Zakres materiału
Pobierz 0.56 Mb.
NazwaZakres materiału
strona2/6
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar0.56 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

 


KLASA 2A i 2B


DZIAŁ IV: ELEMENTY GENETYKI


GENETYKA KLASYCZNA


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Rodzaje i budowa kwasów nukleinowych.

- rodzaje kwasów nukleinowych, skrót i pełna nazwa;

- budowa nukleotydu, rodzaje zasad azotowych i cukrów w nukleotydach;

- rodzaje nukleotydów w RNA i DNA, zasada łączenia nukleotydów w pojedynczą nić.

2.

Budowa, rodzaje i rola RNA.

- budowa pojedynczej nici RNA, szkielet fosforanowo – cukrowy;

- rodzaje RNA, ich charakterystyka i rola w komórce (mRNA, tRNA, rRNA);

- znajomość pojęć: triplet (kodon) i antykodon.

3.

Budowa, rodzaje i rola DNA.

- budowa podwójnej nici DNA (helisa), wiązania wodorowe (mostki wodorowe), szkielet fosforanowo–cukrowy;

- znajomość zasady komplementarności;

- rodzaje DNA (jądrowy, mitochondrialny); różnice i podobieństwa w budowie RNA i DNA.

4.

Replikacja DNA.

- przebieg, wynik i biologiczny sens procesu replikacji;

- wyjaśnienie pojęć: denaturacja DNA, polimeraza DNA, miejsce inicjacji replikacji, widełki replikacyjne, denaturacja DNA;

- replikacja semikonserwatywna (półzachowawcza) – wyjaśnienie jej mechanizmu

5.

Cechy kodu genetycznego.

- kod genetyczny, tabela kodu genetycznego, wyliczenie i charakterystyka cech kodu genetycznego.

6.

Biosynteza białek.

- budowa aminokwasów, sposób łączenia aminokwasów w białka, wiązania peptydowe;

- budowa, rodzaje i rola białek w organizmie, struktury białek, właściwości białek;

- etapy biosyntezy białek – ich lokalizacja w komórce i biologiczny sens.

7.

Transkrypcja.

- przebieg i wynik procesu; wyjaśnienie pojęć: polimeraza RNA, eksony i introny, obróbka posttarnskrypcyjna;

- triplety: START i STOP.

8.

Translacja.

- elementy potrzebne do zajścia procesu (wolne aminokwasy, rybosom, tRNA, mRNA), przebieg i wynik procesu;

- umiejętność posługiwania się tabelą kodu genetycznego.

9.

Mutacje.

- wyjaśnienie terminów: mutacja, mutageny;

- przyczyny mutacji, mutacje spontaniczne i indukowane, czynniki mutagenne (mutageny);

- rodzaje mutacji (genowe, chromosomowe) i ich rola w przyrodzie, mutacje letalne;

- choroby genetyczne wywołane mutacjami genowymi i chromosomowymi.

10.

Transformacja nowotworowa.

- przyczyny powstawania nowotworów, wyjaśnienie pojęcia protoonkogenu i genu supresora;

- etapy procesu nowotworowego (inicjacja, promocja, progresja), przerzuty;

- profilaktyka przeciwnowotworowa;

- sposoby leczenia nowotworów (leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, terapia genowa).11.

Zmienność w przyrodzie.

- przyczyny, rodzaje (środowiskowa, mutacyjna i rekombinacyjna) oraz rola zmienności w przyrodzie;

- zmienność dziedziczna i niedziedziczna, zjawisko crossing-over (przebieg i skutki);

- rola mutacji i rekombinacji w ewolucji organizmów.

12.

Poznawanie genomu człowieka.

- wyjaśnienie pojęć: gen, chromosom, chromatyna, genom, kariogram;

- budowa chromosomu, pojęcia: histony, nić chromatynowa, chromatyda; liczba chromosomów w komórkach;

- różnice między kariogramem kobiety i mężczyzny; autosomy i chromosomy płci.

13.

Powtórzenie wiadomości z genetyki klasycznej.

14.

SPRZWDZIAN WIADOMOŚCI Z GENETYKI KLASYCZNEJ.

 

DZIAŁ IV: ELEMENTY GENETYKI


GENETYKA MENDLOWSKA


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Mendelizm.

- wyjaśnienie podstawowych pojęć z genetyki mendlowskiej: genotyp i fenotyp, allel, homo- i heterozygota, cechy dominujące i recesywne, czysta linia;

- Grzegorz Mendel i jego wkład w rozwój genetyki, prawa Mendla, obiekty jego badań;

- krzyżówki genetyczne, pokolenie rodzicielskie (P) i pokolenie mieszańców (F); schemat rozwiązywania krzyżówek.

2.

I prawo Mendla.

- treść I prawa Mendla (prawa czystości gamet);

- sposób dziedziczenia jednej cechy (barwa kwiatów) na przykładzie grochu jadalnego;

- krzyżówki testowe;

- ćwiczenia w rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych dotyczących I prawa Mendla.

3.

Odstępstwa od I prawa Mendla – dominowanie niepełne.

- wyjaśnienie pojęcia dominacji niepełnej i podanie przykładów (barwa kwiatów u wyżlinu, hipercholesterolemia człowieka);

- rozwiązywanie zadań dotyczących dominowania niepełnego.

4.

Odstępstwa od I prawa Mendla – dziedziczenie grup krwi u człowieka.

- podanie podstawowych grup krwi u człowieka, ich zapisu genotypowego i genotypowego;

- wyjaśnienie, na czym polega odstępstwo od I prawa Mendla w przypadku grup krwi;

- ćwiczenia w rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych dotyczących dziedziczenia grup krwi.

5.

II prawo Mendla.

- treść II prawa Mendla (prawa niezależnej segregacji cech);

- sposób dziedziczenia dwóch cech jednocześnie (barwy i kształtu nasion grochu);

- ćwiczenia w rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych dotyczących II prawa Mendla.

6.

Teoria Morgana.

- Tomasz Morgan i jego prace; uzasadnienie wyboru muszki owocowej jako obiektu badań;

- podstawowe założenia chromosomowej teorii dziedziczności Morgana.

7.

Dziedziczenie płci u człowieka.

- zapis genotypowy płci u człowieka (XX – homozygota, XY – heterozygota);

- krzyżówka genetyczna ilustrująca sposób dziedziczenia płci u człowieka, stosunek genotypowy i fenotypowy płci w pokoleniu F1.

8.

Dziedziczenie cech sprzężonych i związanych z płcią.

- wyjaśnienie różnicy między cechami sprzężonymi z płcią a związanymi z płcią, przykłady obu rodzajów cech;

- rozwiązywanie krzyżówek genetycznych dotyczących cech sprzężonych z płcią np. barwy oczu muszki owocowej, dziedziczenie daltonizmu i hemofilii u człowieka;

- rozwiązywanie krzyżówek genetycznych dotyczących cech związanych z płcią, np. łysienia u człowieka;

9.

Inżynieria genetyczna.

- praca z filmem pt.: „Biotechnologia”;

- zasadnicze metody stosowane w inżynierii genetycznej (enzymy restrykcyjne, klonowanie DNA);

- organizmy transgeniczne oraz modyfikowane genetycznie (GMO);

10.

Znaczenie genetyki w przyrodzie i życiu człowieka.

- zastosowanie genetyki w rolnictwie, hodowli, medycynie, biotechnologii, sądownictwie, kryminalistyce, archeologii.

11.

Powtórzenie wiadomości z genetyki mendlowskiej.

12.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z GENETYKI MENDLOWSKIEJ.

 


DZIAŁ V: ELEMENTY EKOLOGII i BIOGEOGRAFII


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Populacja jako podstawowa jednostka ekologiczna.

- wyjaśnienie pojęć: ekologia, populacja, siedlisko, areał osobniczy, terytorium (rewir), zasięg przestrzenny populacji;

- pozytywne i negatywne skutki sąsiedztwa osobników danej populacji;

- hierarchiczny układ pojęć ekologicznych – poziomy ekologiczne.

2.

Parametry charakteryzujące populację.

- stosunki ilościowe: liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, przyrost naturalny oraz migracje (wyjaśnienie pojęć i przykłady);

- struktura przestrzenna: rozkład skupiskowy, losowy, równomierny (charakterystyka i przykłady); terytorializm, agrocenoza;

- struktura wieku i płci: piramidy wiekowo – płciowe; populacja rozwijająca się, ustabilizowana i wymierająca (różnice między nimi, umiejętność narysowania i rozpoznania piramidy);

- obliczanie zagęszczenia populacji przy różnych jej areałach;

- przyrost naturalny w różnych krajach na przykładzie populacji ludzkiej.

3.

Cechy charakterystyczne biocenozy.

- wyjaśnienie pojęć: biocenoza i poziom troficzny; charakterystyczne cechy biocenozy;

- charakterystyka poziomów troficznych: producentów, konsumentów i reducentów (destruentów);

- różnica między łańcuchem pokarmowym a siecią troficzną;

- konstruowanie prostych łańcuchów pokarmowych i przyporządkowywanie poszczególnych jego ogniw do odpowiednich poziomów troficznych;

4.

Stosunki między populacjami w biocenozie.

- klasyfikacja i omówienie poszczególnych typów zależności między populacjami, podawanie przykładów;

- podawanie podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi zależnościami.

5.

Sukcesja, produkcja i produktywność.

- wyjaśnienie terminów: sukcesja, produkcja i produktywność;

- podanie różnic między sukcesją pierwotną a wtórną oraz przykładów każdej z nich;

- wyjaśnienie pojęć: stadium pionierskie, seralne i klimaks;

- różnice pomiędzy produkcją pierwotną a wtórną oraz między produkcją brutto i netto w biocenozie;

- uszeregowanie różnych ekosystemów (biocenoz) według ich wzrastającej/malejącej produktywności.

6.

Zasady funkcjonowania ekosystemu.

- wyjaśnienie pojęć: ekosystem, biotop;

- praca z tekstem źródłowym dotyczącym zasad funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych.

7.

Materia i energia w ekosystemie.

- model obiegu materii w ekosystemie z uwzględnieniem poziomów troficznych oraz materii organicznej i nieorganicznej;

- piramida energii w ekosystemie;

- zasadnicza różnica między obiegiem materii a przepływem energii w ekosystemie.

8.

Cykle biogeochemiczne.

- cykl hydrologiczny (obieg wody w ekosystemie);

- krążenie pierwiastków w przyrodzie (obieg węgla, azotu, fosforu).

9.

Charakterystyka biomów.

- charakterystyka biomów pod względem: występowania na kuli ziemskiej, charakterystycznych roślin i zwierząt;

10.

Tolerancja ekologiczna organizmów.

- wyjaśnienie terminów: tolerancja ekologiczna i zakres tolerancji, minimum, maksimum i optimum;

- rysowanie i analizowanie wykresów przedstawiających zakres tolerancji organizmów na dany czynnik;

- różnica między stenobiontami a eurybiontami, przykłady organizmów należących do obu grup;

- wyjaśnienie pojęć: endemity i relikty oraz ich przykłady.

11.

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów.

- czynniki geograficzne;

- czynniki ekologiczne (gęstość środowiska, temperatura, światło, wilgotność, wiatr);

- czynniki antropogeniczne (tj. pozytywna i negatywna działalność człowieka)

- podział organizmów ze względu na ich tolerancję na różne czynniki środowiska.

12.

Powtórzenie wiadomości z ekologii.

13.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z EKOLOGII.

 

DZIAŁ V: ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA


(DZIAŁ REALIZOWANY JEST METODĄ PROJEKTU)


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Zanieczyszczenia wody. Badanie jakości wody. Klasy czystości wód. Eutrofizacja. Melioracja. Wykorzystanie i oszczędzanie wody.

2.

Zanieczyszczenia i ochrona gleby. Recykling. Rekultywacja. Oczyszczalnie ścieków.

3.

Zanieczyszczenia i ochrona powietrza. Efekt cieplarniany. Kwaśne deszcze. Dziura ozonowa. Smog.

4.

Źródła, wykorzystanie i oszczędzanie energii. Konwencjonalne i alternatywne źródła energii.

5.

Katastrofy ekologiczne. Hałas w mieście.

6.

Krajobrazy przyrodnicze i kulturowe. Antropogeniczne zmiany środowiska naturalnego.

7.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce. Polska Czerwona Księga Roślin/Zwierząt. Bioróżnorodność.

8.

Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Program Natura 2000.

9.

Pomniki przyrody, użytki ekologiczne. Introdukcja, reintrodukcja.

10.

Rolnictwo tradycyjne i ekologiczne. Las to dom różnych organizmów. Dlaczego nasze drzewa umierają?

11.

Polskie i międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju.

12.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

DZIAŁ VI: ELEMENTY EWOLUCJI i ANTROPOGENEZY


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Historia Układu Słonecznego i Ziemi.

2.

Hipotezy i teorie tłumaczące powstanie życia na Ziemi.

- hipoteza samorództwa, hipoteza kreacjonistyczna, hipoteza panspermi, teoria ewolucji

-etapy biogenezy (powstanie prostych związków organicznych, polimeryzacja, tworzenie błon, powstanie informacji genetycznej)

3.

Ewolucjonizm dawniej i dziś.

- teoria Lamarck’a i teoria Darwina

- współczesna teoria ewolucji

- wyjaśnienie pojęć: ewolucja, specjacja, typy izolacji, typy adaptacji

4.

Rodzaje i rola doboru naturalnego.

5.

Dobór naturalny a dobór sztuczny.

- praca z filmem pt.: „Ewolucja”

6.

Prawidłowości ewolucji.

7.

Specjacja i jej rodzaje.

- czynniki wpływające na powstawanie nowych gatunków

- melaniom przemysłowy

- radiacja adaptacyjna

8.

Bezpośrednie dowody na istnienie ewolucji.

- paleontologia, rodzaje skamieniałości, formy przejściowe, żywe skamieniałości

- ewolucja konia

- formy przejściowe: ichtiostega, sejmuria, praptak, gady ssakokształtne

10.

Pośrednie dowody na istnienie ewolucji.

Dowody z różnych dziedzin nauki:

- anatomia porównawcza, embriologia, biochemia i fizjologia porównawcza, biogeografia

11.

Antropogeneza – etapy pochodzenia człowieka.

- drzewo genealogiczne

- główne etapy antropogenezy

12.

Porównanie człowieka i szympansa.

- podobieństwa i różnice między człowiekiem a szympansem

- cechy specyficzne dla człowieka

- rasy ludzkie

13.

Kartkówka z ewolucji i antropogenezy.
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Zakres materiału iconZakres materiału na pracę klasową przemysł 2 a lo zakres podstawowy

Zakres materiału iconZakres materiału

Zakres materiału iconZakres materiałU

Zakres materiału iconI zakres materiału

Zakres materiału iconZakres materiałU

Zakres materiału iconZakres materiału

Zakres materiału iconZakres materiału

Zakres materiału iconZakres materiału

Zakres materiału iconZakres obowiązującego materiału

Zakres materiału iconZakres materiału (treści)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom