Sz P. Starosta Powiatu
Pobierz 14.73 Kb.
NazwaSz P. Starosta Powiatu
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar14.73 Kb.
TypDokumentacja
.................... , dnia ...................


Sz. .P.

Starosta Powiatu ..........

......................................


Wniosek


O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia małej retencji

na cieku .................... w .....................


Na podstawie Art 122-140 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zastawki piętrzących wodę na rowie melioracji szczegółowej w ..........

Na podstawie Art 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowalne wykonanie przedmiotowej zastawki, w związku z wysokością piętrzenia < 1 m, nie wymaga pozwolenia na budowę. Na podstawie Art. 39 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym wykonanie przedmiotowej zastawki nie wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest sporządzony.

Celem działania jest powstrzymanie szybkiego odpływu wody z przyrodniczo cennego terenu mokradłowego. W ramach prowadzonego projektu czynnej ochrony mokradeł został on wytypowany jako ekosystem o wysokich walorach przyrodniczych, a powstrzymanie jego odwadniania zostało wskazane jako warunek zachowania tych walorów. Budowa zastawki ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego ekosystemu sprzed wykonania przez człowieka melioracji odwadniających.


Załącznik: Znak opłaty skarbowej lub zaświadczenie o zwolnieniu z niej, jeżeli jednostka jest zwolniona.


Operat wodnoprawny

na wykonanie zastawki na cieku .................... w ...............


1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia: Nadleśnictwo ................... z siedzibą w ....................., ul. ..........................., tel. ...........................


2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód: Celem działania jest powstrzymanie szybkiego odpływu wody z przyrodniczo cennego terenu mokradłowego. W ramach prowadzonego projektu czynnej ochrony mokradeł został on wytypowany jako ekosystem o wysokich walorach przyrodniczych, a powstrzymanie jego odwadniania zostało wskazane jako warunek zachowania tych walorów. Budowa zastawki ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego ekosystemu sprzed wykonania przez człowieka melioracji odwadniających.

Rzędna projektowanego piętrzenia: ......... m npm.

Wysokość projektowanego pietrzenia: ....... m npm.

Objętość retencjonowanej wody:

Bez uwzględnienia retencji gruntowej ok. ....... m3

Z uwzględnieniem retencji gruntowej ok. ........ m3


3. Rodzaje urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych: nie dotyczy


4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

Rów na którym planowane jest wykonanie zastawki, nieruchomości przylegające do niego w miejscu planowanej zastawki, a także nieruchomości znajdujące się w zasięgu oddziaływania projektowanego piętrzenia stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwa ............


5. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wobec osób trzecich: nie ma.


6. Charakterystyka cieku:

Ciek ........ jest rowem melioracji wodnych szczegółowych, odprowadzającym wodę z torfowiska w oddziale ......., prowadzącym wodę w okresie wiosennym, w okresie letnim z reguły suchym. Odbiornikiem wody jest rzeka ............ . Średnie przepływy w cyklu rocznym wynoszą NQ=0,0 m3, SQ = ..... WQ = ....... Szerokość dna rowu w miejscu projektowanego posadowienia zastawki wynosi ...... m, głębokość ...... m a nachylenie skarp 1:......


7. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego: nie ma.


8. Wpływ na wody powierzchniowe oraz podziemne: Przewiduje się lokalne podniesienie poziomu wód gruntowych w mokradle położonym w oddz. ...... i ustabilizowanie ich poziomu w cyklu rocznym, co jest celem wykonania urządzenia i wpłynie korzystnie na zachowanie cennego przyrodniczo mokradła. Przewiduje się lokalne, nieznaczne podniesienie poziomu wód gruntowych w przyległych drzewostanach, co wpłynie korzystnie na warunki gospodarki leśnej.


9. Sposób postępowania podczas rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii: Spiętrzenie do planowanej rzędnej nastąpi podczas wiosennego przepływu wód i nie spowoduje istotnego i długotrwałego ograniczenia przepływu w położonym poniżej odcinku cieku. Ze względu na niską wysokość pietrzenia, niewielką ilość gromadzonej wody i brak zagrożenia dla gruntów innych niż leśne, przewidywanie specjalnych procedur postępowania na wypadek awarii nie jest konieczne.


10. Projektowane zasady gospodarowania wodą: Wnioskowana zastawka będzie bezobsługowym piętrzeniem o stałej wysokości


Załącznik 1: Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania piętrzenia i planowanych do wykonania piętrzenia, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów.


Załącznik 2: Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne planowanego piętrzenia koryta wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń.


Załącznik 3: Ekspertyza przyrodnicza wykazująca celowość budowy zastawki (W przypadku użytków ekologicznych - opinia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sz P. Starosta Powiatu iconStarosta powiatu cieszyńskiego stowarzyszenie polskich barmanóW

Sz P. Starosta Powiatu iconStarosta powiatu cieszyńskiego stowarzyszenie polskich barmanóW

Sz P. Starosta Powiatu iconStarosta powiatu cieszyńskiego stowarzyszenie polskich barmanóW

Sz P. Starosta Powiatu iconStarosta powiatu cieszyńskiego stowarzyszenie polskich barmanóW

Sz P. Starosta Powiatu iconInformacja międzysesyjna z prac Zarządu Powiatu na XIX sesję Rady Powiatu

Sz P. Starosta Powiatu iconInformacja międzysesyjna z prac Zarządu Powiatu na XXIV sesję Rady Powiatu

Sz P. Starosta Powiatu iconI budżet powiatu mławskiego na dzień 31. 12. 2006 r. Plan budżetu powiatu

Sz P. Starosta Powiatu iconSprawozdanie z realizacji programów sporządza co dwa lata Zarząd Powiatu I przedstawia je Radzie Powiatu

Sz P. Starosta Powiatu iconPowiatu brzozowskiego zeszyt II analiza stanu powiatu

Sz P. Starosta Powiatu icon5-lecie współpracy Powiatu Gliwickiego I Powiatu Puckiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom