Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych
Pobierz 48.69 Kb.
NazwaProfilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar48.69 Kb.
TypDokumentacja
GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE ŁOMŻA - NA ROK 2005


Załącznik do uchwały Nr...... / /05

Rada Gminy Łomża

z dnia .......... 2005 roku


Organy władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działań na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy” – stanowi artykuł 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy, Rada Gminy Łomża uchwala niniejszy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 obejmujący Gminę Łomża.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na gminę Łomża, zwany dalej Gminnym Programem, opiera się na trzech dokumentach i analizie stanu gminy w zakresie programów alkoholowych.


 1. Znowelizowanej ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 2. Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005,

 3. Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Podlaskim na lata 2000-2005,

 4. Analiza i diagnoza stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

  • występowanie problemów alkoholowych związanych z nadużywaniem alkoholu:

- ilość osób uzależnionych – brak danych,

- ilość osób, które podjęły leczenie - 2 osoby w 2004 roku,

- ilość rodzin cierpiących na skutek nadużywania alkoholu – 85,

- ilość osób objętych bezpośrednio pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 350 ,

- ilość dzieci z rodzin objętych tym problemem, które korzystają z różnych form pomocy – około 160 ,

 • stan działań profilaktycznych i edukacyjnych:

- realizowane są programy „MŁODOŚĆ- ZDROWIE – TRZEŹWOŚĆ ” , „ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” , „JA I ZAAKCEPTOWANIE SIEBIE”, „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ ” , oraz „NIEZWYKŁA PODRÓŻ ” .

- osoby przeszkolone w zakresie realizacji programów profilaktycznych – 6 osób.

 • stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

- ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 11 punktów,

  • ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu

oraz powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa )przeznaczonych

do spożycia w miejscu sprzedaży – ogółem 11, w tym zawierających powyżej

4,5% (z wyjątkiem piwa) – 9 punktów ,


-przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 11 punktów ( w tym piwo )

- ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5%

alkoholu i przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 35

punktów.

 • analiza pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomża:

Na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. Nr 35, poz.230 z póź .zm./

Wójt Gminy Łomża Zarządzeniem Nr 18/03 z dnia 22maja 2003 roku powołał nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 6 osobowym, ustalając jednocześnie regulamin jej działalności. W roku 2004 komisja obradowała na 10 posiedzeniach.

Komisja w ramach profilaktyki przeprowadzała rozmowy z członkami rodzin nadużywających alkohol, udzielając im wskazówek, gdzie mogą się zgłaszać celem podjęcia leczenia. W wyniku przeprowadzania ustaleń, komisja skierowała dwa wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Komisja na swoich posiedzeniach rozpatrywała również wnioski dotyczące zapewnienia środków finansowych na realizację poszczególnych zadań i rozliczenia przekazanych środków finansowych.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy.

Gminny Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszaniu tych, które występują aktualnie. Program w związku z tym określa następujące cele i zadania:


Cele Programu:


1. Zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.

 1. Podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej.

 2. Zmiana struktury i kultury picia.

 3. Wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy na temat skutków picia alkoholu.

 4. Zmniejszenie ilości cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkohol.


Zadania Programu:


1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w

rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w

szczególności wśród dzieci i młodzieży. 1. Ustalenie i przestrzeganie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się sprawami rozwiązywania problemów alkoholowych.Zadanie I:

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w roku 2005 planowane są następujące przedsięwzięcia:

 • Umożliwienie korzystania z punktu konsultacyjnego osobom uzależnionym i ich rodzinom powstającym przy w Urzędzie Gminy oraz w Kupiskach (siedziba w bibliotece ) .

 • Prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej, poprzez umożliwienie korzystania z poradnika terapeutycznego dla dorosłych i dzieci alkoholików.

 • Prowadzenie działalności terapeutycznej przy świetlicach socjoterapeutycznych w Pniewie, Konarzycacach, Podgórzu, Czaplicach i Gimnazjum Nr 9 w Łomży oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kupiskach .


Zadanie II:

Przy realizacji tego zadania przewidziane są następujące przedsięwzięcia:

 • Działalność edukacyjna poprzez rozprowadzanie materiałów pomocnych w autodiagnozie uzależnienia od alkoholu i informacyjnych o możliwościach pomocy w tym zakresie.

 • Kontynuowania akcji „Chrońmy młodość” mającej na celu ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim.

 • Podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia dobrowolnego. Jest to zadanie przeznaczone do realizacji przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy policji i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Organizowanie systemu pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie różnej formy udzielania pomocy materialnej.

 • Propagowanie instytucji i organizacji, do których mogą zgłaszać się ofiary pomocy w rodzinie.

 • Dofinansowanie działalności środowiskowej Ogniska Wychowawczego w Szkole Podstawowej w Kupiskach prowadzonego przez Oddział Okręgowy TPD w Łomży.

 • Dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych działających na terenie gminy .

 • Inspirowanie i pomoc przy tworzeniu grup samopomocowych Anonimowi Alkoholicy, Al.-anon, Al.-aten, Dorosłe Dzieci Alkoholików, itp.

 • Rozpoczęcie prowadzenia systematycznych badań na temat mapy problemów alkoholowych na terenie gminy.

 • Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie reklamie alkoholu /zadanie do realizacji przez cały rok/.

 • Rozszerzenie działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteki gminy Łomża w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.Zadanie III:


Przy realizacji tego zadania planowane są następujące przedsięwzięcia:

 • Organizowanie i finansowanie szkoleń w zakresie diagnozowania problemów alkoholowych wśród pacjentów oraz stosowania metody krótkiej interwencji.

 • Szkolenia osób biorących udział w realizacji programów profilaktycznych, w tym również członków Gminnej Komisji.

 • Finansowanie działalności istniejących świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych : w Pniewie , Konarzycach, Podgórzu, Czaplicach i Gimnazjum Nr 9 w Łomży.

 • Organizowanie, przeprowadzanie i finansowanie szkolnych programów edukacyjnych.

 • Organizowanie spektakli teatralnych w szkołach podstawowych i gimnazjum dotyczących problemów alkoholowych i innych uzależnień .

 • Przy współudziale szkół organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla rodziców /wykłady, pogadanki i dyskusje/.

 • Szkolenie sprzedawców i właścicieli sklepów oraz zakładów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 • Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem z realizacją programu przeciwalkoholowego oraz finansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci.

 • Włączanie jak najszerszych kręgów dzieci i młodzieży do udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych na temat zgubnego wpływu alkoholu, tytoniu i narkotyków. Finansowanie oraz współfinansowanie tych przedsięwzięć.

 • Organizowanie i współfinansowanie wspólnie ze szkołami różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży /zajęcia sportowe, plastyczne, kółka zainteresowań itp./. Zakup sprzętu sportowego, materiałów dydaktycznych oraz nagród w przypadku organizowania konkursów.

 • Wpływanie na zmianę obyczajów mieszkańców gminy poprzez współdziałanie z instytucjami kościelnymi i innymi organizacjami zajmującymi się działalnością przeciwdziałania alkoholizmowi.

 • Popieranie idei programów promocji zdrowia w szkołach. Promowanie zdrowego stylu życia.

 • Pogłębianie wiadomości wśród dzieci i młodzieży – pogadanki i prelekcje na temat kształtowania wrażliwości na wartości moralne i tzw. Ryzykownych zachowań. Zakup materiałów dydaktycznych /ulotki, broszury, inne wydawnictwa, wideokasety itp./.Zadanie IV:


Przy realizacji powyższego zadania podejmowane będą następujące przedsięwzięcia:


 1. W zakresie zasad wydawania zezwoleń:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż /podawanie/ napojów alkoholowych składa się w Urzędzie Gminy. Wniosek powinien zawierać:

1. oznaczenie rodzaju zezwolenia ,

2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres , w przypadku ustanowienia

pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania ,

5

3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej ,

 1. 4. przedmiot działalności gospodarczej ,

5. adres punktu sprzedaży ,

 1. 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego ) , 2. Każdy wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przed podjęciem stosownej decyzji przez Wójta Gminy Łomża, opiniowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


2.W zakresie cofania zezwoleń:

Zezwolenie cofa się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18, ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone przez jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- protokółem policji,

- protokółem z kontroli dokonanej przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- protokółem /orzeczeniem/ właściwego organu kontroli państwowej, np. Państwowej

Inspekcji Handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej,

- zeznaniem co najmniej 3 świadków złożonych w trakcie wszczętego postępowania

administracyjnego.

Zezwolenie może być cofnięte w przypadku:

- dwukrotnego stwierdzenia nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu

dotyczących między innymi braku informacji o:

a/ godziny otwarcia i zamknięcia placówki handlowej,

b/ szkodliwości spożywania alkoholu,

c/ zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i będącym w stanie

nietrzeźwości alkoholowej,

d/ zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw.

- jednokrotnego stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub

nietrzeźwym oraz w przypadku spożywania alkoholu przed sklepem lub barem /na posesji/,

- trzykrotnego stwierdzenia spożywania alkoholu przed sklepem lub barem /na posesji/,

- powtarzającego się /trzykrotne stwierdzenie/ w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy

zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez

daną placówkę. 1. W zakresie kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych:


a/ Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

b/ Kontrolę przeprowadzają:

- osoby upoważnione przez Wójta Gminy,

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- policja.

c/ Zakres kontroli:

  • zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym

zezwoleniem,

  • przestrzeganie warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

6

- przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowy określonych

w uchwale Rady Gminy.

d/ Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzane są przez co najmniej 3 osoby, bez wcześniejszego powiadamiania kontrolowanego.

e/ osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:

- wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub lokalu, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,

- zadawania pisemnych lub ustnych zapytań dotyczących prowadzonej działalności,

- żądania okazania wymaganych zezwoleń.

f/ Podmiot kontrolowany obowiązany jest do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

g/ Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie wzywa podmiot prowadzący działalność gospodarczą do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia.

h/ Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenie informację o wykonaniu zaleceń.

i/ Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.


Zadanie V:


Realizując to zadanie planowane są następujące przedsięwzięcia:

 • Stwarzanie atmosfery przychylności i wsparcia dla lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Wspieranie działalności organizacji trzeźwościowych i samopomocowych poprzez inspirację mieszkańców gminy do ich powstawania i udzielania wsparcia w ich funkcjonowaniu.

 • Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego oraz ścisła współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

 • Współpraca merytoryczna z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Inicjowanie pomocy finansowej dla tych jednostek.
 • Współdziałanie i wspieranie finansowe organizacji pozarządowych działających w zakresie profilaktyki alkoholowej bądź rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Organizowanie współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Ścisła współpraca z Oddziałem Łomżyńskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzącym Świetlicę Środowiskowo-Wychowawczą w Szkole Podstawowej w Kupiskach.Udzielanie pomocy finansowej Towarzystwu w celu właściwego prowadzenia świetlicy.

 • Współpraca z Komendą Hufca Ziemi Łomżyńskiej Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemami alkoholowymi.


Zasady działania i finansowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań wynikających z Gminnego Programu:


Gminna Komisja działa w oparciu o regulamin przyjęty w dniu 28 września 2001 roku przez Zarząd Gminy Łomża.

Działalność Komisji w roku 2005 koncentrować się będzie na szczegółowej realizacji przyjętych celów i zadań Gminnego Programu. W szczególności dotyczy to działalności kontrolnej punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie roku skontrolowane zostaną przynajmniej jeden raz wszystkie punkty działające na terenie gminy Łomża. W ramach działalności profilaktycznej, wzywane będą na posiedzenie komisji osoby nadużywające alkohol. Przeprowadzane będą rozmowy uświadamiające ten problem. Komisja udzielać będzie wskazówek w celu podjęcia leczenia. Tego typu działania prowadzone będą również z osobami, które wzywane były na posiedzenia komisji w latach poprzednich i zobowiązały się do dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.

Komisja prowadzić będzie również zbieranie i przekazywania informacji na temat zjawisk przemocy w rodzinie, zaś w sytuacji podejrzenia przestępstwa informować o tym zjawisku odpowiednie służby.

Gminna Komisja zamierza w roku 2005 przeanalizować uczestnictwo wszystkich swoich członków na zwoływanych posiedzeniach i prowadzonych działaniach kontrolnych jak również osobistego przygotowania do podejmowania zadań wynikających z ustawy i programu. W uzasadnionych przypadkach wnioskować będzie Wójt Gminy o weryfikację lub ewentualne odwołanie i powołania nowych członków.


W roku 2005 ustala się zryczałtowaną dietę w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla członków komisji za:

 • każdorazowy udział w posiedzeniu komisji,

 • każdorazowy udział w kontroli przynajmniej 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Dieta przysługuje członkowi komisji za udział w posiedzeniu komisji i kontroli punktów poza godzinami pracy.


Środki na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z darowizn od osób fizycznych i instytucji. Szczegółowo zostały określone w dziale 851 rozdział 85154 uchwały nr Rady


Gminy Łomża z dnia roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005, do której to uchwały niniejszy Gminny program się odwołuje w zakresie zadań finansowych.


Postanowienia końcowe:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych obejmuje działania służące realizacji pięciu podstawowych zadań własnych gminy, które w szczególności ukierunkowane są na zmiany postaw wśród dzieci i młodzieży. Konsekwentne i systematyczne wdrażanie zadań prowadzić będzie do osiągnięcia zakładanych w Gminnym Programie celów.


Łomża 2005.01.05
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconProgram profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconProgram profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconProgram profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconMiejski program profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconGminny program profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconGminny program profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconGminny program profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconGminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconMiejski Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych iconGminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom