Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka
Pobierz 0.59 Mb.
NazwaRozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka
strona9/9
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.59 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Kryzys (podręcznik, s. 191); rysunek satyryczny z 1933 r. (podręcznik, s. 192);

mapy (płyta CD-Extra);

wybrane reprodukcje dzieł sztuki nurtu klasycznego międzywojnia (płyta CD-Extra, Dwudziestolecie…);

K. Szymanowski Król Roger – Pieśń Roksany (płyta CD-Extra)

Określenie ram czasowych i najważniejszych cech epoki

 • określić czas trwania epoki oraz objaśnić jej nazwę;

 • omówić sytuację polityczną w Polsce i w Europie po I wojnie światowej;

 • scharakteryzować dwudziestolecie międzywojenne jako epokę kryzysu wartości;

 • wskazać w dziele plastycznym symbolikę obrazującą kryzysowe nastroje epoki;

 • objaśnić, na czym polega dwoistość tendencji w literaturze międzywojnia (kontynuacja i awangarda);

 • wymienić i krótko omówić ruchy polityczne dwudziestolecia;

faszyzm

nazizm

sanacja

komunizm
135.

Jeszcze nie widział w swym życiu takiego zjawiska jak ten entuzjazm Polaków… Inicjacje Cezarego Baryki

wykład w podręczniku, s. 210–211; S. Żeromski Przedwiośnie (podręcznik, s. 211–215 oraz całość powieści); F. Ruszczyc Przedwiośnie (podręcznik, s. 212)

Nakreślenie portretu psychologicznego Cezarego Baryki

 • zrekonstruować losy Cezarego Baryki;

 • wskazać dwa obszary, których dotyczy dojrzewanie głównego bohatera (sfera emocjonalna i światopoglądowa);

 • scharakteryzować relacje rodzinne Cezarego (związki z matką i ojcem);

 • omówić wpływ rewolucji w Baku na dojrzewanie bohatera;

 • omówić jego stosunek do Polski i polskości;

 • opisać relacje Cezarego z kobietami;

 • zinterpretować ostatnią scenę powieści, dostrzegając jej symbolikę;

 • odczytać metaforyczny sens tytułu powieści, odwołując się do kreacji głównego bohatera;

 • przedstawić postawę Cezarego wobec bohaterów reprezentujących symboliczne porządki wartości (Szymona Gajowca i Antoniego Lulka);

powieść inicjacyjna

imię ojca
136.

Krew płynęła […] jako rzeka wieloramienna… Rewolucja i jej skutki


Rewolucja jako zmierzch świata i cywilizacji europejskiej

S. Żeromski Przedwiośnie (podręcznik, s. 217–219 oraz całość powieści), Rewolucja w bibliotece (podręcznik, s. 220–221); W. Wojtkiewicz Manifestacja uliczna (podręcznik, s. 219)

Omówienie uniwersalnych mechanizmów rewolucji przedstawionych w powieści Żeromskiego

 • przedstawić przebieg wydarzeń podczas rewolucji w Baku;

 • omówić przejawy i skutki terroru rewolucyjnego;

 • zaprezentować i porównać poglądy dotyczące rewolucji oraz postawę wobec przewrotu wszystkich członków rodziny Baryków;

 • wykorzystać kontekst historyczny (I wojna światowa, rewolucja październikowa, konflikt ormiańsko-tatarski) do interpretacji utworu;

 • rozpoznać cechy poetyki naturalizmu w opisie rewolucji oraz stylu patetycznego w wypowiedzi Cezarego skierowanej do matki oraz określić funkcję niejednorodności stylistycznej zastosowanej przez Żeromskiego;

porównać ocenę oraz sposób przedstawienia rewolucji i rewolucjonistów w Przedwiośniu Pożodze;

rewolucja

konflikt etniczny
137.

Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Projekty odrodzonego państwa


Radość z odzyskanego śmietnika – literatura wobec problemów II Rzeczpospolitej

S. Żeromski Przedwiośnie (podręcznik, s. 222–225 oraz całość powieści); R. Świerszczyński, gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (podręcznik, s. 223)

Interpretacja dzieła Żeromskiego jako powieści politycznej

 • wymienić trzy koncepcje społeczno-polityczne ukazane w utworze;

 • objaśnić, na czym polega utopijność idei szklanych domów;

 • przedstawić rządowy program reform, reprezentowany przez Gajowca;

 • zrekonstruować program społeczno-polityczny komunistów;

 • odczytać metaforyczny sens tytułu powieści, odwołując się do zaprezentowanej w niej problematyki społeczno-politycznej;

 • wskazać podobieństwa i różnice między poglądami Seweryna Baryki i Szymona Gajowca;

 • określić funkcję kreacji Cezarego Baryki (jako człowieka z zewnątrz i młodego idealisty) dla sposobu przedstawienia rzeczywistości powojennej Polski;

 • zabrać głos w dyskusji nad wadami i zaletami koncepcji społeczno-politycznych ukazanych w utworze;

utopia

pragmatyzm

monetaryzm
138.

Wszystko tu było na swoim miejscu… Żeromski wobec narodowych mitów


Radość z odzyskanego śmietnika – literatura wobec problemów II Rzeczpospolitej

wykład w podręczniku, s. 226–227; S. Żeromski Przedwiośnie (podręcznik, s. 227–229 oraz całość powieści); J. Fałat Powóz przed pałacem w Łańcucie (podręcznik, s. 229)

Odczytanie powieści jako rozrachunku z polską mitologią narodową

 • scharakteryzować tryb życia mieszkańców Nawłoci;

 • omówić hierarchię wartości prowincjonalnego ziemiaństwa przedstawioną w powieści;

 • porównać stosunek Karusi i Cezarego do mitu Kresów, odwołując się do losów obojga bohaterów;

 • rozpoznać w tekście i nazwać środki stylistyczne służące ośmieszeniu postaw nawłockiej społeczności;

 • porównać obraz tradycji szlacheckiej w Przedwiośniu i Panu Tadeuszu;
tradycjonalizm

satyryczność
139.

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa… Estetyzm w poezji Staffa i Jesienina


Nowy model języka poetyckiego w liryce międzywojnia

L. Staff Wysokie drzewa (podręcznik, s. 231); S. Jesienin [Porzuciłem mój dom rodzinny…] (podręcznik, s. 233);

I. Szyszkin Żyto (podręcznik, s. 233); F. Marc Koń w pejzażu (podręcznik, s. 234)

Dostrzeżenie wspólnych tendencji artystycznych w polskiej i rosyjskiej liryce międzywojnia

 • opisać świat przedstawiony (czas i przestrzeń) wykreowany w obu wierszach;

 • określić typ liryki;

 • wskazać podobieństwa i różnice w koncepcji natury w poezji Staffa i Jesienina;

 • rozpoznać w tekstach najważniejsze środki stylistyczne oraz określić ich funkcję;

 • objaśnić, na czym polega podobieństwo między kreacjami natury w utworach literackich i na obrazie Marca;

 • dostrzec przemiany w postawie podmiotu lirycznego w wierszu Staffa w stosunku do młodopolskiej twórczości poety;

epifania

estetyzm

imażinizm
140-141.

Niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę… Poeci Skamandra wobec tradycji literackiej


Nowy model języka poetyckiego w liryce międzywojnia

wykład w podręczniku, s. 235–236; J. Tuwim Do krytyków (podręcznik, s. 235); J. Lechoń Herostrates (podręcznik, s. 237);

H. Matisse Radość życia (podręcznik, s. 237);

L. Kramsztyk Portret Jana Lechonia (płyta CD-Extra, Dwudziestolecie…)

Odtworzenie programu poetyckiego skamandrytów wyrażonego w ich wierszach

 • scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszach;

 • wskazać w wierszu Tuwima elementy współczesności oraz objaśnić ich funkcję;

 • określić stosunek skamandrytów do tradycji romantycznej i młodopolskiej;

 • wykorzystać kontekst historyczny (odzyskanie przez Polskę niepodległości) do analizy programu poetyckiego skamandrytów;

 • scharakteryzować koncepcję poety i poezji w wierszach;

Skamander

witalizm

urbanizm
142-143.

Jak paryska Nike z Samotraki… Poetki dwudziestolecia międzywojennego o miłości


Kobiety i kobiecość w poezji i prozie międzywojennej

M. Pawlikowska-Jasnorzewska Miłość, Nike (podręcznik, s. 247), La précieuse, Listy (podręcznik, s. 248); K. Iłłakowiczówna Błękitna chwila (podręcznik, s. 250); A. Rodin Pocałunek (podręcznik, s. 248); C. Brâncuşi Pocałunek (podręcznik, s. 249)

Scharakteryzowanie różnych kreacji kobiety i modeli miłości w wierszach polskich poetek XX wieku

 • omówić różne kreacje bohaterek lirycznych wierszy Pawlikowskiej i Iłłakowiczówny;

 • scharakteryzować sposób postrzegania miłości w wierszach, zwracając uwagę na różne odcienie uczuciowe ukazane w utworach;

 • wskazać cechy epigramatu w wierszach Pawlikowskiej;

 • odszukać paradoksy w lirykach Pawlikowskiej oraz zinterpretować ich sens;

 • wskazać w utworach nawiązania do poetyki skamandrytów;

 • rozpoznać w tekstach nawiązania kulturowe oraz określić ich funkcje;

 • porównać obraz miłości w wierszach obu poetek i w liryce Tuwima;

epigramat

gender
144.

Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest… Literacki dialog z determinizmem

wykład w podręczniku, s. 252–253; Z. Nałkowska Granica (podręcznik, s. 253–255 oraz całość powieści);

M. Kisling Portret młodej dziewczyny (podręcznik, s. 254)

Opisanie koncepcji psychologicznej wpisanej w powieść Nałkowskiej

 • scharakteryzować głównych bohaterów powieści: Zenona Ziembiewicza, Elżbietę Biecką i Justynę Bogutównę;

 • omówić relacje bohaterów z rodzicami;

 • wskazać przykłady odtwarzania schematów postępowania rodziców w zachowaniach dzieci;

 • opisać relacje między Zenonem, Elżbietą i Justyną, odwołując się do pojęcia „schematu boleborzańskiego”;

 • scharakteryzować program etyczny Zenona i porównać go z rzeczywistymi osiągnięciami bohatera;

 • przedstawić dążenia protagonistów do uwolnienia się spod władzy uwarunkowań środowiskowych oraz wskazać przyczyny klęski tych usiłowań;

powieść psychologiczna

introspekcja

determinizm biologiczno-środowiskowy
145-146.

Jakaś granica, za którą nie wolno przejść… Problematyka moralna powieści Nałkowskiej

Z. Nałkowska Granica (podręcznik, s. 256–259 oraz całość powieści)

Odczytanie metaforycznego sensu tytułu powieści

 • uporządkować chronologicznie wydarzenia z życia Zenona Ziembiewicza;

 • scharakteryzować plany i działania Zenona jako prezydenta miasta;

 • wskazać różnice między samooceną Zenona a interpretacją jego zachowań i postaw przez innych;

 • sformułować zarzuty stawiane Zenonowi przez Elżbietę w scenie ich ostatniej rozmowy;

 • zinterpretować znaczenie wyrazu granica w wypowiedzi Elżbiety;

 • zabrać głos w dyskusji nad odpowiedzialnością bohatera za decyzję Justyny i rozkaz strzelania do robotników;

 • scharakteryzować rozwiązania kompozycyjne i narracyjne zastosowane w powieści oraz określić ich funkcję w prezentacji problematyki psychologicznej;

technika punktów widzenia

kompozycja achronologiczna

inwersja czasowa

relatywizm etyczny
147.

Kładka przez ową przepaść… Starość i śmierć w powieściach Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej


Kobiety i kobiecość w poezji i prozie międzywojennej

wykład w podręczniku, s. 260–261; M. Dąbrowska Noce i dnie (podręcznik, s. 261–262); Z. Nałkowska Granica (podręcznik, s. 262–263 oraz całość powieści); G. Klimt Trzy okresy życia kobiety (podręcznik, s. 263); A. Świrszczyńska Łzy (podręcznik, s. 264)

Omówienie problematyki egzystencjalnej w powieściach Nałkowskiej i Dąbrowskiej

 • określić podobieństwa między bohaterkami obu powieści (Adamową Ostrzeńską i Cecylią Kolichowską);

 • przywołać okoliczności śmierci obu bohaterek;

 • opisać relacje między Cecylią Kolichowską a synem;

 • wskazać różnice w sposobie odchodzenia obu kobiet oraz objaśnić przyczyny tych różnic;

 • porównać sposób postrzegania starości w prozie i w dziele malarskim;

 • scharakteryzować przyjaciółki Cecylii Kolichowskiej, zwracając uwagę na konwencje literackie zastosowane w ich opisie;

 • porównać sposób przedstawienia starości w prozie dwudziestolecia międzywojennego i wierszu Świrszczyńskiej;
powieść rzeka

refleksja egzystencjalna
148-149.

I czuję twe pocałunki i coraz bardziej umieram… Miłość i śmierć w wierszach Bolesława Leśmiana


Refleksja metafizyczna i filozoficzna w poezji Bolesława Leśmiana

wykład w podręczniku, s. 265–267; B. Leśmian [W malinowym chruśniaku…] (podręcznik, s. 267), Rok nieistnienia (podręcznik, s. 268), Dwoje ludzieńków (podręcznik, s. 269), [Po ciemku, po ciemku łkasz…] (podręcznik, s. 270); D. Hitz Dziewczyna na polu maków (podręcznik, s. 268); W. Pruszkowski Zaduszki (podręcznik, s. 271)

Omówienie problematyki egzystencjalnej w liryce Leśmiana

 • scharakteryzować kreację natury w poezji Leśmiana;

 • opisać relacje między kochankami w erotykach Leśmiana;

 • omówić sposób postrzegania śmierci w wierszach Leśmiana;

 • rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne zastosowane w utworach oraz określić ich funkcje;

 • odczytać sensy symboliczne zawarte w poezji Leśmiana;

 • wskazać cechy gatunkowe ballady w wierszu Dwoje ludzieńków;

 • wykorzystać kontekst filozoficzny (idea pędu życiowego Bergsona) do interpretacji wierszy Leśmiana;

 • sformułować Leśmianowską refleksję dotyczącą bytu i niebytu;

 • wskazać w poezji Leśmiana nawiązania do twórczości ludowej i określić ich funkcje;

sensualizm

metafizyka

liryka narracyjna

ballada filozoficzna

liryzm


W klasie II LO zaplanowano 7 godzin tygodniowo, zajęcia dydaktyczne planuję realizować w czasie 33 tygodni roku szkolnego, co daje liczbę godzin 231. Różnica między planowaną liczbą godzin, a liczbą jednostek lekcyjnych planowanych w rozkładzie materiału stanowi niezbędny zapas na dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów. Uczniowie klasy II LO osiągają słabe wyniki w nauce, mają trudności z samodzielnym czytaniem ze zrozumieniem, interpretacja tekstu literackiego (zrozumienie lektury), tempo czytania jest b. wolne, duże trudności sprawia uczniom redagowanie tekstów własnych .


W klasie II TI zaplanowano 4 godziny tygodniowo (132 w skali roku szkolnego), planuję zrealizować materiał literacki do pozytywizmu włącznie.1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconRozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconROzkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconRozkład materiału z planem wynikowym

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconRozkład materiału z planem wynikowym Fizyka

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconHistoria I społeczeństwo Rozkład materiału z planem wynikowym w klasie V

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconHistoria I społeczeństwo Rozkład materiału z planem wynikowym w klasie IV

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconHistoria I społeczeństwo Rozkład materiału z planem wynikowym w klasie VI

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconRozkład materiału muzyki w gimnazjum z planem wynikowym (32 godziny dydaktyczne)

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconRozkład materiału z planem wynikowym english Adventure 2 poziom kompetencji językowej wg cef: A1

Rozkład materiału z planem wynikowym Zrozumieć tekst – Zrozumieć człowieka iconRozkład materiału z planem wynikowym english Adventure 1 poziom kompetencji językowej wg cef: A1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom