Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe
Pobierz 42.8 Kb.
NazwaLiteratura staršÍho období opracowania obowiązkowe
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar42.8 Kb.
TypDokumentacja
LITERATURA STARŠÍHO OBDOBÍ


OPRACOWANIA OBOWIĄZKOWE:


 1. Michałowska Teresa, Średniowiecze, seria Wielka historia literatury polskiej, PWN, Warszawa 1995.

 2. Ziomek Jerzy, Renesans, seria Wielka historia literatury polskiej, PWN, Warszawa 1995.

 3. Hernas Czesław, Barok, seria Wielka historia literatury polskiej, PWN, Warszawa 1998.

 4. Klimowicz Mieczysław, Oświecenie, seria Wielka historia literatury polskiej, PWN, Warszawa 1998.

 5. Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans - Barok, pod red. T. Michałowskiej przy udziale B. Otwinowskiej, i E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.

 6. Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1991.


OPRACOWANIA ZALECANE:

 1. Witczak Tadeusz, Średniowiecze, PWN, Warszawa 1990.

 2. Starnawski Jerzy, Średniowiecze, WSiP, Warszawa 1990.

 3. Ziomek Jerzy, Literatura Odrodzenia, PWN, Warszawa 1989.

 4. Borowski Andrzej, Renesans, WSiP, Warszawa 1992.

 5. Pelc J., Jan Kochanowski, Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980.

 6. Łempicki S., Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, Warszawa 1951.

 7. Hernas Czesław, Literatura baroku, PWN, Warszawa 1995.

 8. Sajkowski Andrzej, Barok, WSiP, Warszawa 1991.

 9. Klimowicz Mieczysław, Literatura Oświecenia, PWN, Warszawa 1990.

 10. Libera Zdzisław, Oświecenie, WSiP, Warszawa 1989.

 11. Libera Zdzisław, Pietrusiewiczowa Jadwiga, Rytel Jadwiga, Literatura polska. Od średniowiecza do oświecenia, PWN, Warszawa 1989.

 12. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I – II, Warszawa 1984.

 13. Vitoň Jan, Stará polská literatura I (středověk – renesance), Karolinum, Praha 1999.

 14. Vitoň Jan, Stará polská literatura II (baroko), Karolinum, Praha 2001.WYKAZ LEKTUR:


Średniowiecze:

Teksty:

  • Bogurodzica

  • Legenda o świętym Aleksym

  • Lament świętokrzyski (Posłuchajcie, bracia miła...)

  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

  • Kazania świętokrzyskie (fragmenty)

Anonim tzw. Gall, Kronika polska (fragm.)

Wiersz Słoty (Złoty) O zachowaniu się przy stole.

* Średniowieczna pieśń religijna polska, Biblioteka Narodowa, opr. A. Brückner.

(Teksty dostępne również w: Tu zawsze była Europa. Podręcznik języka polskiego, cz. I, R. Dybalska, T. Piersiak, A. Timofiejew, B. Zagórska, Lublin 2002 lub

Chrestomatia polska. Teksty do roku 1543. Opr. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.).


Renesans:

Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym... (fragm.).

Andrzej Frycz Modrzewski, De republika emendanda,(O poprawie Rzeczpospolitej) (fragm.).

*Mikołaj Rej, Pisma prozą i wierszem, Biblioteka Narodowa, opr. A. Brückner; tu: Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem ..., Żywot człowieka poćciwego, Źwierzyniec..., Figliki.

*Jan Kochanowski, Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, Warszawa 1960; tu: Hymn, Pieśni (Księgi pierwsze, Księgi wtóre), Pieśń Świętojańska o Sobótce, Fraszki, Odprawa posłów greckich, Treny.

Mikołaj Sęp – Szarzyński, Rytmy abo Wiersze polskie (wybór).

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski (fragm.).

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragm.)

Szymon Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze, opr. J. Pelc, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1964.


Barok:

*Poeci polskiego baroku, T. I – II, opr. J. Sokołowska, K. Żukowska, Warszawa 1965 lub

I w odmianach czasu smak jest, Antologia polskiej poezji epoki baroku, opr. J. Sokołowska, PWN, Warszawa 1991; wybór:

Stanisław Grochowski, Sebastian Grabowiecki, Kasper Miaskowski, Walenty Roździeński, Piotr Kochanowski, Jan Żabczyc, Daniel Naborowski, Hieronim Morsztyn, Kasper Twardowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Józef Bartłomiej Zimorowic, Jan z Kijan, Adam Władysławiusz, Samuel Twardowski, Szymon Zimorowic, Krzysztof Opaliński, Łukasz Opaliński, Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Zbigniew Morsztyn, Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski.

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragm.).


Oświecenie:

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III (adaptacja teatralna).

*Ignacy Krasicki, Bajki i przypowieści, seria Wielka Biblioteka lub BN s. I, nr 220.

*Ignacy Krasicki, Satyry, opr. Z. Goliński, Wrocław 1954 lub BN s. I, nr 169.

*Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, opr. I. Maciejewski, lub BN, s. I nr 41.

* Stanisław Trembecki, Sofiówka i wybór poezji, opr. J. Wł. Jankowski.

* Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła, BN, z wstępem i objaśnieniami St. Kota.

* Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski, BN, opr. S. Czarnowski.

Wybór poezji:

Franciszka Karpińskiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Jakuba Jasińskiego, Tomasza Kajetana Węgierskiego, Józefa Szymanowskiego, Adama Naruszewicza, Elżbiety Drużbackiej, Józefa Andrzeja Załuskiego.

Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (Mazurek Dąbrowskiego)

Wybór publicystyki:

Stanisław Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (fragm.)

Hugo Kołłątaj, Do Stanisława Małachowskiego...Anonima listów kilka (fragm.), Do prześwietnej deputacji... (fragm.)

Franciszek Salezy Jezierski, Katechizm o tajemnicach rządu polskiego ...(fragm.)

Franciszek Zabłocki, Fircyk w zalotach

Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale

* Pozycja dostępna w Bibliotece Słowiańskiej

ZAKRES MATERIAŁU:

Średniowiecze:

 1. Periodyzacja literatury staropolskiej.

 2. Granice czasowe i fazy rozwoju piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce.

 3. Piśmiennictwo łacińskie w Polsce do końca XII wieku:

  • utwory o tematyce hagiograficznej

  • działalność kronikarska – Gall Anonim, Wincenty Kadłubek

  • epika rycerska.

 1. Piśmiennictwo łacińskie i polskie XIII – XIV wieku:

  • Kronika Janka z Czarnkowa.

  • poezja kościelna (pieśni liturgiczne, gatunki)

  • początki życia teatralnego w Polsce.

  • poezja świecka.

  • najstarsze zabytki języka polskiego

  • modlitwy

  • artyzm Bogurodzicy

  • przekłady Psałterza

  • Kazania świętokrzyskie.

 1. Polskie i łacińskie piśmiennictwo późnego średniowiecza:

  • emancypacja języka polskiego

  • postać i twórczość Władysława z Gielniowa,

  • Lament świętokrzyski –arcydzieło polskiej liryki średniowiecznej

  • pieśni o świętych – Legenda o św. Aleksym

  • elementy eschatologii w literaturze średniowiecza – Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią (De Morte prologus).

  • poezja świecka i polemiczno- religijna: wiersz Słoty o dworskim obyczaju biesiadnym; pod znakiem husytyzmu – Pieśń o Wiklefie Jędrzeja Gałki z Dobczyna

  • proza: Biblia królowej Zofii, przekłady Psałterza, apokryfy.


Renesans:

   1. Pojęcie renesansu i granice czasowe epoki; humanizm i poetyki humanistyczne.

   2. Początki renesansu w Polsce.

   3. Pierwsi poeci łacińsko – polscy. Twórczość Klemensa Janickiego.

   4. Rozwój sztuki narracyjnej: apokryfy, pojęcie literatury błazeńskiej, przykłady: Ezop, Marchołt i Sowizdrzał, romans pseudohistoryczny, moralistyczny i rycerski.

   5. Publicystyka w połowie XVI wieku:

  • De Republika emendanda Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  • działalność Stanisława Orzechowskiego

 1. Twórczość Mikołaja Reja z Nagłowic

 2. Szczyt polskiego renesansu – twórczość Jana Kochanowskiego

 3. Między renesansem a barokiem – Rytmy abo Wiersze polskie Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

 4. Proza drugiej połowy XVI wieku:

  • przekład Dworzanina autorstwa Łukasza Górnickiego

  • proza religijna – Piotr Skarga

 1. Literatura końca wieku XVI: Sebastian Fabian Klonowic, Szymon Szymonowic.


Barok:

   1. Termin barok i periodyzacja polskiego baroku (wczesny barok, pełny barok, późny barok), tło historyczne XVII-wiecznej Rzeczpospolitej – warunki rozwoju kultury, sarmatyzm i jego odbicie w literaturze.

   2. Rozwój kultury, nauki i oświaty.

   3. Rola kontrreformacji w kształtowaniu się literatury.

   4. Wczesny barok:

  • nowe kierunki w rozwoju poezji:

    1. poezja metafizyczna (Mikołaj Sęp – Szarzyński, Sebastian Grabowiecki, Stanisław Grochowiecki, Kasper Twardowski)

    2. poezja światowych rozkoszy (Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic)

    3. poezja ziemiańska (Kasper Twardowski)

    4. poezja mieszczańsko-plebejska (Adam Władysławiusz, Walenty Roździeński, twórczość anonimowa)

  • rozwój prozy:

    1. funkcje wypowiedzi prozaicznych

    2. gatunki: diariusze, itineraria, raptularze, pamiętniki

    3. homiletyka po Soborze Trydenckim

    4. działalność Piotra Skargi

  • działalność przekładowa Piotra Kochanowskiego – krąg oddziaływania

literatury włoskiej

  • rozwój dramatu i teatru – rola teatrów jezuickich


5. Dojrzały barok:

  • dwa trendy rozwoju poezji: poezja kunsztowna i poezja naturalna:

    1. nowe warunki rozwoju piśmiennictwa

    2. „Horacy chrześcijański” – Maciej Kazimierz Sarbiewski

    3. Daniel Naborowski – poezja jako harmonia sprzeczności

    4. Łukasz i Krzysztof Opalińscy –obrona stylu naturalnego

    5. Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowy

    6. schyłek poezji mieszczańskiej

  • w kręgu piśmiennictwa:

    1. początki prasy polskiej

    2. pamiętnikarstwo

    3. nowe trendy w kaznodziejstwie

    4. romans, anegdota, aforyzm

  • teatr i dramat

    1. pierwsza stała scena dworska

    2. scena szkolna
 1. Późny barok:

  • twórczość samotnych poetów:

    1. Wacław Potocki

    2. Wespazjan Kochowski

    3. Stanisław Herakliusz Lubomirski

    4. tendencje klasycystyczne i rokokowe

  • rozwój teatru i dramatu:

    1. teatr dworski i szkolny

    2. opera pasyjna

    3. popularne widowiska na Boże Narodzenie

  • piśmiennictwo:

    1. ewolucja pamiętnikarstwa – Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki

    2. romans duchowny i nowelistyka

    3. rola publicystyki

7. Ocena baroku i stań badań nad epoką.


Oświecenie:

 1. Oświecenie jako epoka historycznoliteracka. Granice czasowe oświecenia. Przegląd stanowisk badawczych.

 2. Słownik podstawowych terminów filozoficznych oświecenia: racjonalizm, empiryzm, krytycyzm historyczny, libertynizm, deizm, ateizm. Terminy z zakresu filozofii państwa: absolutyzm oświecony, republika demokratyczna.

 3. Realia historyczne polskiego oświecenia. Trzydziestoletnia działalność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Przełomowe znaczenie roku 1765 (otwarcie Teatru Narodowego, Szkoły Rycerskiej, pierwszy rocznik „Monitora”). Rola ośrodka dworskiego w kształtowaniu oświecenia (antysarmatyzm, dydaktyzm moralno-społeczny, humanitaryzm).

 4. ideolodzy i działacze „przełomu oświeceniowego” (Józef Andrzej Załuski, Stanisław Konarski). Poezja „przełomu”: od baroku do oświecenia (twórczość Elżbiety Drużbackiej, Józefa Andrzeja Załuskiego i innych).

 5. Poezja konfederacji barskiej (1768-1772). Jej ideologia i stylistyka. Kontaminacja motywów patriotycznych i religijnych. Anonimowość. Kontynuacja saskiej poezji barokowej: realizacja takich gatunków, jak pieśń, hymn, suplikacja, psalm, pobudka, tren, profecja, nagrobek, parafraza tekstów religijnych.

 6. Klasycyzm. „Czworakie rozumienie klasyczności” według tezy Władysława Tatarkiewicza:

  1. klasycyzm jako realizacja literatury doskonałej, wzorcowej

  2. jako model literatury antycznej

  3. jako model literatury naśladującej antyk, renesans, klasycyzm francuski XVII wieku

  4. jako konstrukcja stylistyczno-kompozycyjna o walorach przejrzystości, jasności, „geometryczności”

Klasycyzm jako doktryna literacka (Boileau – Dmochowski). Racjonalizm jako podstawa refleksji filozoficznej. Hierarchizacja gatunków literackich. Poemat heroikomiczny, satyra, bajka, komedia obyczajowa – reprezentatywne gatunki literackie polskiego klasycyzmu i ich wyróżniki. Teza moralno-dydaktyczna: łączenie „pięknego z pożytecznym”.

 1. Sentymentalizm. Filozoficzne założenia prądu, teoria J. J. Rousseau z kategorią Natury w jej wielofunkcyjności: piękny pejzaż, prosty człowiek, powrót do źródeł (instynktów i uczuć). Reprezentatywne gatunki literackie: sielanka, erotyk, komedia „ludowa”. Antynomia kultury rustykalnej i cywilizacji miejskiej (programowy antyurbanizm).

 2. Rokoko jako realizacja „pięknej Natury” (la belle Nature). Ludyczny charakter poezji: elementy humoru i swobody erotycznej w twórczości Kniaźnina i Trembeckiego.

 3. Adam Naruszewicz – poeta przełomu(od baroku do klasycyzmu). Cykl wierszy okolicznościowych poświęconych Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i jego panowaniu. Obywatelsko-patriotyczne założenia Satyr. Wiersze osobiste i programowe. Głos umarłych syntezą poglądów historiozoficznych. Język poetycki. Naruszewicz – historyk.

 4. Stanisław Trembecki. Cykl wierszy politycznych pisanych na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Artyzm Bajek, język poetycki. Wiersze rokokowe. Sofiówka przykładem klasycystycznego poematu opisowego.

 5. Ignacy Krasicki – klasyk i moralista. Poemat heroikomiczny, satyra, bajka, Hymn do miłości ojczyzny. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przykładem pierwszej nowożytnej powieści. Program „poprawiania świata” w satyrach. Negatywna ocena mentalności i kultury sarmackiej oraz bezkrytycznego naśladowania obcych wzorów. Sceptyczny obraz człowieka i świata w bajkach, ich artyzm. Krasicki jako publicysta, komediopisarz, teoretyk literatury i translator.

 6. Poeci polskiego sentymentalizmu. Własny los i historia w wierszach Franciszka Dionizego Kniaźnina i Franciszka Karpińskiego. Analiza uczuć miłości w osobistych lirykach. Elementy patriotyczne. „Prosty człowiek” jako bohater poezji Karpińskiego.

 7. Początki i rozwój teatru stanisławowskiego. Rozwój komedii obyczajowej podporządkowanej tezie doraźnej dydaktyki. Komediopisarstwo Franciszka Zabłockiego: śpiewogry, komedioopery, dramy. Społeczno-polityczna i kulturalna rola Teatru Narodowego. Wielokierunkowa działalność Wojciecha Bogusławskiego (dyrektor teatru, aktor, autor, teoretyk gry aktorskiej). Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale podsumowaniem poglądów filozoficznych, społecznych i politycznych polskiego oświecenia. Ludowość.

 8. Powieść polskiego oświecenia. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki pierwszą nowożytną powieścią w Polsce. Odrzucenie wzoru staropolskiego i miłosno-heroicznych wzorów zachodnich, akceptacja angielskiej i francuskiej powieści typu Robinson Cruzoe, Podróże Guliwera oraz publicystyki. Doświadczyński – ziemianin i obywatel. Konkretyzacja bohatera pozytywnego w Panu Podstolim. Powieść filozoficzna (Historia) i alegoryczna. Pseudohistoryczna powieść Franciszka Salezego Jezierskiego (Rzepicha) podporządkowana refleksji społeczno-politycznej.

 9. Czasopiśmiennictwo. „Monitor” - najważniejsze czasopismo moralno-obyczajowe w Polsce XVIII wieku. Program odnowy moralnej i społecznej. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” – organ obiadów czwartkowych.

 10. Anonimowa poezja polityczna polskiego oświecenia – gatunki. Publicyści i stronnictwa Sejmu Wielkiego. Program odnowy państwa i jego przeciwnicy. Działalność Hugona Kołłątaja – reformatora Akademii Krakowskiej i współtwórcy Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. Program reformy państwa w dziele Kołłątaja. Stanisław Staszic rzecznikiem mieszczan i obrońcą chłopów. Franciszek Salezy Jezierski – najradykalniejszy ideolog Sejmu Czteroletniego.

 11. Oświecenie postanisławowskie (1795-1822). Odrzucenie terminu „pseudoklasycyzm” proweniencji młodo romantycznej. Rehabilitacja „późnego oświecenia”. Znaczenie poezji legionowej, poematu opisowego i politycznej ody. Wielokierunkowy rozwój powieści (wojennej, obyczajowej, historycznej, powieści grozy).

 12. Stan badań nad oświeceniem w Polsce.TEMATYKA WYKŁADÓW:


I SEMESTR

   1. Periodyzacja literatury staropolskiej

   2. Najstarsze zabytki języka polskiego.

   3. Historiografia polska.

   4. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza.

   5. Wprowadzenie w epokę renesansu europejskiego i polskiego.

   6. Psałterz Dawidów i Treny – Jan Kochanowski jako tłumacz i poeta.

   7. Rozwój sztuki narracyjnej w epoce odrodzenia.

   8. Poetyka perswazji w XVI-wiecznej literaturze polskiej – Andrzej Frycz Modrzewski i Piotr Skarga

   9. Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? – Mikołaj Sęp – Szarzyński, poeta przełomu.II SEMESTR

 1. Periodyzacja polskiego baroku, najważniejsze zjawiska epoki.

 2. Pamiętnikarstwo barokowe.

  1. – 4. Kierunki rozwoju poezji (poezja metafizyczna, poezja światowych rozkoszy, poezja ziemiańska, poezja mieszczańsko-plebejska, poezja kunsztowna, poezja naturalna, poezja późnego baroku).

5. Barok w opinii - stan badań nad literaturą barokową.

 1. Wprowadzenie w epokę oświecenia. Granice chronologiczne okresu literackiego. Wyznaczniki.

 1. Początki oświecenia stanisławowskiego i kształtowanie się klasycyzmu stanisławowskiego.

 2. Literatura barska.

 3. Klasycystyczne teorie literackie i poetyki.

 4. Czartoryscy i rola ośrodka puławskiego

 5. Literatura Sejmu Wielkiego, antytargowicka i powstania kościuszkowskiego, najważniejsze zjawiska oświecenia postanisławowskiego.

 6. Rozwój teatru i dramatu oświeceniowego.

 7. Wieloprądowość epoki (klasycyzm, sentymentalizm, rokoko).TEMATYKA KONWERSATORIUMSEMESTR I

 1. Bogurodzica – arcydzieło polskiej liryki średniowiecznej.

 2. Lament świętokrzyski – przykład planktu.

 3. Kazanie na dzień św. Katarzyny – środki perswazji średniowiecznej.

 4. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią – przykład tekstu o tematyce eschatologicznej.

 5. Legenda o św. Aleksym – literatura hagiograficzna.

 6. Rozmowy, które miał Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym.... – literatura sowizdrzalska.

 7. Treny Jana Kochanowskiego – wyraz kryzysu światopoglądowego poety.

 8. Dworzanin polski Łukasza Górnickiego – „zwierciadło” prawdziwego dworzanina.

 9. Kazania sejmowe Piotra Skargi – środki perswazji epoki przełomu.


SEMESTR II

 1. Rytmy abo Wiersze polskie Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego – analiza i interpretacja wybranych tekstów.

 2. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska – literatura wspomnieniowa.

 3. Barokowa poezja metafizyczna – Sebastian Grabowiecki, Stanisław Grochowski, Kasper Twardowski.

 4. Poezja światowych rozkoszy – Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic.

 5. Co zadziwia i czy zadziwia czyli o barokowym koncepcie w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna.

 6. Opis obyczajów Jędrzeja Kitowicza – adaptacja teatralna.

 7. Bawiąc uczyć – Bajki Ignacego Krasickiego.

 8. W krzywym zwierciadle Satyry Ignacego Krasickiego.

 9. Początki polskiej powieści - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki Ignacego Krasickiego.

 10. Publicystyka oświecenia – wybrane przykłady.

 11. Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego – polska komedia dell ‘ arte.

 12. Powrót posła – komedia „polityczna”.

 13. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego – początki polskiej opery.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura amerykańska – antologie I opracowania

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura polska 1918-1945 I. Podręczniki I opracowania

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura polska po roku 1945 podręczniki I opracowania

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura angielska – antologie, opracowania, metodyka nauczania literatury

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconTemat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia (literatura polska, kulturoznawstwo, językoznawstwo); nie powinien mieć charakteru przekrojowego, ani też wymagać zbyt obszernego opracowania

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura dotycząca komunikacji interpersonalnej x/ Literatura obowiązkowa

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura przedmiotu: psychologia architektury literatura podstawowa

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconTemat: I. Literatura podmiotu: II. Literatura przedmiotu

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconLiteratura wspóŁczesna dwudziestolecie Literatura obowiązkowa

Literatura staršÍho období opracowania obowiązkowe iconPrzedmiot opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom