Temat (rozumiany jako lekcja)
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaTemat (rozumiany jako lekcja)
strona3/11
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie

1. Prowadzimy obserwacje rozwoju fasoli


1

3.1

zainteresowanie światem organizmów roślinnych, ich budową i rozwojem, kształcenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i obserwacji.

– obserwuje kiełkowanie nasion,

– wyróżnia zawiązek korzenia, łodygi i liści w nasieniu fasoli,

– wyjaśnia rolę liścieni,

– wykonuje rysunek dokumentujący obserwację kiełkującego nasienia fasoli,

– prowadzi hodowlę fasoli, notuje obserwacje

– obserwacja – prowadzenie obserwacji faz rozwoju rośliny na przykładzie fasoli, wykonanie rysunków dokumentujących np. kiełkowanie i prowadzenie dzienniczka obserwacji,

– obserwacja z wykorzystaniem lupy – budowa nasiona fasoli w fazie kiełkowania, wykorzystanie lupy

nasiona fasoli, lupy, słoiki z wodą, gaza

Uczniowie prowadzą obserwacje krótkotrwałe (pęcznienie nasion i ich budowa) oraz długotrwałe.

2. Rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie

1

3.1

zainteresowanie światem organizmów roślinnych, ich budową i rozwojem, kształcenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i obserwacji

– omawia wzrost i rozwój rośliny jednorocznej,

– wyjaśnia, czym jest okres wegetacji u roślin,

– omawia, korzystając ze schematycznego rysunku, rozwój roślin dwuletnich i wieloletnich,

– posługuje się pojęciami: bylina, pęd, kiełkowanie,

– analizuje i samodzielnie wykonuje schematy przedstawiające rozwój roślin


– analiza schematów – odczytywanie informacji o rozwoju rośliny dwuletniej i wieloletniej ze schematów i rysunków,

– praca z atlasami roślin, zajęcia terenowe – poszukiwanie informacji o roślinach jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich,

– tworzenie posterów lub własnych albumów

schematy rozwoju roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich, zbiory roślin (na działce lub w szkolnym ogrodzie)

Uczniowie, korzystając z upraw na działkach czy w ogrodach, powinni obserwować rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Warto korzystać z atlasów i doskonalić umiejętność zbierania informacji o gatunkach, pielęgnacji i rozwoju różnych roślin.

3. Trzy stany skupienia wody


1

3.3

kształtowanie umiejętności przeprowadzania obserwacji, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata

– rozróżnia i opisuje stany skupienia wody,

– podaje przykłady występowania wody w różnych stanach skupienia w naturalnych warunkach,

– bada właściwości wody w różnych stanach skupienia (temperatura, kształt),

– obserwacja – charakteryzowanie stanów skupienia wody: w stanie ciekłym i stałym, para wodna,

– mapa mentalna – występowanie wody w różnych stanach skupienia w naturalnych warunkach

woda, kostki lodu, czajnik

Uczniowie, obserwując trzy stany skupienia wody, mogą dokonać ich charakterystyki.

4. Woda może zmieniać stan skupienia

1

3.3

kształtowanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i obserwacji zjawisk fizycznych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata

– wykonuje proste doświadczenia wykazujące przemiany stanu skupienia wody,

– wyjaśnia zmiany stanów skupienia wody w zależności od temperatury,

– wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania,

– wskazuje przykłady przemian stanu skupienia wody obserwowane w przyrodzie,

– posługuje się termometrem (odczytuje temperaturę wrzenia i topnienia)

– doświadczenie – badanie czynników wpływających na szybkość parowania,

– temperatura, ruch powietrza, wielkość powierzchni, rodzaj cieczy,

– doświadczenie – badanie zjawiska skraplania pary wodnej na zimnej powierzchni i w zimnym powietrzu,

– doświadczenie – badanie zjawiska topnienia i krzepnięcia (przy wykorzystaniu warunków atmosferycznych lub mieszaniny chłodzącej) z pomiarem temperatury topnienia i krzepnięcia dla układu woda–lód,

woda, kostki lodu, czajnik, termometr, sól, talerzyki, kubki, suszarka, lustro, mieszanina chłodząca

Uczniowie mogą planować doświadczenia, stawiać hipotezy i sprawdzać je w doświadczalnych warunkach.

5. Materia jest zbudowana z drobin

1

3.4, 3.5, 3.6

kształcenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i obserwacji zjawisk fizycznych, kształcenie umiejętności modelowania i odczytywania informacji z modelu czy schematu, kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata


– omawia budowę ciał stałych cieczy i gazów,

– tworzy modele ciał stałych, cieczy i gazów,

– posługuje się pojęciem „drobina”,

– wyjaśnia pojęcie „substancja”, podając, iż jest ona zbudowana z takich samych drobin,

– prezentuje na modelach właściwości ciał stałych, cieczy i gazów wynikające z ułożenia drobin,

– wyjaśnia różnice właściwości substancji ciekłych, stałych i gazowych (kształt, ściśliwość)

– modelowanie – struktura drobinowa ciała stałego, cieczy i gazu,

– analiza schematów – omówienie drobinowej budowy materii,

– doświadczenie, modelowanie – mieszanie substancji o drobinach różnej wielkości jako dowód drobinowej budowy materii,

– modelowanie zjawiska z wykazaniem zmniejszenia objętości mieszaniny

kulki o różnych wielkościach, butelka, modele przedstawiające budowę materii, koraliki, plastelina

Zajęcia powinny dostarczyć informacji o budowie materii pozwolić uczniom na wyjaśnienie zależności budowy i właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

6. Poznajemy budowę różnych substancji (ciał stałych, cieczy i gazów)1

3, 4, 3.5, 3.6

kształcenie umiejętności modelowania, kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata

– podaje przykłady substancji w różnych stanach skupienia,

– omawia cechy poznawanych substancji,

– prezentuje na modelach właściwości ciał stałych, cieczy i gazów wynikające z ułożenia drobin,

– wyjaśnia różnice właściwości substancji ciekłych, stałych i gazowych (kształt, ściśliwość),

– doświadczalnie bada ściśliwość gazów, cieczy i ciał stałych

– obserwacja, pokaz – badanie właściwości różnych substancji z otoczenia ucznia,

– doświadczenie – badanie ściśliwości substancji na przykładzie powietrza i cieczy

zbiory substancji występujących w otoczeniu ucznia (sól, cukier, woda, olej) oraz węgiel, siarka, żelazo, miedź, strzykawki, naczynia

Uczniowie, znając budowę ciał stałych cieczy i gazów, mogą eksperymentować z różnymi substancjami: określać stan skupienia oraz obserwowane właściwości.

7. Poznajemy mieszaniny

1

3, 4, 3.5, 3.6

kształcenie umiejętności modelowania, kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata

– podaje przykłady mieszanin,

– wyjaśnia pojęcie „mieszanina substancji”, posługując się pojęciem „drobiny różnych substancji”,

– tworzy modele substancji i mieszanin substancji oraz ciał stałych,

– rozpoznaje mieszaniny jednorodne i niejednorodne,

– posługuje się pojęciem roztwór,


– doświadczenie – tworzenie mieszanin różnych substancji, wyróżnianie składników mieszanin,

– modelowanie – wykonywanie modeli mieszanin,

– analiza schematów – odczytywanie informacji o składzie mieszanin ze schematów

cukier, sól, woda, olej i inne substancje przydatne do tworzenia mieszanin, lupa, naczynia, małe świeczki

Zajęcia umożliwią uczniom zrozumienie różnicy pomiędzy substancją i mieszaniną.

8. Ruch drobin w gazach


1

3.7

kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu ucznia

– omawia przykłady ruchu drobin w gazach,

– tworzy modele i rysunki przedstawiające zjawisko dyfuzji,

– wyjaśnia zjawisko rozprzestrzeniania się drobin w gazach,

– wyjaśnia znaczenie nadawania zapachu niektórym gazom (np. gaz spalany w kuchence)

– doświadczenia – badanie zjawiska dyfuzji w gazach (rozprzestrzenianie się zapachów),

– modelowanie – wykonywanie rysunku lub modelu przedstawiającego dyfuzję

substancje zapachowe (perfumy)

Zajęcia bogate w doświadczenia pomogą uczniom zrozumieć zjawiska dyfuzji w gazach i jego znaczenie.

9. Ruch drobin w cieczach

1

3.7

kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu ucznia

– omawia przykłady ruchu drobin w cieczach,

– tworzy modele i rysunki przedstawiające zjawisko dyfuzji w cieczy,

– doświadczalnie sprawdza rozprzestrzenianie się drobin atramentu w wodzie

– doświadczenia – badanie zjawiska dyfuzji w cieczach (zjawisko parzenia herbaty) oraz wpływu temperatury na dyfuzję w cieczach,

– doświadczenie – rozpad kostek cukru w zimnej i ciepłej wodzie, przedstawienie zjawiska na modelu,

– modelowanie – wykonywanie rysunku lub modelu przedstawiającego dyfuzję

torebki herbaty, wrzątek, kostki cukru, czajnik

Zajęcia przeprowadzone metodami laboratoryjnymi – z prostymi doświadczeniami.

10. Rozszerzalność cieplna ciał stałych

1

3.8

kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu ucznia

– wyjaśnia obserwowane doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną substancji,

– samodzielnie wykonuje proste doświadczenia wykazujące istnienie zjawiska rozszerzalności cieplnej,

– wyjaśnia zjawisko rozszerzalności cieplnej, posługując się schematami i modelami,

– podaje przykłady ilustrujące rozszerzalność cieplną ciał stałych, w życiu codziennym

– obserwacje i doświadczenia – rozszerzalność cieplna ciał stałych (zachowanie elementów konstrukcji mostów, sieci energetycznej, ogrzewanej monety)


moneta, pierścień z kulką, mała świeca

Prezentacja zjawiska rozszerzalności pozwoli uczniom wyjaśnić praktyczne zastosowania niektórych rozwiązań technicznych w czasie budowy takich konstrukcji jak most czy sieć energetyczna.

11. Znaczenie zjawiska rozszerzalności cieplnej

1

3.8

kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu ucznia


– podaje przykłady ilustrujące rozszerzalność cieplną ciał stałych, cieczy i gazów w życiu codziennym


– obserwacja, zajęcia terenowe – elementy budowy konstrukcji stalowych zabezpieczające przed uszkodzeniem z powodu zjawiska rozszerzalności temperaturowej,

– analiza informacji, pokaz, obserwacja – pompowanie opon, piłek, materaców

obserwacje w terenie, obrazy i schematy budowy elementów konstrukcyjnych mostów, sieci przesyłowych, torów

Zajęcia mogą być przeprowadzone w terenie i polegać na obserwacji elementów konstrukcji mostu, sposób umocowania sieci trakcyjnych, czy konstrukcję szyn. Uczniowie mogą się także dowiedzieć, dlaczego nie pompuje się opon samochodowych zbyt mocno lub obserwować, jak zmienia się piłka po oziębieniu.

12. Powietrze tworzy atmosferę Ziemi


1

3.10

kształcenie umiejętności doświadczalnego dochodzenia do prawidłowości dotyczących powietrza i jego właściwości

– wyjaśnia, czym jest powietrze i atmosfera Ziemi,

– podaje uproszczony skład powietrza (tlen, dwutlenek węgla, azot),

– doświadczalnie wykazuje istnienie powietrza,

– omawia cechy powietrza (barwa, ciężar, temperatura),

– wykazuje znaczenie powietrza dla życia organizmów żywych


– analiza diagramu – skład powietrza,

– doświadczenia – wykazanie istnienia powietrza, np. opór powietrza w strzykawce,

– określenie zmiany ciężaru w trakcie napełnienia piłki plażowej powietrzem


diagram – skład powietrza, materiały do przeprowadzenia doświadczeń: strzykawki jednorazowe, piłka plażowa, waga kuchenna lub laboratoryjna


Uczniowie badają właściwości powietrza. Proponują własne doświadczenia dowodzące istnienia powietrza.

13. Jak wykazać istnienie ciśnienia atmosferycznego?


1

3.10

kształcenie umiejętności doświadczalnego dochodzenia do prawidłowości dotyczących powietrza i jego właściwości

– wykazuje doświadczalnie istnienie ciśnienia atmosferycznego,

– wyjaśnia zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości n.p.m.


– doświadczenia – wykazanie istnienia ciśnienia atmosferycznego działającego na kartkę papieru przykrywającą szklankę z wodą.

Analiza schematu – Zmiany ciśnienia związane z wysokością

n. p. m.

Nauczyciel powinien zachęcić uczniów do zaprojektowania własnych doświadczeń wskazujących na istnienie ciśnienia powietrza.

14. Poziomy i pionowy ruch powietrza

1

3.10

kształcenie umiejętności doświadczalnego dochodzenia do prawidłowości dotyczących powietrza i jego właściwości

– wyjaśnia zależność między ciśnieniem i temperaturą powietrza

– wyjaśnia mechanizm powstawania pionowych ruchów powietrza,

– wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru,

– wskazuje przykłady wykorzystania pionowych ruchów powietrza przez organizmy żywe w tym człowieka,

– ocenia siłę wiatru na podstawie obserwacji przyrody i za pomocą prostego wiatromierza


– doświadczenie – obserwacja ruchu spirali pod wpływem wznoszącego ruchu ogrzanego powietrza,

– ćwiczenia – budowa prostego wiatromierza,

– analiza schematów – kierunek przemieszczania się powietrza między obszarami o wysokim i niskim ciśnieniu,

– ocena siły wiatru na podstawie obserwacji morza (skala Beauforta),

– tworzenie plakatu na temat wykorzystania wiatru oraz pionowych ruchów powietrza – praca w grupach

świeca, papierowa spirala, schematy przedstawiające kierunek i siłę wiatru
15. Obserwujemy zmiany pogody


1

3.11, 3.12

kształcenie umiejętności obserwowania pogody i jej składników oraz opisywania jej stanu

– wyjaśnia, czym jest pogoda,

– wymienia elementy pogody,

– wymienia główne cechy pogody (jest zawsze, często się zmienia),

– wyjaśnia, w jaki sposób powstają chmury i jakie zmiany w pogodzie zapowiadają,

– wyjaśnia, w jakich warunkach powstają opady i osady atmosferyczne,

– opisuje pogodę na podstawie obserwacji

– obserwacje – opis stanu pogody za oknem, rejestrowanie zmian w pogodzie w ciągu 45 min. lekcji,

– obserwacje, zajęcia terenowe – wyróżnianie i opisywanie składników pogody,

– rodzaje chmur na niebie – rozpoznawanie na podstawie ilustracji w podręczniku


ilustracje różnych rodzajów chmur

Uczniowie prowadzą systematyczne obserwacje pogody w wyznaczonych okresach poszczególnych pór roku.

16. Meteorolog opisuje zjawiska pogodowe


1

3.11, 3.12

kształcenie umiejętności obserwowania pogody i jej składników oraz opisywania jej stanu

– wymienia przyrządy znajdujące się w ogródku meteorologicznym,

– podaje jednostki pomiaru temperatury, ciśnienia powietrza, opadów, prędkości i kierunku wiatru,

– wyjaśnia znaczenie stacji i obserwatoriów meteorologicznych oraz sąd i satelitów meteorologicznych w prognozowaniu pogody,

– wyjaśnia, na czym polega praca meteorologa


– zajęcia terenowe, obserwacja – obserwacja pracy meteorologa, ogródek meteorologiczny, przyrządy służące do pomiarów i obserwacji zjawisk atmosferycznych,

– rozmowa – wywiad z meteorologiem

zestaw szkolnych przyrządów meteorologicznych: termometr, barometr, wiatromierz, deszczomierz

Zajęcia w stacji meteorologicznej lub w przyszkolnym ogródku meteorologicznym.

17. Odczytujemy informacje z mapy pogody

1

3.11, 3.12

korzystanie z prognozy pogody w życiu codziennym do planowania własnych działań


– objaśnia znaki stosowane na mapie pogody,

– opisuje pogodę na podstawie prognozy telewizyjnej, w prasie, w internecie,

– opisuje pogodę na podstawie mapy pogody,

– wybiera ubiór właściwy do przewidywanej pogody

– ćwiczenia – odczytywanie informacji z mapy pogody, stosowanie symboli rysunkowych do zapisu pogody, tworzenia własnej mapy pogody,

– praca w grupach – wykonywanie planszy przedstawiającej znaki synoptyczne

mapy pogody, prognoza telewizyjna, prognoza pogody w prasie lokalnej, internet, plansza ze znakami stosowanymi na mapach pogody

Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności korzystania z map pogody prezentowanych w mediach.

18. Prowadzimy obserwacje pogody

1

3.11, 3.12

wdrażanie do systematycznej obserwacji pogody oraz dokonywania pomiarów jej składników

– mierzy temperaturę powietrza, siłę wiatru, ilość opadów, notuje wyniki pomiarów,

– określa stopień zachmurzenia,

– obserwuje wiatr i ocenia jego siłę oraz kierunek,

– prowadzi obserwacje pogody i zapisuje wyniki w kalendarzu pogody za pomocą znaków synoptycznych


– ćwiczenia – dokonywanie pomiarów za pomocą przyrządów meteorologicznych, określanie kierunku i siły wiatru dzięki zbudowanemu przez ucznia wiatromierzowi,

– obserwacje – Prowadzenie długoterminowych obserwacji pogody i tworzenie kalendarza pogody


zestaw szkolnych przyrządów meteorologicznych: termometr, barometr, wiatromierz, deszczomierz

Zaleca się, aby uczniowie prowadzili długoterminowe obserwacje pogody w poszczególnych porach roku i zapisywali charakterystyczne zjawiska pogodowe dla danej pory. Pomiary składników pogody mogą być prowadzone np. przez dwa tygodnie w każdej porze roku.

Obserwacje należy podsumować, a wnioski wykorzystać do omówienia zmian pogody i pory roku.

19. Pogoda zmienia się wraz z porą roku


1

3.13

wdrażanie do systematycznej obserwacji pogody, jej zmian oraz ich następstw w świecie przyrody

– omawia zmiany pogody wraz z porą roku,

– podaje daty rozpoczęcia czterech pór roku,

– omawia zależności pomiędzy wysokością Słońca a długością dnia i temperaturą powietrza,

– wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

– obserwacja –zmiany pogody i charakterystyczne zjawiska występujące w poszczególnych porach roku na podstawie prowadzonego kalendarza pogody,

– analiza rysunków, plansz, filmów – charakterystyka pór roku w Polsce,

– obserwacja – analiza zmian w przyrodzie charakterystycznych dla różnych pór roku.

kalendarz pogody, rysunki , plansze, filmy przedstawiające charakterystyczne dla każdej pory roku cechy pogody, a także zmiany w świecie przyrody

W kalendarzu pogody uczniowie mogą notować również swoje obserwacje dotyczące świata przyrody np. daty przylotów i odlotów ptaków, początek żółknięcia liści itp.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Temat (rozumiany jako lekcja) iconTemat (rozumiany jako lekcja)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom