przedrostek jest akcentowany. Czasownik ma wtedy "pierwotne", "dosłowne" znaczenie, np. durchbrechen - przełamać.

      Jeżeli akcent nie przypada na przedrostek, czasownik jest nierozdzielnie złożony. Czasowniki te zatraciły swe pierwotne znaczenie, często też mają znaczenie przenośne, np. durchbrechen - przedrzeć się przez coś.

Dla porównania:

wiederholen  ich hole etwas wieder - przynieść coś z powrotem

wiederholen ich wiederhole etwas - powtarzać coś

unterhalten  ich halte etwas unter - podtrzymywać, podstawiać

(sich) unterhalten  ich unterhalte mich mit jemandem - rozmawiać z kimś;

także:

(sich) (gut/schlecht) unterhalten - bawić się

etwas (Beziehungen) unterhalten - podtrzymywać (kontakty)
Język niemiecki - Reflexive Verben


Czasowniki zwrotne

Polskie czasowniki zwrotne nie muszą być zwrotne w języku niemieckim (i odwrotnie), np:

sich erinnern an (+ Akk.) - przypominać sobie coś

sich setzen - siadać

sich unterhalten über (+ Akk.) - rozmawiać o

      Przy odmianie czasownika zwrotnego w języku niemieckim każdej osobie odpowiada inna forma zaimka zwrotnego. Porównaj:

ich wasche mich

ja myję się

du wäschst dich

ty myjesz się

er, sie, es wäscht sich

on, ona, ono myje się

wir waschen uns

my myjemy się

ihr wascht euch

wy myjecie się

sie waschen sich

oni myją się

Sie waschen sich

(forma grzecznościowa) • Odmiana czasownika zwrotnego z zaimkiem zwrotnym w IV przypadku

  Największą grupę stanowią czasowniki zwrotne z zaimkiem zwrotnym w IV przypadku (Akkusativ).

  sich fühlen - czuć się

  ich fühle mich

  du fühlst dich

  er, sie, es fühlt sich

  wir fühlen uns

  ihr fühlt euch

  sie fühlen sich

  Sie fühlen sich

 • Oddzielną grupę stanowią czasowniki zwrotne w połączeniu z zaimkiem zwrotnym w III przypadku (Dativ). W zdaniu z takim czasownikiem znajduje się zawsze oprócz zaimka zwrotnego dowolne dopełnienie w IV przypadku (Akkusativobjekt), oznaczone w poniższych zdaniach kursywą. Zaimek zwrotny w III przypadku oznaczono tłustym drukiem.

  Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.
  Wir haben uns die Ausstellung angesehen.

  Odmiana czasownika zwrotnego z zaimkiem zwrotnym w III przypadku

  sich etwas ansehen - oglądać

  ich sehe mir den Film an

  du siehst dir den Film an

  er sieht sich den Film an

  wir sehen uns den Film an

  ihr seht euch den Film an

  sie sehen sich den Film an

  Sie sehen sich den Film an

  W zdaniach zawierających czasownik zwrotny z zaimkiem zwrotnym w IV przypadku sam zaimek zwrotny jest dopełnieniem (lub występuje dodatkowo Präpositionalobjekt).


  Niektóre czasowniki występują w zależności od kontekstu albo z zaimkiem zwrotnym w III, albo w IV przypadku, lub też zupełnie bez zaimka zwrotnego.

  Ich wasche mich. - Myję się. (Akkusativ)

  Wasch dir bitte die Hände vor dem Essen. - Umyj proszę ręce przed jedzeniem. (Dativ)

  Die Mutter wäscht das Kind. - Matka myje dziecko. (bez zaimka zwrotnego)


  Niektóre czasowniki mogą, ale nie muszą być używane jako zwrotne, w zależności od znaczenia, np.  • etwas kaufen - kupować; sich etwas kaufen - coś sobie kupić

  • sich vorstellen - przedstawić się; jemand(en) vorstellen - przedstawić kogoś • Czas przeszły Perfekt oraz Plusquamperfekt czasowników zwrotnych tworzymy zawsze za pomocą czasownika "haben?:

  • Ich habe mich über sein Verhalten geärgert.

  • Wir haben uns für die Reise nach Majorka entschieden.

  • Er hat sich das linke Bein gebrochen.

  • Sie hat sich zum Geburtstag eine Puppe gewünscht.Język niemiecki - Die Tempora: Perfekt

      Czas przeszły Perfekt tworzymy poprzez użycie czasownika posiłkowego "haben" lub "sein" w formie osobowej w czasie teraźniejszym w połączeniu z formą Partizip Perfekt danego czasownika, np.
Ich bin nach Hause gegangen. (Poszłam do domu)
Ich habe auf dich gewartet. (Czekałam na ciebie)
(Porównaj: odmiana czasowników "haben" i "sein" w czasie teraźniejszym - Hilfsverben)

 • Partizip Perfekt czasowników słabych tworzymy w sposób regularny, tj. przez dodanie
  ge- .... -t do rdzenia czasownika, np.
  Infinitiv Partizip Perfekt
  mach |en  ge|mach|t

 • Czasowniki mocne tworzą Partizip Perfekt w sposób nieregularny. W odróżnieniu od czasowników słabych zachodzi zmiana w rdzeniu czasownika. (Oznacza to, że należy przyswoić je sobie za pomocą nauki pamięciowej).
  Forma Partizip Perfekt w przypadku czasowników mocnych rozpoczyna się na ge-, zaś kończy na -en (w odróżnieniu od końcówki -t u czasowników słabych).

 • Formy Partizip Perfekt najważniejszych czasowników mocnych, czasowników modalnych oraz nieregularnych zostały zmieszczone w oddzielnym rozdziale.

  UWAGA:

        Czas Perfekt czasowników modalnych, występujących jako posiłkowe tworzymy przez użycie formy osobowej czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego haben w połączeniu z bezokolicznikiem danego czasownika modalnego, np.
  Ich habe gestern bis 18 Uhr arbeiten müssen.
  (Musiałem wczoraj pracować do godz. 18)
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconCzasowniki słabe I mocne

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe icon1. Czasowniki słabe tworzą Partizip II od bezokolicznika, poprzez dodanie przedrostka ge- oraz końcówki -t lub -et

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconStudiampodyplomowe asystent językowy w biznesie (język angielski, język niemiecki, język rosyjski)

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconNie tylko niemiecki: Język niemiecki I skojarzenia

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconJest trzecią formą podstawową czasownika, po bezokoliczniku I formie czasu Imperfekt. Czasowniki słabe tworzą Partizip II od bezokolicznika, poprzez dodanie

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconZnajomość języków obcych: język włoski – dobra język angielski – dobra język niemiecki – w trakcie intensywnej nauki prawo jazdy

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconPodstawa programowa język obcy (JĘzyk niemiecki) podręcznik: franciszek grucza

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconJęzyk niemiecki ćwiczenia s. 46 mgr I cich 10. 30-12. 00 Język angielski

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconJĘzyk polski w. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołcz „Barwy epok. Kultura I literatura” Cz. 1 I 2 JĘzyk niemiecki

Język niemiecki Schwache Verben Czasowniki słabe iconJĘzyk polski a język niemiecki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom