Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz 1.01 Mb.
NazwaKopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
strona1/5
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar1.01 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5

ZP/13/2012

KOPALNIA SIARKI „MACHÓW” S.A.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:


Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni SiarkiMachówS.A.


Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Tarnobrzeg, czerwiec 2012r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:


Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

załącznik nr 1. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 3a Doświadczenie Wykonawcy (w zakresie projektowania);

załącznik nr 3b Doświadczenie Wykonawcy(w zakresie wykonania rekultywacji);

załącznik nr 4. Zakres robót, które zostaną powierzone podwykonawcom.

załącznik nr 5. Istotne warunki umowy (projekt umowy) wraz z załącznikami.


Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców


1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu

Adres: ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg

Tel.: +48 15 823-30-25, fax.: +48 15 823-30-25 e-mail: info@ksmachow.pl; http://www.ksmachow.pl , NIP: 867-00-13-322.

2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie rzeczowym:

imię i nazwisko: Władysław Warzybok tel. (15) 8236967 wew.18,

- w zakresie procedury postępowania:

imię i nazwisko: Wiesław Chrząstek tel. (15) 8236948 wew.21.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni SiarkiMachówS.A. w dwóch etapach:

Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji klarownika nr 2.

Etap II: Rekultywacja Klarownika nr 2.

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45112330-7 – Rekultywacja terenu

71 320000-7Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień publicznych uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem przez odpowiedni organ administracyjny decyzji o zakończeniu rekultywacji nastąpi do dnia …………….. (w terminie wynikającym z oferty, nie dłuższym jednak niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy), z tym że wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń (Etap I wykonania przedmiotu umowy) nastąpi w terminie do …………….. od dnia zawarcia umowy.


6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Warunki:

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

6.1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

6.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

6.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

6.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty.

6.2.2. Wiedza i doświadczenie:

Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty oraz na podstawie:

sporządzonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług w zakresie - likwidacji i rekultywacji klarowników, osadników i odstojników o podobnej charakterystyce i wielkości - niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załączników nr 3a i nr 3b do oferty) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie np. referencji.

Za niezbędne uznaje się wykonanie przez Wykonawcę co najmniej:

 • 1 projektu likwidacji i rekultywacji klarownika, osadnika lub odstojnika o podobnej charakterystyce i wielkości;

oraz

 • 1 usługi polegającej na wykonaniu co najmniej 1 rekultywacji klarownika, osadnika lub odstojnika o podobnej charakterystyce i wielkości. Przez likwidację i rekultywację klarownika, osadnika lub odstojnika o podobnej charakterystyce i wielkości Zamawiający rozumie zadanie polegające na likwidacji i rekultywacji klarownika, osadnika lub odstojnika, którego wartość i zakres wykonania stanowią nie mniej niż 80% wartości i zakresu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

6.2.3. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty

6.2.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa.

Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty oraz na podstawie:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Za niezbędne uznaje się posiadanie przez Wykonawcę środków pieniężnych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN.

b) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności- za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Za niezbędne uznaje się wykazanie osiągnięcia przez Wykonawcę przychodów nie mniejszych niż 7 mln PLN w ostatnim roku obrotowym.

c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4.

6.2.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.2.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

6.2.8. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 6.2.6., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.1.1.

6.2.9. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na

zasadach określonych w pkt. 6.2.6., wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 6.2.4. dotyczącej tych podmiotów.

7. WARUNKI WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

7.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

7.1.1. Uprawnienia:

Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty oraz na podstawie:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 8 przedmiotowego postępowania oświadczeń i dokumentów, wg. formuły „spełnia - nie spełnia”.

8. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

  1. Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty należy załączyć:

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp – zał. nr 1 do oferty.

8.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp – zał. nr 2 do oferty.

8.1.3. Szczegółowy opis technologii rekultywacji jaką Wykonawca zamierza zastosować.

8.1.4. Informacja o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie (np. referencje) - zał. nr 3a i 3b do oferty.

8.1.5. Podpisany załącznik nr 5 (projekt umowy) do oferty.

8.1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8.1.7. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

8.1.8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.1.9. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.1.10. Dowód wniesienia wadium.

   1. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   1. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.13 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

8.1.14 Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu miesięcznym.

   1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

   2. Zakres robót powierzonych podwykonawcom (w przypadku realizacji wszystkich robót siłami własnymi należy wpisać „nie dotyczy”) - zał. nr 4 do oferty.

   3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

   4. Sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty określające obroty, zobowiązania i należności Wykonawcy za ostatni rok obrotowy.

   1. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać zasoby innych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 6.2.6 należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.1.6., dotyczącymi podmiotu udzielającego zasobów.

8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 8.1.6., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.12 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- w pkt. 8.1.11 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.

  1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

przedłożonego dokumentu.

8.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.5.1. Podmioty zobowiązane są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.5.2. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 8.1.1., 8.1.2. oraz dokumenty wskazane w pkt. 8.1.6., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.11, 8.1.12 powinny być złożone przez każdy podmiot.

8.5.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.6. Jeżeli oferta Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zostanie wybrana, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zaświadczenia o wpisie w CEIDG wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

9.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. Jeżeli pełnomocnikiem ustanowiony został radca prawny lub adwokat, kopię pełnomocnictwa może poświadczyć za zgodność z oryginałem ten pełnomocnik.

9.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.2.6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

9.9. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

9.10 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

9.12 Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane przez Wykonawcę.

9.13 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.15 Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.16 Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.


10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie (http://www.ksmachow.pl).

10.3. Pytania należy kierować na adres:

KOPALNIA SIARKI „MACHÓW” S.A.

UL. GÓRNICZA 11

39-400 TARNOBRZEG

fax: (15) 823-30-25

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie.

11.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.3. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT polegającej na obniżeniu stawki tego podatku.

11.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu przy ul. Górniczej 11, w Sekretariacie, w terminie do 10.08.2012r., do godziny 10:00.

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kopalnia Siarki „Machów” S.A., ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg oraz opisane Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni SiarkiMachówS.A. Nie otwierać przed dniem 10.08.2012r. godz. 10:15”.

12.3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Górniczej 11,
w Tarnobrzegu, w pokoju nr 15, w dniu 10.08.2012r. o godzinie 10:15.

14.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY DLA CELÓW OCENY OFERT

15.1.Oferty oceniane według przyjętych kryteriów:

15.1.1 kryterium cena wykonania zamówienia (brutto)waga kryterium 80%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium, będzie liczona wg wzoru:

cena oferty najniższej

C = ----------------------------x 100

cena oferty badanej


punkty (C) wyliczone w tym kryterium zostaną przemnożone przez wagę kryterium – 80%


15.1.2. kryterium termin wykonania zamówienia (w miesiącach)waga kryterium 20%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium, będzie liczona wg wzoru:


najkrótszy oferowany termin

T = ------------------------------------------x 100

termin oferty badanej


punkty (T) wyliczone w tym kryterium zostaną przemnożone przez wagę kryterium – 20%.


16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

16.1 Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie każdego z kryteriów oferta może uzyskać 100 punktów.

Oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów (100 pkt ). Pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najniższą cenę i otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów.

Oferta nie odrzucona zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów (100 pkt ). Pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najkrótszy termin wykonania zamówienia i otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów.

16.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą sumę punktów z uwzględnieniem wagi każdego z kryteriów.

17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

17.2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y), wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.ksmachow.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

18. WADIUM

18.1. Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 440.000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych).

18.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

18.3. Termin i sposób wniesienia wadium

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.08.2012r., do godz.1000.

Przelewem na rachunek Kopalni Siarki „Machów” S.A. numer: 35 1020 4913 0000 9602 0067 2519 w PEKAO BP S.A. O/Tarnobrzeg (oprocentowanie rachunku – 0%, koszt prowadzenia rachunku – 0%) z adnotacją „Wadium przetargowe na wykonanie zadania pt. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni SiarkiMachówS.A.


Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych -w każdym przypadku cesja na rzecz Kopalni SiarkiMachówS.A.oryginały dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 10.08.2012r. do godz. 1000, pokój 27, budynku administracyjnego Kopalni Siarki „Machów” S.A. przy ul. Górniczej 11 w Tarnobrzegu, a kopię załączyć do oferty.

18.4. Zwrot wadium

18.4.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w pkt. 18.5.2.

18.4.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

18.4.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.4.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

18.4.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

18.5. Utrata wadium

18.5.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

18.5.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp nie złoży żądanych przez Zamawiającego w SIWZ dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że nieuzupełnienie dokumentów wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie.

18.5.3 Wadium powinno uwzględniać wydłużony czas związania ofertą w związku z możliwością przerwania biegu postępowania wskutek złożenia odwołania. Wymagania te mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania w przypadku gdyby zaszła konieczność jego przedłużenia. Dlatego też, pożądanym jest, aby w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dotyczącej wadium znalazł się zapis dopuszczający zmianę terminu związania ofertą.
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) I. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kopalnia siarki „machóW” S. A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom