Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda
Pobierz 36.26 Kb.
NazwaKonspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar36.26 Kb.
TypKonspekt
KONSPEKT LEKCJI Z PRZYRODY KL.VI – DZIAŁ PROGRAMOWY WODA


Temat: Życie w morzach i oceanach.

(temat poprzedzony filmem video ,,Koralowe marzenia” i przeznaczony jest do realizacji na dwóch jednostkach lekcyjnych).Treści programowe:

- wybrane krajobrazy świata (oceany)


CELE LEKCJI:

 1. wiadomości

UCZEŃ:

- potrafi podać przykłady gatunków roślin i zwierząt żyjących w Morzu Bałtyckim,

- wymienia strefy występujące w Morzu Bałtyckim,

- wymienia nazwy oceanów występujących na kuli ziemskiej,

- poznaje zwierzęta składające się na świat rafy koralowej, zwraca uwagę na koralowce (ich fantastyczne kolory i kształty)

- poznaje miejsca występowania rafy koralowej,

- wie jak powstaje prezentacja multimedialna,

- poznaje przyczyny ginięcia rafy koralowej.


b) umiejętności

UCZEŃ:

- potrafi wskazać na mapie największe morza i oceany występujące na Ziemi,

- potrafi wskazać na mapie występowanie Wielkiej Rafy Koralowej,

- opisuje Wielką Rafę Koralową jako środowiska życia wielu gatunków,

- wie w jaki sposób tworzy się rafa koralowa,

- potrafi wykonać rysunek schematyczny koralowca,

- przewiduje skutki zamierania raf koralowych dla życia w morzach,

- potrafi stworzyć samodzielnie, lub w grupie prezentację multimedialną,

- wskazuje niebezpieczeństwa, jakie stwarzają rafy koralowe dla żeglugi,


c) postawy

UCZEŃ:

- współpracuje w zespole,

- jest zainteresowany światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

- barwny świat raf koralowych - jako kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.


METODY:

- pogadanka,

- praca z mapą,

- oglądowa (oglądanie filmu video - ,,Koralowe marzenia” oraz prezentacji multimedialnej - ,,Wielka Rafa Koralowa”)


FORMY PRACY:

- indywidualna,

- zbiorowa.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- mapa świata,

- atlasy przyrodnicze,

- podręcznik str. 113 – 115

- zeszyt ćwiczeń,

- komputer + projektor (prezentacja multimedialna),

- telewizor + video (film na FHS).


PRZEBIEG LEKCJI


Faza wprowadzająca.

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 2. Omówienie wcześniej obejrzanego filmu na video ,, Koralowe marzenia”.

 3. Przypomnienie nazw mórz i oceanów występujących na kuli ziemskiej oraz stref występujących w zbiornikach wodnych.

Faza realizacyjna.

 1. Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie wymieniają organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim w strefie: przybrzeżnej, otwartej toni morskiej, dennej. Porównują te strefy ze strefami występującymi w morzach i oceanach.

 2. Podają sposoby przystosowania się organizmów do życia w wodzie ( na przykładzie budowy ryby).

 3. Podział na zespoły - praca z komputerem. Prezentacja multimedialna mająca na celu wskazanie uczniom: położenia, budowy oraz cech charakterystycznych Wielkiej Rafy Koralowej.

 4. Wykonanie w zeszytach rysunku schematycznego budowy koralowca, oraz zapisanie najważniejszych rzeczy związanych z rafą koralową.

Faza podsumowująca.

 1. Nauczyciel pyta uczniów o wrażenia związane z filmem i prezentacją multimedialną. Zachęca do tworzenia samodzielnych prezentacji.

 2. Zadanie pracy domowej (uzupełnienie ćwiczeń oraz stworzenie mapy mentalnej do hasła – rafa koralowa).Konspekt został opracowany przez mgr Agnieszkę Rybi nauczycielkę przyrody w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.


KONSPEKT LEKCJI Z PRZYRODY KL. VI – DZIAŁ PROGRAMOWY – WODA.


Temat: Roztwory wodne w przyrodzie.


Treści programowe:

- właściwości różnych substancji i ich zastosowanie (woda i roztwory wodne, rozpuszczanie i krystalizacja).


CELE LEKCJI

a)wiadomości

UCZEŃ:

- wie, jakie jest znaczenie wody dla organizmów,

- potrafi wyjaśnić, co to jest: roztwór, zawiesina, rozpuszczalnik,

- zna właściwości wody jako dobrego rozpuszczalnika,

- zna stany skupienia wody,

- wskazuje i wymienia roztwory wodne spotykane w życiu codziennym,

- zna odczyny roztworów oraz substancje nazywane wskaźnikami.


b)umiejętności

UCZEŃ:

- obserwuje i opisuje wybrane zjawiska fizyczne,

- wskazuje, czym różni się ciecz od ciała stałego i gazowego,

- umie sporządzić wodny roztwór soli kuchennej lub cukru,

- umie doprowadzić roztwór do stanu nasycenia.


c)postawy

UCZEŃ:

- podejmuje współdziałanie w grupie (zespole rówieśniczym),

- zna zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania doświadczeń,


METODY:

- pokaz

- działanie praktyczne (doświadczenie i eksperyment)


FORMY PRACY:

- indywidualna,

- zespołowa


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- podręcznik,

- zeszyt przedmiotowy oraz ćwiczeń,

- od pokazu ( 6 szklanek, woda, sól, zabarwione kostki lodu – sokiem z czerwonej kapusty; ocet, soda oczyszczona, proszek do prania, ziemniak)


PRZEBIEG LEKCJI.


Faza wprowadzająca.

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 2. Przypomnienie wiadomości związanych z wodą (stany skupienia, właściwości, rozpuszczalnik, roztwór, zawiesina).


Faza realizacyjna.

 1. Przypomnienie zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń (zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcjach z doświadczeniami).

 2. Wykonanie doświadczenia związanego ze stężeniem roztworów.

Doświadczenie 1.

 1. Przygotowujemy: dwie szklanki, wodę, obrany i przekrojony na pół ziemniak, łyżkę soli.

 2. Do każdej szklanki wkładamy po połówce ziemniaka.

 3. Następnie obie połówki ziemniaka zalewamy wodą. Jedną z nich czystą, a drugą – osoloną.

 4. Po upływie 20 minut wyjmujemy połówki ziemniaka i porównujemy. Co zaobserwowaliście?

 5. Uczniowie w zeszytach wykonują rysunek i zapisują wnioski (W pierwszym naczyniu obniżył się poziom wody, a ziemniak powiększył swoją objętość. W drugim naczyniu wody przybyło. Połówki ziemniaka różnią się między sobą – większa jest ta połówka, która była zanurzona w czystej wodzie. W pierwszym naczyniu stężenie roztworu nieogolonej wody było mniejsze niż stężenie roztworu w komórkach ziemniaka. Z tego powodu do jego komórek przeniknęła woda. W drugim naczyniu osolona woda stanowiła roztwór o wyższym stężeniu niż ten zawarty w komórkach ziemniaka. Znajdująca się w nich woda przeniknęła do roztworu wodnego w naczyniu).

5. Wykonanie doświadczenia – związki chemiczne w kuchni.

Doświadczenie 2 - Tajemnicze kostki lodu.

 1. Wcześniejsze przygotowanie wskaźnika (soku z czerwonej kapusty) i zrobienie kostek lodu.

 2. Potrzebne będą: 4 szklanki, ocet lub sok z cytryny lub proszek do pieczenia, proszek do prania, soda oczyszczona i czysta woda.

 3. Wykonanie doświadczenia: do czterech szklanek wlewamy taką samą ilość wody,

ale tylko do trzech dodajemy odpowiednie substancje:

1 szklanka + sok z cytryny lub ocet lub proszek do pieczenia

2 szklanka + soda oczyszczona

3 szklanka + proszek do prania

4 szklanka - woda

Zawartość szklanek mieszamy. Następnie do każdej wrzucamy kostkę kodu ze wskaźnikiem. Jak się zmieniają ,,napoje”?

 1. Omówienie doświadczenia – płyn błyskawicznie ziemia kolor, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Doświadczenie to pozwoliło ustalić, czy dana substancja jest kwasem, zasadą czy ma odczyn obojętny. (Kwasy i zasady to związki chemiczne. Są one niebezpieczne w postaci stężonej - ,,wyżerają” materiały i rozpuszczają je. Dymy z fabryk, elektrowni, ruchu ulicznego zawierają kwasy, które są unoszone przez powietrze i spadają jako kwaśne deszcze. Jad pszczoły jest kwasem, a jad osy – zasadą.)

 2. Uczniowie w zeszytach wykonują rysunki schematyczne doświadczenia oraz zapisują wnioski:

I – woda + płyn wskaźnikowy + sok z cytryny lub ocet lub proszek do pieczenia; wniosek – substancje te mają odczyn kwaśny i barwią płyn wskaźnikowy na czerwono.

II – woda + płyn wskaźnikowy + soda oczyszczona; wniosek – substancja ta ma odczyn słabo zasadowy i barwi płyn wskaźnikowy na niebiesko.

III – woda + płyn wskaźnikowy + proszek do prania; wniosek – substancja ta ma silny odczyn zasadowy i barwi płyn na niebiesko.

IV – woda + płyn wskaźnikowy; wniosek – substancja ta ma odczyn obojętny (nie jest kwasem ani zasadą), więc płyn wskaźnikowy pozostaje fioletowy.


Faza podsumowująca.

6. Podsumowanie lekcji z przypomnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonych doświadczeń.

7. Praca w zeszycie ćwiczeń.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA.

Uczeń:

- obserwuje i identyfikuje różnorodne substancje i procesy chemiczne w najbliższym otoczeniu,

- właściwie korzysta z dostępnych produktów chemicznych.


Konspekt został opracowany przez mgr Agnieszkę Rybi nauczycielkę przyrody w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.


KONSPEKT LEKCJI Z PRZYRODY KL. VI – DZIAŁ PROGRAMOWY – WODA.


Temat: Oceany świata.


Treści programowe:

- wybrane krajobrazy świata ( oceany).


CELE LEKCJI:

a)wiadomości

UCZEŃ:

- wie, co to jest ocean, morze, zatoka, cieśnina, wyspa, rów oceaniczny, plaża, szelf,

- zna nazwy oceanów oraz największych mórz,

- wymienia organizmy zamieszkujące poszczególne strefy oceaniczne,

- zna warunki panujące w oceanach.

b)umiejętności

UCZEŃ:

- potrafi nazwać i pokazać na mapie, globusie oceany i większe morza,

- potrafi wyznaczyć granice między poszczególnymi oceanami,

- potrafi rozróżnić morza otwarte, szelfowe, śródziemne,

- wskazuje strefy oceaniczne,

- rozróżnia zwierzęta występujące w wodach słonych i słodkich,

- przedstawia zależności pokarmowe występujące w oceanie.

c)postawy

UCZEŃ:

- współpracuje w zespole,

- jest zainteresowany światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.


METODY:

- słowna – pogadanka,

- praca z podręcznikiem, mapą, atlasem.


FORMY PRACY:

- indywidualna,

- zbiorowa.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- podręcznik, zeszyt ćwiczeń.

- szary papier, mazaki, klej, karteczki z nazwami stref oceanicznych (dla każdej grupy_

- koperty z zestawami różnych zwierząt oceanicznych.


PRZEBIEG LEKCJI.


Faza wstępna.

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 2. Przypomnienie wiadomości dotyczących rodzaji brzegów występujących nad Morzem Bałtyckim oraz pojęć: wyspa, zatoka, cieśnina.

 3. przypomnienie z pokazem większych mórz oraz oceanów.


Faza wykonawcza.

 1. Uczniowie zapoznają się ze schematem ukształtowania dna oceanicznego (praca w grupach). W tym celu wykorzystają szary papier, na którym jest narysowane dno oceaniczne. Przyklejają w odpowiednich miejscach kartki z nazwami stref oceanicznych (szelf, stok kontynentalny, góra wulkaniczna, basen oceaniczny, grzbiet oceaniczny, rów oceaniczny).

 2. W dalszej części uczniowie korzystając z podręcznika, encyklopedii określają warunki życia organizmów panujące na różnej głębokości. Najważniejsze informacje zapisują na kartkach, które przyklejają na schemacie w danej strefie. Po wykonaniu zadania liderzy grup prezentują wyniki pracy grup na forum klasy.

 3. Następnie uczniowie zapoznają się z organizmami żyjącymi w danej strefie. Ich zadaniem jest przyporządkowanie organizmów do właściwych stref oceanicznych oraz wskazanie tych cech budowy i czynności życiowych, które pozwalają im żyć w danej strefie. Liderzy grup losują koperty z nazwami różnorodnych organizmów, muszą wybrać tylko te żyjące w oceanach i przykleić w danej strefie.

 4. Dalej pracując w grupach wybierają sobie jeden organizm, muszą opisać jego przystosowania do życia w danej strefie. Liderzy prezentują wybrane organizmy.


Faza podsumowująca.

 1. Podsumowaniem lekcji jest prezentacja całości prac przez poszczególne grupy. Kolejno omawiane są poszczególne strefy oceaniczne.

 2. Praca domowa – uzupełnienie ćwiczeń.


OCZEKIWANE EFEKTY:

Uczeń:

- wskazuje strefy oceaniczne,

- określa warunki życia w każdej strefie oceanicznej,

- wymienia organizmy zamieszkujące poszczególne strefy oceaniczne,

- wskazuje cechy organizmów pozwalające im żyć w danej strefie oceanicznej.


Konspekt został opracowany przez mgr Agnieszkę Rybi nauczycielkę przyrody w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji w III klasie lo dział programowy

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji przyrody dla klasy IV dział

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji przyrody dla klasy IV dział

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconScenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconScenariusz lekcji otwartej w klasie V dział programowy: pola figur płaskich

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji przyrody w klasie VI sz. P. Temat lekcji: Charakterystyczne cechy I właściwości metali

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji przyrody

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji przyrody w klasie IV

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt do lekcji przyrody w klasie V

Konspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda iconKonspekt lekcji przyrody w klasie V

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom