Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności
Pobierz 389.64 Kb.
NazwaPojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności
strona1/3
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar389.64 Kb.
TypPojęcia
  1   2   3
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM

W ZAKRESIE BIOLOGII

DLA KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH

ROK SZKOLNY 2010/2011 • Załącznik do przedmiotowego systemu oceniania osiągnięć w zakresie biologii stanowią wymagania programowe na poszczególne stopnie w danej klasie.


I. Kryteria otrzymywania przez uczniów poszczególnych stopni.


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • sprostał wymaganiom z poziomów K, P, R, D,

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

 • umie rozwiązywać złożone problemy teoretyczne i praktyczne,

 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

 • osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach biologicznych ,

 • samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który;

 • sprostał wymaganiom z poziomów K, P, R, D,

 • zdobytą wiedzę stosuje w sytuacjach nowych,

 • rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe,

 • samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i pomocy naukowych,

 • samodzielnie potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje, doświadczenia.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • sprostał wymaganiom z poziomów K, P, R – opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności określone programem,

 • wykorzystuje swoje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów biologicznych,

 • samodzielnie wyciąga wnioski,

 • samodzielnie przeprowadza obserwacje biologiczne,

 • dobrze posługuje się terminologią biologiczną.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • sprostał wymaganiom na poziomie K i P tzn. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

 • wyjaśnia proste pojęcia biologiczne,

 • przeprowadza z pomocą nauczyciela obserwacje,


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach określonych programem

ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

 • sprostał wymaganiom na poziomie K,

 • wyjaśnia z pomocą nauczyciela proste pojęcia biologiczne,

 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 • przeprowadza z pomocą nauczyciela obserwacje.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym,

niezbędnych do dalszego kształcenia,

 • nie sprostał wymaganiom nawet z poziomu K

 • nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności

 • nie potrafi wyjaśnić prostych pojęć biologicznychII. Zasady oceny pracy i osiągnięć uczniów

 1. Przedmiotem oceny będą:

 • wiadomości (treści programowe)

 • umiejętności (kompetencje)

 • postawa wobec przedmiotu przejawiająca się aktywnością i zaangażowanie


Ocenie będzie podlegać także praca ucznia w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych,

w domu – prace domowe.


 1. Informacji o bieżących postępach ucznia, odnotowanych w formie stopni cząstkowych dostarczą:

  • odpowiedzi ustne

  • sprawdziany, testy (prace pisemne, całogodzinne, obejmujące swoim zakresem większą partię materiału tzn. dział programowy)

  • kartkówki (prace pisemne, kilkunastominutowe, obejmujące swoim zakresem kilka (max. 5) realizowanych ostatnio tematów lekcyjnych). Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów.

  • zadania domowe, z których część będzie oceniona, a inne tylko sprawdzone

  • efekty pracy doświadczalno – badawczej wykonywanej podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych lub w domu

  • udział w konkursach z biologii

Ponadto ocenie wyrażonej stopniami cząstkowymi podlegać będą również: aktywność w czasie zajęć lekcyjnych, przygotowane referaty, wykonane pomoce dydaktyczne, prace dodatkowe oraz inne formy działalności ucznia, które służą rozwojowi umiejętności lub pomnażaniu wiedzy biologicznej.


 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej znaczący wpływ będą mieć oceny cząstkowe ucznia uzyskane z poszczególnych obszarów aktywności według kolejności:

   • sprawdziany, testy i odpowiedzi ustne,

   • kartkówki,

   • prace domowe.

   • aktywność na lekcjach

   • aktywność pozalekcyjna

 1. Krótkie odpowiedzi lub wypowiedzi, nieskomplikowane zadania oraz prace nadobowiązkowe mogą być nagrodzone za pomocą plusów lub minusów. Zamiana plusów i minusów na stopnie nastąpi po uzyskaniu przez ucznia czterech „znaczków” („+” lub „-"), w dowolnej kolejności, według schematu:

   • cztery plusy = bdb

   • trzy plusy i jeden minus = db

   • dwa plusy i dwa minusy = dst

   • jeden plus i trzy minusy = dop

   • cztery minusy = ndst
 1. Uczeń, który nie wykazuje aktywności ( nie uzyskał za aktywność żadnego stopnia
  w ciągu półrocza) ma ten fakt odnotowany w formie stopnia niedostatecznego.

 2. W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn tyle razy ile ma godzin biologii w tygodniu. Zgłoszenie zwalnia
  z odpowiedzi ustnej, zadania domowego, którego termin wykonania przypada w tym dniu i kartkówki niezapowiedzianej, chyba że uczeń zdecyduje się ją napisać.

Nie przygotowanie do lekcji uczniowie zgłaszają dyżurnemu podczas trwania przerwy poprzedzajacej lekcję biologii. Dyżurny listę osób nieprzygotowanych pozostawia na biurku w czasie wejścia uczniów do pracowni na lekcję biologii. Nieprzygotowania zgłaszane po sprawdzeniu obecności nie będą uwzględniane.

Uczeń nie może skorzystać z przysługującego mu nieprzygotowania w następujących sytuacjach:

   • kiedy zapowiedziana była kartkówka

   • kiedy zapowiedziana była lekcja powtórzeniowa

   • kiedy zapowiedziany był test, sprawdzian 1. Uczniowie klas pierwszych przez okres dwóch pierwszych tygodni nie otrzymują ocen niedostatecznych.

 2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz uzupełniać w/w
  w przypadku nieobecności w szkole. Przy jego ocenie uwzględniane są: kompletność i systematyczność prowadzenia notatek, poprawność merytoryczna, czytelność i estetyka.

 3. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadniane dla ucznia i jego rodziców.

10.Uczeń ma możliwość pisać powtórnie z danego przedmiotu jeden sprawdzian i jedną kartkówkę w ciągu semestru, w celu poprawy oceny niedostatecznej w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni.

11. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii PPP dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.


III. Informowanie rodziców i uczniów o wymaganiach i postępach

w nauce.


 • wymagania z biologii są wyeksponowane w antyramach przy drzwiach wejściowych do pracowni biologicznej

 • nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o jego ocenach

 • nauczyciel informuje rodziców o cenach zgodnie ze Statutem Szkoły

 • ocena, którą uczeń otrzymuje z danej formy sprawdzenia wiadomości jest jawna i uzasadniona dla ucznia i jego rodziców

 • na prośbę ucznia nauczyciel może wpisać oceny w zeszycie przedmiotowym na ostatniej stronie.Opracowały:

mgr Joanna Będkowska

mgr Dorota Pieniążek


WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII DLA KLASY I


POZIOM WYMAGAŃ

konieczny (2)

podstawowy(3)

rozszerzający(4)

dopełniający(5)


I. BIOLOGIA. NAUKA O ŻYCIU

Uczeń:

• określa przedmiot badań biologii jako nauki

• podaje przykłady dziedzin biologii

• wymienia źródła wiedzy biologicznej

• wyjaśnia, do czego służą atlasy i klucze

• wymienia cechy organizmów żywych

• wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia

• wymienia struktury budowy komórki roślinnej, zwierzęcej, grzyba i bakterii

• wyciąga wnioski dotyczące komórkowej budowy organizmów na podstawie obserwacji preparatów

• wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej


Uczeń:

• potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy

• rozróżnia próbę kontrolną i badawczą

• podaje funkcje poszczególnych organelli

• posługuje się mikroskopem

• wykonuje proste preparaty mikroskopowe

• wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

• podaje kryteria wyróżnienia pięciu królestw

Uczeń:

• charakteryzuje wybrane dziedziny biologii

• posługuje się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej podczas rozwiązywania problemów

• odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu lub po opisie poszczególne składniki komórki

• rysuje obraz widziany pod mikroskopem

• wyjaśnia rolę poszczególnych elementów komórki

• porównuje budowę różnych komórek

• charakteryzuje dawne sposoby klasyfikacji organizmów

• omawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej

Uczeń:

• objaśnia zasadę stopniowego komplikowania się poziomów organizacji życia

• wykorzystuje atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów

• omawia budowę i funkcje organelli komórkowych

• analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek

• ocenia sztuczne i naturalne systemy podziału organizmów

• uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów

II. JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW.

• określa, czym jest odżywianie

• wymienia podstawowe sposoby odżywiania się organizmów

• określa, czym jest oddychanie

• wyjaśnia, na czym polega wymiana gazowa

• wskazuje mitochondrium jako miejsce, w którym zachodzi utlenianie

• przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako procesy dostarczające energii

• określa, czym jest rozmnażanie

• wyróżnia rozmnażanie płciowe i bezpłciowe

• podaje przykłady płciowego i bezpłciowego rozmnażania się organizmów


• omawia różnice między organizmami samożywnymi a cudzożywnymi

• wymienia czynniki niezbędne do życia organizmów samożywnych i cudzożywnych

• wymienia substraty i produkty fotosyntezy

• wyjaśnia, na czym polega fotosynteza

• omawia różne sposoby oddychania

• wymienia przykłady organizmów ilustrujących różne sposoby oddychania

• rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe

• rozpoznaje sposoby rozmnażania się organizmów

• wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe

• rozpoznaje pączkujące drożdże obserwowane pod mikroskopem

• omawia różnice między rozwojem prostym a złożonym


• charakteryzuje różne strategie odżywiania

• wykazuje różnorodność odżywiania się organizmów cudzożywnych

• określa warunki przebiegu fotosyntezy

• ocenia, czy dany organizm jest samożywny, czy cudzożywny

• uzasadnia, że oddychanie jest procesem niezbędnym do życia

• charakteryzuje rodzaje rozmnażania

• ocenia znaczenie przemiany pokoleń

• charakteryzuje typy rozwoju zarodka

• stosuje w praktyce wiadomości dotyczące rozmnażania wegetatywnego

• wykazuje różnice w pobieraniu i trawieniu pokarmów u różnych organizmów

• wyjaśnia, na czym polega chemosynteza

• wykazuje zależność między środowiskiem życia a budową narządów wymiany gazowej

• porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe

• omawia znaczenie fermentacji

• zapisuje słownie równanie reakcji oddychania tlenowego

• wykazuje związek między sposobem zapłodnienia a środowiskiem życia organizmów

• ocenia znaczenie samozapłodnienia


III.BAKTERIE I WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE.

• wymienia miejsca występowania bakterii i wirusów

• rozpoznaje i podaje nazwy form morfologicznych bakterii widocznych na preparacie mikroskopowym lub ilustracji

• wymienia miejsca występowania protistów

• wymienia grupy organizmów należących do protistów

• wskazuje środowisko życia glonów

• podaje przykłady organizmów należących do glonów

• podaje przykłady grzybów i porostów

• opisuje budowę grzybów

• rozpoznaje pleśniaka białego w obrazie mikroskopowym

• wymienia sposoby rozmnażania się grzybów

• rozpoznaje porosty wśród innych organizmów

• podaje charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusów

• wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów

• podaje przykłady bakterii i wirusów

• określa znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

• omawia czynności życiowe poszczególnych grup protistów

• wymienia wspólne cechy organizmów zaliczanych do glonów

• omawia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka

• omawia czynności życiowe grzybów

• podaje przykłady znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

• rozpoznaje porosty jako organizmy zbudowane z grzybni i glonu

• wyjaśnia, co to jest grzybica

• charakteryzuje wybrane czynności życiowe bakterii

• wymienia choroby bakteryjne i wirusowe

• rysuje kształty bakterii obserwowanych pod mikroskopem

• charakteryzuje poszczególne grupy protistów

• wykazuje chorobotwórcze znaczenie protistów

• wyjaśnia, że glony to grupa ekologiczna, do której należą przedstawiciele trzech królestw

• omawia wybrane czynności życiowe glonów

• charakteryzuje budowę grzybów owocnikowych

• omawia sposoby rozmnażania się grzybów

• analizuje znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

• wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybów


• ocenia znaczenie bakterii i wirusów

• określa warunki tworzenia się przetrwalników

• ocenia rolę bakterii jako symbiontów i destruentów

• porównuje czynności życiowe poszczególnych grup protistów

• wymienia choroby wywoływane przez protisty

• rozpoznaje pod mikroskopem, rysuje i opisuje budowę przedstawicieli protistów

• analizuje wpływ zakwitów glonów na inne organizmy w środowisku

• ocenia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka

• wyjaśnia zależność
między głębokością a występowaniem określonych grup glonów

• wykazuje znaczenie mikoryzy dla grzyba i rośliny

• określa znaczenie poszczególnych komponentów w budowie plechy porostu

• proponuje sposób badania czystości powietrza, znając wrażliwość porostów na zanieczyszczenia

• rozpoznaje i podaje nazwy różnych form morfologicznych porostów


IV. ŚWIAT ROŚLIN

• wyjaśnia, czym jest tkanka

• podaje przykłady tkanek roślinnych

• wskazuje na ilustracji komórki tworzące tkankę

• wymienia podstawowe funkcje korzenia

• rozpoznaje systemy korzeniowe

• omawia funkcje łodygi

• podaje nazwy elementów budowy zewnętrznej łodygi

• wymienia funkcje liści

• rozpoznaje elementy budowy liścia

• rozpoznaje liście pojedyncze i złożone

• wymienia miejsca występowania mszaków

• podaje nazwy organów mszaków

• wymienia miejsca występowania paprotników

• rozpoznaje organy paproci

• rozpoznaje paprotniki wśród innych roślin

• wymienia miejsca występowania roślin nagonasiennych

• rozpoznaje rośliny nagonasienne wśród innych roślin

• wymienia miejsca występowania roślin okrytonasiennych

• podaje nazwy elementów budowy kwiatu

• rozróżnia kwiat i kwiatostan

• rozpoznaje rośliny okrytonasienne wśród innych roślin

• dokonuje podziału tkanek roślinnych na twórcze i stałe

• wymienia cechy budowy poszczególnych tkanek roślinnych

• opisuje funkcje wskazanych tkanek

• rozpoznaje modyfikacje korzeni

• omawia budowę
zewnętrzną korzenia

• rozpoznaje pod mikroskopem tkanki budujące korzeń

• rozpoznaje tkanki budujące łodygę

• rozróżnia rodzaje łodyg

• rozpoznaje różne modyfikacje liści

• rozpoznaje na preparacie mikroskopowym tkanki budujące liść

• rozróżnia typy ulistnienia łodygi

• rozpoznaje mszaki wśród innych roślin

• omawia znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce człowieka

• wyjaśnia rolę poszczególnych organów paprotników

• wymienia przystosowania roślin nagonasiennych do warunków życia

• omawia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka

• wymienia sposoby rozsiewania nasion i owoców

• rozróżnia owoce pojedyncze i złożone

• omawia znaczenie roślin

• charakteryzuje budowę, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek roślinnych

• wykonuje preparat ze skórki cebuli i rozpoznaje w nim tkankę okrywającą

• analizuje budowę wewnętrzną korzenia jako funkcjonalnej całości

• charakteryzuje przyrost na długość

• rysuje różne systemy korzeniowe

• rysuje schematycznie przekrój poprzeczny i podłużny łodygi

• rozpoznaje rodzaje unerwienia liści

• omawia funkcje poszczególnych modyfikacji liści

• analizuje cykl rozwojowy mszaków

• rysuje mech i podpisuje jego organy

• analizuje cykl rozwojowy paproci

• charakteryzuje skrzypy, widłaki i paprocie

• analizuje cykl rozwojowy sosny

• rozpoznaje rodzime gatunki nagonasiennych

• określa, z jakiego gatunku drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka

• omawia funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu

• analizuje cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych

• ocenia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka

• wykazuje związek budowy wskazanej tkanki z jej funkcją

• rozpoznaje i rysuje tkanki widoczne na przekrojach organów roślinnych

• wyjaśnia sposób pobierania wody przez roślinę

• projektuje doświadczenie świadczące o przewodzeniu wody z korzenia do łodygi

• charakteryzuje modyfikacje korzeni

• analizuje związek budowy zmodyfikowanych łodyg z ich funkcjami

• analizuje funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia

• rysuje różne typy ulistnienia łodygi

• wyjaśnia, dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi

• rozpoznaje za pomocą atlasów 5 gatunków rodzimych paprotników

• dowodzi związku budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia

• wykazuje związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania

• charakteryzuje sposoby rozsiewania nasion i owoców, wykazując związek z ich budową

• rozpoznaje 5 gatunków drzew okrytonasiennych występujących w Polsce


V. ŚWIAT BEZKRĘGOWCÓW.

• wyjaśnia, czym jest tkanka

• wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych

• wyjaśnia, co to są gąbki

• podaje miejsca występowania gąbek i parzydełkowców

• wymienia charakterystyczne cechy gąbek i parzydełkowców

• wymienia charakterystyczne cechy płazińców i nicieni

• rozpoznaje na ilustracji płazińce i nicienie

• charakteryzuje tasiemce i glisty jako pasożyty układu pokarmowego

• omawia drogi zakażenia pasożytniczymi płazińcami i nicieniami

• wyjaśnia, w jaki sposób można ustrzec się przez zakażaniem pasożytniczymi płazińcami i nicieniami

• rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt

• rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt

• rozpoznaje na ilustracji przeobrażenie zupełne i niezupełne owadów

• rozpoznaje ślimaki, małże i głowonogi wśród innych zwierząt

• wymienia charakterystyczne cechy mięczaków


• określa najważniejsze funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych

• wymienia rodzaje tkanki łącznej

• podaje rozmieszczenie przykładowych tkanek zwierzęcych w organizmie

• omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie

• wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca

• wymienia charakterystyczne cechy pierścienic

• wymienia charakterystyczne cechy budowy skorupiaków, owadów i pajęczaków

• wymienia części ciała ślimaków, małży i głowonogów

• wymienia narządy oddechowe mięczaków

• wskazuje małże jako organizmy produkujące perły

• charakteryzuje budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych

• rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy

• rozpoznaje pod mikroskopem lub na ilustracji rodzaje tkanek

• charakteryzuje wskazane czynności życiowe gąbek i parzydełkowców

• wyjaśnia mechanizm ruchu parzydełkowców

• dowodzi, że tasiemce są przystosowane do pasożytniczego trybu życia

• omawia różnice między płazińcami a nicieniami

• charakteryzuje wskazane czynności życiowe płazińców i nicieni

• charakteryzuje układ krwionośny pierścienic

• charakteryzuje wskazane czynności życiowe pierścienic

• wykazuje związek budowy pijawki z pasożytniczym trybem jej życia

• charakteryzuje wskazane czynności życiowe stawonogów

• dowodzi, że owady są przystosowane do życia w środowisku lądowym

• charakteryzuje wskazane czynności życiowe mięczaków

• wyjaśnia zasady funkcjonowania otwartego układu krwionośnego

• porównuje budowę ślimaków, małży i głowonogów

• opisuje rodzaje tkanki nabłonkowej

• charakteryzuje rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi

• wykazuje związek budowy gąbek i parzydełkowców ze środowiskiem ich życia

• wyjaśnia sposób działania parzydełka

• charakteryzuje symetrię ciała płazińców

• dowodzi, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce i nicienie

• projektuje doświadczenie wykazujące znaczenie dżdżownic w użyźnianiu gleby

• dowodzi istnienia związku między środowiskiem życia a narządami wymiany gazowej

• wykazuje związek budowy mięczaków ze środowiskiem ich życia

• charakteryzuje sposoby poruszania się poszczególnych grup mięczaków


VI. ŚWIAT KRĘGOWCÓW

• określa pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców

• podaje nazwy elementów szkieletu kręgowców

• charakteryzuje ryby

• podaje nazwy płetw ryby

• rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej

• określa środowiska życia płazów

• charakteryzuje płazy

• wymienia stadia rozwojowe żaby

• podaje po dwa przykłady płazów ogoniastych i bezogonowych

• określa środowisko życia gadów

• charakteryzuje gady

• podaje cztery przykłady gadów występujących w Polsce

• charakteryzuje ptaki

• wymienia ptaki różnych środowisk

• rozpoznaje rodzaje piór ptaków

• wymienia elementy budowy jaja

• wyjaśnia konieczność migracji ptaków

• omawia charakterystyczne cechy ssaków

• podaje przykłady siedlisk zajmowanych przez ssaki

• rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt

• rozróżnia ssaki wodne i lądowe

• wymienia narządy zmysłów ssaków

• wymienia funkcje szkieletu bezkręgowców

• podaje przykłady szkieletów bezkręgowców

• wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

• wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie

• określa rodzaj zapłodnienia u ryb

• wymienia przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie

• wyjaśnia, na czym polega hibernacja

• omawia cykl rozwojowy żaby

• wymienia przystosowania gadów do życia na lądzie

• omawia znaczenie błon płodowych w rozwoju gadów

• wymienia narządy zmysłów gadów

• wymienia przystosowania budowy ptaków do lotu

• omawia różnice pomiędzy gniazdownikami i zagniazdownikami oraz podaje ich przykłady

• wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów w termoregulacji

• podaje przykłady gatunków ssaków

• rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy

• wymienia przystosowania ssaków do zajmowania różnych siedlisk

• charakteryzuje poszczególne elementy szkieletu kręgowców

• porównuje układ krwionośny bezkręgowców i kręgowców

• omawia wybrane czynności życiowe ryb

• określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb

• wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb

• rozpoznaje przedstawicieli ryb i wskazuje ich cechy

• omawia wybrane czynności życiowe płazów

• charakteryzuje płazy ogoniaste i bezogonowe

• rozpoznaje przedstawicieli płazów i wskazuje ich specyficzne cechy

• omawia wybrane czynności życiowe gadów

• charakteryzuje funkcje poszczególnych błon płodowych

• rozpoznaje przedstawicieli gadów i wskazuje ich specyficzne cechy

• określa środowisko życia ptaka na podstawie budowy jego kończyn

• określa rodzaj pobieranego przez ptaka pokarmu na podstawie budowy jego dzioba

• omawia wybrane czynności życiowe ptaków

• rozpoznaje przedstawicieli ptaków i wskazuje ich specyficzne cechy

• charakteryzuje funkcje skóry

• omawia zalety pęcherzykowej budowy płuc

• porównuje budowę ssaków wodnych i lądowych

• ocenia znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowieka

• porównuje budowę układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

• charakteryzuje wymianę gazową u ryb

• porównuje układ krwionośny ryby i dżdżownicy

• wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością

• wykazuje związek budowy płazów ze środowiskami ich życia

• analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody

• wykazuje związek budowy gadów ze środowiskiem ich życia

• wykazuje związek między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów

• charakteryzuje poszczególne elementy budowy jaja

• wykazuje związek między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu

• projektuje doświadczenie wykazujące wydzielniczą i wydalniczą funkcję skóry

• wykazuje związek między funkcjonowaniem poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconSprawdzian pisemny, 2 pytania teoretyczne, 2 praktyczne

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconUwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim I globalnym. Implikacje teoretyczne I praktyczne

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconPojęcia charakterystyczne dla realizacji przedmiotowego zadania. Ilekroć zatem w jakimkolwiek składniku dokumentacji projektowej, specyfikacji lub przedmiarze mowa jest o

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconTeoretyczne I praktyczne uwarunkowania kosztów transakcyjnych na przykładzie przemysłu spożywczego w Polsce w latach 1992-2009

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconPoradnik dla nauczyciela zawierający informacje teoretyczne poparte przykładami

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconUczeń odpowiada z niewielką pomocą nauczyciela, myli niektóre

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconPojęcia z zakresu marketingu (ujęcie praktyczne)

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności icon1. Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe pojęcia

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności icon1. Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe pojęcia

Pojęcia biologiczne, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności iconPojęcia teoretyczne z zakresu etyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom