Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice
Pobierz 68.3 Kb.
NazwaDom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar68.3 Kb.
TypDokumentacja
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. KWIATOWA 9

56-320 KROŚNICE

TEL / FAX (071) 38-46-105

E-MAIL: dpskrosnice@wp.pl


Znak Sprawy: DPS / AG- 230/01/2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


NA

"DOSTAWĘ CAŁODNIOWEGO WYŻYWIENIA DLA 152 MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROSNICACH"


Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zatwierdzam: Dyrektor DPS


Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kwiatowa 9

56-320 Krośnice

tel./ fax (071) 38-46-105

e-mail: dpskrosnice@wp.pl


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia nie przekraczającego 200 000,000 EURO.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: Grupa 15.89.42.00 - 3 POSIŁKI GOTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa dla 152 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach całodniowego wyżywienia składającego się z:

» Śniadania

» Obiadu składającego się z dwóch dań i napoju ( II zestawy do wyboru przez mieszkańców)

» Kolacji

oraz

» Diety zleconej przez lekarzy (diety mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu)

Wykaz ilości posiłków oraz diet określa załącznik nr 1.

Przykładowy jadłospis tygodniowego wyżywienia na podstawie, którego należy przedstawić ofertę stanowi załącznik nr 2.


 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia - od 02.08.2012 r. do 01.08.2013 r. włącznie.


6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,


7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji "Wykaz zapotrzebowania na posiłki dla mieszkańców".

 2. Podpisany i opieczętowany przykładowy jadłospis tygodniowego wyżywienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 3. Podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

 4. Podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

 5. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

 6. Parafowany, na każdej stronie wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

 7. Podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową oświadczenie podatkowe stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

 8. Podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływu terminu składania ofert, oraz inne dokumenty wymagane przy wykonywaniu wymienionej działalności.

 10. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

 11. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie

"spełnia - nie spełnia".

Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej " za zgodność z oryginałem". Jeżeli czytelność kserokopii wzbudzi zastrzeżenia komisji przetargowej, może ona zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów.


8. INFORAMCJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM,

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

DOSTAWCĄ

 1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumienia się z Dostawcami to:

Pan Wiesław Zadka tel. (071) 38-46-105 w. 45

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za nie złożone, a więc nie posiadają mocy prawnej.


9. WADIUM

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;


b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;


c) gwarancjach bankowych;


d) gwarancjach ubezpieczeniowych;


e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz. U.Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).


Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: 85 9582 1023 2002 0200 1238 0103


Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej:

1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw;

2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;


 1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.


11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFRTY

 1. Wykonawca składa jedną ofertę - odpowiednio wypełniając formularz ofertowy.

 2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz opieczętowana i podpisana.

 4. Oferta ( wypełniony druk oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) powinna być podpisana przez osobę /osoby upoważnioną /upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości, co najmniej odpowiadającej cenie oferty wraz z pieczęcią firmową. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia ewentualnych zabezpieczeń, która będzie zaadresowana na Zamawiającego adres podany w SIWZ tj.:

Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice, oraz musi posiadać oznaczenie.: "Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę całodniowego wyżywienia" poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.


12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa 9 w sekretariacie nie później niż do dnia 06.07. 2012 r. do godz. 10.00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 06.07.2012 r. o godz. 10:00 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna). Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.


13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

 2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

 3. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23 % należy wskazać podstawę prawną, a jeśli okoliczność tego wymaga - także dokument potwierdzający taką zasadność.


14. OPIS KRYTERIUM WYCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena oferty, która stanowi 100% wagi.

Ocena oferty za kryterium "cena" zostanie wyliczona wg następującego wzoru:


Cena oferty najtańszej

X 100 =.....................punktów

Cena oferty badanej


Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze te ofertę, której cena będzie najniższa (zdobędzie maksymalną ilość punktów).


15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

 1. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni o dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

 2. W przypadku, jeżeli okaże się że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawidłowe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.


16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ALBO WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.


18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 2 działu VI Ustawy, o której mowa wyżej.


19. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - wykaz zapotrzebowania na posiłki dla mieszkańców

 2. Załącznik nr 2 - przykładowy jadłospis tygodniowego wyżywienia

 3. Załącznik nr 3 - oświadczenie

 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie

 5. Załącznik nr 5 - formularz ofertowy

 6. Załącznik nr 6 - wzór umowy

 7. Załącznik nr 7 - oświadczenie

 8. Załącznik nr 8 – oświadczenieSporządził:

St. Administrator Zatwierdził:

Wiesław Zadka Dyrektor

mgr Kazimierz Grzemski

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconNazwa: Dom Pomocy Społecznej

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom pomocy społecznej w pigżY

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom pomocy społecznej w radziechowicach

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom pomocy społecznej w pigży program naprawczy

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom pomocy społecznej cichy zakątek w końskich

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom pomocy społecznej cichy zakątek w końskich

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconDomu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta I Pioniera Ziemi Szczecińskiej”

Dom pomocy społecznej ul. Kwiatowa 9 56-320 krośnice iconInwestor: Starostwo Gryfińskie Dom Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom