Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Pobierz 233.61 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
strona1/4
Data konwersji27.09.2012
Rozmiar233.61 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2   3   4
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu Miejskim nr 50 w Sosnowcu.

Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2003 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2003 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. W swym założeniu stanowił: kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Po rozmowach z dyrektorem i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, nastąpiło zatwierdzenie planu 24 września 2003r.

Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założeniach Statutu Przedszkola i Planu Pracy Przedszkola, a także specyfice i potrzebach przedszkola, dzieci i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.


Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593)


Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

§ 8 ust.2 pkt 1


W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji:


1.Poznanie procedury awansu zawodowego .


Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy . W ciągu pierwszych miesięcy stażu poznałam procedury awansu . W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego :


 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz zmian (rozporządzenie MENiS z dn. 29.05.2002 r)

 • Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .

 • Ukończyłam warsztaty metodyczne „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego” we wrześniu 2004r.


2.Indywidualne pomnażanie wiedzy teoretycznej.


 • Czytałam i analizowałam wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego w „Wychowaniu Przedszkolnym” i w „Głosie Nauczycielskim”, w internecie, korzystałam z przemyśleń i wskazówek dyrektora przedszkola.

 • Poszukiwałam nowości wydawniczych dotyczących podnoszenia jakości własnej pracy. Wśród książek , które zwróciły moją szczególną uwagę znalazły się :


Mirosława Kowalczyk „Determinanty zagrożeń procesu wychowawczego we współczesnej rodzinie polskiej” wyd. Impuls 2004r.

Robert Gloon , Claude Clero: „Twórcza aktywność dziecka” wyd. Media Rodzina 1999r.

Adele Faber , Elanie Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały , jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” wyd. Media Rodzina 1997r.

Adele Faber , Elanie Mazlish: „Wyzwoleni rodzice , wyzwolone dzieci” wyd. Media Rodzina 1998r.

Vopel Klaus: „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” wyd. Kielce 1999r.

Sylwia Szostak, Anna Tabaka: „Porozmawiajmy o agresji”

wyd. Kraków 2004r.


Dużo wskazówek rad i sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Wychowanie w Przedszkolu", „Oświata i Wychowanie"


 • Wymieniałam się uwagami z koleżankami nauczycielkami.

 • Gromadziłam dokumentację potwierdzającą przyjęte przeze mnie zadania – świadectwa , zaświadczenia , podziękowania, scenariusze zajęć , programy . Dokumenty potwierdzające moje osiągnięcia na bieżąco były sprawdzane przez Panią Dyrektor Przedszkola.Efekty:


Poszerzenie własnej wiedzy wpłynęło na:

 • podniesienie jakości mojej pracy z dziećmi (między innymi wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci, pomagałam im częściej wykorzystywać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji oraz poczucie przestrzeni – wykształciłam w dzieciach inteligencję wzrokowo –przestrzenną, poczucie estetyki)

 • tworzenia programów autorskich,

 • w pracy z dzieckiem oczekującym pomocy (uczyłam dzieci, jak własnym wysiłkiem - oczywiście przy mojej pomocy- mogą osiągnąć coś dla siebie nowego i bardzo cennego, jak mogą tworzyć i odkrywać pożyteczne dla siebie nowości.

 • ułatwiło mi współpracę z rodzicami (wiadomości zaczerpnięte z literatury, szczególnie te związane z problemem kryzysu społecznego i wychowawczego w rodzinie, przejawiające się przedkładaniem roszczeń nad aspiracjami, zmiany mentalności ludzkiej, dominację orientacji „mieć” wykorzystałam podczas pedagogizacji rodziców, kiedy to uczyłam ich dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa.3.Aktywny udział w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.


Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak i placówce.

Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości

Organizowałam wypracowane i wprowadzałam nowe formy współpracy z rodzicami w ramach integrowania rodziców z przedszkolem.

W roku szkolnym 2003/04 przeprowadziłam spotkanie z rodzicami w formie warsztatowej z cyklu „Jesteśmy przeciwko przemocy i agresji” na temat: „Asertywność”, w ramach którego rodzice rozpoznawali i nazywali zachowania uległe, agresywne i asertywne.

W przygotowanej ankiecie -„Czy mam skłonność do wchodzenia w błędne koło agresji?” – dokonali refleksji, samooceny i wypowiedzieli się na temat własnych zachowań i ich wpływu na rozwój dziecka.


Uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka organizowałam edukację przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Istotnym dla mnie stało się pozyskanie rodziców do współpracy oraz włączenie ich w proces działań wychowawczo – dydaktycznych realizowanych w mojej grupie. Celem moich działań było ukazanie różnych sposobów rozwiązywania problemów; nowych form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym; lepsze poznanie i rozumienie potrzeb psychofizycznych dzieci; rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych.

Na początku roku szkolnego, obejmując wychowawstwo w danej grupie wiekowej, opracowuję ankietę informacyjną „Moje dziecko”, którą rodzice otrzymują z prośbą o wypełnienie. Celem jej jest uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, o jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz osobowości. Wszystkie powyższe informacje, z którymi rzetelnie się zapoznaję znacznie ułatwiają mi, tak ważny dla dziecka w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu kontakt, na bazie wzajemnego zrozumienia, akceptacji i zaufania.


Aktywny udział w pracach organów przedszkola to sumienny udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych w ramach WDN.

Uczestniczyłam, między innymi, w radzie szkoleniowej (w roku szkolnym 2004/05) poświęconej współpracy z rodzicami. Poprzez ciekawą formę warsztatową zaprezentowałam zebranym koleżankom temat „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”, który opracowałam na podstawie książki Adele Faber i Elaine Mazalis „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Jednym z zadań tego opracowania było kształtowanie postaw komunikacyjnych zarówno u nauczycieli, jak i rodziców. Pragnęłam wyposażyć koleżanki w wiadomości dotyczące najwłaściwszych sposobów komunikowania się w kontaktach z rodzicami, przyjaciółmi, współpracownikami, no a przede wszystkim z dziećmi.

W roku szkolnym 2005/06 przygotowałam (wspólnie z koleżanką) na radę szkoleniową materiały dotyczące „Odimiennej metody nauki czytania w przedszkolu „Nazywanie świata” –wg Ireny Majchrzak.

Opracowany przeze mnie scenariusz zajęcia pt. „My i nasze zabawki” pokazał koleżankom nowe możliwości wykorzystania i przystosowania do pracy, w grupie dzieci 5-letnich, elementów metody dr Ireny Majchrzak.


Efekty :


 • Bardzo dobra współpraca z rodzicami dzieci, którzy chętnie uczestniczyli w spotkaniach grupowych, konsultacjach indywidualnych, imprezach i uroczystościach na terenie przedszkola, byli aktywni w życiu przedszkola

 • Za cenne uważam także uświadomienie rodzicom, że sposób, w jaki postrzegają swoje dzieci, wpływa nie tylko na ich zdanie o sobie, ale narzuca im pewne zachowania.

 • Zdobyte od rodziców informacje na temat dzieci wykorzystałam efektywnie w codziennej pracy.

 • Wysoka jakość pracy organów przedszkola wyrażająca się w organizacji i przebiegu Rad Pedagogicznych.4.Opracowanie (wspólnie z innymi nauczycielkami) programu autorskiego: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych” .


Jestem współautorką programu autorskiego:

Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych”.


Tworząc ten program wykorzystałam wiedzę zdobytą na wykładach i warsztatach organizowanych przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną w czerwcu 2000 roku, w kwietniu 2001 roku oraz na kursie doskonalącym „Programy autorskie” grudniu 2002r.


Głównym założeniem programu jest pomoc dzieciom w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów interpersonalnych .

Cele programu:

 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych : dobro , prawda , szacunek , miłość .

 • Lepsze zrozumienie siebie i innych

 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”

 • Nazywanie i okazywanie uczuć oraz stanów emocjonalnych

 • Nawiązywanie nie agresywnych kontaktów z rówieśnikami

 • Kształtowanie prawidłowych relacji dziecko –dziecko

 • Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami

 • Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na przejawy negatywnych emocji

 • Rozwiązywanie konfliktów w sposób werbalny

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności

 • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie5.Wdrożenie programu autorskiego: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych” .


Program autorski: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych” wdrożyłam w roku szkolnym 2003/04 w grupie dzieci 5- letnich „Słoneczka”.

W ciągu całego roku szkolnego dzieci uczyły się zachowań asertywnych.

Ewaluację osiągnięć dzieci przeprowadziłam w oparciu o:

-kwestionariusz oceny dojrzałości społecznej (opracowanie własne)

-arkusz obserwacji zachowań prospołecznych dziecka 5-letniego w grupie przedszkolnej

- zeszyt obserwacji

- kartę pracy „Jak się czujesz?”

- kartę ewaluacyjną.


Na ich podstawie stwierdziłam, że dzieci:

 • chętniej nawiązują kontakty społeczne

 • chętnie wchodzą do sali

 • lubią się bawić w małych zespołach

 • podczas zabaw są bardziej aktywne

 • potrafią okazywać uczucia

 • więcej dzieci przestrzega zasad i reguł umownych w grupie

 • potrafią narysować swoją rodzinę

 • potrafią narysować twarz wesołą i smutną

 • łączą odpowiednie symbole przedstawiające źródła emocji z wyrazem twarzy.


Efekty:


Praca w oparciu program autorski: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych”:

 • pomogła mi wyeliminować zachowania agresywne,

 • umożliwiła dzieciom wyrażanie siebie poprzez różne formy działania

 • nauczyła dzieci rozpoznawania uczuć innych

 • nauczyła radzić sobie z przejawami negatywnych emocji własnych i innych

 • pomogła dzieciom kontrolować własne zachowania

 • uczyła darzyć szacunkiem swoja rodzinę.]


Również pozostałe koleżanki współautorki programu autorskiego, osiągnęły pozytywne wyniki podczas jego wprowadzania. Dlatego też poszerzyłyśmy treść, nadałyśmy nowy tytuł „Chcę być dobry – pomóż mi” i wystąpiłyśmy z wnioskiem o wpisanie go jako programu innowacyjnego do wykazu innowacji pedagogicznych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Innowacja została przeznaczona do realizacji w okresie od września do czerwca 2005r. pod numerem KO-ZA-ZU-WG/4255/112/2004 . Innowację wdrażałam w grupie dzieci 6 – letnich .


6.Analiza , określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.


W ostatnich dniach sierpnia 2003 r. wystąpiłam z wnioskiem do Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 50 w Sosnowcu o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego . Była to decyzja przemyślana i uwzględniająca moje umiejętności i możliwości . Wyznaczając sobie poszczególne zadania w planie rozwoju działań starałam się, aby były kontynuacją mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno – wychowawczej , były zgodne z wymaganiami prawnymi i planem rozwoju placówki oraz moimi własnymi doświadczeniami , które gromadziłam w toku swojej wieloletniej pracy.

Moja praca w okresie stażu nie wiele się różniła od pracy sprzed stażu , była tylko poszerzona o zadania związane z poznawaniem przepisów dotyczących reformy oświatowej i dokumentowaniem podejmowanych działań . Więcej czasu poświęciłam także na doskonalenie się w zakresie technologii komputerowej .

Przez cały czas realizacji planu dokonywałam samooceny i autorefleksji swoich działań . Korzystając z tych mechanizmów udoskonalałam swoje metody pracy . Wpłynęło to korzystnie na pracę z dziećmi , kontakt z nauczycielami i rodzicami. Sprawozdanie ukazuje , iż wszystkie założenia planu rozwoju zawodowego na okres 2 lata i 9 miesięcy udało mi się zrealizować z pozytywnym skutkiem .


Efekty:


Staż pomógł rozwinąć moje zainteresowania , a także odkryć niektóre moje nowe zdolności i umiejętności . Uważam , że znacznie także poprawił jakość pracy z dziećmi , a także jakość pracy całej placówki , gdyż proponowane przeze mnie rozwiązania , przedsięwzięcia , programy i innowacje korzystnie wpłynęły na całą sferę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą przedszkola .

Świadczą o tym podziękowania za aktywną postawę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz dzieci, wysokie osiągnięcia w pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz wzorowo prowadzoną dokumentację, które otrzymałam każdego roku podczas stażu.


7.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych, dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców


W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższanie jakości pracy przedszkola kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystaniu metod innowacyjnych

W trakcie podejmowania działań związanych z doskonaleniem swojego warsztatu pracy zwracałam uwagę na poszukiwanie różnorodnych form i metod w pracy wychowawczo – opiekuńczej . W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne metody m.in.:

 • Pedagogika zabawy – Klanza

 • Metoda Dennisona – trening mózgu

 • Metoda Weroniki Sherborne

 • Metody relaksacyjne

 • Mobilna rekreacja muzyczna M. Kieryłła

 • Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

 • Metoda I. Majchrzak

 • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej


W trakcie stażu realizowałam programy autorskie i innowacje z uwzględnieniem aktywnych metod pracy. Opracowałam scenariusze zabaw , sytuacje edukacyjne oraz ćwiczenia dla dzieci .


Przeprowadziłam 22 zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli, między innymi:


 • „Uwaga trawa” – tworzenie sytuacji wyzwalających potrzebę działania na rzecz przyrody. (dla dzieci 5-letnich,rok szkolny 2003/2004)

 • „Odloty ptaków”- wprowadzenie liczby i cyfry 2. (dla dzieci 6-letnich,2004/05)

 • „Wesołe źrebaki” – wprowadzenie liczby i cyfry 10. Rozwijanie umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania. (dla dzieci 6-letnich,2004/05)

 • „Ziemia – moja planeta” – rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody.

 • "Jak bocian zachęcił zwierzęta do sprzątania stawu i lasu ?" - rozbudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska. (dzieci 6-letnich, 2004/05)

 • "O gościach, co nie przyszli na ucztę"- ćwiczenia słownikowe

na podstawie opowiadania nauczyciela wg. L.Krzemienieckiej.

(dla dzieci 5-letnich, 2005/06)

 • "Figury" - utrwalenie znajomości figur geometrycznych (dla dzieci 5 – letnich, 2005/06)


Dla rodziców przeprowadziłam 12 zajęć otwartych, między innymi:


 • „Przed nami wakacje”- stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia. (dla dzieci 5-letnich, rok szkolny 2003/2004).

 • "Koty i psy" -stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia.

( dla dzieci 5-letnich, rok szkolny2005/06)

 • "Deszczowa pogoda" - stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia) (dla dzieci 5-letnich, rok szkolny 2005/2006)

 • "Za co kochamy nasze mamy"- wypowiedzi dowolne i kierowane na podstawie własnych przeżyć. Zabawy integracyjne.(dla dzieci 6-letnich, 2004/2005)

 • "Przed nami wakacje" (dla dzieci 5-letnich, rok szkolny 2003/2004 )

 • "Noworoczne życzenia"- wyrażanie własnych uczuć, marzeń i pragnień. Tworzenie sytuacji kształtujących zachowania sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. (dla dzieci 6-letnich, 2004/2005)

 • "My i nasze zabawki" - scenariusz zajęć wg. Ireny Majchrzak (dla dzieci 5-letnich, rok szkolny 2005/06)Efekty:


 • Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

 • Ich wiedza jest pełna i trwała.

 • W twórczy sposób rozwiązują problemy.

 • Nauczyciele wykorzystują moje wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.

 • Przedszkole posiada dobrą renomę w mieście.

 • Rodzice czują się partnerami w procesie edukacyjno - wychowawczym organizowanym przez przedszkole i chętnie w nim uczestniczą.8.Sprawdzanie jakości własnej pracy


 • Opracowałam karty sprawdzające dla dzieci 5 letnich:
 • z zakresu opanowania wiedzy z zakresu opanowania materiału programu autorskiego „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”

 • programu autorskiego: „Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie z agresją własną i innych”

 • sporządziłam zestawienie wyników, podsumowania, obliczenia % i wnioski przedstawiałam na spotkaniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2004
 • Opracowałam testy sprawdzające umiejętności dzieci 6 – letnich :
 • test z zakresu opanowania pojęć matematycznych

 • test do programu autorskiego „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”

 • oraz testy i kart ewaluacyjne w celu zdobycia wiedzy na temat opanowania umiejętności współżycia w otaczającym świecie przez wdrażanie innowacji „Chcę być dobry – pomóż mi”

 • całościowe zestawienia zostały przekazane na naradzie podsumowującej rok szkolny (2005r.) .
 • Opracowałam roku szkolnym 2005/06:

 • testy sprawdzające i zestawienie wyników dla dzieci 5 letnich z zakresu opanowania materiału programu autorskiego: „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”

 • testy sprawdzające i zestawienie wyników dla dzieci 5 letnich z zakresu opanowania materiału programu autorskiego „Jestem zdrowym przedszkolakiem”

 • testy sprawdzające i zestawienie wyników dla dzieci 5 letnich z zakresu opanowania materiału programu autorskiego „Chcę być dobry –pomóż mi”
 • W miarę potrzeb opracowałam karty ewaluacyjne podsumowujące wewnątrz grupowe osiągnięcia .Efekty:


Pracując z dziećmi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną , której wyniki dokumentowałam w arkuszach obserwacyjnych i zeszycie obserwacji. Przeprowadzone przeze mnie obserwacje, analizy wyników testów i kart pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie pracy stymulacyjno – wspomagającej oraz na właściwe dostosowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej do możliwości rozwojowych dzieci. Wnioski wyciągnięte na ich podstawie były pomocne w planowaniu pracy, były wskazówką w jaki sposób modyfikować swoje działania, aby wzrastała jakość pracy przedszkola.


9.Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu dzielenie się wieloletnim doświadczeniem.


W związku z tym, że jestem osobą otwartą i chętną do pomocy innym często: uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli

pomagam im w pisaniu planów miesięcznych, scenariuszy, organizowaniu imprez,

udostępniam im zgromadzone pomoce dydaktyczne, scenariusze, karty pracy.


Jako doradca i obserwator uczestniczyłam w:


 • w wielu zajęciach prowadzonych przez młodego nauczyciela, np :

„Jak pomagam dziadkowi i babci” – wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. (12.01.2005),

„Zabawy z pisanką” –tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. (24.03.2005),

„W gabinecie lekarskim” – zaznajomienie z pracą lekarza.(04.04.2005)


 • w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola, np:

„Dzień Edukacji”, „Jasełka”, „Powitanie wiosny”, „Dzień sportu”


 • w konkursach i przeglądach, np.

”Wiosna piękna i radosna”- konkurs recytatorski, „Piosenka przedszkolna”,

„Zdrowie wierszem i pędzlem malowane” –przegląd twórczości, „Zdrowym chcę być, zdrowym wiem jak być”.


Pełniłam funkcję opiekuna nauczyciela stażysty. W ramach swoich obowiązków dzieliłam się z młodą koleżanką, między innymi umiejętnościami prowadzenia zajęć. W tym celu, oprócz prowadzenia zajęć, także obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę:

 • „Nie –zły pies” –teatrzyk kukiełkowy (edukacja językowa) (3.10.2003)

 • „Jasełka” –spotkanie opłatkowe (19.12.2003)

 • „Dzień Babci i Dziadka” (20.01.2004 )

 • „Bal karnawałowy” (29.01.2004)

 • „Leśne zwierzęta” -wprowadzenie cyfry i liczby 8. (20.04.2004)

 • „Tyle już potrafimy” – edukacja językowa. (25.05.2004)

 • „Dzień Matki” (26.05.2004)


Efekty:


Mogłam podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami młodymi. Wspólnie analizowałyśmy przeprowadzone zajęcia, a koleżanki chętnie korzystały z moich rad i wskazówek., co wpłynęło na podniesienie jakości ich pracy.

Moje cechy osobowe pozwoliły tworzyć pozytywne relacje między pracownikami przedszkola, zapewniały dobrą komunikację, sympatię i szacunek zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców oraz całego grona pedagogicznego.


10.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Nauczyciel, który chce być nauczycielem twórczym, otwartym na wszelkie innowacje musi duży nacisk kłaść na samokształcenie .

Powinien umieć dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami , ale także korzystać z dorobku innych nauczycieli .

Wdrażając zaplanowane przedsięwzięcia zauważyłam ścisły związek między moim doskonaleniem się, a podwyższaniem jakości pracy przedszkola. Jestem przekonana, że działania te wpłynęły na mój rozwój na wielu płaszczyznach pracy zawodowej oraz zaowocowały podniesieniem jakości pracy przedszkola.

W trakcie stażu miałam możliwość uczestniczenia w wielu konferencjach metodycznych dla nauczycieli, na których miałam możliwość zapoznać się z różnymi metodami pracy, formami i rozwiązaniami.

Poprzez poznane i następnie systematycznie stosowane nowoczesne metody pracy z dziećmi podniosłam jakość pracy mojej i jakość pracy placówki.

Miałam także możliwość integracji z innymi nauczycielami, a tym samym wymiany doświadczeń.


W trakcie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:


L.p.

Data

Temat

Rodzaj


Organizator

Ilość godzin

Dokument potwierdza-jący

1.

12.12.

2003

„Aktywne uczenie się metodą story-line w wychowaniu przedszkolnym”Warsztaty pedagogicz-ne

„Elementarz”

Katowice

5

zaświadczenie

2.

2002/

2003

„Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w wychowaniu

przedszkolnym”

warsztaty metodyczne

WOM Katowice

10

zaświadczenie3.
IV.

2004

„Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej i w nauczaniu zintegrowanym”

warsztaty metodyczne


FCE10zaświadczenie

4.

IV.

2004

„Aktywne uczenie poprzez zabawę, działanie i doświadczenie”

warsztaty metodyczneEdukacja dzieci i młodzieży

(Henryka Czerniawska

zaświadczenie

5.23.09.

2004

„Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego”

warsztaty metodyczne

„WOM” Katowice

8

zaświadczenie

6.

19.10.

2004

„Muzyka w edukacji przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym”kurs

FCE


24.01.

04.-17.10.

04

zaświadczenie

7.

4.02.

2005

„Metody aktywizujące w przygotowaniu 6-latków do podjęcia nauki szkolnej”

warsztaty

DIDASKO

zaświadczenie

8.

17.02.

2005

„Dramowa interpretacja legend polskich”

szkolenie

KCEN


4

zaświadczenie

9.

23.02.

2005

„Nadpobudliwość psychoruchowa w zaburzeniu koncentracji uwagi”warsztaty metodyczne

„WOM”

Katowice

5

zaświadczenie10.12.03.

2005„Jak wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” („Wesoła szkoła sześciolatka” i „ABC”)
warsztaty metodyczne„WOM”

Katowice


zaświadczenie11.18.05.

2005„Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym"
warsztaty metodyczne„Edukator”2zaświadczenie

12.

24.09.

2005

„Wykorzystanie diagnozy potrzeb rozwojowych wychowanków do planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkoli”

kurs doskona-lenia

„WOM” Katowice

20

zaświadczenie

13.

14.11.

2005

„Metody wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi”


warsztaty metodyczne

PRO-EDU


5

zaświadczenie

14.11.12.

2005„Dla kierowników wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży”kurs

„WOM”

Katowice

10

zaświadczenie

15.


13.12.

2005„Pedagogika zabawy jako metodyka terapeutyczna”Konferencja metodyczna

WSiP

certyfikat

16.

2005/

06

„Szkolenie dla koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie”


szkolenie

METIS


Katowice

20

zaświadczenie

16.


2005/

06„Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole?”

szkolenie

„Edukator”


3

zaświadczenie
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom