Metodyka wychowania fizycznego
Pobierz 231.69 Kb.
NazwaMetodyka wychowania fizycznego
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar231.69 Kb.
TypDokumentacja
METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Struktura lekcji wychowania fizycznego. Planowanie różnych typów
  i rodzajów lekcji. Toki lekcyjne.
 1. Formy organizacyjne prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Wpływ ich doboru na atrakcyjność i efektywność zajęć.
 1. Metody stosowane podczas lekcji wychowania fizycznego. Zależność doboru metod od charakteru zajęć i uzdolnień uczniów.
 1. Metody realizacji zadań ruchowych (metody prowadzenia zajęć) – charakterystyka, czynniki doboru, przykłady.
 1. Znaczenie przekazywania wiedzy podczas lekcji wychowania fizycznego. Jakich obszarów powinny dotyczyć wiadomości przekazywane? Podaj przykłady.
 1. Bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego. Odpowiedzialność nauczyciela za wypadki. Kwalifikacja lekarska do zajęć wychowania fizycznego.
 1. Ocenianie i jego rodzaje. Samoocena i samokontrola – ich miejsce
  w nowoczesnym wychowaniu fizycznym.
 1. Nauczyciel wychowania fizycznego – typologia, style kierowania, przyczyny niepowodzeń w pracy nauczyciela.
 1. Zasady – zasady nauczania, zasady specyficzne dla nauczyciela wychowania fizycznego, zasady doboru treści oraz organizacji kształcenia i wychowania.
 1. Nowoczesność w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych
  i sporcie szkolnym.
 1. Efektywność zajęć wychowania fizycznego. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Aktywizowanie nie ćwiczących na lekcji wychowania fizycznego.
 1. Pozalekcyjne i pozaszkolne formy wychowania fizycznego.

ANATOMIA


1.      Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Budowa i podział kości ze względu na kształt. Rodzaje połączeń kości. Budowa połączeń maziowych. Składniki stawów stałe i niestałe. Rodzaje stawów (przykłady).


2.      Budowa kręgosłupa i jego krzywizny fizjologiczne. Ogólna budowa czaszki i jej połączenia z kręgosłupem. Budowa klatki piersiowej i połączenia w jej obrębie oraz połączenie klatki z kręgosłupem.


3.      Budowa obręczy barkowej oraz zespół mięśni stabilizujących położenie tej obręczy. Budowa obręczy miednicznej i jej udział w lokomocji ciała.


4.      Budowa kostna, stawowa i więzadłowa kończyny górnej i kończyny dolnej. Udział stawów kończyny dolnej w funkcji lokomocyjnej.


5.      Budowa mięśni szkieletowych, podział mięśni ze względu na kształt. Przyczepy mięśni i ich wpływ na działanie mięśni. Rola elementów dodatkowych w czynnym układzie ruchu.


6.      Mięśnie działające podczas wdechu i wydechu. Pojęcie tłoczni brzusznej i jej znaczenie fizjologiczne i wysiłkowe.


7.      Mięśnie utrzymujące pionową pozycję tułowia i głowy. Wpływ tych mięśni na korekcję wad postawy.


8.      Mięśnie działające na duże stawy kończyn oraz mięśnie utrzymujące prawidłowe wysklepienie stopy.


9.      Ogólna budowa układu naczyniowego: duży i mały obieg krwi. Budowa i lokalizacja serca – położenie zastawek i ich działanie, układ przewodzący serca, krążenie wieńcowe.


10.  Budowa tętnic, żył i naczyń włosowatych. Krążenie wrotne, sieci naczyniowe dziwne – lokalizacja i znaczenie.


11.  Budowa układu pokarmowego. Znaczenie dużych gruczołów trawiennych dla innych narządów, gruczołów i układów ciała ludzkiego.


12.  Budowa układu oddechowego i narządu głosu.


13.  Układ moczowy i układy rozrodcze – budowa, lokalizacja, funkcje. Umiejscowienie i znaczenie gruczołów dokrewnych.


14.  Podział ośrodkowego układu nerwowego. Budowa rdzenia kręgowego; lokalizacja i funkcje poszczególnych fragmentów mózgowia.


15.  Nerwy obwodowego układu nerwowego i ich powiązania z ośrodkami autonomicznego układu nerwowego.

ANTROPOLOGIA

 1. Antropologia jako nauka, definicje antropologii. Główne działy (obszary zainteresowań) antropologii. Antropologia sportowa, główne zagadnienia
  i tematyka badań. Rozwój biologiczny człowieka a auksologia. Definicje rozwoju, pojęcie ontogenezy.
 1. Antropometria jako podstawowa metoda stosowana w badaniach rozwoju biologicznego człowieka. Punkty antropometryczne. Cefalometria i somatometria
 1. Wskaźniki ilorazowe (antropologiczne), przykłady wskaźników długościowych, szerokościowych i ogólnej budowy ciała (wagowo-wzrostowych). Powierzchnia ciała. Kierunek i tempo zmian wybranych proporcji ciała u chłopców i dziewcząt. Umiejętność oceny proporcji ciała człowieka. Metody diagnozowania nadwagi
  i otyłości.
 1. Ocena wzrastania i rozwoju morfologicznego dzieci i młodzieży. Składowe procesu rozwojowego (wzrastanie /rozrost/, różnicowanie, dojrzewanie, poziom, tempo, rytm /rytmiczność/ rozwoju. Kształtowanie się wysokości i masy ciała
  u chłopców i dziewcząt od urodzenia do zakończenia procesu wzrastania na podstawie średnich arytmetycznych i wielkości przyrostów rocznych. Ocena kinetyki i dynamiki zmian.
 1. Rozwój jako funkcja czynników genetycznych, środowiskowych i czasu. Teoria limitowanego ukierunkowania rozwoju – teoretyczne wzorce rozwoju biologicznego człowieka. Wielopoziomowy rozwój fenotypowy osobnika
  w ontogenezie - modele rozwoju. Zmienność międzyosobnicza, norma reakcji, norma adaptacyjna
 1. Czynniki rozwoju biologicznego człowieka, ich klasyfikacja. Czynniki endogenne. Genotyp a fenotyp. Dymorfizm płciowy. Czynniki egzogenne. Oddziaływanie czynników społeczno-ekonomicznych na wielkość ciała i tempo dojrzewania (środowisko zamieszkania, poziom wykształcenia i zawód rodziców, dzietność rodziny).
 1. Trendy sekularne /tendencja przemian/ i akceleracja rozwoju, przykłady cech, przyczyny zmian.
 1. Etapy (okresy) rozwoju osobniczego człowieka – kryteria podziału. Charakterystyka morfologiczna i motoryczna okresów rozwoju osobniczego człowieka: okres noworodka, niemowlęcia, wczesnego dzieciństwa („niezróżnicowanego płciowo”). Podstawowe reguły rozwoju motorycznego. Skala Apgar. Odruchy bezwarunkowe noworodka, urodzeniowa długość i masa ciała, zakresy zmienności. Przeciętne dalsze trwanie życia
  w Polsce w ostatnich latach.
 1. Charakterystyka morfologiczna i motoryczna okresu starszego dzieciństwa („zróżnicowanego płciowo”) Dojrzewanie płciowe dziewcząt i chłopców. Typowa kolejność (sekwencja zmian) objawów dojrzewania oraz przeciętny wiek ich występowania. Skok pokwitaniowy cech morfologicznych. Wiek oraz wielkość skoku pokwitaniowego a tempo rozwoju. Regulacja hormonalna okresu pokwitania. Wiek występowania menarche w Polsce
 1. Pojęcie wieku rozwojowego (biologicznego). Kryteria (metody) oceny wieku rozwojowego, wiek szkieletowy (kostny) - główne etapy kostnienia kości długich, wiek zębowy, wiek dojrzałości płciowej - skala Tannera, wiek morfologiczny. Czas stosowania poszczególnych metod oceny wieku rozwojowego.
 1. Pojęcie norm rozwojowych. Norma jako biologiczny układ odniesienia. Statystyczne zakresy norm. Siatki centylowe, pozycje centylowe. Rodzaje norm rozwojowych. Aktualność norm. Umiejętność korzystania z norm rozwojowych
  i oceny wieku rozwojowego
 1. Sprawność motoryczna człowieka. Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.


BIOCHEMIA


 1. Budowa i funkcja białek wiążących tlen: hemoglobina i mioglobina.
 1. Formy transportu gazów oddechowych we krwi.
 1. Biochemiczna charakterystyka włókien mięśniowych.
 1. Etapy utleniania biologicznego.
 1. Budowa i funkcja glikogenu mięśniowego.
 1. Procesy resyntezy ATP podczas wysiłków fizycznych.
 1. Substraty energetyczne wykorzystywane podczas wysiłków fizycznych o charakterze tlenowym i beztlenowym.
 1. Podział szlaków metabolicznych.
 1. Izohydria. Znaczenie układów buforowych w utrzymaniu stałego pH.
 1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasica metaboliczna.

BIOLOGIA CZŁOWIEKA


 1. Lokalizacja i przebieg procesu spermatogenezy i owogenezy.
 1. Procesy rozwoju zarodkowego u człowieka – zapłodnienie, bruzdkowanie, implantacja, kształtowanie się listków zarodkowych i ich różnicowanie się
  w poszczególne tkanki i narządy.
 1. Powstawanie, budowa i funkcje błon płodowych. Co to jest bariera łożyskowa
  i jaka jest jej funkcja. Mechanizmy zabezpieczające prawidłowy rozwój ciąży.
 1. Przyczyny niepowtarzalności genotypowej i fenotypowej każdego człowieka – rodzaje zmienności.
 1. Geny i allele – pojęcie, budowa, rodzaje i funkcje. Procesy replikacji, transkrypcji
  i translacji. Regulacja aktywności genów u człowieka.
 1. Mutacje – rodzaje, mechanizmy powstawania oraz choroby jako ich skutek.
 1. Podział hormonów ze względu na budowę chemiczną. Mechanizm działania hormonów na komórki docelowe. Funkcje hormonów. System sprzężeń zwrotnych w układzie hormonalnym. Powiązania czynnościowe pomiędzy układami: hormonalnym, nerwowym i immunologicznym.
 1. Hormony wpływające na pracę układu mięśniowego i nerwowego.
 1. Rozwój w ontogenezie tkanki mięśniowej szkieletowej, możliwości regeneracji. Histologiczna budowa mięśnia i jednostki motorycznej mięśnia. Możliwości zaburzeń w budowie i funkcji. Budowa synapsy nerwowo-mięśniowej
  i mechanizm przewodzenia impulsów nerwowych, źródło bodźców do skurczu mięśnia.
 1. Cechy charakterystyczne budowy mikroskopowej tkanki kostnej zbitej
  i gąbczastej, jej funkcje. Wykazanie mechanicznych i chemicznych przystosowań do spełnianej funkcji. Funkcjonalne przyczyny określonej lokalizacji wymienionych odmian tkanki kostnej w różnych rodzajach kości.

FIZJOLOGIA


 1. Istota skurczu mięśniowego, ultrastruktura tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej.
 1. Energetyka skurczu mięśniowego, źródła energetyczne do pracy mięśniowej.
 1. Funkcje i właściwości krwi.
 1. Automatyzm działania mięśnia sercowego.
 1. Zjawisko wymiany gazowej.
 1. Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany parametrów krążeniowo – oddechowych.
 1. Dług i deficyt tlenowy.
 1. Czynniki determinujące wydolność fizyczna organizmu człowieka.
 1. Wydolność tlenowa i beztlenowa, możliwości oceny poziomu wydolności organizmu człowieka.
 1. Fizjologiczne podłoże zjawiska zmęczenia.


PEDAGOGIKA


 1. Cele wychowania i organizacja edukacji w różnych epokach historycznych
  (np. w Starożytności, Średniowieczu, Odrodzeniu, Oświeceniu, w czasach Nowożytnych).
 1. Podstawowe założenia edukacyjne w państwach Unii Europejskiej.
 1. Uwarunkowania i kreatorzy współczesnych reform edukacyjnych.
 1. Znaczenie i rola mediów w procesie rozwoju dzieci i młodzieży.
 1. Proces nauczania-uczenia się w ujęciu historycznym.
 1. Cele nauczania (poznawcze, kształcące i wychowawcze) i ich operacjonalizacja. 1. Podstawowe formy kształcenia.
 1. Proces wychowania w aspekcie teleologicznym i technologicznym.
 1. Autorytet nauczyciela-wychowawcy i jego współczesne wyznaczniki.
 1. Sprawności moralne nauczyciela.
 1. Powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne uczniów i nauczycieli.
 1. Miejsce i rola rodziny w procesie edukacyjnym ucznia oraz jej współpraca ze szkołą.PSYCHOLOGIA


 1. Zachowania agresywne – teorie, przyczyny.
 1. Agresja w szkole i sposoby jej zapobiegania.
 1. Trudności wychowawcze i uczeń „trudny” – przyczyny, zapobieganie, działanie.
 1. Zaburzenia rozwoju u dzieci. Psychologiczne aspekty niepowodzeń szkolnych
  i trudności wychowawczych.
 1. Różnice indywidualne i ich znaczenie w pracy nauczyciela (osobowość, temperament, samoocena, lęk).
 1. Procesy poznawcze a nauczanie ruchu.
 1. Stres – objawy, koncepcje, przebieg reakcji stresowej.
 1. Strategie radzenia sobie ze stresem. Stres w pracy nauczyciela.
 1. Motywacja a lekcja wychowania fizycznego – koncepcje motywacji.
 1. Motywacja a efektywność działania, motywowanie uczniów do uczestnictwa
  w aktywności fizycznej.
 1. Symptomy silnej i słabej motywacji.

TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


 1. Powody, przejawy i uwarunkowania aktywności fizycznej człowieka i ich związek z wychowaniem fizycznym.
 1. Związek kultury fizycznej z kulturą rozumiana globalnie; kultura przedmiotowa, podmiotowa, duchowa, fizyczna.
 1. Miejsce edukacji fizycznej w systemie powszechnej edukacji. Zakres i znaczenie pojęć: kształcenie, wychowanie, fizyczne kształcenie, fizyczne wychowanie.
 1. Ewolucja poglądów na cele wychowania fizycznego; wychowanie fizyczne jako ćwiczenie ciała, wychowanie fizyczne jako wychowanie poprzez ćwiczenie ciała, wychowanie fizyczne jako wychowanie do dbałości o ciało.
 1. Doraźne usprawnianie ciała jako cel konieczny, lecz niewystarczający fizycznej edukacji. Wychowanie do wartości ciała, jako warunek uczestnictwa w kulturze fizycznej po zakończeniu edukacji.
 1. Biologiczne i kulturowe czynniki motorycznego rozwoju. Usprawnianie organizmu i nauczanie ruchu jako cel fizycznego kształcenia.
 1. Osobowość jako przedmiot wychowania. Postawa, jej komponenty i możliwości kształtowania. Kształtowanie postawy prosomatycznej jako cel fizycznego wychowania.
 1. Nauczyciel jako podmiot stosunku wychowawczego i przedmiot badań. Dobór na studia, kształcenie i praca zawodowa nauczyciela wychowania fizycznego.
 1. Struktura procesu fizycznej edukacji i jej składniki: rozpoznanie warunków, przewidywanie skutków, programowanie środków, realizacja celów i ocena efektów kształcenia i wychowania fizycznego.
 1. Znamiona nowoczesności i kryteria postępu w wychowaniu fizycznym.

HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ


 1. Geneza ćwiczeń fizycznych – kultura fizyczna w starożytnej Grecji i Rzymie.
 1. Stanowy charakter kultury fizycznej w średniowieczu.
 1. Podłoże rozwoju kultury fizycznej w okresie Odrodzenia w Europie i Polsce.
 1. Oświeceniowe koncepcje wychowania fizycznego w Europie.
 1. Polskie Oświecenie – Komisja Edukacji Narodowej wobec wychowania fizycznego.
 1. Czynniki rozwoju kultury fizycznej w Europie w XIX wieku.
 1. Geneza i założenie programowe głównych systemów gimnastycznych w Europie w XIX wieku.
 1. Początki gimnastyki w szkołach europejskich i polskich jako przedmiotu
  i kształcenia dla niego nauczycieli.
 1. Pozaszkolne wychowanie fizyczne na ziemiach polskich.
 1. Narodziny nowoczesnego sportu i ruchu olimpijskiego.
 1. Sport na ziemiach polskich, pierwsze stowarzyszenia i kluby sportowe, znaczenie działalności TG „Sokół”.
 1. Kultura fizyczna w Polsce międzywojennej, struktury organizacyjne jej nurtu społecznego i państwowego.


TEORIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY


 1. Przedmiot teorii sportu i jej działy.
 1. Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych w grupach dzieci
  i młodzieży.
 1. Sport dzieci i młodzieży – podstawowe uwarunkowania rozwoju biologicznego
  i psychicznego, treści, obciążenia, metody.
 1. Selekcja na pierwszym i drugim etapie szkolenia sportowego.
 1. Planowanie treningu sportowego dzieci i młodzieży.
 1. Struktura procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
 1. Obciążenia treningowe i startowe w sporcie młodzieżowym.
 1. Siła, szybkość i wytrzymałość oraz metody ich kształtowania.
 1. Technika i koordynacja ruchowa.
 1. Strategia i taktyka walki sportowej.
 1. Odnowa biologiczna i psychiczna w treningu młodzieżowym.
 1. Kontrola pracy treningowej w pierwszym i drugim etapie szkolenia sportowego.

TEORIA I METODYKA GIMNASTYKI


 1. Kierunki i rodzaje gimnastyki oraz ich zadania i cele. Podział ćwiczeń gimnastyki podstawowej na grupy – cele i zadania.
 1. Terminologia ćwiczeń: porządkowo – dyscyplinujących, kształtujących, stosowanych.
 1. Systematyka zwisów i podporów.
 1. Zasady, metody, formy, środki nauczania (we wszystkich grupach gimnastyki podstawowej).
 1. Budowa lekcji z gimnastyki, zadania poszczególnych części oraz zasady opisywania i zapisywania ćwiczeń gimnastycznych.
 1. Technika wykonania poszczególnych ćwiczeń gimnastycznych: ćwiczenia wolne, skoki i na przyrządach.
 1. Metodyka nauczania poszczególnych ćwiczeń gimnastycznych, pomoc
  i asekuracja: w ćwiczeniach zwinnościowo – akrobatycznych, w skokach i na poszczególnych przyrządach.
 1. Zasady bezpieczeństwa, sposoby ochrony w gimnastyce.
 1. Rola przygotowania fizycznego (motorycznego) w gimnastyce.
 1. Ogólne zasady organizacji i sędziowania szkolnych zawodów gimnastycznych.

TEORIA I METODYKA LEKKIEJ ATLETYKI


 1. Co to jest lekka atletyka, jakie znasz bloki konkurencji lekkoatletycznych oraz wymień i scharakteryzuj dystanse klasyczne i nieklasyczne w biegach krótkich oraz w biegach przez płotki.
 1. Opisz metodykę nauczania, technikę wykonania oraz sposób rozgrywania wybranych konkurencji sprinterskich lub biegów sztafetowych na dystansach klasycznych.
 1. Na podstawie wybranych konkurencji w biegach krótkich, w biegach przez płotki, w biegach sztafetowych – wymień podstawowe przepisy obowiązujące
  w tej konkurencji.
 1. Podaj metodykę kształtowania wytrzymałości w biegach średnich, długich
  i chodzie sportowym.
 1. Podaj przepisy rozgrywania biegów średnich, długich, ulicznych, przełajowych oraz chodu sportowego.
 1. Podaj, jaką rolę pełnią gry i zabawy w kształtowaniu wytrzymałości.
 1. Wymień i opisz elementy techniki rzutów lekkoatletycznych.
 1. Wymień rzuty lekkoatletyczne oraz elementy mające wpływ na wynik.
 1. Podaj podstawowe przepisy lekkoatletyczne oraz zasady organizacji zawodów
  w rzutach lekkoatletycznych.
 1. Opisz technikę i metodykę nauczania wybranej konkurencji w rzutach lekkoatletycznych.
 1. Podaj i opisz technikę poznanych skoków lekkoatletycznych.
 1. Wymień podstawowe przepisy rozgrywania konkurencji w skokach lekkoatletycznych oraz zasady organizacji zawodów.
 1. Wymień czynniki determinujące rezultat sportowy w skokach lekkoatletycznych.

TEORIA I METODYKA PŁYWANIA I RATOWNICTWA WODNEGO


 1. Warunki bezpieczeństwa podczas uprawiania i nauczania aktywności ruchowej w środowisku wodnym:

 • Ustawy i rozporządzenia związane z uprawianiem i nauczaniem pływania;

a/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;

b/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

c/ Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 • Sposoby organizowania bezpiecznych zajęć z pływania.
 1. Człowiek w środowisku wodnym:

 • Fizyczne właściwości środowiska wodnego – ciśnienie, gęstość, przewodnictwo cieplne wody;

 • Właściwości chemiczne wody;

 • Pływalność ciała człowieka – pływalność ciał, metody określania pływalności ciała człowieka;

 • Pływania statyczne – stateczność ciała człowieka w wodzie, proste metody oceny stateczności oraz sposoby zachowania równowagi stałej pływaka;

 • Pływanie dynamiczne – przemieszczanie się ciała w wodzie, zależność oporu wody od: przekroju czołowego człowieka, prędkości pływania, kształtu i rodzaju powierzchni ciała; dynamiczna siła parcia i jej elementy składowe, siły wprowadzające ciało w ruch postępowy.
 1. Wpływ środowiska wodnego na funkcjonowanie organizmu człowieka:

 • Układ oddechowy;

 • Układ krążenia;

 • Układ mięśniowy;

 • Działanie receptorów człowieka w środowisku wodnym.
 1. Kinematyczna analiza technik pływania standardowego i sportowego:

 • Analiza techniki pływania stosowanej w stylu grzbietowym (kraul na grzbiecie);

 • Analiza techniki pływania stosowanej w stylu dowolnym (kraul na piersiach);

 • Analiza techniki pływania stosowanej w stylu klasycznym (żabka);

 • Analiza techniki pływania stosowanej w stylu motylkowym (delfin).
 1. Technika pływania w ujęciu pedagogicznym. Systematyka ćwiczeń służących nauczaniu i doskonaleniu standardowych technik pływania:

 • Kraul na grzbiecie, starty i nawroty;

 • Kraul na piersiach, starty i nawroty;

 • Żabka, starty i nawroty;

 • Delfin, starty i nawroty;

 • Nawroty w pływaniu stylem zmiennym.
 1. Przepisy FINA 2009-2013.
 1. Metodyka kształtowania kompetencji w zakresie nauczania i doskonalenia pływackich czynności ruchowych:

 • Kształtowanie umiejętności metodycznych w zakresie nauczania pływania;

 • Wybrane metody nauczania czynności motorycznych (metoda całości, częściami i całościowo – częściowa);

 • Kształtowanie pozytywnych emocji podczas aktywności ruchowej w środowisku wodnym;

 • Postępowanie nauczyciela w przezwyciężaniu lęku przed wodą;

 • Komunikacja dydaktyczna na lekcji pływania;

 • Planowanie indywidualnej nauki pływania;

 • Kontrola i ocena wyników nauczania;

 • Podstawy nauczania samoratownictwa w wodzie.
 1. Metodyka kształtowania kompetencji w zakresie organizowania procesu nauczania pływania:

 • Planowanie nauki pływania w grupach zorganizowanych;

 • Opracowywania programów nauczania pływania dla potrzeb wychowania fizycznego realizowanego w szkole;

 • Organizacja imprez pływackich.
 1. Doskonalenie kompetencji pływackich z wykorzystaniem metod stosowanych w początkowych etapach treningu pływackiego:

 • Metody ciągłe treningu pływackim;

 • Metody przerywane treningu pływackim;

 • Metoda startowa.
 1. Nauczanie kompetencji zwianych z umiejętnościami udzielania podstawowej pomocy poszkodowanym w wodzie:

 • Udzielanie pomocy osobom zagrożonym w wodzie z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na pływalni i kąpielisku;

 • Technika wykonywania skoków ratowniczych;

 • Technika zanurzenia się i pływania pod powierzchnią wody;

 • Sposoby holowania „zmęczonego pływaka” i tonącego.


TEORIA I METODYKA KOSZYKÓWKI


 1. Geneza powstania i rys historyczny gry w koszykówkę.
 1. Metody, formy i zasady dydaktyczne w nauczaniu koszykówki.
 1. Predyspozycje i zdolności motoryczne niezbędne w nauczaniu gry
  w koszykówkę.
 1. Metodyka nauczania wybranych elementów technicznych.
 1. Ogólne zasady i rodzaje obrony każdy swego.
 1. Dobre i złe strony obrony strefowej.
 1. Organizacja i podstawowe zasady przeprowadzenia szybkiego ataku.
 1. Podstawowe ustawienia w ataku pozycyjnym w nawiązaniu do cech somatycznych i zdolności motorycznych zawodników.
 1. Podstawowe sposoby uwolnienia się od przeciwnika w grze.
 1. Analiza wykonania wybranych elementów technicznych.

TEORIA I METODYKA PIŁKI NOŻNEJ


 1. Historia piłki nożnej.
 1. Charakterystyka działań w grze piłkarza.
 1. Podział i definicja techniki w grze w piłkę nożną.
 1. Analiza ruchu i metodyka nauczania elementów techniki piłki nożnej.
 1. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu techniki piłki nożnej.
 1. Podział i definicja taktyki, struktura taktyki w grze w piłkę nożną.
 1. Taktyka atakowania: rodzaje, zasady, formy nauczania.
 1. Taktyka obrony: rodzaje, zasady, formy nauczania.
 1. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu taktyki piłki nożnej.
 1. Zasady opracowania osnów lekcyjnych w szkoleniu piłkarzy nożnych.

TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ 1. Gra jako element rzeczywistości kulturowej człowieka.
 1. Istota zespołowej gry sportowej (na przykładzie piłki siatkowej).
 1. Piłka siatkowa – wartości edukacyjne i społeczne.
 1. Formy i metody nauczania techniki piłki siatkowej.
 1. Przykłady i zastosowanie gier uproszczonych w wychowaniu fizycznym
  i sporcie.
 1. Minisiatkówka – zasady, organizacja, przygotowanie do gry.
 1. Systematyka taktyki obrony, podstawowe działania zawodników w obronie pola.
 1. Ustawienia zespołu do przyjęcia zagrywki w zależności od systemu ataku.
 1. Asekuracja bloku – zasady organizacji.
 1. Geneza i rozwój piłki siatkowej na świecie i w Polsce.

TEORIA I METODYKA PIŁKI RĘCZNEJ


 1. Historia gry w piłkę ręczną na świecie i w Polsce.
 1. Zasady, metody, formy dydaktyczne stosowane w nauczaniu techniki i taktyki gry w piłkę ręczną.
 1. Systematyka oraz analiza wykonania wybranych elementów techniki gry.
 1. Predyspozycje i zdolności motoryczne niezbędne w nauczaniu piłki ręcznej.
 1. Metodyka nauczania wybranych elementów techniki gry.
 1. Rodzaje i odmiany ataku szybkiego. Zasady postępowania zawodników
  w trakcie rozgrywania ataku szybkiego.
 1. Podstawowe ustawienia drużyny w ataku pozycyjnym. Charakterystyka pozycji gry w nawiązaniu do predyspozycji somatycznych, zdolności motorycznych
  i umiejętności technicznych.
 1. Odmiany ataku pozycyjnego. Zasady postępowania poszczególnych zawodników oraz zagrania taktyczne w ataku pozycyjnym.
 1. Systemy bronienia w piłce ręcznej. Odmiany obron oraz zasady postępowania zawodników w zależności od przyjętego sposobu bronienia.
 1. Metodyka nauczania wybranych elementów taktyki gry.TEORIA I METODYKA SPORTÓW ZIMOWYCH


 1. Rozwój ewolucyjny dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa, snowboardingu i łyżwiarstwa.
 1. Rola aktywności ruchowej współczesnego człowieka na przykładzie sportów zimowych.
 1. Charakterystyka infrastruktury do rekreacyjnego i sportowego uprawiania aktywności zimowej.
 1. Zasady bezpiecznego uprawiania sportów zimowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gór.
 1. Podstawowe zasady przygotowania osób do rekreacyjnego i sportowego uprawiania aktywności zimowej.
 1. Ewolucja i rola sprzętu oraz ekwipunku w uprawianiu sportów zimowych.
 1. Analiza podstawowych elementów techniki narciarskiej, snowboardowej
  i łyżwiarstwa podstawowego.
 1. Metodyka nauczania techniki narciarskiej, snowboardowej i łyżwiarstwa podstawowego.
 1. Zastosowanie gier i zabaw w nauczaniu wybranych sportów zimowych.
 1. Podstawowe zasady przeprowadzania zawodów w sportach zimowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metodyka wychowania fizycznego iconMetodyka wychowania fizycznego

Metodyka wychowania fizycznego iconAlternatywny program realizacji wychowania fizycznego I sportu szkolnego” „Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego”

Metodyka wychowania fizycznego iconNauczyciel wychowania fizycznego I jego rola (materiał przygotowany w ramach szkolenia Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego)

Metodyka wychowania fizycznego iconLista profesorów I doktorów habilitowanych członków Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie potencjalnych promotorów prac doktorskich

Metodyka wychowania fizycznego iconNiedostatki I potrzeby współczesnego wychowania fizycznego Michał Bronikowski Sytuacja wychowania fizycznego

Metodyka wychowania fizycznego iconPso z wychowania fizycznego przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego gimnazjum nr 12 Olsztyn

Metodyka wychowania fizycznego iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Metodyka wychowania fizycznego iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Metodyka wychowania fizycznego iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego

Metodyka wychowania fizycznego iconAkademia wychowania fizycznego katedra dydaktyki wychowania fizycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom