Jak ratować życie na Ziemi?
Pobierz 29.6 Kb.
NazwaJak ratować życie na Ziemi?
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar29.6 Kb.
TypDokumentacja
Program autorski


Jak ratować życie na Ziemi? - edukacja ekologiczna klasy : IV - VI.


Opracowała:

mgr Władysława Gawlińska

nauczycielka przyrody


Motta: „ Co przydarza się Ziemi, przydarzy się także synom tej Ziemi...."

Wódz plemienia Indian Dawamish


„ Nie ma na świecie takiego człowieka, który nie mógłby uczynić czegoś dla uratowania Ziemi i dla uratowania nas samych."

Swami Wolfgang


 1. Problem, założenia programu i jego charakterystyka.Od przeszło stu lat obserwujemy gwałtowny rozwój techniki i nauki, który doprowadził do powstania cywilizacji określanej mianem „cywilizacji technicznej". Jej rozwój

i rozprzestrzenianie się miało doprowadzić do zaspokojenia wszelkich potrzeb ludzkości. Wytwarzanie coraz większej ilości nowych dóbr techniki było i nadal pozostaje związane

z nieracjonalnym wykorzystywaniem zasobów środowiska naturalnego. Doprowadziło to do groźnego zachwiania równowagi ekologicznej. W ostatnim dziesięcioleciu bardzo wiele regionów naszej planety dotknęła klęska ekologiczna.


Istota kształcenia ekologicznego tkwi przede wszystkim w odpowiedniej zmianie świadomości społeczeństwa. Jest dzisiaj oczywiste, że ową świadomość zmieniać, a co ważniejsze , kształtować należy od najmłodszych lat wychowania w rodzinie i edukacji szkolnej. Proponowany program edukacji ekologicznej w szkole zawiera w sobie elementy, do których zobowiązuje podstawa programowa więc realizowany będzie na różnych przedmiotach,

a w szczególności na zajęciach Kółka ekologicznego. Pozaszkolne poznawanie przyrody przez dzieci wydatnie wspierać mogą też odpowiednio zainteresowani rodzice, krewni oraz starsze rodzeństwo podczas spacerów i dalszych wypraw na „łono natury".

W sferze kształtowania osobowości dziecka na czoło wysuwać się będzie w moim programie motyw moralny. Stosunek dzieci do przyrody jest bowiem w przeważającej mierze kopią postępowania dorosłych i często sprowadza się do niszczenia i rabunku jej zasobów lub całkowitym ignorowaniu potrzeb świata przyrodniczego. Dość często spotykamy u dzieci przypadki okrucieństwa, czasami bardzo wyrafinowanego. U niektórych dzieci obserwuje się brak wrażliwości na potrzeby głodnego albo zranionego zwierzęcia, dlatego chodzi o trwałe uformowanie pozytywnego stosunku młodego człowieka do przyrody w taki sposób, żeby stał się on istotnym elementem jego etyki oraz światopoglądu.

Innym motywem prezentowanego programu jest motyw estetyczny, polegający na uwrażliwieniu dziecka na piękno otaczającej nas przyrody. Rozwój doznań estetycznych u dzieci zamierzam stymulować poprzez zwracanie ich uwagi, eksponowanie i rozpoznawanie różnorodnych form istnienia, kształtów i kolorów świata przyrodniczego. Można to osiągnąć poprzez jak najczęstsze kontakty dzieci z przyrodą w trakcie pieszych wędrówek połączonych

z refleksjami nad bogactwem i pięknem środowiska naturalnego.

Bardzo ważny wydaje mi się tutaj również motyw patriotyczny , ponieważ piękno środowisk rozpoznawanych i opisywanych przez uczniów wiąże się z emocjonalnym stosunkiem dzieci do rodzinnego zakątka i najbliższej okolicy. Poprzez takie stopniowe poszerzanie horyzontów najlepiej pobudza się uczucie miłości do swojego kraju i świata w trakcie pożądanych wycieczek zagranicznych. Bogactwo kultury oraz przyrody ; starych drzew, krajobrazów, pomników, strojów ludowych i obyczajów przywiązują nas do Ziemi, uczą miłości do ludzi, czyli nadają prawdziwie głęboki sens naszemu życiu.

Wymienione składniki posiadają własne znaczenie, ale zasadniczo wspierać muszą motyw naukowy. Upowszechnienie wiedzy ekologicznej dokonać się może poprzez zastosowanie różnorodnych metod kształcenia i technik badawczych w procesie nauczania przyrody. Takie nauczanie owocować powinno nową świadomością ekologiczną, która pozwoli przetrwać człowiekowi troszczącemu się o stan środowiska naturalnego.

Na koniec podkreślić muszę motyw uspołecznienia często nazywany także motywem działalności praktycznej albo gospodarczej. Uczniowie bowiem nie tylko poznawać mają piękno przyrody i pożytki wynikające z jej ochrony poprzez rozumne eksploatowanie bogactw naturalnych, ale powinni wnieść także własny wkład w chronienie przyrody. Mogą to czynić poprzez dokarmianie ptaków i zwierząt, wykonywanie karmników i budek lęgowych .Powinni przede wszystkim zapobiegać degradacji środowiska naturalnego broniąc go przed wszelkimi zanieczyszczeniami oraz pomagać dorosłym, na przykład, przy usuwaniu skutków dewastacji przyrody poprzez zalesianie nieużytków.


II. Realizator programu:

mgr Władysława Gawlińska, nauczycielka przyrody.


III. Instytucje, organizacje współdziałające, wspierające:

Oczyszczalnia Ścieków w Węgierskiej Górce, Nadleśnictwo Węgierska Górka,

Muzeum Morskie w Jaworzu, Muzeum Etnograficzne w Żywcu, Ośrodek Edukacji

Ekologicznej Istebna Dzielec, Ośrodek Edukacji Leśnej w Rajczy Nickulinie.


IV. Cel główny programu :


Program „Jak ratować życie na Ziemi?" jest przeznaczony dla uczniów, którzy pragną mieć ugruntowane poglądy i pozytywne postawy w stosunku do człowieka oraz środowiska przyrodniczego, a także bardziej usystematyzowaną wiedzę i umiejętności w zakresie ekologii. 1. Szczegółowe cele kształcenia:
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem środowiska, jego elementami składowymi, zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi.

 • Analizowanie najczęściej występujących czynników wpływających na środowisko - hałasu, zanieczyszczeń komunikacyjnych i odpadów.

 • Projektowanie działań zmniejszających ilość wpływów antropogenicznych na środowisko.

 • Poznanie różnych stylów życia :

 • opartych na zasadach konformizmu i konsumpcji

 • opartych na potrzebach wyższych - twórczości i aktywności społecznej.

 • Zrozumienie potrzeby powszechnego sprzeciwu, wobec bezmyślnych działań prowadzących do degradacji powietrza, wody i gleby, oraz do wyczerpywania się zasobów naturalnych.

 • Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia, oceny zmian w środowisku.

 • Doskonalenie umiejętności gromadzenia i przetwarzania danych otrzymanych

w wyniku obserwacji i dokonywania jej opisu, analizowanie przydatności zmian.

 • Ocenianie potrzeb środowiska w zakresie powstawania nowych domów mieszkalnych, dróg i ścieżek rowerowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, tras turystycznych

i bazy noclegowej, nowoczesnego, przyjaznego środowisku rolnictwa i gospodarki leśnej.

 • Przekonanie, że prognozy o nieodwracalnym rozwoju cywilizacji, wyżu demograficznym, rozwoju techniki i postępującym uzależnieniu człowieka od dóbr materialnych, nie tylko powinny zachęcać człowieka do działań na rzecz środowiska, ale sprawić by było to działanie świadome, powszechne i konsekwentne, oparte na rozsądku i międzynarodowych aktach prawnych.

 • Poznanie założeń i celów najbliższych obiektów chronionych.
 1. Zakres treści - materiał kształcenia.
 • Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 • Czynniki wpływające na stan środowiska.

 • Jak produkujemy odpady.

 • Jak ograniczyć powstawanie odpadów.

 • Obserwujemy i badamy wpływ zanieczyszczeń na środowisko życia i życie organizmów.

 • Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.

 • Komunikacja środkami publicznymi i indywidualnymi - szacowanie strat paliwa.

 • Wykorzystanie technologii i projektów materiałochłonnych w budownictwie indywidualnym i publicznym - metal, energia z kopalń.

 • Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu) w których obserwuje się korzystne

i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 • Prace związane z budownictwem, komunikacją, zabiegami agrotechnicznymi, siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną.

 • Prace melioracyjne, cięcia sanitarne i przecinki przeciwpożarowe w lasach, inżynieria leśna, infrastruktura turystyczna.

 • Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka, oraz jej związek

z formami działalności ludzi.

 • Dzikie wysypiska śmieci.

 • Dymy i pyły z zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych.

 • Metale ciężkie, środki ochrony roślin, aerozole.

 • Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej: zasady zachowania się na obszarach chronionych.

 • Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty strefy ciszy, rezerwaty biosfery, obszary chronionego krajobrazu. Cele i zadania ochrony terytorialnej i gatunkowej.

 • Pomniki przyrody.
 1. Procedury osiągania celów.
 • Wycieczka do zakładu gospodarki komunalnej, obserwacja wysypiska śmieci.

 • Notowanie ilości samochodów przejeżdżających jezdnią obok szkoły w czasie lekcji.

 • Spisywanie wyrzuconych do kosza odpadów w ciągu dnia w szkole i w domu, notowanie ich rodzaju i wielkości.

 • Ćwiczenia doskonalące umiejętność prawidłowego segregowania śmieci (konkurs).

 • Opis działań degradujących środowisko w skali globalnej, regionalnej i wpływów indywidualnych.

 • Omówienie i badanie najczęściej spotykanych zanieczyszczeń.

 • Zrozumienie konieczności przekształcenia środowiska dla celów rozwoju mieszkalnictwa, komunikacji, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zakładów przemysłowych i rolnictwa.

 • Dyskusja na temat poszerzania powierzchni terenów leśnych, obszarów chronionych zwiększania ilości ścieżek pieszych i rowerowych, oraz zagospodarowania terenów szlaków turystycznych.

 • Prezentowanie własnych projektów podjęcia działań na rzecz lokalnego środowiska naturalnego.

 • Projektowanie ścieżki dydaktycznej, z opisem obiektów przyrodniczych i kulturowych.

 • Wywiad z pracownikami leśnictwa na temat planów związanych z gospodarką leśną

w regionie. 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia.
 • Wymienia czynniki antropogeniczne wpływające na stan środowiska naturalnego.

 • Analizuje wpływ poszczególnych czynników na walory przyrodnicze i krajobrazowe środowiska.

 • Dokonuje obserwacji, bada i opisuje stan środowiska.

 • Proponuje działania zmniejszające powstawanie i składowanie odpadów.

 • Wymienia najważniejsze związki chemiczne wywołujące trwałe zanieczyszczenia

w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka.

 • Wylicza ilości odpadów produkowanych w ciągu doby, tygodnia, miesiąca i roku, ilość zużytej energii elektrycznej, benzyny, węgla, wody.

 • Wybiera sposób oszczędzania tych surowców i energii.

 • Projektuje przebieg ścieżki dydaktycznej prowadzącej przez tereny wartościowe przyrodniczo i kulturowo.

 • Analizuje skład florystyczny. zróżnicowanie gatunkowe roślin i cechy krajobrazowe swojego regionu.

 • Proponuje trasę wycieczki umożliwiającej obserwację tych walorów i przeżycia estetyczne.

 • Planuje działania prośrodowiskowe w najbliższym otoczeniu – zakładanie budek lęgowych, dokarmianie ptaków, sadzenie drzew i żywopłotów.IX. Ewaluacja.

(podsumowująca – odnosi się do efektów zrealizowanego programu)


Ekologia jest dziedziną, która umożliwia osiąganie celów wychowawczych. W wyniku realizacji ścieżki ekologicznej uczeń powinien prezentować określoną postawę:

 • prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia,

 • wykazywać właściwe podejście do organizmów żywych, z którymi się spotyka,

 • zachęcać innych do ochrony środowiska;

 • wspierać wszelki inicjatywy proekologiczne.

 • aktywnie poznawać przyrodę i rządzące nią prawa.

Powyższe postawy będą oceniane w czasie wycieczek, konkursów, akcji Dzień Ziemi.,

Sprzątanie Świata.


Podpis nauczyciela:


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Jak ratować życie na Ziemi? iconŻycie na Ziemi”

Jak ratować życie na Ziemi? iconW zasadzie najważniejsze jest życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. Wtedy nie wiadomo, co jest

Jak ratować życie na Ziemi? iconSamoocena jak się kształtuje I jak wpływa na nasze życie?

Jak ratować życie na Ziemi? iconCzłowiek żyjący w takim stanie, żyje jak gdyby życie ziemskie było jedynie w sobie celem, a nie tylko środkiem do uświęcenia, jakim jest w spojrzeniu na życie wieczne

Jak ratować życie na Ziemi? iconTematyka gminnego konkursu,, Życie ziemi” pod hasłem,,chrońmy klimat”

Jak ratować życie na Ziemi? iconBo tu jest twoje życie I długie trwanie twego pobytu na ziemi (Pwt 30, 20)

Jak ratować życie na Ziemi? iconZadanie 1 Wyznaczyć okres obrotu Księżyca dookoła Ziemi znając przyspieszenie grawitacyjne g na Ziemi, promień Ziemi R

Jak ratować życie na Ziemi? iconPrawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie jak głosi stare przysłowie. Ale czy rzeczywiście to prawda? Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie przyjaźń? I czy

Jak ratować życie na Ziemi? iconZanim zaczniesz ratować

Jak ratować życie na Ziemi? iconStefan Anzelewicz – „ Czy życie ludzkie na Ziemi staje się bardziej ludzkie?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom