Karta charakterystyki
Pobierz 110.16 Kb.
NazwaKarta charakterystyki
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar110.16 Kb.
TypDokumentacja
Karta charakterystyki

Strona: /

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006

Data / zaktualizowano: 10.04.2012 Wersja: 12.0

Produkt: PYRAMIN® 65 WG

(ID nr 30348369/SDS_CPA_PL/PL)

Data wydruku 18.09.20121. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikator produktu


PYRAMIN® 65 WG


Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane


Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: środki ochrony roślin, herbicyd / środek chwastobójczy


Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki


Firma / Producent:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)

Adres e-mail: malgorzata.niedziolka@basf.com

XnNR20/22R50/53S2S13S20/21S27S36/37/39S35S46S57Stan skupienia/forma: granulatKolor: brązowyZapach: słaby zapach własnyPróg zapachu:
nie określonoWartość pH: ca. 8,7 - 9,6
(5 g/l, 20 °C) ca. 9 - 9,5
(20 g/l, 20 °C) Temperatura topnienia:
Nie zdefiniowany(a). Substancja/produkt ulega rozkładowi.Temperatura zapłonienia:
nie znajduje zastosowaniaprędkość wyparowania:
nie znajduje zastosowaniaZapalność: nie łatwopalnyDolna granica wybuchowości:
nie określonoGórna granica wybuchowości:
nie określonoCiśnienie pary:
nieznacznyGęstość: 1,418 g/cm3
(20 °C) gęstość względna: 1,418
(20 °C) Względna gęstość pary (powietrze):
nie określonoRozpuszczalność w wodzie: rozpraszalnySamozapalność: nie samozapalne
Rozkład termiczny: nie określono Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowyWłaściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożaromMinimalna energia zapłonu: > 1,3 JGęstość nasypowa: ca. 571 - 656 kg/m3
(20 °C) Napięcie powierzchniowe: 55,1 mN/m
(20 °C) 51,1 mN/m
(20 °C) 45,6 mN/m
(20 °C)Korozja metali: Klasa zagrożenia:Grupa pakowania:Numer ID:Nalepka ostrzegawcza:Prawidłowa nazwa przewozowa:Klasa zagrożenia:Grupa pakowania:Numer ID:Nalepka ostrzegawcza:Prawidłowa nazwa przewozowa:Klasa zagrożenia:Grupa pakowania:Numer ID:Nalepka ostrzegawcza:Prawidłowa nazwa przewozowa:Transport drogą morską

IMDGKlasa zagrożenia:Grupa pakowania:Numer ID:Nalepka ostrzegawcza:Substancja niebezpieczna w transporcie morskim:Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (zawiera CHLORYDAZON) Transport drogą powietrzną

IATA/ICAOKlasa zagrożenia:Grupa pakowania:Numer ID:Nalepka ostrzegawcza:Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (zawiera CHLORYDAZON) XiNXn4350/5320/2236/3852/53

Kontakt w języku polskim:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 154

02-326 Warszawa

POLAND


Numer telefonu alarmowego


International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112


2. Identyfikacja zagrożeń


Elementy oznakowania


Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/UE


Symbol(e) zagrożenia

Szkodliwy.Niebezpieczny dla środowiska.

Zwroty R

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty S

Chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z opinią Instytutu Ochrony Środowiska i Państwowego Zakładu Higieny (dopuszczenie środków ochrony roślin – Polska)


Klasyfikacja substancji lub mieszaniny


Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/UE


Możliwe niebezpieczeństwa.:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Inne zagrożenia


Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)


Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB


Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.


3. Skład/informacja o składnikach


Mieszaniny


Charakterystyka chemiczna


środki ochrony roślin, herbicyd / środek chwastobójczy, granulat rozpraszalny w wodzieEnde


Składniki niebezpieczne

zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE


chlorydazon (PN); pirazon (dawniej wg PN); 5-amino-4-chloro-2-fenylo-pirydazyn-3(2H)-on

Zawartość (W/W): 65 %

Numer CAS: 1698-60-8

Numer WE: 216-920-2

Numer INDEX: 606-035-00-3

Symbol(e) zagrożenia: Xi, N

Zwroty R: 43, 50/53


diizobutylonaftalenosulfonian sodu

Zawartość (W/W): 1 %

Numer CAS: 27213-90-7

Symbol(e) zagrożenia: Xn

Zwroty R: 20/22, 36/38, 52/53


Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, włączając znaczenie symbolu niebezpieczeństwa, teksty fraz R oraz uwagi o niebezpieczeństwie zostały podane pełne teksty w sekcji 16.


4. Środki pierwszej pomocy

Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.


Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.


Kontakt ze skórą:

Zmyć dokładnie wodą z mydłem.


Kontakt z oczami:

Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.


Połknięcie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.


Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia


Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego obchodzenia się z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.


5. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

proszek gaśniczy, piana, rozproszone prądy wody


Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:

dwutlenek węgla


Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną


tlenek węgla, chlorowodór, tlenki azotu, związki chloroorganiczne

Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.


Zalecenia dla straży pożarnej


Szczególne wyposażenie ochronne:

Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.


Inne dane:

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Zagrożone pojemniki chłodzić wodą. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska


Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych


Stosować ubranie ochronne. Zapobiec powstawaniu pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska


Zapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.


Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia


Dla dużych ilości: Zebrać za pomocą środka wiążącego kurz i unieszkodliwić.

Dla pozostałości: Zebrać mechanicznie.

Czyszczenie przeprowadzać przy ochronie dróg oddechowych. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach. Unieszkodliwić zgodnie z lokalnymi przepisami poprzez spalenie lub zdeponowanie na specjalnym wysypisku.


Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.


7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy odpowiednim zastosowaniu brak szczególnych zaleceń. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.


Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Zapobiec powstawaniu pyłu. Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.


Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:

Oddzielic od srodków spozywczych, uzywek i pasz.

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dostępem wilgoci.


Stabilność magazynowania:

Czas składowania: 60 Mies.


Chronić przed wzrostem temperatury powyżej: 40 °C

Wlasciwosci produktu moga sie zmienic jezeli substancja/produkt bedzie skladowany przez dluzszy okres czasu w temperaturze wyzszej niz podana.


Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.


8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli


Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

Ochrona dróg oddechowych w razie obecności pyłów i oparów wdychalnych. przy większych stężeniach i dłuższym oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwcząstkowy ze średnim efektem filtracyjnym dla stałych i ciekłych cząstek np. EN 143 lub 149, Typ P2 lub FFP2).


OCHRONA RĄK:

Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374) także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności wg. EN 374): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.


OCHRONA OCZU:

okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)


OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)


Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie. Zanieczyszczone ubranie uprać przed ponownym użyciem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych


(Wytyczne 92/69/EWG, A.10)(OECD-Richtlinie 109)(OECD-Richtlinie 109)(Metoda: Wytyczne 92/69/EWG, A.16)

Inne informacje


(Wytyczne 92/69/EWG,A.5, metoda płytkowa)(Wytyczne 92/69/EWG,A.5, metoda płytkowa)(Wytyczne 92/69/EWG,A.5, metoda płytkowa)

Inne informacje:

Jeśli są wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne będą podane w tej sekcji karty charakterystyki.


10. Stabilność i reaktywność

Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.


Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.


Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Produkt jest chemicznie stabilny.


Warunki, których należy unikać

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.


Materiały niezgodne


Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:

silne zasady, silne kwasy, silny utleniacz


Niebezpieczne produkty rozkładu


Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.


11. Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych


Toksyczność ostra


Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): 1.160 mg/kg (Wytyczne OECD 401)


LC50 szczur (inhalacyjne): 3,28 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)

Zbadano areozol.


LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)


Działanie drażniące


Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 404)


Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 405)


Działanie uczulajace na drogi oddechowe / skórę


Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: Działa uczulajaco, wykazano w testach na zwierzętach. (OECD-dyrektywa 429)


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze


Ocena mutagenności:

Testy na działanie mutagenne nie wykazały obecności potencjału genotoksycznego. Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.


Kancerogenność


Ocena kancerogenności:

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. W różnych badaniach na zwierzętach nie znajdują się żadne wskazania na działanie rakotwórcze.


Toksyczność reprodukcyjna


Ocena toksyczności reprodukcyjnej:

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze.


Toksyczność rozwojowa


Ocena teratogenność:

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. Badania na zwierzętach nie wykazują działania uszkadzającego płód, przy dawce, która nie jest toksyczna dla osobników w wieku rozrodczym.


Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)


Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów. Po powtórnym podaniu badanym zwierzetom wyższej dawki nie ukazały się żadne objawy toksycznego działania specyficznego dla substancji.


Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności


Niewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia.


12. Informacje ekologiczne

Toksyczność


Toksyczność dla ryb:

LC50 (96 h) 50 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EWG, C.1, statyczny)


Bezkręgowce wodne:

EC50 (48 h) 79,5 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)


Rośliny wodne:

EC50 (72 h) 4,01 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201)


Trwałość i zdolność do rozkładu


Dane dot: chlorydazon (PN); pirazon (dawniej wg PN); 5-amino-4-chloro-2-fenylo-pirydazyn-3(2H)-on

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):

Trudno ulega biodegradacji (według kryterów OECD) ----------------------------------


Zdolność do bioakumulacji


Dane dot: chlorydazon (PN); pirazon (dawniej wg PN); 5-amino-4-chloro-2-fenylo-pirydazyn-3(2H)-on

Potencjał bioakumulacyjny:

Biorąc pod uwagę współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow), nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

----------------------------------


Mobilność w glebie (i inne pomieszczenia jeśli dostępne)


Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB


Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji)


Inne szkodliwe skutki działania


Produkt nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku I do Rozporządzenia (EU) 2037/2000 o substancjach ubożających warstwę ozonową.


Dodatkowe wskazówki


Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Przestrzegać warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) z późniejszymi zmianami Dz.U. 27, poz.169 z 2009 r.


Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu się produktu do środowiska.


13. Postępowanie z odpadami


Metody unieszkodliwiania odpadów


Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206):

Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001 r), z późniejszymi zmianami -tekst jednolity Dz.U. nr 185 poz. 1243 z 2010 r oraz zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).


Opakowanie nieoczyszczone:

Opakowania maksymalnie opróżnić, trzykrotnie wypłukać wodą i zwrócić do sprzedawcy.

Kod odpadu 15 01 10*


14. Informacje dotyczące transportu


Transport drogą lądową


ADR

9IIIUN 3077 9, EHSMMATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (zawiera CHLORYDAZON)

RID

9IIIUN 3077 9, EHSMMATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (zawiera CHLORYDAZON)


Transport żeglugą śródlądową

ADN

9IIIUN 3077 9, EHSMMATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (zawiera CHLORYDAZON)


Sea transport

IMDG9Hazard class:9IIIPacking group:IIIUN 3077ID number:UN 30779, EHSMHazard label:9, EHSMTAKMarine pollutant:YESProper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains CHLORIDAZON)


Air transport

IATA/ICAO9Hazard class:9IIIPacking group:IIIUN 3077ID number:UN 3077 9, EHSMHazard label:9, EHSMProper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains CHLORIDAZON)


15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Specjalne przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ende


Ustawa z dnia 18.12.2003 o ochronie roślin (Dz.U. Nr. 11 , poz. 94 z 2004 r.) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 173, poz.1808 i Dz.U. Nr. 273, poz.2703 z 2004 r.; Dz.U. Nr. 163, poz. 1362 z 2005 r.; Dz.U. Nr.92, poz. 639, Dz.U. Nr.170, poz. 1217 i Dz. U. 171, poz. 1225 z 2006 r; Dz.U. Nr.80, poz.541 z 2007r., tekst jednolity z dnia 25.07.2008 Dz.U. Nr. 133 poz. 849 i Dz.U. 98, poz.817 z 2009 r.

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr.63, poz.322)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.05.2004 w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz.U. Nr. 130, poz. 1391) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 254, poz. 2553 z 2004 r i Dz.U. Nr. 139, poz.1169, Dz.U. 230, poz.1959 z 2005 r; Dz.U. Nr.135, poz.956, Dz.U. Nr. 127, poz.891 i Dz.U. Nr.227, poz. 1662 z 2006 r. oraz Dz.U. 144, poz.1009 z 2007r. oraz Dz.U. Nr. 95, poz.605 i Dz.U. Nr. 218, poz.1398 z 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz.U. 171, poz.1666) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.243, poz.2440 z 2004 r ,Nr. 174 poz. 1222 z 2007 r. i Dz.U.Nr.43, poz. 353 z 2009 r.

Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz.439).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.06.2004 w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz.U. Nr. 141, poz. 1498 z 2004 r.) z późniejszymi zmianami z 1.09.20004 (Dz.U. Nr. 202, poz. 2074)

Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844), tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 49 poz.330 z 2007 r. i Dz.U. Nr. 108, poz. 690 z 2008r.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz.1833 z 2002 r)z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 212, poz.1769 z 2005 r ; Dz.U. nr 161, poz.1142 z 2007 r; Dz.U. nr 105, poz.873 z 2009 r i Dz.U. nr 141, poz.950 z 2010 r.)


Dot. użytkowników danego środka ochrony roślin : ' W celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka i środowiska należy postepować zgodnie z instrukcją użycia.'


Dot. użytkowników danego środka ochrony roślin : ' W celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka i środowiska należy postepować zgodnie z instrukcją użycia.'


Ocena bezpieczeństwa chemicznego


Uwagi dotyczące obchodzenia się z produktem są zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystyki


16. Inne informacje


W celu prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z produktem należy przestrzegać dozwolonych warunków zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.


Pełne teksty klasyfikacji włączając znaczenie symboli zagrożenia, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, znaczenie fraz R, oraz uwagi o niebezpieczeństwie o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3.

Drażniący.Niebezpieczny dla środowiska.Szkodliwy.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane w żadnym przypadku za opis jakości towaru (specyfikacja produktu). Gwarancja określonych właściwości lub przeznaczenie produktu dla konkretnych zastosowań nie może wynikać z danych zawartych w karcie charakterystyki. Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.


Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersjii.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Karta charakterystyki iconKarta charakterystyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom