Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski
Pobierz 86.04 Kb.
NazwaTematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski
strona1/3
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar86.04 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
TEMATY MATURALNE – EGZAMIN USTNY –

JĘZYK POLSKI


I LITERATURA


1.Dialog twórców literatury z filozofami w odniesieniu do konkretnych kierunków filozoficznych. Przedstaw, analizując problem na wybranych przykładach dzieł literatury.

2.Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków.

3.Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje-akceptacje i polemiki z nimi-w literaturze spadkobierców. Zanalizuj problem na celowo wybranych przykładach (utwory E Orzeszkowej, B.Prusa, H.Sienkiewicza, S.Żeromskiego, S.Wyspiańskiego).

4.Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów zagadnienie na celowo wybranych przykładach.

5.Problem powinności rządzących wobec narodu. Omów, analizując celowo wybrane teksty Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Czesława Miłosza.

6.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

7.Metamorfoza bohatera i jej znaczenie w literaturze. Omów, analizując postawy bohaterów wybranych utworów.

8.Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw najciekawsze sposoby realizacji. Wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami.

9.Ironia w poezji. Analizując teksty wybranego poety, przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii.

10. Ironia w prozie i poezji. Analizując teksty wybranych poetów i pisarzy, przedstaw efekty uzyskiwane za pomocą ironii.

11.Mity ważnym źródłem literatury. Analizując wybrane utwory, omów sposoby reinterpretacji mitów.

12. Sposoby kreacji świata w epice. Omów problem, analizując sposoby narracji (narracja trzecioosobowa, pierwszoosobowa, inne) w wybranych utworach prozatorskich.

13.Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów ten problem, odwołując się do wybranych przykładów.

14.Literackie portrety kobiet. Omów, analizując wybrane sylwetki z literatury polskiej i obcej.

15.Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów temat, analizując postawy bohaterów literackich wybranych tekstów.

16.Twórcze poszukiwania nowych dróg oddziaływania. Analizując wybrane dramaty, przedstaw najważniejsze założenia teatru awangardowego i innych ważnych zjawisk w teatrze XX wieku.

17.Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

18. Motywy średniowieczne inspiracją dla twórców literatury fantasty. Analizując wybrane przykłady, przedstaw sposoby wykorzystania motywów i ich funkcje.

19.Polacy w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym. Przedstaw sposoby kreowania postaci oraz funkcje celowo wykorzystanych środków stylistycznych.

20.Fantastyka naukowa – ukryta prawda o świecie. Przedstaw problem, interpretując celowo wybrane utwory.

21.Odmiany komizmu. Przedstaw sposób wykorzystania różnych odmian komizmu w literaturze polskiej.

22.Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów sposoby wykorzystania motywów i ich funkcje w wybranych dziełach literackich.

23.Portret dziecka czasu Holocaustu w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj postacie, analizując wybrane teksty literackie.

24. Młodość niejedno ma imię. Analizując wybrane utwory ,przedstaw obrazy młodości.

25.Groteska jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku. Analizując wybrane utwory , przedstaw sposoby prezentacji absurdu i tragizmu istnienia.

26.Gatunki publicystyki prasowej XIX w. a współczesne. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki pozytywistycznej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.

27. Polacy w karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania i funkcje portretów satyrycznych.

28. Fascynacje tatrzańskie w literaturze młodopolskiej. Zaprezentuj temat, wykorzystując znane Ci utwory (np. K. Przerwy- Tetmajera i J.Kasprowicza).

29. “Non omnis moriar”. Horacy i autorzy późniejszych epok o nieśmiertelności i sławie twórcy. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.

30. Fakty a fikcja literacka w prozie H. Sienkiewicza.Omawiając problem, odwołaj się do wybranych utworów literackich.

31. Motywy akwatyczne w literaturze romantycznej jako „ figury nieskończoności ‘. Omów temat, przywołując celowo dobrane przykłady.

32. Romantyczne cechy bohaterów literatury fantasy. Omów problem, analizując wybrane przykłady.

33. Bóg dobroduszny ojciec, sprawiedliwy sędzia, kapryśny reżyser- różne kreacje Boga w literaturze. Zaprezentuj różnorodność obrazów Boga w oparciu o celowo wybrane utwory.
34. Obraz świata kreowany w poezji twórców Nowej Fali? Omów temat ,analizując wybrane przykłady tekstów literackich.
35. Wizerunek kobiety w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Przedstaw i porównaj wybrane kreacje kobiet.
36. Kostium, maska, przebranie. Porównaj postawy bohaterów literackich, analizując wybrane utwory.

37. Humor i groza w dramacie. Analizując wybrane przykłady literackie ,zaprezentuj i omów ich funkcje i sposoby wykorzystania w dziele literackim.

38. Bohaterowie buntownicy w literaturze polskiej i obcej. Analizując wybrane utwory, przedstaw przyczyny buntu, trudne wybory i ich konsekwencje.

39. Różne spojrzenia na wieś w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
40.Arkadia dzieciństwa. Analizując wybrane przykłady, przedstaw sposoby powrotu do kraju lat dziecinnych.

41. Mistrzowie i uczniowie. Przedstaw literackie kontynuacje utworów i wątków w kulturze późniejszych epok (np. Horacy- J.Kochanowski).
42.Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów problem, analizując wybrane utwory ( np. J.Kochanowskiego, J.Słowackiego, A.Mickiewicza lub innych)

43. Romantyzm żywotną tradycją kultury polskiej. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.

44. Sarmatyzm żywotna tradycja kultury polskiej. Przedstaw jej literackie wyobrażenia w „Panu Tadeuszu” i powieści historycznej H.Sienkiewicza.

45. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania światów i ich funkcje w celowo wybranych utworach.

46. Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego. Zaprezentuj swoje rozważania, odwołując się do wybranych przykładów.
47. Pamiętnik bohatera literackiego jako sposób ukazania rzeczywistości. Omów problem, analizując wybrane przykłady ( B.Prus „Lalka”, H. Sienkiewicz „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, S.Żeromski „Ludzie bezdomni”).

48. Sceny batalistyczne w literaturze. Omów problem, analizując porównaj wykorzystane środki stylistyczne w wybranych utworach.

49. Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę i formę listów, analizując wybrane przykłady z dwóch epok.
50. Postawa franciszkańska jako źródło inspiracji twórców różnych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane przykłady.

51. „Młodzi” i „starzy” czyli pokoleniowe zmiany warty w literaturze polskiej. Analizując wybrane utwory, porównaj postawy zbuntowanych debiutantów i oceń role sporów pokoleniowych w kulturze.

52. Konflikt pokoleń jako temat dzieł literackich. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty literackie.

53. Dokumentaryzm i kreacjonizm literatury XX wieku. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
54.Realizm i mitologizacja jako sposoby mówienia o historii. Przedstaw zagadnienie, analizując porównaj różne wizje przeszłości w wybranych utworach literackich.

55. Relacje Bóg-człowiek. Omów na wybranych przykładach postawę twórców i ich bohaterów wobec Boga.
56. Mit ikaryjski w literaturze polskiej. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach
57. Żydzi w literaturze polskiej – bliscy i dalecy. Przedstaw obraz społeczności żydowskiej lub jej pojedynczych reprezentantów na podstawie literatury XIX i XX w.

58. Motyw wadzenia się z Bogiem w tradycji i literaturze współczesnej. Omów, analizując wybrane przykłady.

59.Fikcja literacka a fakty historyczne .Omów problem, dokonując analizy porównawczej utworów

( np. H.Sienkiewicza. J. Kraszewskiego, T.Parnickiego).

60. Rewolucja jako siła niszcząca i konstruktywna. Przedstaw problem, analizując celowo dobrane przykłady literatury polskiej.

61. Motto, cytat, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Omów, analizując wybrane przykłady.
62. Folklor jako inspiracja literatury różnych epok. Omów jego funkcje , analizując wybrane przykłady.

63. Człowiek katem i ofiarą. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne postawy człowieka w „sytuacjach granicznych”.

64. Zbrodnia i kara. Omów problem, analizując dowolnie wybrane teksty literatury polskiej i obcej.
65. Portret rodziny. Analizując wybrane utwory, porównaj i oceń różne obrazy rodziny w literaturze polskiej.

66. Literackie portrety postaci historycznych. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory.

67. Gatunki literackie w służbie idei. Przedstaw problem, interpretując celowo wybrane utwory.

68. Wyprawa na Krym na podstawie „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza . Ukaż piękno krajobrazów i odmienność kulturową tamtego regionu, analizując wybrane sonety i sposoby kreowania natury.

69. Od Wawrzynkiewicza do Madame Przedstaw portrety nauczycieli, przywołując wybrane przykłady z literatury.

70. Od „Bogurodzicy” po „Żeby Polska, była Polską”. Analizując polskie pieśni patriotyczne przedstaw ich rolę w ważnych momentach dziejowych.

71. Obraz szczęśliwej i spełnionej miłości. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej.

72. Wielkie monologi w literaturze. Analizując i interpretując , przedstaw funkcje słynnych monologów w wybranych utworach literackich.

73. Motyw franciszkański w literaturze. Przywołując właściwe przykłady, omów jego sposób funkcjonowania w utworach różnych epok.

74. Literackie obrazy alienacji człowieka w czasach przemian cywilizacyjnych. Przedstaw problem, analizując celowo dobrane teksty literatury polskiej i obcej (np. „Germinal”, „Ziemia obiecana” ).

75. Portret Sarmaty w literaturze baroku i oświecenia. Analizując wybrane przykłady,
porównaj sposoby przedstawienia .

76. Różne sposoby prezentowania konfliktu w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
77. Gatunki z pogranicza literatury, np. reportaż, felieton, esej. Omów cechy gatunkowe na przykładzie wybranych utworów z zakresu jednego gatunku; uwzględnij relacje między warstwą informacyjną a autorską interpretacją i oceną przedstawionych faktów.

78. Różne formy dokumentaryzmu w literaturze współczesnej. Zanalizuj i zinterpretuj na podstawie wybranych przykładów.
79. Miejsce listu w utworach literackich. Analizując właściwie dobrane przykłady, teksty literacki przedstaw sposób wykorzystania listu w dziele literackim i omów jego rolę.
80. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów, analizując celowo dobrany materiał literacki.
81. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.
82. Problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej. Omów, analizując wybrane przykłady .
83. Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
84. Obraz miłości w arcydziele literackim i „czytadle”. Porównaj różne kreacje bohaterów i sposoby wyrażania uczuć w wybranych utworach różnych epok.
85. Wizja przyszłości w literaturze science-fiction. – nasze nadzieje i obawy Omów problem, analizując wybrane teksty literackie.

86. Topos miłości rodzicielskiej w literaturze wybranych epok. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
87. Walka o niepodległość . Na podstawie wybranych utworów przedstaw literackie interpretacje tego motywu.

88. Rola liryzmu i ironii w utworach Mariana Hemara, twórcy polskiego kabaretu.
89. Drzewo- świadek, uczestnik życia postaci literackich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich.

90. Gdańsk - portrety miasta . Omów , analizując różne wizje miasta ukazane w wybranych tekstach literackich.

91.Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie,

odwołując się do wybranych przykładów.

92.Poezja jako narzędzie walki o system. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury powojennej.

93.Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury romantycznej. Przedstaw i omów , analizując celowo dobrane przykłady.

94.Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.). Zaprezentuj, analizując wybrane przykładach.
95.Utopie i antyutopie w literaturze-sposoby kreowania i ich funkcje. Omów, analizując wybrane przykłady.

96.Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Zaprezentuj postawy bohaterów, analizując celowo dobrane przykłady.

97.Poezja współczesna wobec tradycji i sztuki barokowej. Omów, analizując wybrane przykłady.

98.Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

99.Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.

100. Groteska jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie z różnych epok.

101. Taniec w utworze literackim. Scharakteryzuj sposoby ujęcia motywu tańca w literaturze różnych epok.

102. Małość i wielkość. Porównaj różne wizje człowieka ukazane w literaturze renesansu.

103. Literackie debiuty w prozie pokolenia „Współczesności” – „plejada zgasłych gwiazd” czy początek dojrzałej twórczości? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do utworów wybranych pisarzy

( np. M.Nowakowskiego, W. Terleckiego, J.Krzysztonia ).

104. Tradycje antyczne i chrześcijańskie w literaturze renesansowej. Dokonaj analizy i interpretacji celowo dobranych przykładów.

105. Destrukcyjna i odradzająca siła cierpienia w życiu jednostki. Zanalizuj przykłady wybranych postaci z różnych epok literackich.

106. Historia i mit w dramaturgii Wyspiańskiego. Omów problem, analizując wybrane utwory.

(np. „Bolesław Śmiały”,”Skałka”, „Noc listopadowa”).

107. Sentymentalne i romantyczne pejzaże. Przedstaw sposoby kreowania krajobrazu w utworach

F. Karpińskiego , Kniaźnina, Mickiewicza i Słowackiego.

108. Warszawa w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj literackie sposoby mówienia o mieście.

109.Demaskowanie form, konwenansów, pozorów. Zanalizuj problem, odwołując się do tekstów z różnych epok (np. „Moralność pani Dulskiej”, „Tango”, „Ferdydurke”).

110. Od Tomasza Morusa do Wisławy Szymborskiej. Różne ujęcia motywu utopii i jego funkcje w wybranych utworach literackich.

111. Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.

112. Dekalog bohaterów G.Herlinga- Grudzińskiego. Zanalizuj temat na wybranych utworach.

113. Twórcy Młodej Polski wobec dekadenckich przejawów epoki. Zanalizuj problem na podstawie celowo wybranych utworów.

114. Człowiek końca XIX wieku. Porównaj różne kreacje podmiotu lirycznego w poezji Młodej Polski.

115. Literatura o karierze i karierowiczach. Scharakteryzuj sposoby kreowania bohaterów w utworach różnych epok.

116. Antyk nieobcy romantykom. Sposoby wykorzystania literatury antycznej przez romantyków

(np. A.Mickiewicz „Oda do młodości”, C.K.Norwid „Fortepian Chopina”, J.Słowacki „Grób Agamemnona”).

117. Bard, wajdelota, pieśniarz – różne wcielenia poety w literaturze romantycznej i współczesnej. Przedstaw sposoby kreacji poety i rolę poezji na przykładzie celowo dobranych utworów (np. A. Mickiewicz, J.Kaczmarski, B.Okudżawa ).

118. Wizerunek mieszczanina w literaturze europejskiej – poważny i karykaturalny. Analiza porównawcza wybranych utworów z różnych epok (np. „Mieszczanin szlachcicem”Moliera, „Moralność pani Dulskiej” G.Zapolskiej, „Lalka” B.Prusa, „Straszni mieszkańcy” J.Tuwima ).

119. Ocena własnego życia i dokonań artystycznych poetów różnych generacji. Przedstaw problem, analizując celowo dobrane utwory (np. A. Mickiewicz „Polały się łzy”, J.Słowacki „Testament mój”, L.Staff „Curriculum vitae”, Z.Herbert „Testament”).

120. Utwory miłosne B.Leśmiana na tle polskiej poezji erotycznej. Omów , analizując wybrane przykłady.

121. Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie. Przedstaw obecność tego tematu filozoficznego w różnych epokach kulturowych.

122. Obywatelska i patriotyczna refleksja w utworach pisarzy i myślicieli różnych epok. Analizując, porównaj wykorzystane środki wyrazu.

123. Motyw tańca i koła taneczników w literaturze polskiej- od średniowiecznych tańców śmierci po „Popiół i diament” J.Andrzejewskiego. Przedstaw sposób prezentacji tańca i funkcje tego motywu w celowo dobranych utworach literackich.

124. Klasycyzm źródłem inspiracji w literaturze. Omów jego wykorzystanie w twórczości J.Kochanowskiego, L.Staffa, Z.Herberta.

125. Ciekawy i interesujący świat symboli literackich w wybranych dziełach pisarzy XIX i XX w. Omów problem na wybranych przykładach.

126. Od filaretów do Gombrowicza. Przedstaw, analizując różne ujęcia młodości w literaturze XIX i XX w.

127. Groteska w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów sposoby jej wykorzystania w wybranych utworach literackich.

128. Mitologizacja i realizm . Różne sposoby przedstawienia nadniemeńskiej przestrzeni w literaturze romantycznej, pozytywistycznej i współczesnej (np. „Pan Tadeusz”, „Nad Niemnem”, „Dolina Issy”

129. Różne oblicza ludowości w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania i funkcjonowania motywu w literaturze wybranych epok.

130. Obraz epoki i człowieka w epistolografii. Przedstaw problem, analizując teksty barokowe i romantyczne.

131. Dwór polski. Porównaj różne portrety dworu w utworach literackich wybranych epok.

132. Przedstaw kreacje bohaterów Szekspirowskich i ich kontynuacje w dramatach romantycznych i w tradycji literatury późniejszych epok.

133. Od Doświadczyńskiego do Zołzikiewicza. Funkcje nazwisk i nazw znaczących w utworach literackich różnych epok.

134. Środki językowego wyrazu w poezji dla dzieci. Omów , analizując wybrane utwory

(np. M.Konopnickiej, J.Brzechwy, J.Tuwima ).

135. Język ezopowy w literaturze pozytywizmu. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.

136. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.

137. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania bohaterów w utworach z różnych epok.

138. Dokumentaryzm i paraboliczność – różne sposoby mówienia o dramacie II wojny światowej. Omów, analizując wybrane przykłady.

139. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

140. Prawdy i refleksje zawarte w dziełach Karola Wojtyły. Analiza celowo wybranych utworów.

141. Motyw vanitas w literaturze polskiej i obcej. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory z różnych epok.

142. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem , analizując utwory z różnych epok.

143. To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książki . Omów na przykładzie , analizując twórczość wybranego pisarza.

144. „Mickiewicza wielkopolskie drogi”. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, analizę stosownych utworów literackich oraz prace badawcze.

145. Artysta jako bohater literacki. Omów analizując wybrane utwory.

146. Rosja w oczach swoich pisarzy – próba oceny i porównania sposobu mówienia o państwie i społeczeństwie. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

147. Doświadczenia holocaustu – pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

148. Rola literatury w czasach powstań i konfliktów. Omów na przykładzie utworów literackich różnych epok.

149. Piękno i tajemnice baśni. Przedstaw typowe cechy gatunku, odwołując się do wybranych utworów.

150. Relacje międzyludzkie i mechanizmy manipulowania społeczeństwem w systemie totalitarnym. Omów temat, analizując wybrane utwory( np. M. Bułhakowa, G. Orwella).

151. Emancypacja w literaturze i w biografiach pisarek. Omów temat, analizując celowo wybrane przykłady.

152. Poezja romantyczna jako źródło inspiracji dla ówczesnych kompozytorów. Omów, celowo dobrane dzieła.

153. Bóstwo – kat, człowiek – ofiara w mitologii greckiej. Omów , analizując wybrane przykłady.

154. Starożytny żeglarz, wędrowiec, odkrywca. Przedstaw kreacje bohaterów, analizując celowo dobrane utwory.

155. Miłość szczęśliwa i spełniona. Przedstaw zagadnienie, analizując utwory literackie z różnych epok.

156. Obyczaje szlacheckie w literaturze polskiej. Omów ich różnorodność i bogactwo, analizując celowo dobrane utwory.

157. Obraz dziecka w literaturze różnych epok. Analiza porównawcza wybranych dzieł.

158.Wpływ rzeczywistości na literaturę J.R. Tolkiena. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory.

159.Cierpienie jako nieodłączna część egzystencji człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów literackich.

160.Alegorie ludzkich postaw w wybranych utworach literackich różnych epok. Analiza porównawcza.

161.Uniwersalne postawy bohaterów starożytnych. Przedstaw i porównaj kreacje postaci literackich, analizując celowo dobrane utwory.

162.Miłość i śmierć. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych utworach literatury współczesnej.

163.Dziedzictwo romantycznej miłości. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory.

164.Ideały religijne i rycerskie średniowiecza. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory.

165.Motywy antyczne w utworach Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj sposoby ich ujęcia oraz funkcję, analizując celowo wybrane przykłady.

166.Urszulka i Anka- dokonując analizy porównawczej wybranych trenów Jana Kochanowskiego i Władysława Broniewskiego, zaprezentuj kreację bohaterek literackich.

167.Obraz wsi w literaturze polskiej . Analiza porównawcza wybranych dzieł.

168.,,Sonety krymskie” A. Mickiewicza-jako swoisty folder biura podróży. Analiza celowo wybranych utworów.

169.Kraina Utopii w literaturze. Omów problem, dokonując analizy porównawczej wybranych utworów.

170.Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

171.Obraz szaleństwa w literaturze. Przedstaw różne ujęcia problemu, analizując celowo dobrane utwory.

172.Na wybranych przykładach ukaż związki między baśniami, legendami i innymi przekazami ludowymi a literaturą fantastyczną.

173.Obraz Powstania Warszawskiego w wybranych utworach literackich. Omów problem, dokonując analizy porównawczej.

174.Totalitaryzm w oczach twórców literatury. Omów problem, analizując wybrane utwory.

175.Holocaust jako temat utworów literackich. Omów problem, analizując wybrane przykłady.

176. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych i biblijnych. Przedstaw, analizując celowo dobrane przykłady.

177. Rola pracy w życiu bohatera literackiego. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

178. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrany materiał literacki.

179. Obraz kota w literaturze. Omów sposoby jego kreowania i funkcje w utworze.

180. Poezja i religia – ich ścisły i głęboki związek w kulturze europejskiej. Omów problem, analizując wybrane utwory.

181. Prawda o człowieku i kulturze europejskiej w literaturze poświęconej doświadczeniom II wojny światowej. Omów najbardziej, Twoim zdaniem, przejmujące świadectwa i przekonywające wizje artystyczne.

182. Wizerunki cudzoziemca w literaturze polskiej . Przedstaw temat, zwracając uwagę na aspekty cudzoziemskości – obyczajowe, psychologiczne, egzystencjalne.

183. Poezja współczesna wobec doświadczenia wiary i świętości. Analizując celowo dobrane utwory, odnieś się do przekonania, że Bóg przychodzi do człowieka poprzez słowo, świat i innych ludzi

184.Artur i jego poprzednicy…Przedstaw galerie buntowników, analizując celowo dobrane teksty literackie.

185.Obraz konia w literaturze. Omów sposoby jego kreowania i funkcje w utworze.

186. Obraz psa w literaturze. Omów sposoby jego kreowania i funkcje w utworze.

187. Świat wartości w utworach B.Prusa. Omów, analizując wybrane utwory.

188. Współczesne polskie feministki i emancypantki. Przedstaw twórczość polskich pisarek ( np. M.Gretkowska. K.Grochola), analizując celowo dobrane utwory.

189. Polska poezja miłosna. Porównaj utwory K.Przerwy- Tetmajera i A.Asnyka, analizując dobrane teksty.

190. Kobiety o miłości. Przedstaw twórczość wybranej poetki, analizując celowo dobrane utwory.

191. Dramat pokolenia Kolumbów wpisany w twórczość R.Bratnego, K.K.Baczyńskiego, T.Różewicza. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty literackie.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconMatura 2011 Tematy maturalne na egzamin ustny wobec języka polskiego

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconMatura 2010 Tematy maturalne na egzamin ustny wobec języka polskiego

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconJĘzyk polski tematy prezentacji egzamin wewnętrzny

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconZagadnienia na egzamin ustny dla sem. I szansa-projekt Język polski (grupa Lublin I Łęczna)

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconTematy maturalne z języka polskiego na egzamin w 2009 r

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconTematy maturalne z języka polskiego egzamin wewnętrzny Matura 2010

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconTematy maturalne z języka polskiego egzamin wewnętrzny Matura 2009

Tematy maturalne – egzamin ustny – JĘzyk polski iconTematy maturalne z języka polskiego egzamin wewnętrzny Matura 2011 Sesja wiosenna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom