Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku "Puls życia 1"
Pobierz 92.15 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku "Puls życia 1"
strona2/2
Data konwersji27.09.2012
Rozmiar92.15 Kb.
TypWymagania
1   2

V Świat bezkręgowców

22. Tkanki zwierzęce • budowa i funkcje tkanki nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej 23. Gąbki i parzydełkowce • budowa gąbek i parzydełkowców • środowisko życia gąbek i parzydełkowców • znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie 24. Płazińce i nicienie • środowisko życia płazińców i nicieni • budowa i czynności życiowe płazińców i nicieni • przystosowania płazińców i nicieni do pasożytniczego trybu życia • znaczenie płazińców i nicieni w życiu człowieka 25. Pierścienice • środowisko życia pierścienic • budowa i czynności życiowe pierścienic • znaczenie pierścienic w przyrodzie 26. Mięczaki • środowisko życia mięczaków • budowa i czynności życiowe ślimaków, małży i głowonogów 27. Stawonogi • środowiska życia stawonogów • budowa i czynności życiowe skorupiaków, owadów i pajęczaków • rozwój owadów 28. Podsumowanie

• wykazanie związku budowy tkanek zwierzęcych z pełnionymi przez nie funkcjami • doskonalenie umiejętności mikroskopowania • poznanie charakterystycznych cech budowy gąbek i parzydełkowców • zrozumienie znaczenia gąbek i parzydełkowców w przyrodzie • doskonalenie umiejętności rozpoznawania gąbek i parzydełkowców wśród innych zwierząt • poznanie budowy i czynności życiowych płazińców i nicieni • wykazanie związku budowy z trybem życia płazińców i nicieni • poznanie znaczenia płazińców i nicieni w życiu człowieka • doskonalenie umiejętności rozpoznawania płazińców i nicieni wśród innych zwierząt • poznanie budowy i czynności życiowych pierścienic • zrozumienie znaczenia pierścienic w przyrodzie • doskonalenie umiejętności rozpoznawania pierścienic wśród innych zwierząt • poznanie budowy i czynności życiowych ślimaków, małży i głowonogów • doskonalenie umiejętności rozpoznawania mięczaków wśród innych zwierząt • wykazanie jedności i różnorodności budowy zwierząt należących do mięczaków • poznanie budowy i czynności życiowych skorupiaków, pajęczaków i owadów • wykazanie jedności i różnorodności budowy oraz czynności życiowych w obrębie stawonogów • doskonalenie umiejętności rozpoznawania skorupiaków, pajęczaków i owadów wśród innych zwierząt x

• wyjaśnia, czym jest tkanka • wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych • określa najważniejsze funkcje tkanek zwierzęcych • wymienia rodzaje tkanki łącznej • wymienia funkcje krwi • rozpoznaje pod mikroskopem lub na ilustracji rodzaje tkanek • wyjaśnia, co to są gąbki • podaje miejsce występowania gąbek i parzydełkowców • omawia sposób poruszania się stułbi • omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie • rozpoznaje na ilustracji płazińce i nicienie • charakteryzuje tasiemce i glisty jako pasożyty układu pokarmowego • wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca • rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt • wymienia cechy charakterystyczne dla pierścienic • rozpoznaje na ilustracji układy pierścienic: pokarmowy, nerwowy i krwionośny • rozpoznaje ślimaki, małże i głowonogi wśród innych zwierząt • wymienia części ciała ślimaków, małży i głowonogów • wymienia narządy oddechowe mięczaków • wskazuje małże jako organizmy produkujące perły • rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt • rozpoznaje na ilustracji przeobrażenie zupełne i niezupełne owadów • wymienia charakterystyczne cechy budowy skorupiaków, owadów i pajęczaków x

• klasyfikuje tkanki zwierzęce i wyjaśnia ich rolę • rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy • opisuje rodzaje tkanki nabłonkowej • charakteryzuje rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi • dowodzi, że symetria promienista jest przystosowaniem do osiadłego trybu życia • wyjaśnia mechanizm ruchu parzydełkowców • analizuje budowę gąbek, wykazując jej prostotę • wyjaśnia sposób działania parzydełka • dowodzi, że tasiemce są przystosowane do pasożytniczego trybu życia • omawia różnice między płazińcami a nicieniami • charakteryzuje symetrię ciała płazińców • omawia działanie układów: pokarmowego, krwionośnego i nerwowego u pierścienic • wykazuje związek budowy pijawki z pasożytniczym trybem jej życia • dowodzi, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce i nicienie • projektuje doświadczenie wykazujące znaczenie dżdżownic w użyźnianiu gleby • omawia budowę wewnętrzną ślimaka • wyjaśnia zasady funkcjonowania otwartego układu krwionośnego • porównuje budowę ślimaków, małży i głowonogów • wyjaśnia, w jaki sposób powstają perły • charakteryzuje sposoby poruszania się poszczególnych grup mięczaków • dowodzi, że owady są przystosowane do życia w środowisku lądowym • dowodzi istnienia związku między środowiskiem życia a narządami wymiany gazowej x

• obserwacje mikroskopowe tkanek zwierzęcych • rysowanie tkanek zwierzęcych obserwowanych pod mikroskopem • analizowanie schematów przedstawiających budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych • mapa mentalna – związek budowy poszczególnych tkanek zwierzęcych z ich funkcjami • analizowanie schematów przedstawiających budowę gąbek i parzydełkowców • obserwacja budowy szkieletów gąbek i koralowców • projekcja filmu przyrodniczego • praca indywidualna – cechy gąbek i parzydełkowców (na podstawie filmu) • obserwacja preparatów mokrych tasiemca i glisty ludzkiej • analizowanie schematów przedstawiających budowę płazińców i nicieni oraz rozwój tasiemca i glisty ludzkiej • wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat chorób wywoływanych przez płazińce i nicienie • analizowanie schematu przedstawiającego budowę ciała dżdżownicy • obserwacje ruchów dżdżownicy • prowadzenie doświadczeń wykazujących znaczenie dżdżownic w przyrodzie • wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat znaczenia dżdżownic w przyrodzie • prowadzenie hodowli dżdżownic • obserwacja preparatów mięczaków • analizowanie schematów przedstawiających budowę ciała mięczaków • obserwacja budowy szkieletów mięczaków • praca w grupach – podobieństwa i różnice w budowie oraz czynnościach życiowych organizmów należących do mięczaków • obserwacja okazów stawonogów • analizowanie schematów przedstawiających budowę ciała stawonogów • obserwacja budowy szkieletów stawonogów • analizowanie schematów przedstawiających typy rozwoju stawonogów • praca w grupach – przygotowanie plakatu lub portfolio na temat jedności i różnorodności w świecie stawonogów • zajęcia terenowe z obserwacją żywych okazów stawonogów • rozpoznawanie stawonogów przy pomocy atlasów x

• sprzęt do mikroskopowania • preparaty trwałe tkanek zwierzęcych • foliogramy i plansze przedstawiające tkanki zwierzęce • foliogramy i plansze przedstawiające budowę gąbek i parzydełkowców • szkielety gąbek i koralowców • filmy przyrodnicze, np. „Wielka Rafa Koralowa”; National Geographic Society Wydawnictwo G+J RBA sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa • preparaty mokre, np. tasiemca i glisty ludzkiej • foliogramy i plansze przedstawiające budowę płazińców i nicieni • foliogramy i plansze przedstawiające rozwój tasiemca i glisty ludzkiej • encyklopedia zdrowia, słowniki, internet • foliogramy i plansze przedstawiające budowę ciała dżdżownicy • żywe okazy dżdżownicy • lupy (do obserwacji szczecinek) • encyklopedie, słowniki, internet • sprzęt do prowadzenia hodowli • preparaty mokre mięczaków, np. szczeżuja • okazy szkieletów mięczaków • foliogramy i plansze przedstawiające budowę ciała mięczaków • preparaty mokre, np. raka • gabloty z okazami stawonogów • szkielety stawonogów • foliogramy i plansze przedstawiające budowę ciała stawonogów • foliogramy i plansze przedstawiające cykle rozwojowe owadów • atlasy owadów x

VI Świat kręgowców

29. Porównanie bezkręgowców i kręgowców • porównanie budowy (pokrycia ciała, szkieletu, ułożenia narządów, budowy układu nerwowego i krwionośnego) bezkręgowców i kręgowców • regulacja temperatury ciała 30. Ryby – kręgowce wodne • przystosowanie ryb do życia w wodzie • wymiana gazowa ryb • rozmnażanie i rozwój ryb • wędrówki ryb 31. Płazy – zwierzęta dwuśrodowiskowe • pokrycie ciała płazów • przystosowania płazów do życia w dwóch środowiskach • wymiana gazowa płazów • cykl rozwojowy żaby • charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych • wpływ zmiennocieplności na tryb życia płazów 32. Świat gadów • przystosowania gadów do życia na lądzie • rozmnażanie i rozwój gadów • charakterystyka jaszczurek i węży 33. Ptaki – kręgowce latające • przystosowania ptaków do lotu • rodzaje piór • wymiana gazowa u ptaków • związek budowy dzioba z rodzajem pobieranego pokarmu • związek budowy nóg ze środowiskiem i trybem życia ptaków • rozmnażanie i rozwój ptaków • migracje ptaków 34. Świat ssaków • budowa i rola skóry ssaków • wymiana gazowa u ssaków • różnorodność ssaków • rozmnażanie i rozwój ssaków 35. Życie ssaków • budowa zewnętrzna ssaków oraz jej związek ze środowiskiem i trybem życia • związek budowy uzębienia ssaków z rodzajem pobieranego pokarmu • związek budowy kończyn ssaków ze środowiskiem i trybem życia • znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowieka 36. Podsumowanie

• poznanie różnic pomiędzy bezkręgowcami a kręgowcami • wykazanie związku budowy ryb ze środowiskiem ich życia • poznanie sposobu przeprowadzania wymiany gazowej przez ryby • poznanie cech rozmnażania i rozwoju ryb • zrozumienie przyczyn wędrówek ryb • wykazanie związku budowy płazów ze środowiskiem ich życia • zrozumienie związku pokrycia ciała i budowy układu oddechowego płazów ze środowiskiem i trybem ich życia • poznanie cyklu rozwojowego żaby • poznanie różnorodności płazów • wykazanie przystosowania gadów do życia w środowisku lądowym • wykazanie związku między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów • poznanie różnorodności gadów • wykazanie związku budowy ptaków z przystosowaniem do lotu • poznanie rodzajów piór ptaków • zrozumienie związku między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a przystosowaniem do lotu • zrozumienie związku między budową zewnętrzną ptaka a środowiskiem życia i rodzajem pobieranego pokarmu • poznanie cech rozmnażania i rozwoju ptaków • zrozumienie przyczyn migracji ptaków • poznanie różnorodności ptaków • wykazanie związku budowy skóry ssaków z jej rolą • zrozumienie związku budowy płuc ze sprawnością wymiany gazowej • poznanie charakterystycznych cech rozmnażania i rozwoju ssaków • poznanie jedności i różnorodności świata ssaków • zrozumienie związku budowy ze środowiskiem i trybem życia ssaków • poznanie znaczenia ssaków w życiu i gospodarce człowieka • wykazanie związku budowy uzębienia ssaków z rodzajem pobieranego przez nie pokarmu • wykazanie związku budowy kończyn ssaków ze środowiskiem i trybem ich życia x

• określa pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców • podaje nazwy elementów szkieletu kręgowców • wymienia funkcje szkieletu bezkręgowców • podaje przykłady szkieletów bezkręgowców • wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców • podaje nazwy płetw ryby • rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej • wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie • określa rodzaj zapłodnienia u ryb • określa środowiska życia płazów • wymienia stadia rozwojowe żaby • podaje po dwa przykłady płazów ogoniastych i bezogonowych • wymienia przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie • wyjaśnia, na czym polega hibernacja • omawia cykl rozwojowy żaby • określa środowisko życia gadów • podaje cztery przykłady gadów występujących w Polsce • wymienia przystosowania gadów do życia na lądzie • omawia znaczenie błon płodowych w rozwoju gadów • wymienia narządy zmysłów gadów • wymienia ptaki różnych środowisk • rozpoznaje rodzaje piór ptaków • wymienia elementy budowy jaja • wyjaśnia konieczność migracji ptaków • wymienia przystosowania budowy ptaków do lotu • omawia różnice pomiędzy gniazdownikami i zagniazdownikami oraz podaje ich przykłady • omawia charakterystyczne cechy ssaków • podaje przykłady siedlisk zajmowanych przez ssaki • rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt • wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów w termoregulacji • podaje przykłady gatunków ssaków • rozróżnia ssaki wodne i lądowe • wymienia narządy zmysłów ssaków • rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy • wymienia przystosowania ssaków do zajmowania różnych siedlisk x

• charakteryzuje poszczególne elementy szkieletu kręgowców • porównuje budowę układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców • analizuje budowę układu krwionośnego bezkręgowców • określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb • wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb • sporządza notatki z obserwacji • charakteryzuje wymianę gazową u ryb • porównuje układ krwionośny ryby i dżdżownicy • wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością • charakteryzuje płazy ogoniaste i bezogonowe • omawia cechy układu oddechowego i krwionośnego płazów związane ze środowiskiem ich życia charakteryzuje funkcje poszczególnych błon płodowych • analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody • wykazuje związek budowy gadów ze środowiskiem ich życia • wykazuje związek między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów • określa środowisko życia ptaka na podstawie budowy jego kończyn • określa rodzaj pobieranego przez ptaka pokarmu na podstawie budowy jego dzioba • wykazuje związek między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu • charakteryzuje poszczególne elementy budowy jaja • charakteryzuje funkcje skóry • omawia zalety pęcherzykowej budowy płuc • projektuje doświadczenie wykazujące wydzielniczą i wydalniczą funkcję skóry • porównuje budowę ssaków wodnych i lądowych • ocenia znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowieka • wykazuje związek między funkcjonowaniem poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia ssaków x

• analizowanie plansz ilustrujących budowę układów bezkręgowców i kręgowców • praca w grupach – przygotowanie plakatu przedstawiającego porównanie bezkręgowców z kręgowcami • obserwacja szkieletu i łusek ryby • praca w grupach – przystosowania ryb do pełnienia poszczególnych funkcji życiowych • analizowanie plansz ze schematami budowy układów ryb • prowadzenie hodowli ryb • obserwacje żywych okazów ryb • analiza budowy szkieletu płaza • pogadanka na temat związku budowy płazów ze środowiskiem ich życia • analizowanie plansz ze schematami budowy układów płazów • mapa mentalna – przystosowania płazów do życia w dwóch środowiskach • wykonywanie portfolio – różnorodność płazów • analiza budowy szkieletu gada i jego wylinek • pogadanka na temat związku budowy gadów ze środowiskiem ich życia • analizowanie plansz ze schematami budowy układów gadów • analizowanie i porównywanie pokrycia ciała oraz sposobów rozmnażania płazów i gadów • mapa mentalna – przystosowanie gadów do życia na lądzie • projekcja filmu przyrodniczego • pogadanka na temat związku budowy ptaków ze środowiskiem ich życia • analizowanie plansz ze schematami budowy układów ptaków • mapa mentalna – przystosowania ptaków do lotu • obserwacje budowy szkieletu i piór ptaków • analizowanie budowy pióra • rozpoznawanie ptaków przy pomocy atlasów, kluczy i przewodników • analiza plansz ze schematami budowy układów ssaków • mapa mentalna – przystosowanie ssaków do życia na lądzie • analiza budowy wytworów naskórka ssaków (rogi, kopyta, włosy, pazury) • analiza budowy szkieletu ssaka • wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat przedstawicieli różnych rzędów ssaków • pogadanka na temat związku budowy ssaków ze środowiskiem i trybem ich życia • zajęcia terenowe (wycieczka do zoo) – obserwacje żywych zwierząt (różnorodność ssaków, przystosowania budowy do trybu życia) • pogadanka o odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu • burza mózgów – znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowieka x

• plansze oraz foliogramy przedstawiające porównanie układów bezkręgowców i kręgowców • szkielet ryby • kolekcja łusek różnych gatunków ryb • plansze i foliogramy z budową układów ryb • sprzęt do prowadzenia hodowli ryb • szkielet płaza • plansze, foliogramy z budową układów płazów • szkielet gada • okazy pokrycia ciała gadów: wylinki, łuski, pancerz żółwia • plansze i foliogramy z budową układów gadów • lupy • film przyrodniczy, np. z serii „Widziane z bliska – Gad”; MUVI Entertainment Group sp. z o.o. • atlasy zwierząt • plansze i foliogramy z budową układów ptaków • szkielet lub kości ptaka • okazy pokrycia ciała ptaków – pióra • lupy • klucze, atlasy i przewodniki do rozpoznawania ptaków • plansze, foliogramy z budową układów ssaków • szkielet ssaka • okazy wytworów naskórka ssaków: kopyta, rogi, włosy, pazury • encyklopedie, słowniki, internet, klucze, atlasy i przewodniki do rozpoznawania ssaków, encyklo-pedia przyrody Optimus PASCAL MULTIMEDIA • żywe okazy ssaków • klucze, atlasy i przewodniki do rozpoznawania ssaków • lupy, lornetki • karty pracy do zajęć terenowych • program komputerowy – np. różnorodność biologiczna w Polsce – UNEP/GRID x
1   2

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na podręczniku "Puls życia 2"

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia"

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia"

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia 2" 2 godziny tygodniowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na podręczniku \"Puls życia 1\" iconWymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom