Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie
Pobierz 84.84 Kb.
NazwaGimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar84.84 Kb.
TypProgram nauczania
Gimnazjum nr 2

im. Jana Pawła II we Wschowie

ul. Zacisze 1

67 – 400 Wschowa


ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM

ZAJĘCIA TECHNICZNE 2010 - 2011

Prowadzący: mgr Roman RokickiL.

P.

I SEMESTR

1.

2.

3.

4.

5.

SEMESTR II


6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

TEMATY

LEKCJI

Program nauczania techniki.

Przedmiotowy system oceniania.

Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki.

Dokumentacja techniczna.

Organizacja procesu technologicznego – od projektu do wytworu

Polacy na szlakach techniki.


Budowa motoroweru.

Pieszy, rowerzysta i motorowerzysta w ruchu drogowym.

Warunki dopuszczenia motorowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Przepisy obowiązujące motorowerzystów w ruchu drogowym.

Manewry wykonywane przez motorowerzystę.

Wybrane znaki dotyczące motorowerzystów.

Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

Droga zatrzymania pojazdu.

Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym.

Analiza przyczyn wypadków.

Ekologia.


G

O

D

Z.

1.

1.

10.

5.

2.

2.

1.

1.

2.

1.

2.

2.

1.

1.

1.

3.

MATERIAŁ

NAUCZANIA

- Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum.


- Liczba godzin przeznaczona na realizacje programu.


- Przedmiotowy system oceniania z techniki

- Regulamin szkolnej pracowni do techniki.


- Bezpieczeństwo w pracowni podczas zajęć.


- Apteczka i sprzęt pożarowy.


-Droga ewakuacyjna.


- Alarmowe telefony.

- Dokumentacja techniczna międzynarodowym językiem ludzi techniki.


- Znaczenie norm technicznych.


-Rysunek techniczny.


- Pismo techniczne.


- Wymiarowanie.


- Rzuty prostokątne.


- Przekroje.

- Projekt.


- Pomiary


- Dokumentacja techniczna.


- Ład i porządek.


- Narzędzia.


- Bezpieczeństwo podczas pracy.


- Oszczędne gospodarowanie materiałami.


- Zagospodarowanie odpadów.- Nazwiska i życiorysy polskich twórców techniki zarówno w czasach przeszłych, jak i obecnych.


- Wkład polskiej myśli technicznej w rozwój ludzkości.


- Dziedziny techniki, w których polscy naukowcy mają szczególne osiągnięcia.

- Definicja motoroweru.


- Podstawowe układy motoroweru.


- Obowiązkowe wyposażenie motoroweru.


- Czynności konserwacyjno – naprawcze motoroweru.

- Przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego, rowerzysty i motorowerzysty.


- Bezpieczeństwo pieszych na drodze.


- Kolumny pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.


- Znaki poziome i pionowe dotyczące pieszego i rowerzysty.

- Wiek motorowerzysty.


- Wymagane dokumenty.


- Wyposażenie motoroweru.


- Wycieczki motorowerowe.

- Ruch prawostronny.


- Ograniczenie zaufania.


- Szczególna ostrożność.


- Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem.


- Przewożenie bagażu i osób.

- Włączanie się do ruchu.


- Zmiana kierunku jazdy.


- Zawracanie.


- Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie.

- Znaki drogowe poziome i pionowe.


- Sygnały świetlne.

Skrzyżowanie:

- z sygnalizacją świetlną,

- oznakowane znakami drogowymi,

- równorzędne.


- Pojazdy uprzywilejowane.

Czynniki warunkujące zatrzymanie pojazdu:


- prędkość pojazdu,

- stan nawierzchni jezdni

- stan ogumienia,

- czas reakcji kierowcy.

- Oznakowanie miejsca wypadku.


- Powiadomienie służb ratunkowych.


- Udzielanie pomocy poszkodowanym.

- Nadmierna prędkość.


- Brawura.


- Nieznajomość przepisów ruchu drogowego.


- Alkohol i narkotyki.


- Stan techniczny pojazdów.

- Rozwój techniki a ekologia.


- Źródła zanieczyszczeń środowiska.


- Segregacja śmieci.


- Miejsca składowania śmieci.


- Surowce wtórne.


- Materiały szczególnie niebezpieczne dla środowiska.


- Sposoby zużycia zmniejszenia energii.


- Biodegradacja i recykling.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

- analiza treści podręcznika,


- określenie cech pozytywnych i negatywnych rozwoju techniki.


- przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania ucznia z techniki.

-analiza regulaminu szkolnej pracowni techniki.


- zapoznanie z lokalizacją apteczki i sprzętu ppoż.


- zapoznanie z drogą ewakuacyjną z pracowni, szkoły.


- zapisanie telefonów alarmowych.


- omówienie dokumentacji technicznej.


- zapoznanie z normami technicznymi i ich znaczeniem.


- zapoznanie ze sposobem opisywania rysunków technicznych.


- zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków technicznych.


- doskonalenie umiejętności rzutowania prostokątnego.
- zapoznanie z przekrojami i sposobami ich wykreślania.

- zajęcia praktyczne.- prezentacja polskich twórców techniki.


- omówienie wkładu polskiej myśli technicznej w rozwój ludzkości.


- prezentacja współczesnych nazwisk polskich twórców techniki

- określenie definicji motoroweru.


- zapoznanie z ogólną budową motoroweru.


- zrozumienie zasady działania poszczególnych układów motoroweru.


- prezentacja czynności konserwacyjnych i regulacyjnych przy motorowerze.

- omówienie przepisów drogowych dotyczących pieszego, rowerzysty i motorowerzysty.


- omówienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych.

- zapoznanie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie musi spełniać motorowerzysta i motorower, aby mogli być dopuszczeni do


uczestnictwa w ruchu drogowym.

- omówienie zasad obowiązujących uczestników ruchu.


- zapoznanie z hierarchią ważności znaków i sygnałów.


- omówienie przepisów związanych z przewożeniem bagażu i osób przez motorowerzystę.

- prezentacja i omówienie podstawowych manewrów wykonywanych na drodze.

- prezentacja i omówienie znaków drogowych i sygnałów świetlnych.

- omówienie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

- omówienie czynników mających wpływ na zatrzymanie


pojazdu.


- pomiar czasu reakcji uczniów.

- omówienie zasad postępowania w razie uczestniczenia w wypadku.

- omówienie przyczyn powstawania wypadków.

- wyjaśnienie pojęcia ekologia.


- zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi czynnikami związanymi z rozwojem techniki.


- uświadomienie konieczności segregacji śmieci.


- zapoznanie z miejscami składowania śmieci.


- zapoznanie z lokalizacją punktów skupu surowców wtórnych w najbliższym otoczeniu.


- zapoznanie z pojęciami biodegradacji i recyklingu.
WYMAGANIA EDUKACYJNE


PODSTAWOWE

ROZSZERZONEPONAD –PROGRAMOWE


- wie, czego będzie się uczył na technice,


- rozumie znaczenie techniki we współczesnym świecie,


- wie, jakie obowiązują podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń,


- zna obowiązkowe wyposażenie w przybory i przyrządy,


- zna kryteria ocen z techniki oraz terminy i formy ich poprawy.

- zna swoje miejsce pracy.


- umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać.


- zna drogę ewakuacyjną z

pracowni i szkoły.


- potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni, szkoły.


- wie gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i sprzęt ppoż.


- zna nr straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.


- potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku.


- wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy.


- potrafi rozpoznać sprzęt ppoż. (gaśnica).

-jest członkiem Szkolnego Koła PCK.


- jest członkiem drużyny harcerskiej.


- reprezentuje szkołę w zawodach.

- rozumie znaczenie dokumentacji technicznej.


- rozumie znaczenie norm w technice.


- zna elementy rysunku technicznego.


- zna zasady wykreślania rysunku technicznego.


- wymiaruje proste bryły


- wykreśla w rzutach prostokątnych proste bryły

- potrafi pisać pismem technicznym pochyłym zgodnie z normami.


- rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna zasady wymiarowania.


- potrafi wymiarować proste figury płaskie.


- zna zasady rysowania w rzutach prostokątnych.


- wykreśla w rzutach prostokątnych proste bryły z otworami.


- potrafi wymiarować figury płaskie z wcięciami i otworami.


- wykreśla w rzutach prostokątnych bryły.


- potrafi wykonać przekrój bryły z otworami przelotowymi.


- prawidłowo opisuje pismem technicznym pochyłym rysunki techniczne.


-potrafi wymiarować figury płaskie z wcięciami, otworami i łukami.


- wykreśla w rzutach prostokątnych bryły z otworami i łukami.


- potrafi wykonać przekrój dowolnej bryły z otworami o różnych średnicach.

- zna i stosuje w praktyce zasady rzutów aksonometrycznych

- potrafi zorganizować bezpieczne stanowisko pracy.


- prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami.


- dba o ład i porządek w czasie pracy.


- docenia wartości estetyczne wykonanej pracy.

- potrafi przygotować dokumentację techniczną .


- dba o oszczędne gospodarowanie materiałami.


- docenia znaczenie wykonania pracy (prezentu) samodzielnie.


- rozumie problem odpadów poprodukcyjnych.

- jest twórczy, zgłasza swoje ulepszenia i innowacje w trakcie wykonywania pracy.

- jest świadomy znaczenia polskiej myśli technicznej w rozwoju cywilizacji.


- zna dziedziny techniki, w których polska myśl techniczna ma szczególne osiągnięcia.

- zna wybitne nazwiska polskich twórców techniki.


- zna współczesne nazwiska polskich ludzi techniki.

- rozumie znaczenie nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości.

- zna historię rozwoju motocykli.


- zna definicję motoroweru.


- zna budowę motoroweru.

- zna obowiązkowe wyposażenie motoroweru.


- potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi motoroweru.


- rozumie zasady działania poszczególnych układów motoroweru.


- zna zasadę działania silnika dwusuwowego.


- potrafi przeprowadzić proste czynności konserwacyjno – naprawcze przy motorowerze.

- potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej.


- zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych.


- zna zasady bezpiecznego poruszania się rowerzystów i motorowerzystów po drodze.

- zna zasady bezpiecznego poruszania się rowerzystów i motorowerzystów po drodze w grupie.


- zna wszystkie znaki dotyczące pieszego i rowerzysty w ruchu drogowym.

- biegle posługuje się kodeksem drogowym i potrafi odnaleźć, odczytać i zinterpretować przepisy dotyczące pieszego, rowerzysty i motorowerzysty.

- rozumie konieczność posiadania karty motorowerowej.


- zna obowiązkowe wyposażenie motoroweru.

- zna zasady prawidłowego poruszania się indywidualnie i w kolumnie motorowerowej.


- zna przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego motoroweru.

- potrafi prawidłowo przygotować wycieczkę motorowerową.

- rozumie pojęcie „kodeks drogowy”.


- rozumie pojęcia: „ruch prawostronny”, „szczególna ostrożność”, „ograniczenie zaufania”.


- zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń.


- zna zasady przewożenia osób i bagażu motorowerem.

- zna różnice w kodeksie drogowym dotyczące motorowerzystów obowiązującym w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej.

- rozumie pojęcie „manewr na drodze”.


- rozróżnia poszczególne


manewry na drodze.

- potrafi prawidłowo omówić poszczególne manewry.


- potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry na placu i miasteczku ruchu drogowego.

- potrafi omówić błędy, jakie popełnił uczestnik ruchu drogowego przy wykonywaniu poszczególnych


manewrów.

- rozumie znaczenie znaków drogowych.


- zna poszczególne grupy znaków drogowych.

- zna znaczenie znaków drogowych dotyczące pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.


- zna znaczenie wszystkich znaków drogowych.

- zna różnice między znakami drogowymi w Polsce a znakami w wybranych krajach Unii Europejskiej.

- rozumie pojęcie „skrzyżowanie drogowe”.


- zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach oznaczonych.

- zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach nieoznaczonych.


- wie jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych.

- zna różnice w przepisach ruchu drogowego dotyczące skrzyżowań w Polsce i Europie.

- rozumie pojęcie „bezpieczna prędkość”


- zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu.

- zna czynniki mające wpływ na czas reakcji.


- potrafi zmierzyć swój czas reakcji.

- potrafi zdiagnozować motorower pod


względem drogi hamowania.

- potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku.


- zna numery alarmowe.

- potrafi prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie poszkodowanych.


- potrafi udzielić pierwszej pomocy. Potrafi prawidłowo pokierować grupą sanitarną w miejscu wypadku: na placu lub w miasteczku ruchu drogowego.

- rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu.


- potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych.

- zna obowiązujące prędkości poruszania się pojazdów.


- potrafi odczytać informację z opakowania leków dotyczące prowadzenia pojazdów po ich zażyciu.


- potrafi przedstawić wnioski, co należy zrobić, aby wypadków było mniej.

- potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska.


- rozumie znaczenie segregacji śmieci.


- zna miejsca składowania śmieci w swojej miejscowości.


- potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym.


- wie, w jaki sposób ograniczyć „produkcję” śmieci w swoim gospodarstwie domowym.


- rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody.


- potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach.


- zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania.

- zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconProgram zajęć sportowych -pozalekcyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconGimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II ul. Zacisze 1 we Wschowie przedmiotowy system oceniania religia

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconGimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju 58-330 Jedlina-Zdrój tel. (074)8855063 podanie o przyjęcie do gimnazjum

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconGimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconGimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconPatrycja Lisowska Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconStatut gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconP ubliczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconCeremoniał szkolny Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie iconProgram Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom